Visie PvdA Menterwolde

Samen bouwen aan een nieuwe gemeente

Voorzitter, college en leden van de raad.

Voor ons ligt de bespreking van de begroting. De laatste in deze samenstelling. Erg  jammer want voor Menterwolde was dit altijd een hoogtepunt in de politieke arena. Vooral de vorige van 2016 was een heftige. Geen sluitende begroting kon er worden aangeboden en voorstellen gedaan die niet nagekomen konden worden bv. MFC Meeden. Reden om van politieke koers te veranderen. Gelukkig is het tij gekeerd. Het doet ons ook veel genoegen dat u er in geslaagd bent een sluitende begroting aan te bieden. Helaas wordt deze zeer beperkt door de claim van het ministerie van Sozawe. Dit als gevolg van de naweeën van de ontmanteling toen van de afdeling financiën en het beruchte rapport over de angstcultuur. Gelukkig behoort dit nu tot het  verleden. Helaas heeft het wel veroorzaakt dat er zwaar bezuinigd moest worden om te komen tot een sluitende begroting. We kunnen nu verder als een betrouwbare partner binnen de herindeling. Dan nu verder op hoofdlijnen.

Financiën
Dat er een harmonisatie ten aanzien van de begrotingen van de HSSM gemeentes moet komen, is ons duidelijk. Het bevreemdt ons echter dat de Kaderbrief nog niet aan de raad is aangeboden en vastgesteld. Dit zou enige discussie hierover hebben kunnen voorkomen. Het wordt nu december.
De uitgangspunten in de Kaderbrief zijn helder. Door de bezuinigingen is er bijna of geen ruimte voor extra voorzieningen waar we nog een beetje politiek mee kunnen bedrijven.
De claim van 4,5 miljoen van het ministerie en de reservering van 2,4 miljoen voor de N33 doen een enorm beslag op ons weerstandsvermogen. Dat met deze posten verplicht rekening moet worden gehouden voor zowel deze begroting als de meerjarenbegroting was voor ons een verrassing.

Voor de taakstellende bezuinigingen zijn we als PvdA zeer verheugd dat het college erin is geslaagd een modus te vinden om het zwembad in Muntendam open te houden. Dit samen met een private partij.
De kwestie van de sporthallen blijkt een moeilijke. Wanneer kunnen de betrokken verenigingen en wij meer duidelijkheid hierover krijgen?
Tevens geeft u aan dat binnen de verenigingen meer aan onderhoud van de terreinen moet gebeuren om zo aan de bezuinigingstaakstellling te voldoen.  We nemen aan dat er over deze zaken overleg geweest is met de betreffende verenigingen.

Programmaplan Bestuur
De reacties toegezegd vanuit het college spreken ons aan. Vooral door het contact met de inwoners te herstellen door proactief, zichtbaar en aanspreekbaar te zijn. De verdere invulling van de MAC en het werk van de opbouwwerkers zijn hierin positief te noemen.
De noodzaak om tot meer effectiviteit te komen m.b.t. handhaving lijkt ons een logische. Ook willen we graag weten wanneer de uitvoeringsnotitie waarin de verbetering van de volksgezondheid, veiligheid  etc. wordt aangeboden. T.a.v. van vervoer blijft de opmerking over de bevordering van de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming voor ons vaag. Gaarne een concretere toelichting.

Economische zaken
We juichen de regionale aanpak ter verbetering van de economische situatie toe. Zijn er al concrete afspraken binnen HSSM-verband en de regio?
Ook het belang van snel internet zowel voor particulieren als bedrijven juichen we toe. Zijn er al concrete stappen te noemen? De PvdA is erg verheugd op de wijze waarop het college de zienswijze m.b.t. de windmolens heeft geformuleerd. Een sterk NEE signaal richting Den Haag moet er zo uit zien.

Sociaal Domein
Binnen het Sociaal Domein zullen zich ontwikkelingen voordoen, die de zaken alleen maar duurder maken. Denk aan bv. Jeugdzorg. Het overschot van 2016 willen we dan ook graag reserveren voor deze post.
De communicatie van burgers met het Sociaal Team zijn niet altijd positief te noemen. Terugbellen, zo is ons gebleken, is niet altijd gebeurd. Dit geeft onrust en mensen maken zich er terecht boos over. Welke verbeteringen binnen de communicatie kunnen we verwachten?

Armoedebeleid
De PvdA wil niet dat er kinderen buiten de boot vallen. Elk kind verdient het om mee te doen. Wordt er nog actief bemiddeld met Stichting Leergeld? Graag een reactie. Ook over de toegezegde folder.

Ouderen
Ook willen we graag zien dat men goed kijkt naar de steeds groter wordende groep ouderen. De verwachting is dat deze groepspraktijk financieel gebied ook steeds meer problemen gaat krijgen.  De PvdA wil graag van het college weten wat de concrete plannen zijn op dit gebied ook horen we van burgers dat  ze gekort worden op huishoudelijke hulp. Is er wel voldoende voorlichting geweest (ook over de bezwaarmogelijkheden) en in hoeveel gevallen is er daadwerkelijke aanvullende hulp aangeboden?
Tot slot willen we alle ambtenaren bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar.