Raadsvergadering d.d. 13 december 2007

Het was weer laat...... 

Vragenuur:
Van de ingediende vragen werden de beide vragen over de centrumplannen van Zuidbroek van de VVD en groep W/M niet geaccepteerd. Het ging over zaken die in beslotenheid waren besproken. Deze zullen schriftelijk worden ingediend en beantwoord.

 • De heer v.d. Wege vroeg naar de hoogte van de gemeentelijke financiële bijdragen aan het kleutertaalproject. Weth. Post antwoordde dat er voor 2009 en 2010 geoormerkte gelden worden ontvangen, terwijl de provincie ook subsidieert. Uiteindelijk blijft er voor de gemeente € 250.000,-- over. 
 •  Dhr Loer informeert naar de juistheid van een ingezonden stuk in de pers over het moeten tonen van een stempelkaart bij het brengstation. Dit is een misverstand, aldus weth. Post. Hij heeft hierover al de directie van het grensstation aangesproken. 
 •  Mw. Bos wilde weten hoe lang de noodunits bij de Insp. Amerikaschool dienst gaan doen. Zij maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid. Onlangs is in Harkstede de Brede School bekeken. Wanneer komt er duidelijkheid over Noordbroek? Weth. Post deelde mede, dat de noodvoorziening in ieder geval drie jaar dienst zal doen. Op 7 januari a.s. nemen de kleuters er hun intrek. Er zijn afspraken gemaakt over het parkeren van de auto’s van het schoolteam achter de Klipheerd. Binnenkort komt er een brief met een drietal vragen m.b.t. de Brede School. 
 • Haar tweede vraag betrof haar zorgen m.b.t. het outletcenter/voetbalstadion. Volgens burg. van Zuijlen is het haalbaarheidsonderzoek klaar. Uitgangspunt is dat er ca. 60 miljoen bezoekers per jaar nodig zijn, deels uit de omgeving, deels passanten. Dit is afhankelijk van wat er komt. Er wordt nog onderzocht wat het effect is op de omgeving. Er wordt intensief overlegd met gedeputeerde Calon (vraag groep W/M). De vraag is niet of er, maar waar er een dergelijk center moet komen. Het voetbalstadion is een kwestie voor b.v. Veendam. Hun doel is het bevorderen van betaald voetbal in de regio. De gemeente stelt zich hierin neutraal op. De heer Sanders heeft aan de b.v. Veendam geld geleend en heeft gevraagd of een dergelijke constructie hier mogelijk was. Een outletcenter zonder voetbalstadion kan wel, een stadion zonder outletcenter echter niet. De provincie wil meedenken over de plannen, waarbij een vestiging elders ook zou kunnen.
 • Mevr. van Bruggen vraagt naar duidelijkheid over de Heemtuin. Het blijkt dat de exploitant afhaakt omdat het niet rendabel is. In de raad is erover gesproken dat uitsluiten een ‘kleine kaart’ mag worden geserveerd. Dit is voor geen enkele exploitant rendabel. Waarom is er een nieuwe keuken en waarom zijn de aanwezige toiletten niet geplaatst? En wanneer komt het functioneren van de manager aan de orde? Een geïrriteerde weth. Post stelde dat de vragen te laat zijn gesteld. Hij beantwoordde ze dan ook niet. Het beheer van de Heemtuin ligt bij de St. Menterheem. In het voorjaar 2008 komt er een verslag, als de manager een jaar in dienst is. Mw. v. Bruggen zal haar vragen bundelen en alsnog stellen.
 • Mw. Meijer is verbaasd dat de panden in Nije Horn nog niet zijn gesloopt. Dit zou voor de jaarwisseling gebeuren. Er is nog geen sloopvergunning, omdat dat nog niet mogelijk is door de wettelijk gestelde termijnen, aldus de burg.
 • Mw. Jansen wijst op de overlast van jeugdige fietsers, die op de Dam in Zuidbroek op elkaar wachten om naar school te gaan. Dit levert grote onveiligheid op voor het verkeer, omdat men op de rijbaan blijft staan. Ook is er veel jeugd die zonder licht aan fietst. De BOA is er niet voor om hier toezicht op te houden, aldus de burg. Door de politie is drie maal lichtcontrole uitgevoerd. Voor ‘overlast’ geldt ‘melden bij de politie’. 
 • Op haar vraag over de mogelijke komst van een ‘Burger King’ constateert de burg. Dat het inderdaad erg stil is. Niemand kan worden gedwongen om een contract te ondertekenen. De gemeente is wel aan het onderhandelen, ook met anderen.
 • De vragen over het centrumplan Zuidbroek mochten niet worden gesteld, deels i.v.m. geheimhoudingsplicht of i.v.m. onderhandelingspositie. Een andere vraag moet als raadsvoorstel worden ingediend.

1. Opening.
Hierna opende de burg. de officiële vergadering. Weth. Ploeger vertegenwoordigde de gemeente elders. Hij en dhr. Kroon waren afwezig.

2. Vaststellen agenda.
Ter inzage lag de ‘Adviesnota 2007 Kaderrichtlijn water/waterbeheer 21e eeuw’. Deze nota komt in januari a.s. als agendapunt in de raad. Er zijn geen consequenties als het pas na 1.1.2008 wordt behandeld.

3. Notulen raadsvergadering 8 november 2007 en actielijst/toezeggingenlijst.
Er waren geen opmerkingen aangaande de tekst. Een kritische opmerking van mw. Siersema op de POP-avond m.b.t. het collegestandpunt om de Buitenweg aan de openbaarheid te onttrekken en een ingezonden stuk van KM in Tussenklappen, leverde haar verwijten op van dhr. v.d. Wege namens de P.v.d.A. Dhr. Gruben waardeerde het dat zij gunstig reageerde op zijn e-mail. Hij hoopt dat ook KM openlijk de zaken corrigeert. Mw. Siersema constateert dat de columns goed worden gelezen, maar de gewraakte aantijging stond in een officiële KM uitnodiging. Vervolgens werden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. N.a.v. de actielijst: - kort na de jaarwisseling wordt het fiets-/voetpad op de Gouden Driehoek aangelegd. - Binnenkort wordt de fietsenstalling bij Obs. de Tandem geplaatst. En: een paar minuten later kreeg de weth. een sms dat dat de volgende ochtend zou zijn... - Op 18 december wordt advies uitgebracht over de (opvolging van de) stadswachten. - Er wordt een nieuwe datum bepaald voor de evaluatie van de Feestweek Zuidbroek.

4. Spreekrecht burgers.
Niemand vroeg spreekrecht.

5. Ingekomen stukken en mededelingen.
Het college beslist over de brief van Milieu Federatie Groningen m.b.t. nachtelijke reclameverlichting en over de brief van Werkstad Baanderij m.b.t. dienstverlening op het gebied van reïntegratie van werklozen, werkzoekenden en gehandicapten.

 • N.a.v. de brief van de Hengelsport Federatie Groningen/Drenthe over de gevolgen voor het sportvissen in nachtelijke uren door de intrekking van de Wet Openlucht Recreatie, verzoekt mw. v. Bruggen in de verordening op te nemen een verbod voor het nachtvissen met tenten enz. en dit te publiceren in Tussenklappen. Dit verzoek zal worden doorgegeven . 
 • Waarschijnlijk start in februari de bouwprocedure voor een gezondheidscentrum. De SGBA bouwt en de huisartsen e.a. huren het pand. 
 •  N.a.v. de brief van het College aan Drukkerij de Bruin over de nieuwe gemeentegids merkte mw. Bos op dat het duidelijk is dat er aan dit bedrijf geen prijsopgaaf is gevraagd. 
 •  Dhr. de Wekker had veel vragen over de MER-rapportage m.b.t. het Noord-Zuid Project Milieueffectrapportage leiding Rysum-Midwolda-Tripscompagnie en Oud Statenzijl-Midwolda. Het is een complex geheel, aldus de burg. Bij elk nieuw stuk leiding moet een gemeenteraad weer over de MER van dat stuk besluiten. Het betreft hier een aantal leidingen. Desgevraagd blijkt er een kans van een op minder dan een miljoen dat er steekvlammen ontstaan bij een leiding. Er is hier geen kans op een domino-effect. Een zgn. cumulatie-effect is groter, maar zowel de Gasunie als VROM konden of wilden daar niets over zeggen. Bij de nota is een advies van de brandweer gevoegd.

6. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Hoewel mw. Meijer bij de notulen al de sollicitatie procedure uitlegde voor functies bij de overheid zou dit volgens GroenLinks in de openbaarheid moeten. Burg. van Zuijlen legt uit dat betrokkene per uur wordt ingehuurd en niet in dienst is van de Streekraad.

7. Milieuverslag 2006.
Vooraf een ‘vergeten’ mededeling van weth. Velthuis n.a.v. een vraag van de P.v.d.A over de bekendheid met de diverse regelingen m.b.t. het fonds minimabeleid. Alle belanghebbenden bij het ‘Teli’project (=spaarlampen-actie) zijn thuis met folders bezocht. Ook m.b.t. het schuldhulpverleningsfonds is men gewezen op de diverse mogelijkheden. Per 1 januari a.s. start een spreekuur van de WMO-ambtenaar in de steunstee’s. Hij gaat van steunstee naar steunstee. Eventueel wordt doorverwezen. Als cliënten niet reageren, wordt zelf gereageerd. Na een jaar volgt een evaluatie. In Tussenklappen wordt het project gemeld. Over 3 à 4 maanden komt duidelijkheid over het e-mail project voor raadsleden. Het milieuverslag ontlokte veel op-/aanmerkingen. In 2006 zijn niet alle doelen bereikt. Deels doordat twee van de drie ambtenaren een groot deel van hun tijd besteedden aan OR taken. Eventueel zou voor de sticker-controle een werkzoekende aangesteld kunnen worden i.p.v. een ambtenaar dit te laten doen. Met SITA zijn wel afspraken gemaakt om te volle en/of ongestickerde containers te weigeren. Voor milieuzorg waren te weinig uren beschikbaar. Het inzamelen van oud papier in Zuidbroek is positief verlopen. Al met al is duidelijk dat de resultaten in 2007 op milieugebied zijn verbeterd.

8. Eindrapport onderzoek Programma-begroting.
Dit rapport moet eerst in de Rekeningencommissie worden behandeld. Die komt dan met hun conclusies

9. Vaststellen ‘Verordening geldelijke vergoeding aan de commissie bezwaarschriften en klachten’.
Dhr. v. Bruggen is benieuwd waarom de verordening met terugwerkende kracht per 1-1-2007 ingaat. De raad is het erover eens, dat men blij mag zijn dat hoogopgeleide mensen zich hiervoor beschikbaarstelling. Gem.secr. Nieland vult aan, dat achteraf geconstateerd is dat het beter is om een en ander in een aparte verordening te regelen. Wat de ingangsdatum betreft; de gemeente kreeg onlangs bericht van het ministerie dat de autokostenvergoeding bij zakelijk verkeer voor B en W per 1-1-2006 is verhoogd tot € 0,37 per km.

10. Vaststellen verordening ‘WMO-adviesraad’.
Met de stem van Mw. Siersema tegen werd deze vastgesteld.

11. Raadsbesluit ter bevestiging van de afspraak geen besloten vergaderingen meer te houden over Zuidbroek en Nije Hörn.
Er was al besloten dat er geen besloten bijeenkomsten meer worden gehouden hierover. Wel blijft de geheimhoudingsplicht en worden geen mededelingen gedaan die de onderhandelingen schaden. Mw. Jansen zal haar vragen schriftelijk stellen en ook schriftelijk antwoord krijgen(en in de media publiceren). De raad wordt op de gebruikelijke wijze op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen, bleek uit het antwoord op de desbetreffende vraag van mw. Bos.

12. Aankoop grond t.b.v. recreatieve ontwikkeling ‘Botjes Zandgat’ te Zuidbroek.
Ook hierover werd uitvoerig gediscussieerd. Dhr. Gruben pleitte voor een kleinschalige recreatieve ontwikkeling. Wel een parkeerterrein met toiletaccommodatie, er kan altijd nog meer. Mevr. Jansen was van mening, dat het college beter eerst met de andere plannen verder kan gaan, zoals de centrumplannen Zuidbroek, Nije Hörn, de Burger King, de Heemtuin e.a. Is er al een derdenpartij? Allen wezen er op dat er nog een eigenaar is van 2,5 ha grond dat nog niet is aangekocht. Men had moeite met het kettingbeding, dat geldt m.b.t. verbod op realisering van recreatiewoningen op de aan te kopen gronden. Gewezen werd op de instortingen in het verleden. Indertijd heeft de NAM de schade vergoed, maar welk risico is er nu aanwezig? Dhr. Dijkman gaf als suggestie eventueel schoon slib van de provincie te gebruiken voor het verhogen van de (bodem)veiligheid door drijfzand. Mevr. Siersema had moeite met een voorgestelde plaats voor een bos. Er is niet met omwonenden gesproken. Ook de aankoop van de betreffende gronden zag ze liever van een ander perceel. Het gaat echter slechts om de eerste aankopen om de plannen te kunnen realiseren en de subsidies veilig te stellen. Uiteindelijk keurde de meerderheid van de raad, m.u.v. dhr. van Bruggen de aankoop goed van 13.58.60 ha wateroppervlakte en bijbehorende oevers en overranden van de fam. Gastman en 8.95.97 ha. landbouwgrond van mevr. Prins-Gastman. De gelden komen deels uit te ontvangen subsidies en de z.g.n. kwartjespot. Dit raadsvoorstel betreft alleen de aankoop van de gronden, later komen de mogelijke plannen. De plannen m.b.t. centrum Zuid-broek enz. hebben geen invloed op dit plan en omgekeerd. Door deze aankopen kan men de eerste 2,5 jaar verder met het uitwerken van de plannen, aldus wethouder Post.

13. Subsidiering Stichting Welzijn Menterwolde.
Er lijkt sprake van wat boekhoudkundige foutjes bij de begroting. De tekorten lijken wel erg hoog. Vreemd lijkt het dat de gemeente taakstellende vermindering van kosten eist. Niet alle posten zijn duidelijk aldus wethouder Velthuis. De hogere kosten komen deels door andere CAO afspraken voor de peuterleidsters. Algesproken is, dat er voortaal projectmatige afspraken worden gemaakt. Men moet goed kunnen onderbouwen hoe het geld is besteed. Na enige discussie stemt de raad in met het voorgestelde.

14. Vaststellen heffingsverordeningen 2008.
Bij de begrotingsvergadering was dit al toegezegd. Dhr. Gruben had liever gezien dat de OZB-stijging 3,4% voor eigenaren en 0,13% voor huurders in plaats van net andersom zoals nu. Gelachen werd er nog toen mevr. Siersema zei te snappen dat de hondenbelasting nodig was om de hondenpoep op te kunnen ruimen en dhr. Dijkman zich afvroeg of nachtvissers ook toeristenbelasting moeten betalen.

15. Motie ‘vreemd aan de orde van de dag’.
Mevr. van Bruggen diende een motie in die bij de begrotingsvergadering niet in behandeling was genomen. Zowel in 2006 als 2007 was 2200 euro beschikbaar voor ‘overig vorming- en ontwikkelingswerk’. Bij de begroting 2008 ontbreekt deze post, terwijl het geld in 2007 niet is besteed. Met algemene stemmen aanvaardde de raad het VVD-voorstel om dit bedrag in 2007 ter beschikking te stellen aan de Stichting ‘Vrienden van Tanzania’. Deze stichting steunt kinderen die hulp behoeven bij elementaire levensbehoeften en scholing in het Arumeru district. Er is een project om een lagere school te helpen aan boeken en meubilair. Met 10 banken en 30 extra boeken worden de leerprestaties aanzienlijk verhoogd. Het bedrag voor 2008 zal besteed worden aan een project wat meer gerelateerd is aan onze gemeente.

16. Financiele aangelegenheden 2007 en volgende jaren.
Behalve door besluiten tijdens deze vergadering zijn er nog aanwijzigingen door de pas ontvangen circulaires van het Rijk in de begrotingen voor de komende jaren.

17. Sluiting.
Om 00.05 uur kon de burgemeester de vergadering eindelijk sluiten.

De eerst volgende raadsvergadering is op donderdag 31 januari 2008, hopelijk met minder schorsingen.