Bezwaar & Beroep

Bezwaar & Beroep
Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de gemeenteraad, het college of van de burgemeester en wethouders of de burgemeester kunt u daartegen bezwaar maken. Het kan gaan om een besluit op een aanvraag van uzelf. U kunt ook bezwaar maken tegen een besluit waarbij u bent betrokken en wordt genomen op een aanvraag van iemand anders (bijv. een bouwvergunning of een kapvergunning van uw buurman). U moet dan wel aantonen dat u rechtstreeks in uw belang bent getroffen.

U kunt geen bezwaar maken tegen:

  • Algemeen verbindende voorschriften (bijvoorbeeld gemeentelijke verordening).
  • Beleidsregels (dit zijn regels die de gemeente toepast bij het nemen van een besluit, maar die niet in een wet of verordening staan).
  • Privaatrechtelijke besluiten (bijvoorbeeld een overeenkomst die de gemeente sluit).

Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen zogeheten 'schorsende' werking. Dit betekent, dat het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt, blijft gelden tot er op uw bezwaar wordt beslist.

Het kan zijn dat u onevenredig nadeel ondervindt als het besluit wordt uitgevoerd. Of dat u onevenredig nadeel ondervindt indien bepaalde maatregelen, in afwachting van de beslissing op uw bezwaarschrift, niet worden getroffen.

U kunt dan de president van de rechtbank, (schriftelijk) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Als u een verzoek om een voorlopige voorziening (tijdens de bezwaarprocedure) indient, moet u wel bij de gemeente een bezwaarschrift hebben ingediend. In sommige gevallen geldt een afwijkende bezwaar- en beroepsprocedure, bijv. bij milieuvergunningen. In het besluit zal dit dan worden vermeld.

Commissie bezwaarschriften en klachten
De gemeente heeft een onafhankelijke commissie ingesteld (bestaande uit personen, die geen binding hebben met de gemeente) die de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester adviseert over bij de gemeente binnengekomen bezwaarschriften. Tevens is deze commissie belast met de bij de gemeente binnengekomen klachten en  over de wijze waarop de gemeente zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen. Zij nodigen u uit tijdens een hoorzitting waar uw klacht in behandeling is genomen en daarna neemt de commissie een beslissing op uw bezwaar.

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar
Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Bij bijvoorbeeld milieuvergunningen geldt een afwijkende bezwaar- en beroepsprocedure.

Voor meer inlichtingen over de bezwaarprocedure kunt u tijdens kantooruren terecht bij de secretaris van de commissie bezwaarschriften en klachten Menterwolde, mevr. E. de Haan.

Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost
Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman, 
www.nationaleombudsman.nl of
tel. 0800-3355555 (gratis).

Zie voor meer informatie over klachten & bezwaren de website van de gemeente: www.menterwolde.nl