VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN MEEDEN – MFC

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 30 november 2017 het bestemmingsplan ‘Meeden - MFC’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Tevens heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
 
Achtergrond
Het vastgestelde bestemmingsplan maakt de realisatie van een MFC in Meeden mogelijk.
 
In de huidige situatie zijn in Meeden verschillende maatschappelijke accommodaties en voorzieningen gevestigd. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de clustering van een aantal voorzieningen in het centrum van Meeden mogelijk. De functies worden gecombineerd en in nauwe samenwerking met elkaar aangeboden. Er zal een centrale ontmoetingsplek ontstaan waar jong en oud welkom zijn.
 
De MFC-gedachte wordt gestalte gegeven door de renovatie en verbouw van de huidige Sjaloomschool tot een Integraal KindCentrum (IKC). De beide basisscholen (die samengaan in een combinatieschool), de peuterspeelzaal/opvang en de bibliotheekfunctie (bibliotheek op school) maken deel uit van het IKC. Verder wordt het huidige dorpshuis met sportzaal gerenoveerd en verkleind. Het gebied tussen het IKC en het dorpshuis wordt ingericht als een ontmoetingsplek voor het dorp en aantrekkelijke verbinding tussen het IKC en het dorpshuis. Op deze wijze krijgen de inwoners van Meeden een toekomstbestendig dorpscentrum.
 
Bestemmingsplan inzien
Vanaf 14 december 2017 kunt u het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis te Muntendam. 
 
Digitaal kunt u het bestemmingsplan raadplegen op onze website www.menterwolde.nl, onder het kopje Plannen & Beleid / bestemmingsplannen in procedure. Op deze website vindt u tevens een link naar het plan op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en een link waar de bronbestanden beschikbaar zijn. 
 
Reageren op het plan (instellen beroep)
Vanaf 14 december 2017 tot en met 24 januari 2018 kan tegen het bestemmingsplan ‘Meeden - MFC’ beroep ingesteld worden door:
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
 
Het beroepschrift kunt u sturen naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In een beroepschrift moet u in ieder geval vermelden; uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen u beroep aantekent, zo mogelijk een kopie van het besluit en de redenen waarom u beroep instelt. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure. 
 
Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 25 januari 2018. Om de werking van het bestemmingsplan (van het onderdeel waartegen u beroep instelt), te schorsen kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de genoemde afdeling. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven.   
 
Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. Leewering van het team ruimtelijke ontwikkeling, tel. (0598) 654704.