Raadsvergadering d.d. 5 juli 2012

Bezuinigen: Meeden alleen ’s nachts  verlicht....


1. Opening.
Mevr. de Roo (PvdA) en mevr. Jongedijk (GL) kwamen later. Dhr. van Bruggen (CU) zat voor het eerst sinds zijn ziek zijn op de publieke tribune en werd speciaal welkom geheten.

2. Vaststellen agenda.
De agenda bleef ongewijzigd.

3. Spreekrecht burgers.
Er waren geen insprekers.

4. Voorjaarsnota 2012.
De voorjaarsnota vroeg de meeste tijd deze avond. Technische vragen waren vooraf al beantwoord. Toch bleven er nog enige onduidelijkheden over. Weth. Batelaan (VVD) meldde dat een tweede brug over het Winschoterdiep (vraag PvdA) meer kans van slagen heeft als het om meer bedrijventerreinen gaat, dus als er meer kans is op ‘Veenwolde’ (in Tussenklappenpolder). Ook een onderzoek naar de mogelijkheden hiervoor kost echter geld. Een schadebureau zal een onderzoek doen naar de gevolgen van de zoutwinning van Nedmag voor o.a. schade aan woningen in o.a. Tripscompagnie. Dit onderzoek vindt deels in 2012 en deels in 2013 plaats. Binnenkort zijn er geen beleidsregels m.b.t. windmolens meer nodig. Het is lastig om daar goede ruimtelijke ordening voor vast te stellen. Maar als de raad krediet beschikbaar stelt zou het nog kunnen v.w.b. de gevraagde particuliere molens in Meeden (vraag VVD, GL). De oude Industrieweg te Zuidbroek moet worden gerevitaliseerd. Er komt eerst een gedegen onderzoek. Weth. Siersema deelt mee dat op 15 juli a.s. het wegdek tussen Spoorstraat en Vlaslaan in Zuidbroek wordt herstraat met klinkers als in Muntendam. Dit gebeurt bewust op zondag omdat er dan minder verkeer is. Dhr. Prins (CU) betreurt dit i.v.m. de zondagsrust. Omdat er nog niets bekend is over de oorzaak van waargenomen trillingen wordt er eerst gekeken of dit aan de klinkers ligt. Indien nodig wordt later nog gekeken of het aan de ondergrond ligt. Het groot onderhoud van de W.A. Scholtenweg in Zuidbroek stond al op de investeringslijst. Het gaat hier om reconstructie en herstel. De weth. is blij met de bezuinigingstip van dhr. Prins; de straatlantaarns in Meeden hoeven niet overdag te branden. Het gaat erom dat Enexis een soort sensor moet vervangen. Weth. de Winter (CDA) zegt dat de Sportnota in september a.s. wordt behandeld. Tijdsdruk maakt dat een twee-de inspraakavond voor betrokkenen niet mogelijk is. Er is nog steeds geen jongerenwerker; de geschikte kandidaat haak-te af. Bij de Insp. Amerikaschool in Noordbroek vindt geen astbestsanering plaats. De school wordt gesloopt t.z.t. Per 2013 of 2014 zal de wet HOF (Houdbaarheid Overheids Financiën) in werking treden. Dit is één van de afspraken gemaakt bij het ‘Kunduz’ akkoord om te komen tot de 3% staatsschuld. Hierdoor zal een gemeente per jaar niet meer mogen uitgeven dan in dat jaar is ontvangen. Er mag dus niet meer worden geput uit reserveringsfondsen. Dit is vooral nadelig voor kleine, financieel gezonde gemeenten als Menterwolde (VVD). Er komt hierop een reactie van de Ver. Nederlandse Gemeenten. De raad zal hierover nader worden geïnformeerd. Eigenlijk alle fracties hadden vragen over OGD (Oost Groningen Digitaal). Het beeld is dat het zeer geldverslindend is. Volgens. burg. van Zuijlen geven de OGD gemeenten € 3.000,-- per werknemer uit. Dit vindt hij niet veel, dit bedrag is aan de laagste kant van Nederland. Hardware moet op een gegeven moment worden vervangen dus investeren blijft nodig. Na de zomer is de hardware helemaal bij de tijd. De Gasunie geeft € 750.000,-- i.v.m. kosten stikstoffabriek. Hierdoor zijn er hogere kosten voor infrastructuur. De Gasunie ziet dit graag besteedt aan o.a. het centrumplan Zuidbroek en vrijwaring van het A.G. Wildervanckkanaal. Dit laatste is echter een zaak voor het Waterschap. Pas bij de realisatie van Veen- wolde zou het hier kunnen spelen. Ze hebben echter geen specifieke eisen. Wel is er de voorwaarde dat zij in de toekomst geen extra lasten krijgen, welke ontwikkelingen er ook mogen zijn. Er waren nog enige vragen van de fracties onbeantwoord of onvoldoende beantwoord door het College. Mevr. Boerma (PvdA) vraagt nog naar een onderzoek inz. een  tweede brug over het Winschoterdiep dat dit jaar gedaan zou worden. Ze wilde o.a. meer weten over inspraak op de Sportnota (zij wijst erop dat het ook schriftelijk kan), de fundering van de Spoorstraat (zij wil dat het gemeentebestuur rechtstreeks gaat communiceren met de aanwonenden) en wanneer de hijsinrichting t.b.v. het duikscherm in het Muntendammer zwembad wordt geplaatst. Dhr. Hesp (VVD) is niet overtuigd door het antwoord m.b.t. wind- molens. Na de verkiezingen wil hij graag praten over de dorpswethouders. Hij kondigt een amendement aan van dhr. Ubels (VVD) m.b.t. het duikscherm (Kosten € 13.000,--, volgens VVD kan dit ook voor € 400,--). Dhr. Blaauw (KM) wijst erop dat de voorwaarden voor het plaatsen van windmolens nog niet bekend zijn, maar dat er sprake is van beleid. Hoe wordt er gereageerd als er nu een verzoek komt van een Menterwolmer voor plaatsing van een windmolen? Er wordt weer kort geschorst. Weth. Batelaan zegt dat het mogelijk is om offertes voor de tweede brug over het Winschoterdiep aan te vragen, maar dat kost ook geld. De komst van de brug hangt samen met de ontwikkelingen van Veenwolde en de Industrieweg. Toch wordt een onderzoek aangekondigd in de hoop op gunstige ontwikkelingen. Dat geldt bijv. m.b.t. Factory Outlet Center (FOC) en ziekenhuisplannen. Weth. Siersema (KM) geeft aan dat herbestrating van de Spoorstraat niet voor rekening van de gemeente komt. De evaluatie van de dorpswethouders wil zij graag doorschuiven naar 2013. Weth. de Winter legt nogmaals uit waarom een inspraaka-vond m.b.t. de sportnota niet mogelijk is (i.v.m. vakanties van gemeente en belanghebbenden en daardoor weinig tijd voor de behandeling c.q. inspraak). Het dure duikscherm is volgens haar noodzakelijk i.v.m. ARBO-regels m.b.t. de bevestiging van de hijsinrichting. Dhr. Hesp is het niet eens met haar en vindt het bedrag te hoog. Het amendement wordt gehandhaafd. De burg. zegt m.b.t. het FOC dat Gedeputeerde Staten voor de vakantie een onderzoek wil. De gemeente kreeg er de schuld van dat dat er niet was. Revascom is al bezig of doet het spoedig. Mevr. Boerma komt met een motie m.b.t. de sportnota. Deze wordt ontraden, ook mede door de komende bezuinigingen, ook op sportgebied.
Hierop volgt een korte schorsing waarin overleg plaatsvindt. De motie wordt unaniem aangenomen nadat het woord ‘inspraak’ wordt vervangen door ‘reactie’. Verenigingen en andere belanghebbenden kunnen dus vooraf reageren op de conceptnota. Pas daarna komt de nota in de raad ter bespreking. Het amendement van de VVD om m.b.t. windmolens de zin over opstellen gemeentelijke beleidsregels te schrappen wordt verworpen. Er zijn vier raadsleden voor (VVD, SP) en de overige tien zijn tegen. Mevr. Jongedijk heeft de vergadering inmiddels verlaten. Het amendement van dhr. Ubels om niet het dure duikscherm aan te schaffen, maar wel een alternatief voor ca. € 400,-- werd verworpen met zes voor en acht stemmen tegen. Het amendement van dhr. Wind om de afschrijvingstermijn voor de rioolrefining te verkorten tot 20 jaar werd aangenomen met acht stemmen voor (VVD, KM, GL, CDA en CU) en zes tegen (PvdA, SP). De voorjaarsnota wordt met algemene stemmen aangenomen.

5. Vaststellen Verordening participatie schoolgaande kinderen.
Weth. ter Steege was blij met de complimenten die zij hierover kreeg. Bij deze verordening gaat het erom dat de gemeente stimuleert dat meer kinderen uit arme gezinnen maatschappelijk gaan meedoen. Dat is van belang voor een zelf-redzame toekomst. Hoe dit gebeurt mag de gemeente zelf weten. Hopelijk zal de verordening al vanaf het nieuwe schooljaar worden toegepast. Dat deze geldt vanaf vier jaar hangt samen met het betrekking hebben op schoolgaande kinderen. Ouders kunnen hulp zelf aan- vragen, maatschappelijke instanties e.a. hebben een signalerende functie. De regeling zal ruim bekend gemaakt worden. Zowel voor 2012 als voor 2013 is een bedrag ad. € 30.000,-- beschikbaar. Ook voor 2012 denkt men dat bedrag wel nodig te hebben. Al met al komen zo’n 108 kinderen in aanmerking. Men weet wie het betreft. Allen stemmen in met het voorstel.

6. Financiële aangelegenheden.
De financiële zaken kwamen al bij punt 4 ter sprake.

7. Ingekomen stukken en mededelingen.
O.a - M.b.t. de reconstructie Buitenweg te Zuidbroek; alle betrokken landbouwers zijn geïnformeerd. De betonverharding en fundering worden na 11 juli a.s. aangebracht en dit duurt ca. vier weken. Eenieder wordt apart bezocht en er wordt rekening gehouden met de oogstplanning. Er wordt naar gestreefd om voor de jaarwisseling klaar te zijn.
- Weth. Batelaan meldt dat maandag 9 juli a.s. begonnen wordt met het onder bestuursdwang afvoeren van puin en asbest van pand Piening te Muntendam. De ter inzage liggende stukken worden zonder meer voor kennisgeving aangenomen.

8. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Er waren geen mededelingen.

9. Actielijst/toezeggingenlijst versie 28.06.2012.
Mevr. Siersema meldt dat na de zomer de ‘Oosterweg’ wordt aanbesteedt. De armaturen aan de Tolweg worden vervangen door Enexis en dan door goede. Bij alle aansluitingen is Enexis nodig.

10. Sluiting.
Om 22.50 uur is het officiële gedeelte van de vergadering afgelopen.

Vragenuur.
1. Mevr. de Roo (PvdA) vraagt waarom vergaderingen van de WMO raad steeds worden afgezegd en wat het college eraan doet om deze raad goed te laten functioneren. Mevr. ter Steege is niets bekend van afgezegde vergaderingen. Afgelopen periode zijn er aan de WMO adviezen gevraagd over schuldhulpverle- ning en participatiebeleid. Hierop zijn keurige adviezen ontvangen. Er zijn conflicten in de WMO raad, er komt nu mediation van een gespecialiseerd bureau.
2. Mevr. de Roo stelt vervolgens het voortbestaan van de BoodschappenPlusBus aan de orde. Mevr. ter Steege antwoordt dat het college vierkant achter dit project staat. Ieder is enthousiast. Het is spijtig dat SWM stopt met de subsidiëring. Zij gaan zelf op zoek naar mogelijke sponsors. Als dat niet lukt, dan zal het college zoeken naar andere oplossingen. Inmiddels doen meer gemeenten mee. Het college wil graag dat de bus blijft.
3. Dhr. Prins vraagt wanneer de brug over het A.G. Wildervanckkanaal wordt hersteld. Het heeft volgens weth. Batelaan de volle aandacht. De Provincie had vergeten te melden dat het bestek al naar de aannemer was. Deze aannemer denkt voor de bouwvak klaar te zijn.
Mededelingen laatste 24 uur:
N.a.v. de berichtgeving over een ziekenhuis langs de A7 meldt de burg. dat drie steakholders (UMCG, Menzis en ziekenhuis) bijeen zijn geweest. In september komt nader bericht. Vanmiddag kwam er een telefoontje, maar daar kan nog niets over worden gezegd.
Met de wens voor een mooie zomer volgt om 23.00 uur sluiting.
Als het goed is heeft de raad tot in september vakantie.