Veerkracht in de samenleving versterken

De kracht van de samenleving versterken en beter benutten in plaats van verdere professionalisering van de hulpverlening. Dat is het uitgangspunt van de gemeente Midden-Groningen in haar visie op het Sociaal Domein. De gemeente wil bereiken dat inwoners meer en vaker het heft zelf in handen kunnen nemen.  Anders gezegd: Midden-Groningen wil de veerkracht in de samenleving versterken. De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 7 februari.
 
‘Vanaf 2015 gaan de gemeenten over een fors deel van zorg en welzijn. We vertalen nu de ervaringen die we sindsdien opgedaan hebben in een visie hoe het beter kan', legt wethouder Peter Verschuren uit. 'En 'beter' is volgens ons dat mensen de tegenslagen die zich voordoen vaker kunnen overwinnen zonder professionele zorgverleners.'  
Verschuren beseft dat dit een moeilijk en langdurig proces is. 'In de wereld van zorg en ondersteuning zie je al vele jaren lang steeds meer professionalisering. De toenemende marktwerking en de gedachte dat alles perfect moet lopen in het leven leiden dat ertoe dat steeds meer mensen afhankelijk zijn van hulpverleners. Wij vinden dat die ontwikkeling gekeerd moet worden en willen daarmee aan de slag.' Verschuren bestrijdt dat het om een bezuinigingsoperatie gaat. 'De verwachting is dat het werken aan een omslag in de eerste jaren alleen maar meer geld kost. Pas op de lange termijn kunnen de kosten omlaag.'
 
Samenwerking voor verandering
De ontwerpvisie is besproken met een aantal betrokken organisaties zoals de GGD, Veilig Thuis, Lentis, Groninger Huis, Humanitas, Dorpsbelangen Westerbroek, Accare en De Zijlen. Zij hebben nuttig commentaar geleverd en aangegeven graag mee te willen werken aan de gewenste verandering.
 
Werken met acht thema’s
De visie schetst de toekomst die Midden-Groningen voor ogen heeft. Om daadwerkelijk stappen in de juist richting te kunnen zetten heeft de gemeente ook acht opgaven geformuleerd waarmee ze aan de slag wil gaan. Die opgaven zijn:
 
Armoede en schulden aanpakken
Mensen in een vroeg stadium helpen om grotere problemen te voorkomen.
 
Brievenbusproblemen terugdringen
Inzetten op communicatie die inwoners echt begrijpen.
 
Laaggeletterdheid terugdringen

Samen met ervaringsdeskundigen mensen zoeken die laaggeletterd zijn en hen begeleiden naar (bij)scholing.
 
Burgerkracht-initiatieven inventariseren
Met studenten van Hanzehogeschool en/of universiteit inventariseren welke initiatieven er al zijn op het gebied van sociale weerbaarheid en burgerkracht.
 
Herstelgericht werken aan veiligheid
In de veiligheidsketen meer gebruik maken van de eigen kracht van inwoners.
 
Eigenkrachtconferenties vaker inzetten
Vaker mensen bij elkaar brengen en hun betrokkenheid bij elkaar vergroten door ‘eigenkrachtconferenties’ te organiseren.
 
Andere vormen van opvang organiseren
In ‘proeftuinen’ oefenen met andere manieren van crisisopvang voor inwoners als zij niet in hun eigen omgeving kunnen blijven.
 
Sociale teams inzetten als wegbereiders van transformatie
Gebruik maken van de belangrijke rol van de sociale teams om veranderingen tot stand te brengen.

Reactie toevoegen