Raadsvergadering d.d. 26 juni 2008.

Samenwerking? Weggegooid geld??? 

De laatste raadsvergadering voor de zomervakantie werd, behalve de voor de al gewone schorsingen enige keren kort onderbroken door de brand bij supermarkt Supercoop Wollerich.

Vragenuur: In en rond Jongeren-centrum El Bimbo aan het Julianaplein in Muntendam zorgen jongeren al geruime tijd voor overlast. Mw. Meijer vroeg of hiertegen maatregelen worden getroffen. Burg. Van Zuijlen kon meedelen dat inmiddels tot 1 juli een professionele beveiligingsdienst is ingeschakeld. El Bimbo wordt een vereniging. Men kan alleen naar binnen met een pasje. Na één uur ’s nachts kan men niet meer na binnen en tussen de sluitingstijd blijft twee uur ’s nachts. De politie heeft al enige bekeuringen (60 tot 90 euro) uitgedeeld. Het gaat niet alleen om jongeren uit Muntendam, maar ook om jeugd uit de omliggende dorpen zoals Veendam, Zuidbroek en van ver weg. Enige overlast zal altijd blijven, maar vernielingen, vechtpartijen, enorme herrie enz. worden niet geaccepteerd.

1. Opening
Mw. Jansen is afwezig.

2. Vaststellen agenda
De agenda leek ongewijzigd te kunnen worden afgehandeld.

3. Notulen raadsvergadering 29-05-2008 + actielijst/toezeggingenlijst versie 09-06-2008
Enige tekstcorrecties waren nodig voor de goedkeuring en vastelling.N.a.v.: Mw. Siersema deelde de te volgen procedure uit die de rekeningcommissie hanteert voor de evaluatie van de Rekenkamerfractie.Uit de beantwoording op vragen van diverse raadsleden blijkt dat in september waarschijnlijk de regeling “Kinderopvang voor personeel en raadsleden” aan de orde komt. Er blijken enige tegenstrijdigheden in
-Het standpunt over de situering van de diverse functies van de Broeckhof is niet gewijzigd: bekeken wordt of die bij “Het Kwartet” kunnen of op dezelfde plaats blijven.
- Op 2 juli 2008 wordt het Steunstee Zuidbroek geopend.
- Per 1 september komt er een preventiemedewerker.
- In de Raadsvergadering van september komt het onderzoek naar de jeugd- en  jongerencentra aan de orde. Het vergde meer tijd dan gedacht.
- Beloofd was 24 juni mededelingen te kunnen doen over het Centrumplan Zuidbroek. Bogor had iets meer tijd nodig, maar er is nu een positief bericht. Met betrekking tot vervolgtraject: in augustus is weth. Ploeger met vakantie en vervangt weth. Post hem. Voor 1 september zijn de plannen bekend, de planologische procedure vraagt meer tijd.
- Vanaf 1 juli zijn de (gemeentelijke) schoolpleinen verboden gebied voor onbevoegden tussen 7 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends. Overdag mogen alleen basisschoolleerlingen er spelen.
Het toezicht in Tussen de Venen is lastiger, maar de BOA en Staatsbosbeheer controleren ook hier. Hoe en welke maatregelen zijn genomen worden niet openbaar gemaakt.
- Weth. Velthuis heeft de raad vertrouwelijk meegedeeld hoe de problemen met de Noordbroekster jeugdsoos worden opgelost.
- Het college is vaak bij de planning afhankelijk van derden. Daarom wordt regelmatig de afgesproken datum niet gehaald.

4. Spreekrecht burgers
Er waren geen insprekers.

5. Ingekomen stukken en mededelingen
Er waren tien ingekomen stukken.
- Een aantal burgers hadden vragen met betrekking tot geluidsoverlast illegale racebaan. Nadien stuurden ze een bedankbrief voor het antwoord. 
- De OBS de Mieden schreef over de plaatselijke verkeerssituatie in het dorp Meeden. De hulpverleningsdienst Groningen stuurde informatie over de vormgeving van de Veiligheidsregio Groningen. 
- De Rechtbank Groningen berichtte de uitspraak van het beroep van A.J. van Kleef. Deze brieven werden zonder meer voor kennisgeving aangenomen. 
- Ook Menterwolde doet mee aan de Nacht van de Nacht 2008. 
-
De OR van Arriva vroeg aandacht voor de mogelijke gevolgen van de opsplitsing van het GGD vervoer in acht concessies en de mogelijk dan ontstane verwarring voor reizigers bij bijv. overstappen, misschien zelfs andere kaartjes. Mw. Meijer vroeg naar de mening van het college, maar het is aan de raad aldus de burgemeester. 
-
Stichting vluchtelingen, Werk en Migranten in de provincie Groningen stuurde het werkplan 2008. De stichting is niet actief in de gemeente en wil hierover graag een gesprek. Weth.Velthuis zegt toe na te gaan of de afdeling Welzijn het gevraagde al niet doet. 
-
Een aantal verontruste inwoners van Meeden verzoekt plannen voor woningbouw in het buitengebied in te trekken. Weth. Ploeger spreekt volgende (=dus deze) week met briefschrijvers over de gang van zaken. 
- De gemeente Appingedam stuurde een motie in tegen het sluiten van streekziekenhuizen en de daarbij behorende brief van de Raad voor volksgezondheid en zorg. De raad nam deze voor kennisgeving aan. Mw. Siersema komt misschien volgende keer met een eigen motie. 
- In de raadsmap ligt ter inzage mededelingen over de Fauna-uittredeplaats en de beantwoording schriftelijke vragen van de groep Weijer en Meijer. 
- GS stuurden “Jaarverslag 2008 toezicht gemeentefinanciën”. 
- Het college informeerde de raad over “Stroomuitval… en dan”.
-
‘Tevredenheidsonderzoek WMO’, Mw. De Roo complimenteerde de wethouder hiermee. 
- Het dorpshuis in Meeden wordt uitgebreid met een berging (voor € 49.091,- incl B.T.W. door de Fa. Breurken te Sappemeer) en vervangt voor € 10.000,- het meubilair. Geraamd was resp. € 45.000,- en € 10.000,-).
- Tennisvereniging Tiolo gaat voor ± €  115.000,- het clubgebouw/kleed-accommodatie verbouwen en uitbreiden. Geraamd was € 130.000,- maar door zelfwerkzaamheid wordt dit lager.
Mededelingen
- Weth. Post heeft deze middag (26 juni) overeenstemming bereikt over de laatste grondaankoop met betrekking tot Botjeszandgat. Op 1 juli komt dit in B en W.
- Burgemeester van Zuijlen meldt dat op het VNG-congres niet de beoogde kandidaat (burg. Wolfsen van Utrecht) maar de tegenkandidaat (burg. Van Houten) is gekozen tot voorzitter.Dit omdat men bang was voor te grote inbreng van de grote steden.

6. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Met betrekking tot streekraad. Dhr. v.d. Wege meldde dat de begroting enz. zijn goedgekeurd. Het actieplan ‘Streekraad Nieuwe Stijl’ is positief ontvangen. Stadskanaal en Vlagtwedde betalen 2½x hun jaarbedrag als afkoopsom. Toch door hun afgenomen diensten, o.a. Oost Groningen digitaal, als dat bij de streekraad wordt ondergebracht, wordt verrekend per geleverde dienst/per uur.

7. Verzoek planologische medewerking bouw van een woning op het perceel tussen Tripscompagnieweg 22 en 24.
Aan dit verzoek wordt geen medewerking verleend. De afwijzing is gebaseerd op meer gronden.

8. Beslisnota Kaderrichtlijn Water/ Waterbeheer 21e eeuw 2008
De raad stemde hier mee in. Mw. Bos was nog benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot onze riolering als het gaat om afkoppelen in samen werking met wateroverlast. Weth. Ploeger kan niet exact een antwoord geven. In het waterplan staat, dat het laatste grote bassin in Meeden komt, als er middelen voor zijn. De betreffende ambtenaren kunnen een juist antwoord geven. Er moet aan de nota nog worden toegevoegd dat er overlegd moet worden met het waterschap.

9. Intergemeentelijke samenwerking – Het samenwerkingsprogramma “Samen Sterker” (reeds in uw bezit)
Zoals bekend overwegen Bellingwedde, Menterwolde, Pekela en Veendam een gedeelte van het ambtelijk apparaat samen te voegen om zo een betere dienstverlening te kunnen geven. Omdat het Rijk steeds meer taken afstoot wordt dit voor kleinere gemeenten steeds moeilijker. Afgesproken was dat alle vier gemeenteraden zich in juni zouden uitspreken of ze voor of tegen de plannen zijn. Echter nu heeft Vlagtwedde op het allerlaatste moment bericht wel weer met Bellingwedde te willen praten over een samengaan. Daarover valt pas in oktober een beslissing. De vraag is dus, of er gesproken wordt over een samenwerking met drie of met vier partners. Financieel maakt dat weinig uit, aldus de burg. Door de gemeenten is een rapport uitgebracht door “Twijnstra & Gudde”. Uitgebreid is hier nu over gediscussieerd. De PvdA kwam met een motie. Daarin wordt gezegd, - dat de samenwerking niet mag leiden tot een (voorloper van) herindeling, -dat Menterwolde bestuurlijk zelfstandig blijft, -dat de gemeente haar eigen beleid blijft voeren en sturing en leiding daaraan blijft geven aan de uitvoering daarvan, -dat het college het ambtelijk apparaat blijft aansturen op eigen specifiek beleid, -dat de publieke (loket) functie van Menterwolde hier blijft en niet te ver van de burgers af komt te staan, -de organisatie moet een duidelijke heldere  structuur met korte lijnen krijgen zonder een zware ambtelijke top als management, -het rijk en provincie moeten een financiële bijdrage geven in de te maken kosten, -de raad moet tijdig worden geïnformeerd over de resultaten van de nog te verrichten onderzoeken, -het nog uit te brengen OR advies is zwaarwegend, -de raad heeft het recht om na de onderzoeksresultaten en het uitgebracht OR advies alles te heroverwegen en of te herzien. Deze motie werd uiteindelijk aangenomen met tien stemmen voor (PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie) en 4 tegen (VVD, Groep Weijer en Meijer en Kritisch Menterwolde). Dhr. Gruben merkte nog op dat er een aantal open einden blijven en dat het de vraag is hoe het OR advies gaat luiden. Dhr. Lanting heeft nog zeer veel bedenkingen, maar zal toch voor stemmen. Hij mist in het rapport een risicoanalyse. Het baart zorgen dat de OR geen eensluidend advies kan geven. Ook een mogelijk uitdijend ambtelijk apparaat is een punt van zorg. Wie wordt onze topambtenaar: de  “chef”  van het samenwerkingsverband of de gemeentesecretaris. Alle vier gemeenten moeten hun eigen griffier houden. De ambtenaren moeten kunnen kiezen uit drie voorkeursfuncties. Twee maanden voor aanvang dient er een (externe) vertrouwensfunctionaris te komen voor het personeel. Bij de begroting ontbreekt een poot “tijdelijke huisvesting”. Het wordt een (soort) gemeenschappelijke regeling. Landelijk is GroenLinks steeds tegen dergelijke constructies. Mw. Meijer staat niet onwelwillend tegen het voorstel. Ook jammer dat er nog geen OR advies is. Graag ziet zij een heroverweging en vergelijking van de kosten tussen samenwerking en herindeling. Mw. Bos vraagt of deze samenwerking een opmaat is naar een herindeling in bijvoorbeeld 2015. Mw. Siersema erkent dat de bestuurskracht bij samenwerking wel krachtiger wordt. Als het voorbode van herindeling is, is deze stap niet nodig. Hoe wordt de grootte verhouding tussen de vier gemeenten? Zij doet geen uitspraak vóór de uitslag van het OR advies. Er zijn te weinig alternatieven om nu al met het voorstel in te stemmen. Dhr. Dijkman herhaalt “samenwerken ja, samengaan nee!”. Wat zijn de consequenties als Bellingwedde niet mee doet? Dhr. Van Bruggen pleit voor een werkgroep van alle fractievoorzitters om doelstellingen te onderschrijven en ook voor het doel waarom dit moet. Het college voelt zich niet gemachtigd vóór herindeling te stemmen. De raad was hier altijd tegen. De vraag is hoe de zelfstandigheid het best vormgegeven kan worden. Het blijft mogelijk je terug te trekken uit de samenwerking, maar dat gaat steeds moeilijker. Aan de orde is fase I. Natuurlijk willen we het liefst met vier, maar als Bellingwolde afhaakt heeft dat voor ons geringe consequenties. Er is een gesprek geweest met de provincie over een financiële bijdrage. GS zullen deze samenwerkingsvorm positief beoordelen en niet als opmaat naar een herindeling. Als de ambtenaren in de gemeente blijven werken, verandert er voor hen niets, de ambtenaren die voor de samenwerking werken allemaal onder één noemer. De grote vraag is: blijven er vier gemeentesecretarissen met daarboven één topambtenaar, of is die laatste niet nodig? De gemeenten blijven eigen specifiek beleid voeren. De OR had iets meer tijd nodig om tot een juiste afweging te komen. De risicoanalyse ontbreekt helaas. De kosten van de huisvesting zijn te laag. De raad krijgt nog meer een controlerende taak. De raad bepaald wat het college doet. In tweede termijn herhaalden de fracties hun standpunten en vulden die nog enigszins aan. Mw. Bos vroeg om een kostenvergelijking tussen samenwerken en herindelen, met een opgave van de voor-/nadelen van beide opties. Mw. Siersema was benieuwd waarom niet gekozen wordt voor versterking van het eigen ambtelijk apparaat. Dhr. Dijkman is vóór samenwerking als er op korte termijn antwoord is op de mitsen en de maren. Oud CdK Alders stuurde ooit een brief dat gemeenten zelf voorkeur voor herindeling moesten aangeven. Dhr. Van Bruggen vreest dat als de beslissing uitgesteld wordt tot november, wij overruled zullen worden. Dhr. Gruben stelt dat in het PvdA verkiezingsprogramma staat dat men tegen herindeling is. Burg. Van Zuijlen zegt de vraag om een vertrouwenspersoon wordt meegenomen naar de stuurgroep. Er is over gedacht zelf versterking te zoeken voor het ambtelijk apparaat, maar dat redden we niet; het wordt steeds specialistischer. Bij herindeling wordt het gebied steeds groter; een vierkernenbeleid zoals hier lukt dan niet meer. Dan worden de beslissingen bijv. in Veendam genomen en de vraag is of alle voorzieningen dan blijven. Dhr. Gruben is overtuigd van de noodzaak, dhr. Lanting is het eens met de dhr. Van Bruggen om vóór november er een commissievergadering aan te wijden. Mw. Van Bruggen vraagt zich af waarom er zo’n haast wordt gemaakt en waarom er niet wordt gewacht op het OR advies. Mw. Siersema informeert naar de consequenties van een negatief OR advies. Volgens dhr. Gruben komt dat dan terug in het presidium. Uiteindelijk werd het voorstel aangenomen met 11 voor (PvdA, GroenLinks, CDA, Christen Unie en Groep Weijer en Meijer) en 3 tegen (VVD/Kritisch Menterwolde). Mw. Bos legde een stemverklaring af, dat er geen zorgvuldige afweging is te maken. (door het ontbreken van een financiële vergelijking tussen samenwerken en herindelen).

10. Vaststelling van de “verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening”
Mv. Meijer is benieuwd wat de consequentie is als iemand die wordt aangesteld al begeleid werkende, dat weigert. Men komt dan weer op de wachtlijst, aldus weth. Velthuis. Dhr. Lanting constateert dat het doel is zoveel mogelijk geïndiceerden te plaatsen. Maar wat als het mislukt? Als men geplaatst is als WSW-er en het mislukt, wordt eerst binnen het bedrijf gezocht naar ander werk. Zo niet dan blijft men op de wachtlijst en blijft de status gehandhaafd. Mw. De Roo vraagt om evenals in Veendam en Stadskanaal de verordening na één jaar te evalueren. De wethouder zegt dit toe. Allen gaan akkoord.

11. Inkomensondersteuning minima
De raad ging akkoord met het voorstel. Een voorstel tot verplicht stellen van een cursus budgettering (PvdA, Weijer/Meijer) haalde het niet. Verplicht stellen werkt vaak averechts, aldus weth. Velthuis. De voedselbank krijgt de komende drie jaren jaarlijks € 1.500,-. Volgens mw. Van Bruggen zou dat niet nodig moeten zijn. Evenals Pekela zou die bijdrage geschrapt moeten worden. Per drie jaar mag er een bepaald bedrag worden besteed voor duurzame goederen. Dat bedrag is wettelijk vastgesteld. Het is in bepaalde gevallen mogelijk reiskosten voor 16/ en 17 jarige MBO leerlingen te laten vallen onder de bijzondere bijstand. Bij de gemeente zijn de cliënten van de Voedselbank bekend. Zij worden gewezen op de diverse hulpmogelijkheden. Een amendement van mw. Siersema  om “recht te geven op bijzondere bijstand indien de kosten lager zijn dan het drempelgedrag” kon door het schrappen van de betreffende zin in de verordening vervallen.

12. Begroting Stichting Openbaar Primair Onderwijs Menterwolde, Stadskanaal, Veendam 2008
Uit de antwoorden op diverse vragen bleek onder meer, dat de personeelskosten ± 85% van de uitgaven beslaan. Er zijn nog problemen met eerder spooknota’s energiekosten. Geen van de scholen staat op de zgn. “verbeter” lijst. Omdat de Stichting pas per 1-1-2008 draait, is het nog niet altijd mogelijk alle cijfers juist te krijgen. Er is door het nieuwe stichtingsbestuur gekozen de eerste jaren met een exploitatietekort te werken. Daardoor zouden de resultaten daarna positief uitvallen. Te nemen energiemaatregelen zijn deels lokale taak, dus voor de raad. De raad gaat akkoord.

Op verzoek van dhr. Lanting (voorz. com.griffierzaken) worden de agendapunten 13 en 14 omgedraaid.

14. Vaststellen van de “Instructie voor de griffier van de gemeente Menterwolde 2008”
De com.griffierszaken heeft de tekst unaniem vastgesteld op basis van twee modelverordeningen. Vier artikelen zijn niet overgenomen, o.a. dat de griffier geen deel uitmaakt van de rekeningcommissie. Wel is opgenomen dat zijn zorg draagt voor de toezending van de stukken naar de raad. Er waren geen vragen, dus ieder ging akkoord.

13. Vaststellen van de “Verordening op de ambtelijke bijstand Menterwolde 2008”
Burg. Van Zuijlen gaf aan als raadsvoorzitter grote juridische bezwaren te zien in een aantal artikelen. Het zou inhouden, dat de raad bepaalde hoe een ambtenaar moet handelen. Bovendien zou één raadslid een ambtenaar al zwijgplicht op kunnen leggen. In goed overleg is besloten het voorstel eerst voor te leggen aan juristen. We horen er later meer van.

15. Jaarstukken 2007 gemeente Menterwolde (het verslag van de rekeningcommissie wordt nagezonden)
Het was inmiddels bijna middernacht. De raadsleden vonden het welletjes. Mw. Siersema dankte de afd. Financiën voor de prima ondersteuning. Aan de eisen van doelmatigheid en doeltreffendheid is voldaan. Zonder meer ging de raad akkoord. De burg. dankt de raad en de commissie voor het gestelde vertrouwen. Dhr. De Wekker complimenteert nog het college met het keurig uitziend Burgerjaarverslag.

16. Sluiting
De burg. sluit de vergadering precies om middernacht en hoopt iedereen na de vakantie Gezond weer terug te zien. De eerstvolgende raadsvergadering is op 11 september a.s.