Gemeentenieuws

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunningen
• kappen kastanjeboom, Verlengde Badweg 2, 9651BR Meeden (2017-00014178, 3 november 2017)
• bouwen woning, Reiger 47, 9649LB Muntendam (2017-00013517, 2 november 2017)
 
Geweigerde omgevingsvergunning
• kappen 1 eik, Burgemeester Venemastraat 9, 9651CA Meeden (-, 9 november 2017)
 
Bezwaar | voorlopige voorziening
Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Dat kan alleen per brief of fax, niet per e-mail. In het bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden. 
 
Een kapvergunning treedt zes weken na bekendmaking in werking.
Alle overige besluiten treden direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u bij de Rechtbank een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Informatie hierover kunt u vinden op www.rechtspraak.nl 
 
Informatie
Gemeente Menterwolde, tel. (0598) 658888 of mail naar: info@menterwolde.nl 

Raadsvergadering 30 november

Op donderdag 30 november 2017, aanvang 20.00 uur, is er een raadsvergadering met diverse onderwerpen, waaronder:
- Bestemmingsplan Muntendam - Heemtuin
- Vaststellen centrumplan Muntendam
- Vaststellen Bestemmingsplan Dorpen Menterwolde
- Vaststellen Bestemmingsplan Zuidbroek - Achter de Wal 22
- Vaststelling Bestemmingsplan Meeden - MFC
- Vaststellen Bestemmingsplan leiding Gasunie Menterwolde
- Beschikbaar stellen krediet toegangsweg behorende bij perceel Hereweg 248 te Meeden
- Aanpassen ‘financiële verordening Menterwolde 2017’

Voor burgers bestaat de gelegenheid het woord te voeren over de geagendeerde onderwerpen.
De volledige agenda's en stukken vindt u (binnenkort) op www.menterwolde.nl/raadsinfo.
De vergaderingen kunt u ook live volgen op http://webcast.nl/menterwolde/#!/overview

Commissievergadering 16 november

Op donderdag 16 november 2017, aanvang 20.30 uur, is er een commissievergadering. Tijdens deze vergadering komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

- Bestemmingsplan Muntendam - Heemtuin
- Centrumplan Muntendam
- Aanpassen ‘financiële verordening Menterwolde 2017’
- Najaarsnota 2017

CARBIDSCHIETEN OP OUDEJAARSDAG

Omdat carbidschieten niet geheel ongevaarlijk is, heeft de gemeente regels opgesteld. Deze vindt u op www.menterwolde.nl
In sommige gevallen heeft u ontheffing nodig, de aanvraag moet voor 1 december 2017 bij de gemeente zijn ingediend.

Pagina's