Gemeentenieuws

CARBIDSCHIETEN OP OUDEJAARSDAG

Omdat carbidschieten niet geheel ongevaarlijk is, heeft de gemeente regels opgesteld. Deze vindt u op www.menterwolde.nl
In sommige gevallen heeft u ontheffing nodig, de aanvraag moet voor 1 december 2017 bij de gemeente zijn ingediend.

KAPPEN BOMEN MUNTENDAM

In week 48 -vanaf maandag 27 november 2017- is het voet/fietspad op de dijk achter de Oldambtlaan nummers 1 t/m 31 te Muntendam afgesloten. Dit i.v.m. het vellen van bomen/houtopstand.

Algemene plaatselijke verordening

Op 1 januari 2018 is de gemeente Midden-Groningen een feit. De Algemene plaatselijke verordening (APV) is voor de gemeente een belangrijk instrument om de openbare orde en veiligheid en het woon- en leefklimaat te beschermen. Daarin zijn onder andere bepalingen opgenomen over orde en veiligheid op de openbare weg, over toezicht op evenementen, toezicht op openbare inrichtingen, maatregelen tegen overlast en baldadigheid, bescherming van het milieu en stoken van vuur. Ook de regels voor het kappen van bomen staan in de APV.
In de huidige drie gemeenten zijn Algemene plaatselijke verordeningen vastgesteld die op een aantal punten van elkaar afwijken. Daarom is besloten om de verordeningen te harmoniseren tot één APV voor Midden-Groningen. Het concept is te raadplegen op (www.midden-groningen.nl) en op 4 januari ligt de verordening ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad Midden-Groningen.

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Standplaatsvergunning
• Standplaats verkoop visproducten, locatie parkeerplaats naast Cafetaria Muntendam, Kerkstraat, 9649GM  Muntendam, woensdags van 10.00 tot 18.00 uur (m2017-003697, 10 november 2017)
 
Bezwaar | voorlopige voorziening
Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Dat kan alleen per brief of fax, niet per e-mail. In het bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden. 
 
Een kapvergunning treedt zes weken na bekendmaking in werking.
Alle overige besluiten treden direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u bij de Rechtbank een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Informatie hierover kunt u vinden op www.rechtspraak.nl 
 
Informatie
Gemeente Menterwolde, tel. (0598) 658888 of mail naar: info@menterwolde.nl