Sturing op Financiën Jeugdhulp

Het college heeft het plan van aanpak sturing Financiën Jeugdhulp goedgekeurd en de brief aan de raad over het plan vastgesteld. Midden-Groningen heeft te maken met forse tekorten op de jeugdzorg: zonder bijsturing dreigt het tekort over 2018 boven de 5 miljoen euro uit te komen. Met een aantal maatregelen wil het college bereiken dat de groei van de uitgaven aan jeugdhulp omgebogen wordt tot een daling: de ambitie is het tekort in 2018 met 2 miljoen omlaag te brengen en de taken binnen het sociaal domein vanaf 2020 uit te voeren met het beschikbare budget. Het plan van aanpak omvat maatregelen voor de korte en middellange termijn die de gemeentelijke regie op de jeugdhulp versterken en die de sociale teams meer grip geven op de uitvoering van de jeugdhulp. 

De brief aan de raad is te lezen op www.bestuur.midden-groningen.nl/ documenten/raadsbrieven

Reactie toevoegen