Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2011

Weinig spanning...

1. Opening.
Afwezig was dhr. Gruben (PvdA).

2. Vaststellen agenda.
Toegevoegd worden: 3a. Vaststellen startnotitie afvalreductieplan en 12a. Motie vreemd aan de orde van de dag.

3. Spreekrecht burgers.
Mevr. Everts (SWM) vraagt spreekrecht n.a.v. de punten 11 en 12.

3a. Vaststellen startnotitie afvalreductieplan.
Om minimaal aan landelijke eisen te voldoen moet de inzameling van oud papier, textiel en glas worden verbeterd. Er komt dan minder huishoudelijk restafval, waardoor er wordt bespaard op de afvalkosten. Een aantal raads- en raadscommisieleden hebben tijdens een werkbezoek het inzamelsysteem voor huisvuil in de gem. Leek bekeken. Een klankbordgroep met uit elke fractie een lid, alsmede vertegenwoordigers van DARren en de papierophalers, zal onder voorzitterschap van de weth. van milieu een raadsbesluit voorbereiden. Een extern bureau en een ambtelijk medewerker zorgen voor ondersteuning. De Jong Milieu Advies in Zeist heeft inmiddels een plan van aanpak opgesteld. Voor de zomer 2012 moet er een raadsbesluit kunnen worden genomen.  Uit het budget maatregelen Afvalnota worden de kosten voor de begeleiding/ondersteuning (€ 14.720,-- excl. BTW) gedekt. Diverse partijen vroegen zich af waarom er weer een extern bureau wordt ingeschakeld. Weth. Siersema (KM) antwoordt dat er bewust is gekozen voor een onafhankelijk bureau om de schijn van partijdigheid bij commerciële bedrijven te vermijden. In de nieuwste versie van de nota is al sprake van een vertegenwoordiging in de klankbordgroep uit de bevolking, o.a. ‘papierophalers’ . Een amendement van de PvdA om nu al de klankbordgroep uit te breiden met leden van de DARren e.a. wordt met 8 tegen (VVD, GL, KM, CDA) en 6 stemmen voor (PvdA, SP, CU) verworpen. De startnotitie wordt vastgesteld en de leden van de klankbordgroep benoemd.

4. Vaststellen verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.
De wet Milieubeheer verplicht de gemeenten om een actueel rioleringsplan vast te stellen. Het voorgestelde plan geeft aan hoe hoe de gemeenten tussen 2011 en 2015 de specifieke zorgtaken rond afval-, grond- en hemelwater vervult. Het betreft de financiële kant van de zaak. Het blijkt dat als met het huidige variabele tarief wordt doorgegaan het tarief uiteindelijk ca. € 300,-- bedraagt. Als gekozen wordt voor een constant bedrag is dat ca. € 270,--. Een amendement van de PvdA en de CU om, nu de rentestanden zo laag zijn, niet in 4 maar in 10 jaar te komen tot een constant tarief wordt met 6 voor (PvdA, SP, CU) en 8 tegen (VVD, GL, KM, CDA) verworpen.  Met de aantekening dat degenen die het amendement ondersteun- den tegen het tarief worden geacht, wordt het voorstel aangenomen.

5. Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Menterwolde.
Het verzoek van mevr. Jongedijk (GL) om het evaluatiemoment op 2 jaar te stellen i.p.v. op 5 jaar is volgens weth. Batelaan (VVD) niet verkeerd. Hij overlegt dit met het College.

6. Vaststellen conclusies en adviezen rekenkamerrapport “Onderzoek verzelfstandiging openbaar primair onderwijs”.
De raad toonde zich tevreden over OPRON en stemde in met de aanbevelingen van de Rekenkamer. Weth. de Winter (CDA) zegt dat ze de aanbevelingen natuurlijk overnemen. Het voorstel wordt aangenomen.

7. Beschikbaar stellen dekkingsmiddelen overschrijdingsregeling onderwijs.
Op grond van de wettelijke overschrijdingsregeling heeft het bijzonder onderwijs recht op een vergoeding. In totaal heeft de ver. voor Christelijk Onderwijs Oost-Groningen recht op een bedrag ad. € 343.018,--. Hiervan is al € 262.460,-- beschikbaar gesteld, zodat er nog € 80.558,-- verschuldigd is.

8. Investeringen ict-infrastuctuur en kantoorautomatisering.
De totale investering in ict bedraagt € 998.616,-- (excl. BTW). Er is sprake van gedeeltelijke vervanging/vernieuwing en gedeeltelijk achterstallig onderhoud. Nu wordt € 121.950,-- beschikbaar gesteld door de raad voor investeringen. Mw. Boerma (PvdA) zegt dat er al veel geld is ingestoken, echter met weinig resultaat. Zij vraagt om dit op korte termijn in de cie. te bespreken. Dhr. v. Bruggen is benieuwd hoe de kosten van achterstallig onderhoud zo hoog kunnen zijn. Mevr. Jongedijk en dhr. Ubels (VVD) willen weten of het gaat om weggegooid geld als er overgestapt wordt op een alternatief van de OGD. Burg. v. Zuijlen antwoordt dat hij het weinige resultaat niet kan onderschrijven. Alles draait ook om nieuwe ontwikkelingen. Er moeten nu aanpassingen komen: de verouderde apparatuur voldoet niet meer. Langer wachten met investeren kan niet meer. Een eventueel samenwerkingsverband met de gemeente Emmen wordt nu besproken. Bekeken wordt of dit voordelig is. Onze gemeente is wat klein voor de kosten die gemaakt moeten worden. De raad gaat akkoord met de investeringen.

9. Reactie van het college van B en W op het advies van de Financiële commissie m.b.t. de jaarstukken 2010.
Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.

10. Keuze accountant door de gemeenteraad.
Vanaf 2005 is Deloitte accountants BV de gemeentelijke accountant. De benoeming geldt telkens voor 3 jaar en liep nu af op 31 juli 2011.  Mevr. Jongedijk merkt op dat indertijd is afgesproken dat er na twee termijnen van accountant zou worden gewisseld. Het huidig voorstel is gedaan uit oogpunt van efficiency, aldus de burg.  Bij opdracht aan een ander bureau is er bovendien sprake van aanloopkosten. Er zijn drie bureaus die het kunnen. De raad gaat akkoord met verleningen van het contract met Deloitte tot juli 2015.

11. Intrekken Handhavingsverordening Wet Werk en Bijstand uit 2007.
Er was indertijd vergeten om de verordening in te trekken. Nu dus alsnog.

12. Uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB).
Mevr. Everts (St. Welzijn Menterwolde) spreekt in. Het is volgens haar belangrijk dat iedereen blijft meedoen. Dat betreft niet alleen meedoen aan het ar- beidsproces. Er is een toename van het aantal mensen dat gebruik maakt van 'sociale zaken’. Nu al is dat 35% meer dan in 2010. Het betreft volgens haar niet alleen financiële armoede. Categoriale bijstand helpt ten dele mee aan het kunnen meedoen. Het mag niet, maar toch... Helaas wordt er op de bijzondere bijstand in 2012 fors gekort. Maar ook wordt het aantal gesubsidieerde-/reïntegratiebanen beperkt (nu ca. 40).
Dhr. Velthuis (PvdA) reageert op het inspreken van mevr. Everts dat hij hierop tijdens de begrotingsvergadering in november op terug zal komen. In 2008 is er een éénmalige uitkering verstrekt van € 40,-- aan huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum (dit is in strijd met de wet). Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft de gemeente hierop en op een andere éénmalige uitkering in 2010 aangesproken. Dhr. v. Bruggen vraagt of die € 40,-- eventueel in natura mag worden gegeven. Mevr. Swierenga (SP) stelt die € 40-- toch gewoon te geven aan inwoners die het nodig hebben. Weth. ter Steege (GL) merkt op dat de gemeente met terugwerkende kracht op de vingers is getikt. Niet naleven van de regels betekent een forse korting. Ook bijv. een kerstpakket uitreiken voor ca. € 40,-- kan niet. Het kan wel door het afhandelen van individuele aanvragen, bijv. voor chronisch zieken enz. Dhr. Velthuis meldt er zeker op terug te zullen komen.  Het voorstel om het Ministerie te melden dat Menterwolde zich zal beperken tot bijstand verlenen in situaties die in de WWB expliciet zijn toegestaan wordt aangenomen.

12a. Motie vreemd aan de orde van de dag.
Dit betreft het herstel van de subsidieverstrekking begrotingsjaar 2011 aan St. Menterheem. Deze motie, ingediend door dhr. Blaauw en mevr. Jongedijk, vraagt om alsnog uitbetalen van de toegezegde en later geblokkeerde € 16.700,- t.g.v. de Heemtuin. In juli is gezegd dat het bedrag al was overgemaakt, maar dat blijkt onjuist. Volgens de stichting kan het bedrag eventueel gerechtelijk worden opgeëist, hetgeen ongewenst wordt geacht. Er volgt een schorsing van een kwartier. Het voorstel wordt aangenomen met 12 stemmen voor en 2 tegen. Mevr. Bos en dhr. Ubels stemden tegen.

13. Ingekomen stukken en mededelingen.
Het enige ingekomen stuk was het verslag van de Raad van Commissarissen Gouden Driehoek BV op 2-9-2011. Het werd voor kennisgeving aangenomen.
Mededelingen: Weth. de Winter deelt mee dat er een spoedaanvraag is binnengekomen van Cbs. de Wegwijzer te Zuidbroek. Bij herstelwerkzaamheden blijkt dat de gas-/elekraleiding dringend moet worden vervangen. Er was geen geld meer in het krediet huisvestingskosten. Toch kon vervanging niet worden uitgesteld.

14. Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan Veiligheidsregio 2011-2014.
B en W wilde de zienswijze hierop weten van de raad. Mevr. Boerma constateert dat dit wordt opgelegd door het Rijk. De PvdA is zeer tevreden over de samenwerking en wil graag zo door.  

15. Actielijst/toezeggingenlijst versie 27-10-2011.
Mevr. Jongedijk informeert naar de energiebesparende maatregelen m.b.t. het voetbalveld van v.v. Muntendam. Zij wil dit graag voor de begrotingsvergadering weten. Weth. Siersema zegt dit toe.

16. Sluiting.
Om ca. 22.15 uur volgt sluiting van het officiële gedeelte. Er resten nog een drietal vragen, twee van de PvdA en één van de VVD.

Vragenuur:
1. Mevr. Boerma: de PvdA vernam dat de Dorps Advies Raden nog niet allen de subsidie over 2011 hebben ontvangen. Bovendien krijgen ze in 2012 wel meer subsidie, maar ook veel taken en verantwoordelijkheden erbij. De burg. heeft ook in de pers gelezen dat ‘Zuidbroek’ nog geen subsidie voor de Sinterklaasactiviteiten 2010 heeft ontvangen. Men was echter vergeten om dit aan te vragen. En geen aanvraag, geen subsidie. Op 7 november 2010 is er een convenant gesloten met de DARren over de betaling van de subsidie: of via de SWM of rechtstreeks € 2.600,--. Normaal gesproken wordt alleen op aanvraag geld verstrekt. Er is voortdurend overleg. Er is een evaluatieverzoek gedaan bij de DARren; hoe het hun is vergaan. Eind dit jaar gaan ze weer langs de DARren. Subsidie wordt alleen verleend op basis van een werkbegroting. Pas op 19 oktober jl. is er een werkbegroting ontvangen door de gemeente. Dus het klopt dat ze nog geen geld kregen.  Mevr. Boerma verzoekt om dit ook aan de andere DARren te berichten.

2. Dhr. Ubels verzoekt om meer politieagenten in te zetten om daders van vandalisme op te sporen en aan te houden, met name m.b.t. openbare bushokjes en openbaar groen. Volgens de burg. wordt al zo veel mogelijk schade verhaald op de daders. Hij pleit ervoor om zoveel mogelijk aangifte te doen. Door de recente aanschaf van camerabewaking is het vandalisme bij de Europaschool, het Gymlokaal Noordbroek en het Station Zuidbroek gedaald. De BOA en de jongerenwerker doen hun best. Maar er kan niet meer politie inzet worden afgedwongen. Mensen die slachtoffer zijn van vandalisme moeten zeker aangifte doen.

3. Mevr. Boerma verzoekt om de notulen van de B en W vergaderingen tijdig te verstrekken aan de Raad. Graag vaststellen in de volgende B en W vergadering en openbaar making binnen twee dagen erna.  Het streven is inderdaad direct openbaar maken na het college-overleg. De laatste notulen blijken echter van 13.9.2011. Er zal aan worden gewerkt, aldus de burg.
Punt laatste 24 uur: Mevr. Boerma meldt nog niet alle antwoorden op de gestelde technische vragen m.b.t. Begroting 2012 te hebben ontvangen. De beantwoording moet in het College, aldus de burg. Er zal morgen (= 28 oktober jl.) naar worden gekeken.

Om 22.37 uur volgt sluiting.

De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 8 november a.s., aanvang 14.00 uur! De gemeentelijke begroting voor 2012 wordt dan be- sproken.