Raadsvergadering d.d. 9 september 2010

“Het leest als een sprookje…”

De vergadering zou om 19.00 uur beginnen, maar doordat sommige partijen nog overleg hadden, begon de raadsvergadering tegen 19.15 uur.
Met kennisgeving afwezig waren mw. Siersema (KM), dhr. Velthuis (PvdA) en weth. van der Werf (PvdA).

1. Opening.
De voorzitter burgemeester Eduard van Zuijlen opent de vergadering om 19.15 uur en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht burgers.
Mw. Bloembergen en dhr. Koorn vragen spreekrecht aan bij punt 5. Dit komt later aan de orde.

4. Collegeprogramma 2010-2014.
De voorzitter houdt een inleiding over het collegeprogramma (conceptversie), waarna de leden van de raad kunnen reageren. Op 12 mei 2010 sloten de fracties PvdA, GroenLinks en CDA in de Menterwolmer gemeenteraad een coalitie-akkoord onder de naam ‘Alle hens aan dek’. Deze tekst diende voor het college B & W, dat op 27 mei werd benoemd, als kader voor het opstellen van een collegeprogramma. Een programma, zodat voor iedereen duidelijk is wat dit college voor plannen heeft bij de start van zijn vierjarige termijn. De voorzitter hoopt op een positieve input. Er wordt gekeken waar de prioriteiten liggen. De financiële ruimte is klein op grond van de te verwachten Rijksbezuinigingen die op het gemeentefonds zullen worden toegepast. Vooralsnog is onbekend wat precies de omvang van de Rijksbezuinigingen zal zijn. Er is voor een programma gekozen dat sociaal en duurzaam is en de vitaliteit van de dorpen voorop stelt. Verder is een goed sociaal beleid al jaren kenmerkend voor Menterwolde. Het college hoopt op een goede samenwerking met de raad, andere gemeenten, provincie, met de burger en zijn organisaties, clubs en ver- enigingen. Dhr. Gruben (PvdA) zegt dat met dit programma een goede basis is gelegd, het is een programma waarin keuzes gemaakt moeten worden. Dhr. Blaauw (KM) noemt het een programma waarin alles benoemd wordt. Qua planning en urgentie had het wat gerichter gemogen. Hoe zit het met name met het jeugdbeleid? Over het centrumplan in Zuidbroek en de Nije Hörn in Muntendam wordt veel gesproken. Het kan een breekpunt zijn om in de dorpen te blijven wonen. We moeten het wel leefbaar houden. Mevr. Swierenga (SP) is verheugd dat de 120%-norm voor de minima onaangetast blijft. Niemand kiest voor armoede. Ze vindt bepaalde zaken wat ingewikkeld geschreven. De doelstellingen moeten niet verkeerd opgevat worden. Ook vindt ze het jammer dat er weerstand is tegen het windmolenpark. Burgerparticipatie vindt ze geen verrijking, eerder een verarming. De overheid moet de gaten opvullen. Dhr. van Bruggen (CU) zegt dat het programma een sociaal karakter uitstraalt. In tijden van stilstand en achteruitgang moeten de zwakkeren niet tussen wal en schip vallen. Hij vraagt zich af waarom er bij de Factory Outlet Centre ‘gewenst’ staat. Je hebt het wel over ongeveer 500 arbeidsplaatsen. Dhr. Wind (CDA) is blij dat het sociale klimaat richting de toekomst gehandhaafd blijft. De CDA gaat er van uit dat alles opgepakt wordt. Mw. Louwrier (GL) stelt de leefbaarheid van de vier dorpen centraal. Een preventiemedewerker is heel belangrijk, die zich met name richt op overlast. Goed jeugdbeleid verdient meer preventie. Het station Duurkenakker is een goede stimu- lans voor ontwikkeling in de regio. Het MultiFunctioneelCentrum (MFC) in Noordbroek en Meeden wordt op de voet door GL gevolgd. Mw. Louwrier merkt op dat de kwaliteit van het onderwijs nog te wensen over laat. Hoe is de opzet van het Centrum Jeugd en Gezin? Verder zegt ze verheugd te zijn, dat er een cultuurnota gerealiseerd gaat worden. GroenLinks kijkt uit naar de uitwerkingen van het programma. Dhr. Batelaan (VVD) geeft de complimenten aan de schrijvers van het coalitieprogram-ma; ‘Het leest als een sprookje’ (Don Quichot). Wees concreet, maak het meetbaar. Hoe wordt het veiliger, bijv. met dorpswachten. Het gedeelte van ruimtelijke ordening vindt hij erg kort. Met betrekking tot het windmolenpark, vraagt hij zich af welke andere locatie eventueel wenselijk zou zijn. Pak de kansen op het gebied van economische zaken en werkgelegenheid. Na een korte schorsing wordt de vergadering voortgezet. De voorzitter dankt iedereen voor de positieve inbreng en de kritische noten. De begroting heeft prioriteit, gekoppeld aan de financiële ramingen. Eigenlijk is het wachten op het kabinet wat betreft de definitieve bezuinigingen. Weth. ter Steege beantwoordt de vragen en merkt op dat de concretisering en de toetsbaarheid beter kan. Het moet toetsbaar zijn voor de raad. Ze antwoordt mw. Swierenga dat de taal waarin de stukken geschreven zijn, beleidstaal is. Dit is in al dit soort stukken zo. Aan het jeugdbeleid wordt hard gewerkt. Er komt absoluut naar voren hoe de jongeren er zelf tegenaan kijken. Hoe voelen ze zich fijn in Menterwolde. Hoe krijgen we iedereen beter op de rails. Het gaat om sterker worden en beter in de maatschappij staan. Participatie op de man, gericht op de hele mens. Misschien moet er naar andere vormen gezocht worden. Uit de beantwoording van de vragen aan weth. de Winter kwamen ondermeer de volgende zaken naar voren. KM vroeg of we na 2012 ophouden met werken aan het jeugdbeleid. Weth. de Winter licht toe dat het college zo snel mogelijk hieraan wil proberen te werken om in 2011/2012 alles op de rails te hebben. Het college wil samen met de Raad komen tot een integraal jeugdbeleid. Er moeten goede afspraken gemaakt worden. Naar de MFC Meeden wordt eerst onderzoek gedaan, de MFC in Noordbroek heeft prioriteit. Dit heeft alles te maken met de financiën. De weth. antwoordt mw. Louwrier (GL) dat ze het liefst een jongerenwerker inzet, puur voor de jongeren. Maar ook dit is weer een financiële kwestie. Nu betaalt de provincie de helft en de gemeente de andere helft. De provincie stopt met financiering. Het is knokken om alles in de lucht te houden. De bedoeling van Centrum Jeugd en Gezin is het samenbinden van veel functies die er al waren. Je hebt allerlei verschillende instanties. De mensen hebben nu niet meer te maken met 5 of 10 hulpverleners. Het gaat om het samenwerken. De voorzitter geeft nog aan dat voortbordurend op vorige afspraken, geen windmolens langs de N33 gewenst zijn. Een andere locatie lijkt wenselijker. CU - De Outlet wens is zeker niet afgenomen. VVD - ‘Leest als een sprookje’. De voorzitter geeft hierop als reactie: Als we dan lang en gelukkig leven, zijn we heel blij. Daarna volgt nog een ronde dat de leden van de raad kunnen reageren. Dhr. Batelaan merkt op dat de jeugdsoos in Zuidbroek op de begroting € 12.000,- winst heeft door verkoop van alcohol. Hoe ga je dit fi- nancieel aanpakken als de inkomsten hiervan lager worden. Weth. de Winter vindt dat de jeugdsozen in Menterwolde meer moeten bieden dan drank. Volgens haar zijn er geen huur- en energiekosten. Alleen de activiteiten moeten ze zelf bedruipen. Ze wil hierover afspraken maken met de soosbesturen, over de manier waarop de soos gerund moet worden, welke activiteiten er worden georganiseerd, de openingstijden en het alcoholgebruik. Dhr. Gruben kijkt hier van op. Is de notitie van de Jeugdsozen al klaar? Weth. de Winter geeft aan dat ze hier binnenkort mee aan de slag gaan. Dhr. Ploeger merkt nog op dat de kosten van het stoken in het verleden altijd voor de jeugdsozen zelf waren.                                                                                                                 

3. Spreekrecht burgers.
Mw. Bloembergen en dhr. Koorn krijgen gelegenheid om gebruik te maken van het spreekrecht. Mw. Bloembergen maakt haar bezwaren kenbaar tegen het bestemmingsplan Scheemderstraat 3 in Noordbroek. Ze vraagt zich af waarom de Jeugdsoos aan de Scheemderstraat gebouwd moet worden. De bewoners van Oosterstraat-Scheemderstraat zijn hoofdzakelijk 50+. Volgens haar is ook de handhaving in het centrum van het dorp beter. Een Soos kan beter gebouwd worden waar de jeugd ook woont, dan hoeven ze niet met brommers etc. door het hele dorp te rijden. De bewoners voelen zich niet goed geïnformeerd door de gemeente. Volgens mw. Bloembergen is er veel overlast en wordt hieraan weinig door de gemeente gedaan.
Dhr. Koorn is bezorgd over het nieuwe bestemmingsplan in Noordbroek. Hij woont aan de Zuiderstraat en vraagt zich af of met het nieuwe plan de Zuiderstraat binnen de bebouwde kom wordt aangemerkt. Hiervoor gelden andere regels als buiten de bebouwde kom. En mocht dit zo zijn, dan is dit voor hem een probleem en ook voor verschillende agrariërs. Mw. Bos (VVD) vraagt nog aan de heer Koorn of hij ook bezwaar aangetekend heeft. Volgens dhr. Koorn had een ambtenaar hem verteld dat dit niet nodig was.
Er volgt een schorsing en om 21.45 uur heropent de voorzitter de vergadering.

5. Vaststellen Bestemmingsplan Noordbroek.
Er is een bestemmingsplan opgesteld voor het dorp Noordbroek. Dit plan staat model voor de andere drie kernen in onze gemeente.
Dhr. Wind (CDA) wil een amendement indienen op art. 3.8a. Hierin staat dat uitbreiding van een bouwvlak tot 1 ha. mogelijk is. Een agrariër kan dus onder- bouwd verzoek indienen en vervolgens kan de gemeenteraad hier een oordeel over geven. Het CDA is van mening dat deze bepaling kan worden omgezet in een bepaling waarbij recht wordt gegeven op een bouwvlak van 1 ha. Dhr. Batelaan (VVD) wil ook een amendement indienen om de kaart op pag. 17 aan te passen en wel zodanig dat de grens van het als rood aangemerkte gebied kleiner wordt en in plaats van rood gebied als een geel gebied wordt aangemerkt. De grenzen veranderen dan. In een bestuurlijk overleg zijn voor de gehele gemeente de omvang van de agrarische bouwblokken in rode, gele en groene gebieden vastgelegd. De mate waarop op een perceel agrarische schaalvergroting mogelijk is, is afhankelijk van de gebiedsindeling. Niet bij alle belanghebbenden is duidelijk in welke zone een bedrijf is opgenomen. Is men opgenomen in een rode zone, dan heeft het bedrijf slechts de mogelijkheid tot schaalvergroting van max. 1 ha. In de gele zone is doorgroei mogelijk naar 1,5 hectare. Verder geeft dhr. Batelaan aan, dat het plan conserverend van aard is. Hij vraagt zich af wat de consequenties voor de toekomst zullen zijn. De staat van de bedrijven klopt niet, er wordt één horecagelegenheid vermeld en geen detailhandel. Verder vraagt hij zich af hoe belangrijk het agrarisch karakter van de Zuiderstraat is. Dhr. Ploeger (PvdA) licht toe dat er een lang voortraject aan voorafgegaan is. Met dit plan wordt de leefbaarheid van Noordbroek bepaald. Het is een belangrijk document. Het is een goed stuk en tevens een blauwdruk voor andere bestemmingsplannen. Let wel; het blijft natuurlijk maatwerk, ook voor de andere dorpen. Dhr. Blaauw (KM) merkt op dat het een heel grondig stuk is. Het was een lang traject en er was veel overleg met bewoners en betreffende ambtenaar. Hij had gehoopt dat iedereen in Noordbroek hier gelukkig mee was. Dhr. van Bruggen vraagt zich af of er nog verschillen gelden van de APV binnen en buiten de bebouwde kom.
De voorzitter schorst de vergadering, zodat weth. de Winter zich kan beraden op de antwoorden. De vergadering wordt heropend en als reactie op mevr. Bloembergen geeft weth. de Winter aan dat met het bouwen van de Jeugdsoos geen rekening wordt gehouden hoe oud de mensen zijn die in de buurt wonen. Dit is ook relatief. Verder, handhaven gebeurt overal. De jeugd wilde graag terug op dezelfde plek en daar is rekening mee gehouden. Volgens haar is er goed met de omwonenden gesproken en van gedachten gewisseld. Een bewoner had aangegeven wel praatpaal te willen zijn. De weth. had hier een goed gevoel bij. Later kwam er een brief van een advocaat. Het plan heeft ter inzage gelegen en iedereen heeft bezwaar kunnen ma-ken. Wat betreft de heer Koorn vertelde weth. de Winter dat een rode contour niet wil zeggen dat ze in de bebouwde kom zitten. Dhr. Koorn heeft een vergunning voor lichte bedrijvigheid. Bij hele grote uitbreidingen van 20 tot 100 werknemers zou hij naar het bedrijventerrein moeten verhuizen. Consequenties zijn er niet voor de huidige bedrij- ven, alle mogelijkheden blijven zoals ze zijn. Het amendement van de CDA voor uitbreiding van een bouwvlak tot 1 ha. is mogelijk. De 1,5 ha. (VVD) is door natuurlijke grenzen niet mogelijk. Denk aan spoordijk en sloten. Verder zijn er bestuurlijke afspraken met de provincie en alle Oost-Groninger gemeenten gemaakt waar je je aan moet houden. Mw. Bos geeft nog aan dat er 2 jaar geleden afspraken waren gemaakt, die niet zijn nagekomen. Dhr. Ploeger is hier niet mee eens. POP - hoe gaan we daar mee om? De consequenties zijn voor de gemeente. De VVD had tegen de POP gestemd. Volgens de VVD gaf de gem. geen goede voorlichting en is er niet helder gecommuniceerd. Weth. de Winter zegt dat dit een ‘geluid’ is en dat de volgende keer zorgvuldiger moet worden gehandeld.

Er moet beter worden gekeken of iedereen wel goed op de hoogte is.
Als reactie op de vraag van de VVD over de staat van de bedrijven licht weth. de Winter toe dat de detailhandel functies onderling uitwisselbaar zijn. Er is flexibiliteit mogelijk. Daarna kunnen alle raadsleden nog een keer reageren. De amendementen worden nog een keer besproken over wat mogelijk is en wat moeilijk uitvoerbaar is. Weth. de Winter geeft nog aan niet met de wetgeving in de knoei te willen komen. De amendementen worden in stemming gebracht. Het amendement van de VVD wordt afgewezen met 4 voor en 9 tegen. De andere amendementen hadden meer stemmen voor dan tegen.

6. Vaststellen nieuwe brandbeveiligingsverordening.
Aangenomen.

7. Vaststellen wijzigingsverordening WMO-adviesraad.
Dhr. Ploeger (PvdA), de brief van de WMO raad roept vragen op. Weth. ter Steege zegt dat alles is besproken. Er zijn nieuwe mensen gekomen. De wijziging kan met terugwerkende kracht per 1 juli worden vastgesteld.

8. Vaststellen verordeningen in het kader van de WABO.
Dhr. Wind (CDA) vraagt of EDR voluit geschreven kan worden, de afkorting geeft volgens hem verwarring. Dit wordt aangenomen

9. Ingekomen stukken en mededelingen.
(Wordt doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.)

10. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Verslag vertegenwoordigers betreffende de Streekraad Oost-Groningen. (Wordt doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.)

11. Aangehouden SP Motie Vreemd aan de orde van de dag over centrum Zuidbroek (pand Novy). (Wordt doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.)

12. Notulen raadsvergadering 24-6-2010 + actielijst/toezeggingenlijst versie 24-8-2010.
Dhr. Batelaan informeert n.a.v. een artikel in het DvhN waar Menterwolde en Marum niet vermeld stonden. Verder vraagt hij zich af hoe het zit met de wachtgeldregelingen van de afgetreden wethouders. De voorzitter antwoord dat er wel contact is geweest met het DvhN en hij niet weet waarom Menterwolde hier niet in genoemd werd.
Wat de wachtgelden betreft, op het moment dat een bestuurder aftreedt, geldt er een wachtgeldverplichting. Er is gecheckt bij de VNG wat volgens de regelgeving nodig is. De notulen worden vastgesteld.

13. Financiële aangelegenheden:
Vaststelling herziene SiSa-bijlage bij de jaarstukken 2009.
Wordt vastgesteld.

14. Sluiting.
De voorzitter sluit om 23.15 uur de vergadering.
De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 30 september a.s.