Gemeentebestuur

Burgemeester en  wethouders
Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en verzorgt de uitvoering van de besluiten die door de gemeenteraad worden genomen. Veel praktische beslissingen worden door het college genomen, bijvoorbeeld de verkoop van een stuk grond, het verlenen van vergunningen of het aangaan van een contract met een aannemer. Het college wordt in de uitoefening van zijn bestuurstaak bijgestaan door de ambtelijke organisatie, die onder leiding staat van de gemeentesecretaris.
Ambtenaren voeren besluiten uit van het college en de raad, adviseren het college en de raad en geven ondersteuning daar waar nodig. Het college vergadert wekelijks op dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Leden van het college & portefeuilleverdeling
Afspraken met de burgemeester of wethouders kunnen worden gemaakt via het KCC Gemeente Menterwolde tel. 0598-658888

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

 

Burgemeester
Rein Munniksma (PvdA)
tel. 0598-658888
e-mail: r.munniksma@mentewolde.nl

Openbare orde & Veiligheid, Algemene zaken, Personeelszaken, ICT, Comunicatie, LOZ/ openbare geestelijke gezondheidszorg, Bestuurlijke samenwerking, Aardbevingsdossier, Interbestuurlijk Toezicht


Wethouder 
Thea van der Veen

Stationsweg 55, 9601 BJ Hoogezand
tel. 0598-65888
e-mail: tvanderveen@menterwolde.nl


WMO/AWBZ, Jeugdzorg (inclusief DB PG&Z, Volksgezondheid, Jongeren, Volkshuisvesting, Onderwijs (jeugd), LOZ/openbare geestelijke gezondheidszorg, Kunst en Cultuu

Wethouder
Jaap Borg (VVD)

Oeverlanden 25, 9606 RRKropswolde
tel. 0598-658888
e-mail: j.borg@menterwolde.nl

Ruimtelijke Ordening, Financiën, Milieu\Duurzaamheid\ Energie, Coördinatie handhaving, Verkeer en Vervoer, Openbare Werken, Economische zaken, Omgevingsdienst,
EDR, Recreatie en Toerisme en Vluchtelingen. 


Wethouder
Mevr. L. Veenstra (SP)

Boven Oosterdiep, 9641 JR Veendam
tel. 0598-658888
e-mail: l.veenstra@menterwolde.nl

Werk en inkomen, Participatiewet (inclusief Westerlee), Dorpshuizen, Burgerparticipatie (inclusief Dorpsraden en Vrijwilligers), Herindeling, Windenergie, Onderwijs(huisvesting) Heemtuin en Sport.


Gemeentesecretaris
Frank Wiertz

tel:0598-658888

De gemeentesecretaris staat aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie, tevens de adviseur van het college van B & W, en heeft de dagelijkse leiding over de gehele organisatie.