Midden-Groningen

Privacy en informatiebeveiliging

De gemeente Midden-Groningen werkt veel met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Onze inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy.

Sturing op Financiën Jeugdhulp

Het college heeft het plan van aanpak sturing Financiën Jeugdhulp goedgekeurd en de brief aan de raad over het plan vastgesteld. Midden-Groningen heeft te maken met forse tekorten op de jeugdzorg: zonder bijsturing dreigt het tekort over 2018 boven de 5 miljoen euro uit te komen. Met een aantal maatregelen wil het college bereiken dat de groei van de uitgaven aan jeugdhulp omgebogen wordt tot een daling: de ambitie is het tekort in 2018 met 2 miljoen omlaag te brengen en de taken binnen het sociaal domein vanaf 2020 uit te voeren met het beschikbare budget.

Jaarverslag kinderopvang

Het college heeft het jaarverslag kinderopvang 2017 vastgesteld. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van de kinderopvang en heeft alle locaties bezocht waarvoor dit verplicht is. Jaarlijks verantwoorden wij dit aan de Inspectie van het Onderwijs. Het college brengt de raad hiervan op de hoogte via een raadsbrief.
Deze is, zodra deze openbaar is, te lezen op: www.bestuur.midden-groningen.nl/ documenten/raadsbrieven

Veel matches op Kennisfestival

SAPPEMEER – Bij Kwekerij de Klimroos is donderdag 7 juni door de Midden-Groningse Uitdaging, Vrijwilligerscentrale en het Vrijwilligerscollege de derde editie van het Kennisfestival georganiseerd. De NOVO zorgpost aan de Vosholen in Sappemeer bleek een vruchtbare locatie. Tijdens het ludieke evenement, dat gericht is op het verbeteren van de lokale leefbaarheid, werden er tussen de aanwezige ondernemers en maatschappelijke organisaties tientallen contacten gelegd en meer dan 35 matches gerealiseerd.

Pagina's