Notulen B&W 18 september 2007

Vergadering burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2007.

Aanwezig:
E.A. van Zuijlen, burgemeester
M.Ploeger, M. Post, J. Velthuis, wethouders
K. Nieland, gemeentesecretaris

Vaststelling notulen

Ingekomen stukken en mededelingen:

1) Rouwkaart van dhr. A. Hazeborg.
Voor kennisgeving aannemen.
2) Uitnodiging Veenkoloniaal Museum te Veendam voor opening fototentoonstelling op 23 september 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
 3) Uitnodiging Samenwerkingsverband Noord-Nederland en het Min. van Economische Zaken voor startbijeenkomst programma “Koers Noord, op weg naar Pieken” op 8 oktober 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
4) Vooraankondiging prov. Groningen voor bestuurlijk overleg op 30 oktober 2007.
Het bestuurlijk overleg antidiscriminatievoorzieningen op 30 oktober 2007 in het provinciehuis te Groningen zal worden bijgewoond door de burgemeester en wethouder Velthuis.
5) Berichtgeving inz. Buitengewone Algemene Ledenvergadering en afscheid voorzitter op 12 november 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
6) Vooraankondiging Movares Nederland BV voor symposium “Spoorzones in perspectief” op 20 november 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
7) G.S. besluitenlijst nr. 24.
Voor kennisgeving aannemen.
8) Verslag/besluitenlijst bijeenkomst Seniorenraad d.d. 2 mei 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
9) Verslag en actielijst Managementteam d.d. 5 september 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
10) Brief Essent inz. fusie Essent en Nuon.
Voor kennisgeving aannemen.
11) Brief Kabinet prov. Groningen inz. afzeggen gemeentebezoek.
Voor kennisgeving aannemen.
12) Persbericht Essent en Nuon.
Voor kennisgeving aannemen.
13) Verzoek De Heemtuin om medewerking aan de Nacht van de Nacht op 27 oktober 2007.
Het college zal in de persoon van wethouder Post vertegenwoordigt zijn bij “De Nacht van de Nacht” op zaterdagavond 27 oktober a.s. op De Heemtuin te Muntendam.
14) Brief Mariska Kuiper, H.E. Buurmasinel 14 te Zuidbroek inz. toekomst van Zuidbroek.
Briefschrijfster uit te nodigen voor een gesprek met wethouder Ploeger.
15) Gebruik dienstvoertuigen.
Inzake het gebruik van de dienstvoer-tuigen bij de brandweer zal de burge-meester een en ander bespreken met de commandant brandweer met als inzet dat richtlijnen worden opgesteld voor het gebruik van deze voertuigen buiten diensttijd.

Brandveiligheid “Thomashuis” te Muntendam.
Naar aanleiding van het advies van de Hulpverleningsdienst Groningen inz. de zelfredzaamheid van de bewoners van Thomashuis te Muntendam moet de inrichting van het Thomashuis voldoen aan de eisen zoals gesteld door de brandweer tenzij het Thomashuis kan aantonen dat de bewoners wel voldoende zelfredzaam zijn.

Perceel K. van Vugt te Noordbroek; invulling perceel en uitwerking.
Als uitwerking van het compromisvoorstel behandeld in de raadsvergadering van 6 september jl. wordt thans besloten de bouw van één woning mogelijke te maken middels de bouwstrook van het vigerende bestemmingsplan. Tevens wordt besloten aan de raad voor te stellen een nieuw voorbereidingsbesluit voor Noordbroek vast te stellen met uitzondering van de bouwstrook waarop één woonhuis wordt toegestaan als uitwerking van het compromisvoorstel. Als onderdeel van het compromisvoorstel dient thans met dhr. Van Vugt een overeenkomst te worden afgesloten zoals geredigeerd in de thans voorliggende conceptbrief aan dhr. Van Vugt. De gemeenteraad over het voorgaande te informeren. De vaststelling van een nieuw voorbereidingsbesluit te agenderen voor de raadsvergadering van 11 oktober a.s.

Verzoek van de heer Oortwijn om planologische medewerking voor het toevoegen van een woonbestemming aan het perceel Beneden Veensloot 47 te Meeden.
Aan de gemeenteraad voor te stellen geen planologische medewerking te verlenen.

Bouw 6 halfvrijstaande woningen aan De Wijde Blik in Muntendam.
De ingediende zienswijze van dhr. K. Loots, De Wijde Blik 7 te Muntendam ongegrond te verklaren en thans bouwvergunning te verlenen met vrijstelling ex art. 19, lid 2 WRO voor de bouw van 6 halfvrijstaande woningen aan De Wijde Blik te Muntendam.

Aanvraag bouwvergunning van Stichting Woningbouw Menterwolde voor de bouw van 6 woningen aan De Wijde Blik 9 t/m 19 te Muntendam.
Bouwvergunning te verlenen.

Bestemmingsplan buitengebied Meeden en Zuidbroek/Noordbroek, herziening ex artikel 30 WRO.
Aanhouden.

Bouwplan Tromp Meesterstraat te Zuidbroek.
Vrijstelling te verlenen ex artikel 19, lid 2 WRO t.b.v. de bouw van één vrijstaande woning.

Bouwaanvraag melkstal met wachtruimte aan de Noorderstraat 8 in Noordbroek.
Overeenkomstig advies afd. Grondgebiedzaken de bouwaanvraag aanhouden totdat de bouwaanvraag en milieuvergunning op elkaar zijn afgestemd.

Verslag gesprek met Van der Veen; zaak café Oude Gemeentehuis.
Over de huurprijs voor het overdekte terras bestaat thans overeenstemming. E.e.a. thans verder uit te werken.

Verkeersmaatregel H. Gorterweg te Muntendam.
Besloten tot intrekking van het op 7 augustus 2007 uitgevaardigde stopverbod voor beide zijden van de Herman Gorterweg te Muntendam. Tevens wordt besloten tot het uitvaardigen van een parkeerverbod voor de Herman Gorterweg voor het noordelijk gedeelte tussen de M. Brinkmanhof en de Dom. Nieuwenhuisweg.

Onderhoud straatwerk 2007 in de gemeente Menterwolde.
Voor het begrotingsjaar 2007 heeft de gemeenteraad een krediet van € 120.000,-- extra beschikbaar gesteld voor het herstraten van wegen en trottoirs. Aan de hand van de prioriteitenlijst uit het wegenbeleidsplan is een lijst samengesteld om in de diverse dorpskernen herstelwerkzaamheden te verrichten. Aannemingsbedrijf Koen Meijer is gevraagd een open begroting in te dienen en op basis van deze open begroting wordt besloten het herstraatwerk te gunnen aan Aannemingsbedrijf Koen Meijer in het kader van het werklozen c.q. leerlingenproject.

Aanvraag kapvergunning van T. Spelde, Bovenweg 64, Muntendam voor 1 kastanje.
Kapvergunning te verlenen.

Aanbestedingstraject flexwerk.
Overeenkomstig advies afd. Middelen en Ondersteuning:
1. in te stemmen met het traject voor aanbesteding van Flexwerk; 2. in te stemmen met de offerte aanvraag en de start van de Europese 2B aanbestedingsprocedure.

Concept begroting 2008.
Het overleg over de voorliggende conceptbegroting voort te zetten op woensdagmiddag 19 september a.s. van 16.30 uur – 19.00 uur. Bij dat overleg zal het MT aanwezig zijn.

Begroting SWM en subsidie 2007.
Aanhouden.

Aanvraag subsidie herstart St. Soultrain Zuidbroek en begroting opening skatebaan Zuidbroek.
1. Subsidie (herstart Soultrain en bijdrage opening skatebaan op 29 september 2007) af € 670,-- aan de jeugdsoos Soultrain Zuidbroek toekennen. De stichting Soultrain op de hoogte brengen van de beslissing d.m.v. overgelegde conceptbrief.
2. De officiële opening van de skatebaan te Zuidbroek op 29 september 2007 organiseren en bekostigen uit de post evenementen en het BOS project.

Gebouw Steunpunt Noordbroek.
1) Niet over te gaan tot verbouw van het Steunpunt in Noordbroek.
2) Als het eventueel te houden MFC-onderzoek hiertoe aanleiding geeft, het verzoek opnieuw bekijken.
3) De dorpsadviesraad Noordbroek door middel van de overgelegde brief op de hoogte brengen van dit besluit.

Aanvragen bouwvergunning van:
4) C. Tillema/E. Sterenborg, p/a Schoolstraat 166 te Musselkanaal voor het bouwen van 2 woningen aan Patrijs 8 en 9 te Muntendam
Bouwvergunning te verlenen.
5) A.Dijkhuis, p/a Schoolstraat 166 te Musselkanaal voor het bouwen van een woning met garage aan Reiger 7 te Muntendam.
Bouwvergunning te verlenen.
6) E.R. Rakers/E.J. Meijer, p/a Schoolstraat 166 te Musselkanaal voor het bouwen van 2 woningen aan Patrijk 10 en 11 te Muntendam.
Bouwvergunning te verlenen.

Rapportage dorpswachten 22-05-07 / 27-08-07.
Ambtelijk zal aan het college een advies worden uitgebracht over het al dan niet voortzetten van de samenwerking met Veiligheidszorg Groningen.

Vastgesteld d.d. 25 september 2007.

Burgemeester en wethouders van Menterwolde,

w.g. E.A. van Zuijlen, E.A. van Zuijlen, burgemeester
 w.g. K. Nieland, K. Nieland, secretaris