Raadsvergadering d.d. 11 maart 2010

Start...

1. Opening.
Lees verderop.

2. Vaststellen agenda.
Lees verderop.

3. Afscheid van de niet in de nieuwe samenstelling teruggekeerde raadsleden.
Vanaf het spreekgestoelte heette de burg. een ieder welkom. Deze bijzondere bijeenkomst bestaat uit drie delen: Er is op dat moment geen raad; gisteren nam de oude raad afscheid, de nieuwe moet nog worden geïnstalleerd en daarna is er een informeel samenzijn in de hal. De oude raad zit er nu nog. Er zijn twee wethouders aanwezig, de heren Post en Ploeger. Zij blijven in functie tot de nieuwe wethouders zijn verkozen. Weth. Velthuis is helaas vanwege gezondheidsredenen niet aanwezig.
De burg. houdt een korte terugblik. Bij het aantreden van de raad vier jaar geleden was dhr. Schollema nog waarnemend burgemeester. Ook werd nog kort oud burg. Liemburg herdacht. Wethouder waren destijds de heren Ploeger en Post en mw. Veenstra(SP). Weth. Velthuis werd haar opvolger toen zij aftrad. Dhr. Olthof en mw. De Roo kwamen tussentijds in de raad. Gemiddeld worden er per vergadering 4 tot 6 besluiten genomen, die bijna allemaal gevolgen hebben voor de inwoners van Menterwolde. De burgemeester sprak een woord van dank uit voor alles wat er gedaan is en respect voor de inzet. 10 Van de 15 raadsleden keren niet terug.
Met een voor ieder passend woord werd door de burg. afscheid genomen van:
Mw. de Roo; zij is eerste in opvolging bij de PvdA. Aangezien de kans groot is dat de PvdA een wethouder levert zal zijn hoogstwaarschijnlijk wel plaatsnemen in de nieuwe raad en keert zij in april weer terug. Mw. van Bruggen; ook voorzitter van de commissie. Na haar uittreden uit de VVD-fractie is zij op persoonlijke titel verder gegaan. Dhr. Dijkman; 12 Jaar namens het CDA in de raad en kijkend of de sommetjes klopten. Mw. Jansen; Eerst SP en daarna groep Weijer/Meijer met een achterban vooral in Zuidbroek en dus vaak met vragen over het Centrumplan daar. Dhr. Huizenga; Voorheen als D66, nu PvdA, had een dodelijke blik en bijbehorend keelgeluid als tegenstanders zich volgens hem buiten de orde gedroegen. Dhr. Lanting; GL, jurist en politicus, fileerde de vorige Rekenkamer en was kampioen notulenverbeteraar. Dhr. Olthoff; PvdA, heeft een lange parlementaire geschiedenis. Hij was al wethouder in Meeden, een stille kracht die meer zei met mimiek dan met woorden. Mw. Meijer; zat eerst voor de PvdA in de raad, toen voor de SP en daarna voor groep Weijer/Meijer. Zij is steeds linkser geworden volgens de burg. en in het dagelijks leven vakbondsvrouw. Dhr. de Wekker; GL, was vice voorzitter van de raad. Hij zorgde voor stabiliteit in de partij en ook in het College met een partij die drie keer groter was. Dhr. v.d. Wege, PvdA, was niet aanwezig. Als cadeau ontvingen alle afscheid nemende raadsleden een Makkumer aardewerk bord met daarop een driehoek, speciaal in een kleine oplage gemaakt.
Om 20.30 uur volgde de wisseling van de raadsleden en nam de nieuwe raad haar plaats in. Daaruit bleek dat de volgorde aan de raadstafel van de partijen was veranderd.

1. Opening.
Nu weer op zijn gewone plaats opent de burg. de eerste vergadering van de nieuwe raad. Dhr. Tepper (VVD) is met kennisgeving afwezig. Weth. Post is na lange tijd weer aanwezig. Weth. Velthuis ontbreekt wegens ziekte.

2. Agenda.
De agenda hoefde niet gewijzigd te worden.

4. Installatie en beëdiging (op)nieuw benoemde raadsleden.
Alle aanwezigen worden verzocht om te gaan staan. Na het afleggen van de eed of de belofte waren zij geïnstalleerd als nieuwe raad voor de komende vier jaren. De burg. wijst hen erop, dat er in deze periode veel bezuinigingen moeten worden doorgevoerd.
Er zal een College moeten komen dat een breed draagvlak heeft.

5. Bekendmaking van de namen van de fractievoorzitters en hun plaatsvervangers aan de voorzitter van de raad.
Fractievoorzitters worden dhr Gruben (PvdA), dhr. Batelaan (VVD), mw. ter Steege (GroenLinks), mw. Siersema (Kritisch Menterwolde), mw. Swierenga (SP), dhr. Wind (CDA) en dhr. v. Bruggen (Chr. Unie). Vice fractievoorzitters worden dhr. Loer (PvdA) en mw. Bos (VVD), mw. Louwrier (GL) en dhr. Blaauw (KM). Tot de nieuwe agendacommissie is verkozen treedt het presidium als zodanig op.

6. Sluiting.
Hierna volgt nog een informeel samenzijn. Op 25 maart a.s. is de eerstvolgende raadsvergadering.