Visie VVD Menterwolde

Oorzaak en gevolg

Als iets gebeurt omdat daarvóór iets anders plaats vindt noem je dat oorzaak en gevolg. Dat is de loop der dingen. Vorige colleges hebben beslissingen genomen die er nu voor zorgen dat we vol op de rem moeten. En ja, ook de VVD zat in vorige colleges, maar onze fractie heeft altijd geroepen, zelfs luid geschreeuwd, dat de pot leeg was. Ons credo was, is, en zal altijd blijven: 'Je kunt niet meer uitgeven dan dat je in kas hebt'.

Het heft in handen
Verleden jaar om deze tijd was het somberheid troef. We zaten midden in een financiële crisis. De partijen Menterwolde Gewoon en Kritisch Menterwolde wilden niet constructief meedenken in oplossingen en hun college viel. De VVD, PvdA, SP, Groenlinks en het CDA namen de verantwoording wel en daarmee ook het heft in handen. Er werd door deze partijen een nieuw college gevormd en er ontstond een open, positieve manier van samenwerken met een ander vizier, de blik gericht naar de toekomst.
 
Veel gerealiseerd, we zien nieuwe uitdagingen met vertrouwen tegemoet    
In goede sfeer wordt nu keihard gewerkt en blijkt dit college slagvaardiger dan hun voorgangers. Dit jaar werd een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd. Een prestatie van formaat! Wij prijzen het college en het ambtelijk apparaat voor hun inzet en feliciteren hen met het bereikte resultaat. Samen met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren zijn we op weg naar één gemeente, één organisatie, één Midden-Groningen. De voorbereidingen zijn in volle gang, op bestuurlijk niveau, op ambtelijk niveau en ook raadsbreed wordt er gestaag doorgewerkt om de fusie vorm te geven.
Het is aan deze raad een goede afweging te maken tussen enerzijds financieel solide beleid en anderzijds dat te realiseren wat financieel mogelijk is, zodat onze voorzieningen voor lange tijd geborgd zijn. Ook na de fusie.
Inhoudelijk ligt het zwaartepunt op onze accommodaties. Daarmee bedoelen wij de brede school in Meeden, de Ruitershorn, de Menterne en het zwembad in Muntendam. De VVD is er niet alleen blij mee, dat het zwembad in Muntendam open blijft, maar ook dat het ons college gelukt is om onze bezuiniging-doelstelling nagenoeg te halen. Top gedaan college! U verdiend een dikke pluim.
Wij vertrouwen erop dat het college zich ook tot het uiterste zal inspannen om de voorzieningen in Meeden op peil te houden.
Wat er met ons gemeentehuis gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Wellicht zou deze plaats op termijn een prima plek zijn voor een brede school. Samen met de Menterne vormt de school dan de kern van Muntendam.

Service naar de burger
Wij horen met regelmaat dat het lang duurt voordat inwoners antwoord ontvangen op hun brieven, mail, telefoontjes, of nog erger, dat er soms zelfs helemaal geen antwoord gegeven wordt. Wij maken ons er hard voor om de dienstverlening naar de burger substantieel te verbeteren en zullen het college hier op blijven aanspreken. Er is een vergunning afgegeven voor het plaatsen van een zendmast in Noordbroek. De plaats waar de mast moet komen wekt veel weerstand op, toch is het belangrijk dat die mast er komt. Noordbroek heeft nog steeds geen acceptabele dekkingsgraad, terwijl dat cruciaal is voor de hulpverlening.
Wij vragen het college met klem, nog eens te kijken naar een andere lokatie. De VVD vindt het onverantwoord dat er in de kernen van onze dorpen te hard wordt gereden.
De veiligheid van en het woongenot in onze kernen wordt daarmee negatief beïnvloed. We willen daarom dat het college maatregelen neemt.
 
Eerlijk gezegd
Leefbaarheid is voor ons allemaal belangrijk, toch merken we steeds weer dat belangen kunnen schuren. Regelmatig doen zich situaties voor, waarin partijen tegenover elkaar staan. Vaak blijkt dat een betere communicatie, veel onbegrip over en weer had kunnen voorkomen.
Daarom willen we benadrukken dat het belangrijk is, dat je de problemen benoemt en met elkaar, gemeente en betrokkenen, op zoek gaat naar oplossingen.
Wij zullen die verantwoordelijkheid toch echt met elkaar moeten nemen. De overheid kan inwoners niet gelukkig maken, hooguit faciliteren.
Het is niet mogelijk om iedereen altijd tevreden te stellen, er zal bereidheid moeten zijn om ook eens wat water bij de wijn te doen. Dit geldt voor zowel de bewoners als voor de ondernemers, maar ook voor de gemeente. Laten we er voor zorgen dat we altijd met elkaar in gesprek blijven, met respect voor elkaars vrijheid en de grens die daar onlosmakelijk bij hoort.
 
VVD Menterwolde

Chris Ubels, c.ubels@menterwolde.nl
Mieke Bos, m.bos@menterwolde.nl