Gemeentenieuws

AANVRAGEN/MELDINGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De gemeente heeft de volgende aanvragen/meldingen ontvangen (liggen niet ter inzage):
- kappen spar, De Akkers 30, 9649JC Muntendam (3189875, 11 september 2017)
- bouwen woning, Reiger kavel 75, Muntendam (Z2017-00012977, 12 september 2017)
- bouwen woning, Reiger kavel 76 (Z2017-00012976, 12 september 2017)

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
  • bouwen woning, Patrijs 7, 9649LE Muntendam (-, 1 september 2017)
  • plaatsen windmetermast,  kadastrale gemeente Zuidbroek, sectie F nummer 288, RD-coördinaat x=252396, y=576067 (-, 18 september 2017)
  • verbouw woning, Westeind 36, 9636CD Zuidbroek (-, 13 september 2017)
 
Bezwaar | voorlopige voorziening
Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Dat kan alleen per brief of fax, niet per e-mail. In het bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden. 
 
Een kapvergunning treedt zes weken na bekendmaking in werking.
Alle overige besluiten treden direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u bij de Rechtbank een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Informatie hierover kunt u vinden op www.rechtspraak.nl 
 
Informatie
Gemeente Menterwolde, tel. (0598) 658888 of mail naar: info@menterwolde.nl 

WERK IN UITVOERING

Wegwerkzaamheden & stremmingen
 
Groot asfaltonderhoud Menterwolde
Komende weken gaat aannemersbedrijf Schagen BV starten met het groot onderhoud aan diverse asfaltwegen binnen de gemeente Menterwolde. Het asfaltwerk is in gezamenlijkheid met Hoogezand en Slochteren aanbesteed. Schagen voert het asfalteringswerk in de gehele nieuwe gemeente Midden-Groningen uit.
 
De voorlopige planning van de werkzaamheden:
  • Maandag 25 tot en met vrijdag 29 september: Pastorieweg in Noordbroek.
  • Woensdag 27 september: Uiterburen tussen bebouwde komgrens en Galgeweg, Havenstraat ter plaatse van de Agricultuurstraat in Noordbroek
  • Donderdag 28 september: Oldambtlaan/Muntelaan en de Kleine Venne in Muntendam en Boven Veensloot in Meeden.
  • Vrijdag 29 september: Oldambtlaan/Muntelaan en de Kleine Venne in Muntendam en Boven Veensloot in Meeden, tijdens asfalteren afgesloten voor alle verkeer.
  • Zaterdag 30 september: vanaf 6.00 uur rotonde Kerkstraat in Zuidbroek (rotonde Noordbroekzijde). De gehele rotonde is de gehele dag afgesloten voor alle verkeer (behalve fietsers). 
 
Het verkeer wordt middels borden omgeleid. Hoewel u mogelijk overlast van de werkzaamheden heeft vragen wij u om uw begrip en om uw rijsnelheid nabij de werkzaamheden en met name op de opleidingsroutes aan te passen. Voor vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met aannemersbedrijf Schagen BV, tel. 038-4771741 (algemeen nummer) of de gemeente Menterwolde, tel. (0598) 658888 (Klant Contactcentrum).
 

Kennisgeving ontwerpbeschikking - SUEZ Nederland Holding BV.

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij hebben besloten om de vigerende omgevingsvergunningen in te trekken van de milieustraat van Sita Recycling Services Noord BV vanwege het beeindigen van de activiteiten op de locatie Oosterweg 41 te Muntendam.
 
Terinzagelegging
De beschikking en de aanvraag liggen met ingang van 16 september 2017 t/m 28 oktober 2017 op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Menterwolde en in het provinciehuis  te Groningen. Hiervoor dient u zich te melden bij de balie, ingang Sint Jansstraat  4 te Groningen. De omgevingsvergunning Wabo kan ook worden ingezien op www.provinciegroningen.nl
 
Beroep en voorlopige voorziening
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:
a. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht; 
b. de adviseurs(s) die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;
c. belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht naar aanleiding van het ontwerpbesluit;
d. belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.
 
Beroep moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging van het besluit worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Hieraan zijn wel kosten verbonden.
 
U kunt het beroepschrift en het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
 
Inwerkingtreding
De omgevingsvergunning treedt in werking op 28 oktober 2017 tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat op dat verzoek is beslist.