Raadsvergadering d.d. 31 maart 2011

Hoe lang duurt “Binnenkort...”

 1. Opening.
De raad was voltallig. Ook aanwezig waren leden van "De Pinquin", die met spandoeken en vlaggetjes protesteerden tegen de sluiting van het zwembad bij v.d. Valk. De Raad kreeg ook een "bedankbrief": de volgende dag (1 april dus!) zou er een zwembad geplaatst worden op een vrijgekomen kavel op de Gouden Driehoek. "Goed dat u er bent", aldus de burgemeester, die meedeelde dat er op dinsdag 12 april a.s. een aparte vergadering over het zwembad is.

2. Vaststellen agenda.
Toegevoegd wordt bij punt 13 het antwoord op schriftelijke vragen van de VVD m.b.t. medicijngebruik. Het verzoek van mevr. Swierenga (SP) de v.d. Valk problematiek toe te voegen werd afgewezen. Hierover wordt op 12 april in de commissie en op 28 april in de Raad gesproken. Een eventueel interpellatie debat had 48 uur van te voren moeten zijn aangevraagd.

3. Spreekrecht burgers.
Mevr. Bouman vraagt spreekrecht naar aanleiding van hun verzoek om een speeltoestel op de groenstrook Kastanjelaan. Dit wordt punt 3A.

3A. Spreekrecht mevrouw Bouman.
Mevr. Bouman leest de brief voor die namens buurtbewoners van de Weverstraat, Eikenlaan, Berkenlaan, Kastanjelaan, Prunuslaan en Nijverheidstraat is gestuurd. (agendapunt 13/2) Al in 2009 is verzocht om speeltoestellen in de buurt voor kinderen tussen 4 en 10 jaar. Er zijn/waren er wel enkele aan de Torenstraat, maar die zijn inmiddels weg of verouderd. Gevraagd wordt om bij de reconstructie van de buurt op een groenstrook aan de Kastanjelaan een speeltoestel te plaatsen.
Volgens mevr. Swierenga is dit een van de eerste punten waar wethouder mevr. de Winter mee bezig kan in het kader van de "Nota Jeugd en Gezin". Misschien is het te bekostigen als het riool goedkoper uitvalt. Dhr. Gruben (PvdA) verzoekt om een raadsvoorstel. Wethouder mevr. Siersema (KM) antwoordt dat speelplekken onder Openbare Werken vallen. Al sinds de winter is men bezig te kijken naar het gebruik van de huidige speelplekken en het gebruik en onderhoud van de toestellen. Sommige zijn al 20 jaar oud. Samen met de dorpsadviesraden wordt geïnventariseerd. Het zou wellicht een goed idee zijn om een aantal toestellen naar de Kastanjelaan te brengen. Dhr. van Bruggen (CU) vraagt niet alleen de DAR maar ook de buurtverenigingen er bij te betrekken. Dat er nog niet direct mee wordt begonnen komt omdat men eerst wil weten hoe het gebruik is, aldus de wethouder.

4. Krediet milieumaatsregelen.
Op 11 november jl. is het milieubeleidsplan en het meerjaren uitvoeringsprogramma vastgesteld. Ook werd een motie van GroenLinks m.b.t. het treffen van energiebesparende maatregelen aan/in gemeentelijke gebouwen aangenomen. De financiële middelen ontbraken. Gebleken is echter in de najaars- nota 2010 dat er enige meevallers waren. Voorgesteld wordt om daarvan
€ 150.000,- alsnog aan deze milieumaatregelen te besteden. De coalitiepartijen (VVD, KM, GL en CDA) stemden hier allen mee in. De oppositie (PvdA, SP en CU) misten een goede onderbouwing en waren tegen en wilden het doorschuiven naar de juni-vergadering bij de behandeling van de voorjaarsnota. Wethouder Siersema deelde mee, dat het stuk bewust niet is onderbouwd. Dan kan men later met een beter voorstel komen met name voor energiezuiniger gemeentelijke gebouwen. Dat lijkt te lukken, daarom graag nu het geld beschikbaar stellen. Gelet op de terugverdientijd geeft ze in overweging dat nu al te doen. Dekking kan uit het fonds kleine projecten.
Dhr. Tepper (VVD) merkt op dat het al vaak is doorgeschoven, hetgeen alleen maar meer geld kost. Dhr. van Bruggen vraagt nogmaals waarom er niet een beter onderbouwd plan met de terugverdientijd is gepresenteerd. Mevr. Siersema wijst er op dat ook intern kosten worden gemaakt die meetellen, dus pas als dat duidelijk is, wordt bekend wat kan. De € 150.000,- wordt geoormerkt. Het voorstel wordt met 8 voor en 7 tegen aangenomen.

5. Aanpassing diverse financiële verordeningen.
Als voorzitter van de Rekeningcommissie zegt dhr. Loer (PvdA) dat de stukken uitgebreid in de commissie zijn besproken. Geadviseerd wordt ze aan te nemen. Dhr. Blaauw (KM) wijst nog op een correctie: het gaat om subsidies boven de
€ 1000,- en niet om boven de € 10,- !

6. Benoeming leden en plaatsvervangende leden van de financiële commissie gemeente Menterwolde.
Alle voorgestelde leden worden benoemd. De enige wijziging was bij de VVD, waar dhr. Ubels als lid en dhr. de Bruijn als plaatsvervanger wordt aangewezen.

7. Benoemen lid Raad van Commissarissen Ontwikkelingsmaatschappij De Gouden Driehoek B.V.
In plaats van mevr. Louwrier (GL) zijn kandidaat dhr. Hesp (VVD) en mevr. Swierenga. Burg. van Zuijlen en griffier mevr. Grit vormen het stembureau. Met 8 stemmen voor en 7 tegen is dhr. Hesp verkozen.

8. Gebruiksklaar houden sportcomplex Noordbroek.
Mevr. Boerma (PvdA) stelt dat uit de stukken geen deugdelijk voorstel blijkt. De velden blijken o.a. ook te worden gebruikt door SVN, het BOS-project en de Kinderspelweek. De PvdA blijft bij onderhoud tot de oplevering van het MFC. De vorige keer is gezegd, dat de hekken terecht zijn er er een goed signalement van de "daders" was. Het bleek Openbare Werken van de gemeente Menterwolde te zijn. Waarom is dat niet direct gezegd? Met het verwijt verkeerd te zijn voorgelicht geeft ze het College een gele kaart. Dhr. Blaauw zegt zelfs meer informatie te hebben gekregen dan was verwacht. Hij neemt aan dat er in de herfst weer met de DAR wordt gesproken over langer onderhoud. Het is een kwalijke zaak dat niets werd gezegd over de hekken. Er zijn zelfs foto's gemaakt van tractorsporen, die van Openbare Werken bleken. Dhr. van Bruggen gaat akkoord door te gaan tot oplevering MFC, mevr. Jongedijk (GL) niet direct. Dhr. Hesp vraagt waarom de PvdA denkt dat er bewust foutief is voorgelicht. Hij is benieuwd hoe de sportvelden komen te liggen bij het MFC.
De burg. merkt op dat de suggestie is gewekt dat men foutief is voorgelicht. Het ging om het huisje erbij. Wethouder mevr. de Winter zegt ook een fors voorstander te zijn van een leefbaar dorp, maar door de bezuinigingen moet zorgvuldig worden gekeken waarvoor geld beschikbaar is. Steekproefsgewijs gekeken blijkt dat de Kinderspelweek en de school alleen gebruik maken van het kleine veld. Mevr. Boerma zegt ook alles te hebben teruggeluisterd: het ging niet alleen om het gebouw. Zij hebben ook gekeken en ook de DAR. Die laatste constateerde dat er dagelijks gebruik gemaakt werd van het veld. Op de vraag van dhr. van Bruggen waarom op de lijst niet staat dat de spelweek en de school alleen gebruik maken van het kleine veld antwoordt de wethouder dat zij wist van de spelweek en toevallig op de school was en hoorde dat men slechts sporadisch gebruik maakte van het grote veld.
M.b.t. de hekken: Burg. van Zuijlen zegt dat bij vernieling/diefstal altijd aangifte gedaan wordt. Zo ook op 2 februari van de vernielingen aan het gebouw. Op de vraag van dhr. Hesp wanneer er mededelingen over het MFC komen zegt de wethouder "binnenkort". Nu is men bezig met een stappenplan op papier te zetten.
Binnenkort, volgens gemeentesecretaris dhr. Nieland, over enkele weken, weten we meer. De chaotische discussie maakte een schorsing noodzakelijk. Na de hervatting deelde de wethouder mee dat het College blijft bij het eerdere voorstel. Tot 1 september wordt het veld gemaaid, niet bemest en de heg geknipt. Totaal is daarvoor € 6000,- beschikbaar. Het voorstel is aangenomen.

9. “De instructie voor de griffier van de gemeente Menterwolde 2011.”
Mevr. Jongedijk vraagt hoe het functioneringsgesprek met de griffier mw. Grit  is verlopen. Als vicevoorzitter van de Raad, als werkgever, antwoordt dhr. Wind (CDA) dat het gesprek nog niet is gevoerd en er ook nog geen datum is vastgesteld. Wel voor een gesprek met de burgemeester. Er is regelmatig overleg met mevr. Grit. Zij stelt dat de instructie goed werkbaar is. In het presidium wordt de datum voor het gesprek met de burgemeester bekend, aldus dhr. Wind.

10. Vaststellen van de vergoeding in 2011 van de leden van de rekenkamercommissie Menterwolde.
Hiermee gingen allen zonder meer akkoord.

11. Wijziging gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg in gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen.
De provincie Groningen kent enige afwijkingen m.b.t. regionalisering van de brandweer. In Groningen geldt dat brandweerpersoneel in dienst is bij de eigen gemeente en niet bij de regio. Feitelijk is de wijziging al ingegaan per 1 januari 2011. Nu moet dat ook formeel. Voortaan is de CdK (Commissaris van de Koningin) dhr. van der Berg toezichthouder. Door de samenwerking van Menterwolde, Veendam en Pekela is het volkomen intergemeentelijk. Onze bevoegdheid geldt alleen de begroting. Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is alleen het College bevoegd een dergelijke regeling aan te gaan, maar de Raad moet er wel mee instemmen. Allen gaan akkoord.­­­­

12. Planologische medewerking uitbreiding regionale zandwinning Uiterburen.
Zoals bekend vond op 10 april 2009 een grote inbressing plaats aan de noordzijde van de zandwinning te Uiterburen. Sindsdien is daar geen zand meer gewonnen. Als toezichthouder heeft GS (Gedeputeerde Staten) op 30 juni 2010 een zgn. last onder dwangsom opgelegd, waarbij de vergunninghoudster wordt verplicht tot herstel over te gaan. De handhavingsdatum is enige keren verlengd, maar geldt nu tot uiterlijk 15 april a.s. De verzekering van de vergunninghoudster heeft nu een alternatief herstelplan voorgelegd. Dat houdt een kleine uitbreiding van de zandwinning in. T.b.v. recreatieve ontwikkelingen heeft de gemeente in 2008 aan de oostzijde landbouwgronden en aan de zuidzijde water met begroeiing en oevers aangekocht. Uit veiligheidsoogpunt is het onverantwoord aan de oostkant tot recreatieve ontwikkeling over te gaan. Het herstelplan houdt in dat de provincie afziet van de eis tot herstel van de inbressing. De verzekering koopt aan de noordzijde een perceel landbouwgrond van de fam. ten Rae, groot ca. 5 hectare, zijnde het perceel waar de inbressing plaatsvond. De verzekering koopt van de gemeente Menterwolde het perceel aan de oostzijde en draagt dit over aan de fam. ten Rae. De gemeente overlegt met de provincie hoe invulling kan worden gegeven aan een vorm van recreatieve ontwikkeling in het betrokken gebied. Te denken valt aan de zuidwestelijke hoek.
Mevr. Bos zegt dat de VVD zich zorgen maakt over de Noordoost hoek. Het talud is daar nog steeds niet betrouwbaar.  Is het College daarvan op de hoogte? Mevr. Jongedijk is benieuwd of het geld dat over blijft van de transactie gebruikt wordt voor recreatieve ontwikkeling. Dhr. Blaauw vraagt of inbressing te voorkomen is en of er controle op is. Dit is wel verreweg de beste oplossing. Dhr. Loer zegt het een best voorstel te vinden maar wel enige zorg te hebben over de recreatieve ontwikkelingen. Wethouder mevr. Siersema antwoordt dat bekend is dat de noordoosthoek niet stabiel is, ook bij de provincie. De gemeente heeft land gekocht en weer verkocht, er blijft geld over, maar daar moeten wel de rentelasten van af. De provincie gaf tijd tot 15 april. Overschrijding kost € 2 miljoen, namelijk boete.
Voor 1 januari 2013 zou 9 hectare bos worden aangelegd, dat zit er aan te komen. Hopelijk is er snel zicht op i.v.m. recreatieve plannen. De provincie oordeelt of er onoordeelkundig is gezogen. De provincie geeft nieuwe ontgrondingstoestemming en ziet er vast heel goed op toe. Mevr. Swieringa vraagt of van het POP wel het bos verplaatst mag worden naar de overkant van de Botjesweg. Volgens de wethouder is er niet gezegd dat daar recreatief bos komt. De 9 hectare die de gemeente al heeft wordt verkocht en 9 hectare weer gekocht. Met de aantekening van de VVD dat de noordoosthoek niet veilig is gaat de gehele raad akkoord met het voorstel om planologische medewerking te verlenen aan een uitbreiding van de regionale zandwinning aan de noordzijde van het gebied.

13. Ingekomen stukken en mededelingen.
Dhr. de Leeuw stuurde een brief m.b.t. de waarde van groen. Mevr. Jongedijk zegt dat GL al eerder aangaf dat de gemeente slordig omgaat met het bomenbestand en er onzorgvuldig bomen zijn gekapt. Zij is het niet eens met de brief en vraagt een evaluatie van de gemeentelijke bomenstand. Wethouder Siersema antwoordt dat er 5 nieuwe elzen zijn aangeplant. Elzen vallen niet onder het bomenbestand. Dhr. de Leeuw is uitgenodigd voor een gesprek, zo hij wil. In november komt er waarschijnlijk een evaluatie van het kapbeleid. Probleem is deels dat wel de kapvergunningen worden vermeld, maar niet de herplant. Mevr. Jongedijk stelt dat een oude boom niet gelijk is aan een jonge boom. Dhr. Wind vraagt wat binnenkort nu is. Hier is het november, bij de sportvelden was het voor de zomer.
Toegevoegd is een brief van de VVD m.b.t. medicijngebruik. De apotheek neemt geen oude medicijnen en spuiten meer in. Kan dat? Wethouder mevr. Siersema antwoordt dat dat op 5 januari 2011 in de Tussenklappen heeft gestaan. De branche heeft de code dat ze ze mogen innemen maar ook zo mee mogen stoppen. De gemeente zou er een kleine chemocontainer kunnen plaatsen maar bezint zich over het KCA. Over 2 weken is er een gesprek met de apotheker.
Mevr. Bos zegt bezorgd te zijn dat spuiten in de grijze container komen en oude medicijnen door de wc. Voorgesteld wordt een kleine chemobak bij de apotheek en de steunpunten te plaatsen. De wethouder antwoordt dat de gemeente dat niet zo maar mag, zou kunnen via SITA, maar dat kost ca. € 3000,-.
Het voorstel is niet dat de gemeente ze leegt, maar de chemokar, aldus mevr. Bos. De gemeente beraadt zich, aldus de wethouder.

Mededeling:
De zitmaaier wordt vervangen. Voor € 5990,- (excl BTW) levert Gerlok een Husqvarna. Begroot was € 6000,-, dit keer dus een juiste raming.
Ter inzage lagen de milieuverslagen 2009 en 2010. Dhr. van Bruggen vraagt naar het textielbeleid. Is tweedehands textiel nu wel of geen afval? Hij wil dit binnenkort graag op de raadsagenda. Wethouder mevr. Siersema zegt dit toe, maar hier is binnenkort niet over twee weken. Ze geeft de definitie van afval. Dhr. van Bruggen ontving een schrijven van het ministerie. De vraag is of het gaat om afval of tweedehands textiel. Wat is het als het wordt hergebruikt. Hij leest een brief voor met de omschrijving van textiel dat wordt ingezameld.

14. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Geen mededelingen.

15. Actielijst/toezeggingenlijst versie 31-03-2011.
N.a.v. ingediende motie entree Oosterweg Muntendam (PvdA): deze wordt aangehouden tot het voorstel er is. Dhr. Hesp verzoekt deze niet langermotie Heiligelaan, maar motie Oosterweg Muntendam te noemen. Mevr. Siersema antwoordt dat ieder het voorstel (sobere variant, wat kan voor het geld) heeft ontvangen. Dhr. Gruben zegt maar één plan te hebben ontvangen en niet de twee overige. Ze willen graag de reactie horen van de burgers en trekken dus de motie niet in. Mevr. Siersema wil graag schorsing. Dhr. Hesp vraagt zich af of er echt voor alles wat niet wordt aangenomen een schorsing noodzakelijk is.

16. Sluiting.
Om ca. 22.00 uur wordt het officiële gedeelte van de vergadering afgesloten.

Vragenuur:
Er zijn twee vragen van de PvdA en twee van de VVD.
1. Mevr. Boerma (PvdA) heeft vragen m.b.t. de onlangs aangelegde invalidenparkeerplaats bij het station Zuidbroek. Weth. Batelaan (VVD) deelt haar klachten. Er is uitgegaan van de bestaande situatie en dus voor het eerste vak. Er is niets mis met de parkeerplaats alleen met de plaats voor de gehandicapten. Met NS en Prorail is overleg gaande over de parkeerplekken, daarbij wordt dit meegenomen. Gekeken wordt naar een geschiktere plaats. Het duurt nog wel een of twee maanden, het helpt niets als je er nu wat aan doet. Dhr. Wind stelt voor langs de gele band, met een bijbehorend bord. Ook wordt gekeken naar het voetgangersovergangsgebied. Dit is ook niet goed. Binnenkort horen we meer.

2. Dhr. Tepper heeft de kortste vraag ooit, aldus de burg. Wat is de status van de Dorps Advies Raden? Mevr. Siersema leest de vier voorwaarden voor uit het convenant; het convenant komt op Extranet (Internet). Het gaat om goed kijken naar overige burgers. Dhr. Tepper heeft de indruk dat er anders mee wordt omgegaan dan eerder; m.a.w. anders dan in het convenant staat. Dhr. Gruben vult aan dat de DAR niet politiek actief mag zijn. Daarin heeft hij gelijk, aldus de weth. De Raad is door de burgers gekozen en is er voor de politiek. De DAR is dat niet.

3. Mevr. de Roo (PvdA)  wil weten waarom het College zich niet kan confirmeren aan het WMO-raad advies om de eigen bijdrage aan dagbesteding en arbeid via de AWBZ te vergoeden voor mensen met psychische problemen. Ook weth. ter Steege betreurt de maatregel, waarvan juist deze mensen de dupe zijn. Maar als gemeente kun je niet rijksmaatregelen gaan vergoeden. Het zou kunnen om de eigen bijdrage van AWBZ geïndiceerden via de Bijzondere Bijstand te vergoeden voor mensen uit de laagste categorie. Het zorgkantoor regelt het en zijn aan het uitzoeken om hoeveel het gaat. Er zijn nog geen verzoeken en er is nog niemand afgehaakt, die bij de gemeente bekend is.  Men is er alert op en de doelgroep wordt geïnformeerd.

4. Mevr. Bos vraagt of er al stappen zijn ondernomen m.b.t. herstel van de Buitenweg. Wat is de startdatum en wat is de einddatum? Weth. Siersema meldt dat er nog niet gestart is en het is onbekend wanneer dat gaat gebeuren. Rijkswaterstaat zou de weg/Galgeweg financieren. Het houdt verband met vraag of de kruising A7/N33 een botonde of een klaverblad wordt. Weth. Batelaan vult aan dat in eerste geval Rijkswaterstaat niet betaalt, in het tweede geval wel.  Met een kleine aanpassing hopen ze binnen een maand te horen wat er bij de Galgeweg/Buitenweg gebeurt. Mevr. Siersema merkt op dat een weth. altijd spreekt namens het College en zij haar vingers niet aan een antwoord brandt.
De vergadering wordt gesloten, maar mevr. Swierenga heeft nog een vraag over de afgelopen 24 uur. Mocht de kastanjeboom op het terrein van de vm. Supermarkt in Zuidbroek zo worden gekapt? Dat was gepubliceerd en er waren geen zienswijzen, dus het mocht aldus weth. Siersema.

Om 22.30 uur was de deels chaotische vergadering afgelopen.
Op 12 april a.s. is er de extra commissievergadering over het zwembad bij van der Valk, de eerstvolgende raadsvergadering is op 28 april a.s.