Concept raadsnotulen d.d.26-03-2009

Vergadering van de raad der gemeente Menterwolde,
gehouden op donderdag 26 maart 2009
om 20.00 uur in het gemeentehuis te Muntendam.

Aanwezig zijn:
-de voorzitter, de heer E.A. van Zuijlen;
-de leden, t.w. de dames B. van Bruggen-Schuitema, H.I. Jansen-Weijer L.R.C. Meijer, T. de Roo en M. Siersema en de heren S. van Bruggen, M. Dijkman, E. Gruben, G.J.J. Huizenga, R.M.J. Lanting, H. Loer, S. Olthof, D.J.R. van de Wege en P.D.M. de Wekker; -de wethouders: de heren M. Ploeger, M.H. Post en J. Velthuis;
-de griffier, mevrouw F.A.P. Grit;
-de gemeentesecretaris, de heer K. Nieland.
Met kennisgeving afwezig: mevrouw M.E. Bos-Carabain.

Voorafgaand aan de raadsvergadering kunnen de fracties vragen stellen aan het college. De vragen van de fracties en de beantwoording door het college zijn als bijlage bij het verslag gevoegd.

1. Opening.
De voorzitter opent de raadsvergadering en heet iedereen in de raadzaal en de luisteraars van Omroep Menterwolde van harte welkom.

2. Vaststellen agenda.
De voorzitter stelt voor om de twee raadsvoorstellen die zijn nagezonden te nummeren als punt 10 en punt 12. De agenda ziet er dan als volgt uit: punt 1 tot en met 9 ongewijzigd, punt 10 ‘ Voorbereidingsbesluit industrieterrein Zuidbroek’, punt 11 ‘Bekrachtiging geheimhouding verkoopovereenkomst Essent-RWE’, punt 12 ‘Financiële aangelegenheden’, punt 13 ‘Sluiting’.
De raadsleden stemmen hiermee in.

3. Notulen raadsvergaderingen 26 februari 2009.
Tekstueel.
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

Naar aanleiding van.
Punt 5, Vaststellen verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand:
De heer Velthuis heeft vorige keer verzuimd om te melden dat de WMO-adviesraad om
advies is gevraagd en biedt daar excuses voor aan. Die stelde voor om ook 65plussers en
diegenen die in de schuldenregeling vallen in de verordening mee te nemen. Dat is in strijd
met de wet en daarom niet overgenomen.

Punt 9 ‘Aanpassen van verordeningen in het kader van rechtmatigheid’.
De voorzitter zegt dat de beleidsregels nevenactiviteiten aan huis zoals die vorige keer zijn vastgesteld nog gebaseerd zijn op de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening. Zijn voorstel is om bureau Ruimte de regels te laten toetsen op de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de nieuwe regels aan de raad voor te leggen. Is het college competent dan wordt de raad geïnformeerd. De in de vorige vergadering vastgestelde regeling is niet gepubliceerd en daarom niet in werking getreden.

Actielijst 12 maart 2009:
-Armoedebestrijding jeugd.
De heer Post heeft in gesprekken met schoolbesturen en op directeursniveau nadruk op dit onderwerp gelegd. De afgelopen 2 weken waren er 2 aanvragen uit het onderwijs. Hij stelt voor dat er na afloop van het kalenderjaar een rapportage richting raad gaat.
De heer Van de Wege heeft begrepen dat Stichting Welzijn Menterwolde (SWM) geen voorlichting mocht geven op de scholen. Mocht dat zo zijn dan verontrust hem dat ten zeerste. Een rapportage aan het eind van het jaar is vrij laat.
De heer Huizenga sluit zich aan bij vorige spreker. Hij is werkzaam in het voortgezet onderwijs in Veendam. Daar is de regeling niet bekend.
De heer Van de Wege zegt dat de regeling die Veendam heeft sinds kort ook geldt voor scholieren buiten Veendam.
De heer De Wekker gaat akkoord met een rapportage aan het eind van het jaar. Komen er op korte termijn veel aanvragen binnen dan graag eerder een rapportage.
Mevrouw Van Bruggen wil graag nader toegelicht wie in welke situatie actie onderneemt.
De heer Post zegt van de heer Velthuis te hebben begrepen dat eenvoudig inzichtelijk is te maken welke aanvragen er binnenkomen. Er kan desgewenst regelmatig een mededeling naar de raad. In het gesprek dat binnenkort plaatsvindt met alle scholen en SWM zal hij het onderwerp nadrukkelijk aan de orde stellen. Er moet ook gecommuniceerd worden richting het voortgezet onderwijs.
Het is de heer Velthuis niet bekend dat er scholen zijn die niet mee willen werken.
De voorzitter vat samen dat er na afloop van het kalenderjaar een rapportage plaatsvindt in kwantitatieve zin en dat kort na de zomer wordt gerapporteerd wat er aan inzet is gepleegd aan activiteiten vanuit het college.

Vervolg actielijst 12 maart 2009:
-Schriftelijke uiteenzetting berekening toeslag verordening langdurigheidstoeslag.

Is afgehandeld.
-Bodemfunctiekaart.
Is afgehandeld.
-Terugkoppeling gesprek met Dorpadviesraad Zuidbroek.
Staat vanavond op de agenda.
-Werkinstructie kapbeleid.
Aanstaande dinsdag door het college behandeld. Naar de eerstvolgende raadsvergadering.
-Meavita, vakantierechten.
De verplichtingen liggen bij het UWV. Het geld komt niet van de gemeente.

4. Spreekrecht.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5. Ingekomen stukken en mededelingen.
‘Brief Dorpsraad Zuidbroek, ingekomen 27 januari 2009’.
Mevrouw De Roo informeert naar het gesprek dat de wethouder heeft gehad met de dorpsadviesraad.
De heer Lanting is benieuwd naar de bevindingen van het onderzoek naar de juridischtechnische kant. Een samenwerking tussen SWM en deze organisatie is wenselijk. Volgens de statuten worden de bestuursleden voor 3 jaar benoemd en kunnen ze onbeperkt herbenoemd worden. Dat is hoogst ongebruikelijk.
Mevrouw Siersema vindt een bestuur bestaande uit 17 mannen en 1 vrouw geen goede afspiegeling van de bevolking. Het is goed dat de gemeente deze dorpsbelangenorganisaties een status geeft. Er zijn twee modellen: het formele en het informele dorps-en wijkradensysteem. Onze gemeente heeft gekozen voor het informele model.
Met welke dorpsadviesraad gaat de gemeente samenwerken: met de raad vanuit de bevolking of met de raad van SWM?
Is het mogelijk ze in elkaar te schuiven?
In welk juridisch kader wordt het gegoten?
Zij vindt dat er zo snel mogelijk een algemene regeling moet komen waarin staat waar de wijk-en dorpsraden aan moeten voldoen. De financiële kant moet beter geregeld worden. In tweede termijn komt zij met een motie over dit onderwerp.
De heer Van Bruggen vraagt of het klopt dat in december 2008 al is begonnen met de oprichting van een raad vanuit SWM. Is er al een gesprek geweest met de dorpsadviesraad?
De voorzitter zegt dat er 12 maart een gesprek was met vier leden van het bestuur van de dorpsraad Zuidbroek. Op de vraag wat men precies bedoelt met erkenning werd geantwoord dat de dorpsadviesraad erkenning wil als gesprekspartner. Op dat moment waren er al pogingen ondernomen om vanuit SWM een dorpsadviesraad te starten.
De heer Velthuis zegt dat rond de zomer gesprekken zijn gevoerd met de Schrijvershoek.
De voorzitter merkt op dat aan SWM advies is gevraagd over hoe we hier mee om moeten gaan en hoe de functies zich met elkaar verhouden. Hij stelt voor dat advies af te wachten.
De heer Ploeger zegt dat er volgende week een gesprek is met de directeur van SWM. Ook hij stelt voor één en ander af te wachten en er in de volgende vergadering op terug te komen.
De heer Van de Wege is benieuwd of de dorpsadviesraad Zuidbroek wist dat de gemeente vanuit SWM met een dorpsadviesraad bezig was.
De heer Ploeger zegt die vraag te hebben gesteld. De oprichting van deze stichting kwam vanuit het besef dat voortzetting van de werkgroep Zuidbroek niet opportuun was.
De voorzitter stelt voor het advies van SWM af te wachten en het onderwerp door te schuiven naar de volgende vergadering
Mevrouw Siersema gaat ervan uit dat dit een toezegging is. Zij komt de volgende keer met haar motie.
De heer Ploeger deelt mee dat SWM 31 maart een avond organiseert voor de dorpsadviesraad.
De heer Lanting vraagt of er in het gesprek op 12 maart is geïnformeerd naar het herkiesbaar zijn van de bestuursleden.
De heer voorzitter zegt dat dit niet aan de orde is geweest.
Het bevreemdt de heer Van Bruggen dat alleen via de Schrijvershoek is geprobeerd een dorpsadviesraad van de grond te krijgen. Waarom was niet eerder bekend dat SWM met een dorpsadviesraad bezig was.
De heer Ploeger zegt dat er vroegtijdig is gecommuniceerd maar de dorpsadviesraad Zuidbroek heeft er niet direct kennis van genomen.
De Schrijvershoek fungeerde in het verleden als pilot.

Mededelingen:
Een mededeling van de heer Velthuis over een gezamenlijk project van de gemeente Menterwolde en de gemeente Vrees (Duitsland) wordt op schrift aan de raadsleden uitgereikt.

Stukken ter inzage:
-‘Brief gericht aan de leden van de stuurgroep Brandweerzorg en Rampenbestrijding’
Het verbaast de heer Dijkman dat de netto-formatie 26% lager en de vrijwilligers 27% lager is dan het gemiddelde. Het hoofd van de brandweer is voor 0,2 fte werkzaam in de regio. Is dat een normaal gemiddelde?
De voorzitter zegt dat het korps achter loopt wat betreft de bereikbaarheidskaarten. De MPV-commandant is voor 0,2 fte aan de regio verbonden als commandant gevaarlijke stoffen. Hij weet niet in hoeverre dat afwijkt van het gemiddelde.

-‘Overzicht verzoekschriften van de Nationale Ombudsman’.
Mevrouw Siersema vraagt of het feit dat er maar 1 klacht is, betekent dat klachten naar tevredenheid worden afgehandeld.
De voorzitter antwoordt dat wanneer iemand niet tevreden is hij/zij naar de Nationale Ombudsman kan. Overigens gaat het om een bezwaren-én klachtencommissie. Klachten komen zelden voor.

6. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen. Hierover wenst niemand het woord te voeren.

7. Startnotitie milieubeleidsplan.
Mevrouw De Roo vindt het plan ambitieus. Zij dringt er nadrukkelijk op aan om binnen de begroting te blijven.
De heer Lanting vindt het een goed en concreet plan met een vlot tijdspad. Hij hoopt dat het volgens het tijdspad blijft gaan.
De heer Post merkt op dat de werkgroep er belang bij heeft om vanuit de raad mee te krijgen wat de opdracht is en binnen welke kaders zij moet opereren. Men kan niet om de begroting 2009 heen. Het gestelde tijdspad is krap; het zal de nodige druk geven.
De heer Gruben zegt dat de raad zich bij het instellen van de werkgroep over de opdracht heeft uitgesproken. Voor hem is van belang dat de financiële kaders niet overschreden worden.
Mevrouw Siersema benadrukt dat om een goed milieubeleidsplan te maken in kaart moet worden gebracht wat in het belang is van de gemeente.
De werkgroep zal proberen binnen de kaders te blijven. Heeft de raad, buiten de financiële kaders om, zaken die als speerpunt moeten worden meegenomen?
De heer Gruben zegt dat de speerpunten van de PvdA middels de heer Van de Wege bij de werkgroep komen.
De heer Dijkman legt een link tussen het versterken van de bovenwettelijke milieuactiviteiten en financiën. Qua milieuregels zijn er overigens nogal wat verschillen tussen diverse landen.
De heer Lanting vindt dat geconstateerde punten die een streefniveau zouden kunnen zijn, maar die te veel geld kosten, wel in de rapportage tot uiting moeten komen.
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

8. Milieuverslag 2008.
De heer Van de Wege constateert een jaarlijkse verbetering. Zijn complimenten hiervoor.
De heer De Wekker complimenteert het college met de snelheid waarmee het verslag tot stand is gekomen. Het MUP is grotendeels gerealiseerd. Waarom zijn er in 2008 slechts 10 hercontroles uitgevoerd? Heeft het feit dat er weinig bemensing is gevolgen voor de kwaliteit van de controles?
Mevrouw Siersema zegt dat op de bodemfunctiekaart de bodemkwaliteit ontbreekt. Wegen bij de containerregistratie de kosten op tegen de baten? Op het eindverslag afvalmaatregelen is € 25.000 subsidie ontvangen. Daarvoor haar complimenten.
De heer Post brengt de complimenten over naar de ambtelijke afdeling. Ondanks de kleine omvang van bureau milieu is er veel werk verricht. Wat de controles betreft is als doel gesteld om 100 bedrijfsbezoeken per jaar uit te voeren. Dat er slechts 10 hercontroles zijn geweest kan te maken hebben met het naleefgedrag, de stijl van handhaving en de kwaliteit van de waarnemer. Misschien is hierin een lijn te ontdekken. De bevindingen daarover kunnen in het milieujaarverslag. Naast een bodemfunctiekaart is er ook een bodemkwaliteitskaart. Voor nadere informatie kan mevrouw Siersema contact opnemen met de behandelde afdeling. De kosten-batenanalyse van de containerstickering komt aan de orde in de commissievergadering over het afvalreductieplan.

Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

9. Voorbereidingsbesluit Centrumgebied Zuidbroek.
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

10.Voorbereidingsbesluit gedeelte industrieterrein Zuidbroek.
Mevrouw Meijer vraagt wat wordt bedoeld met ruimere industriële invulling.
De heer Ploeger licht toe dat het voorstel voor een voorbereidingsbesluit er ligt om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen, mede gelet op de mogelijke aankoop van een bedrijf. Dit ook met het oog op het voorkomen van overlast voor omwonenden. Met ruimere mogelijkheden wordt bedoeld dat inzichtelijk wordt gemaakt wat wel en niet kan, ook rekening houdend met milieuaspecten als geluidshinder
Mevrouw Siersema informeert of er op het perceel dat mogelijk wordt aangekocht, woningbouw komt.
De heer Ploeger antwoordt dat er geen concrete plannen zijn. Waar het nu om gaat is te voorkomen dat zich ongewenste ontwikkelingen voordoen, bijvoorbeeld als een derde het betreffende perceel zou kopen.
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

11.Bekrachtiging geheimhouding verkoopovereenkomst Essent-RWE.
De heer Lanting heeft problemen met de geheimhouding. Als de eventuele verkoop te zijner tijd in de raad komt dan wil zijn fractie niet beperkt zijn omdat er over bepaalde dingen niet gepraat mag worden. Geheimhouding is lastig: er is informatie, op basis daarvan wordt een standpunt bepaald maar er mag over bepaalde zaken niet in de openbaarheid worden gesproken.
GroenLinks is tegen geheimhouding
De voorzitter deelt mee dat er op 6 april een bijeenkomst is in Assen waar Essent raden en colleges uitleg geeft. Overigens is het besluit tot verkoop een bevoegdheid van het college.
De raad wordt gevraagd advies te geven.
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten, met de aantekening dat de fractie van GroenLinks wordt geacht tegen de geheimhouding te hebben gestemd.

12. Financiële aangelegenheden.
Er zijn geen opmerkingen over dit agendapunt.

13. Sluiting.
De vergadering wordt om 21.40 uur gesloten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Menterwolde op 23 april 2009;
De voorzitter, De griffier,
E.A. van Zuijlen F.A.P. Grit

Bijlage
Vragen raadsfracties + beantwoording

De heer De Wekker stelt vragen over de sluiting van de cultuurplaats in ontwikkeling, Borgercompagniesterweg 47.
De rechter heeft evenementen, anders dan incidentele, verboden totdat de bestemming op het pand is aangepast.

-deelt het college zijn mening dat de activiteiten van stichting Met Meer Cultuur (MMC) een waardevolle toevoeging zijn aan het Menterwolmer culturele leven?
-is het college bereid planologische medewerking te verlenen aan het realiseren van een cultuurwerkplaats op genoemde locatie?
-wanneer kunnen de benodigde vergunningen voor inspraak gereed zijn?

De heer Post beaamt dat MMC van grote waarde is voor het culturele leven in onze gemeente én omringende gemeenten. Er wordt al jaren een subsidie aan deze stichting verstrekt.
De heer Ploeger zegt dat het college positief tegenover de cultuurboerderij staat. Wel zijn er enkele voorwaarden: betrokkene draagt zelf zorg voor een voorzet ten aanzien van de wijziging van het bestemmingsplan en de financiering daarvan, eventuele planschade komt voor zijn rekening, er moet een bedrijfsplan komen en onderzoek naar brandveiligheidsmaatregelen. Pas als er een conceptplan is valt er iets te zeggen over termijnen.
De heer De Wekker heeft begrepen dat incidentele activiteiten niet zouden mogen op grond van de beleidsnotitie nevenactiviteiten aan huis.
De heer Ploeger zegt dat die notitie alleen geldt voor het gebied binnen de kom. Deze locatie ligt buiten de kom. Mevrouw Siersema vindt eventuele overlast voor omwonenden punt van aandacht.
De heer Dijkman vindt het jammer dat bepaalde activiteiten moeten uitwijken naar een andere locatie. Is het mogelijk in de subsidiesfeer iets te doen?
De heer Post zegt dat wordt bekeken of kostenverhogende aspecten kunnen worden gesubsidieerd.

Mevrouw Siersema maakt zich zorgen over de prognose van het CBS, dat uitgaat van een
bevolkingsteruggang in onze gemeente van 41% voor de periode 2008 tot 2025.
-deelt het college haar zorg?
-denkt het college dat de prognoses een negatief effect hebben op het investeringsklimaat en op het besluit van burgers om hier wel of niet te gaan wonen?
-waar zijn de cijfers op gebaseerd?
-hebben de door de gemeente geleverde cijfers een rol gespeeld?
-als de prognose op verkeerde veronderstelling is gebaseerd, wordt het CBS dan om herziening gevraagd?

De voorzitter zegt dat vorig jaar een ander bureau met cijfers over Menterwolde kwam. Voor dat bureau was het aantal woningen uitgangspunt. Omdat er de afgelopen jaren veel woningen zijn gesloopt en er een lange periode tussen sloop en bouw zit, gaf dat een vertekend beeld. Uit Menterwolde in cijfers blijkt de vergrijzingdruk hier lager te zijn dan in andere Oost-Groninger gemeenten en de gemiddelde leeftijd is iets lager. Het is te kort dag om antwoord te geven op de vragen van mevrouw Siersema. Er wordt contact opgenomen met het CBS om te achterhalen hoe zij aan deze cijfers komen. Hiermee gaat tijd gemoeid.
De heer Ploeger zegt dat bij het regionale woonplan niet van de cijfers wordt uitgegaan.
Mevrouw Siersema heeft begrepen dat haar vragen als schriftelijke vragen worden behandeld. Zij stelt een termijn van 60 dagen.
De voorzitter zegt dat het op de toezeggingenlijst komt.
De heer Loer vraagt of het vertrekpercentage voor 2008 juist is (7,3%).
De voorzitter antwoordt ontkennend.

Mevrouw Siersema verwijst naar een onderzoek van de GGD naar het binnenmilieu op OBS De Tandem. In alle 10 lokalen is het binnenmilieu onvoldoende.
-wat denkt het college op korte en lange termijn hieraan te doen?
-hoe kan het dat het gebouw destijds zo is geconstrueerd?
-welke wethouder was destijds verantwoordelijk?
-had dit voorkomen kunnen worden?
-is het wenselijk naar een ander onderkomen uit te zien?
-wat vinden ouders en personeel van deze uitkomsten?

De heer Post licht toe dat uit contact met de GGD naar voren kwam dat de resultaten van De Tandem niet veel afwijken van andere schoolgebouwen in de provincie. De GGD komt nog terug op een aantal discussiepunten van onze afdeling bouwkunde. Bij de begrotingsbehandeling is ruim € 21.000 beschikbaar gesteld voor een mechanisch ventilatiesysteem. Omdat zo’n systeem gepaard gaat met warmteverlies wordt gekeken naar een systeem waarbij sprake is van terugwinning van warmte. Hopelijk komt die er dit jaar. Misschien is er extra krediet nodig. De constructie van het gebouw voldoet aan het bouwbesluit en de onderwijshuisvestingsverordening. Het binnenklimaat is pas de laatste jaren punt van aandacht.
Niet één wethouder maar het voltallige college was verantwoordelijk.
Een ander onderkomen is niet wenselijk of noodzakelijk.
Voor zowel de ouders als het schoolteam waren de resultaten van het onderzoek een bevestiging van hun vermoedens dat het binnenklimaat niet goed is.
Mevrouw Siersema vraagt of het onderzoek van de GGD een landelijke verplichting is.
De heer Post zegt dat er een aanbod lag van de GGD. Om inzicht te krijgen in de problematiek is van dat aanbod gebruik gemaakt.
Mevrouw Van Bruggen vraagt of alle scholen een ventilatiesysteem krijgen.
De heer Post antwoordt ontkennend.
Oudere schoolgebouwen hebben vaak meer ramen waardoor beter geventileerd kan worden.
De heer Lanting vraagt of met ‘dit jaar’ dit schooljaar wordt bedoeld.
De heer Post antwoordt bevestigend.

Mevrouw Meijer vraagt hoe het college denkt over de plannen voor de vestiging van een outletcenter in Winschoten.
De voorzitter zegt dat het om twee zeer verschillende zaken gaat. Het center in Winschoten valt niet te vergelijken met het FOC in Zuidbroek.

De heer Van de Wege verwijst naar de inzet van het kabinet op huisvesting en verbetering van scholen. Wellicht is daar voor de gemeente geld te halen.
De heer Post zegt dat het zijn aandacht heeft.