Midden-Groningen

Mantelzorg en Autisme

Op maandag 18 juni 2018 vindt een bijeenkomst plaats voor mantelzorgers, familie en andere geïnteresseerden over het thema Autisme. Het is een bijeenkomst over “Hoe om te gaan met een naaste met een vorm van Autisme”. Tijdens de avond wordt informatie gegeven over wat Autisme betekent in de dagelijkse gang van zaken. Over waar je rekening mee kunt houden in je omgang met een (klein)kind, een partner of een vriend met een diagnose in het Autisme spectrum.

Privacy en informatiebeveiliging

De gemeente Midden-Groningen werkt veel met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Onze inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy.

Sturing op Financiën Jeugdhulp

Het college heeft het plan van aanpak sturing Financiën Jeugdhulp goedgekeurd en de brief aan de raad over het plan vastgesteld. Midden-Groningen heeft te maken met forse tekorten op de jeugdzorg: zonder bijsturing dreigt het tekort over 2018 boven de 5 miljoen euro uit te komen. Met een aantal maatregelen wil het college bereiken dat de groei van de uitgaven aan jeugdhulp omgebogen wordt tot een daling: de ambitie is het tekort in 2018 met 2 miljoen omlaag te brengen en de taken binnen het sociaal domein vanaf 2020 uit te voeren met het beschikbare budget.

Jaarverslag kinderopvang

Het college heeft het jaarverslag kinderopvang 2017 vastgesteld. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van de kinderopvang en heeft alle locaties bezocht waarvoor dit verplicht is. Jaarlijks verantwoorden wij dit aan de Inspectie van het Onderwijs. Het college brengt de raad hiervan op de hoogte via een raadsbrief.
Deze is, zodra deze openbaar is, te lezen op: www.bestuur.midden-groningen.nl/ documenten/raadsbrieven

Pagina's