Raadsvergadering d.d. 27 maart 2008

Eindelijk... ?

De voltallige raad vergaderde deels in het Gronings. Het is immers Meermoand - Dialectmoand.?

Vragenuur:
- Op grond van goede ervaringen van Oostboog koos de projectgroep voor de ontwikkeling van een stedenbouwkundige visie voor het centrumplan Zuidbroek voor HKB-stedenbouwkundige. Zij waren de enige die zijn gevraagd. Er zijn al meer gesprekken geweest. Deze beleidslijn zal ook in vergelijkbare situaties worden gevolgd. Dat antwoordde weth. Ploeger op de vraag van mevr. Bos van de VVD.
- De werkzaamheden aan de Westersingel e.o. te Noordbroek liggen 7 dagen achter op de planning en zullen eind april zijn afgerond. Er zijn geen klachten binnen gekomen over mogelijke overlast, aldus weth. Ploeger op de 2e vraag van mevr. Bos.
- Weth. Post antwoordde op haar derde vraag dat er in goede sfeer gesproken is met een eigenaar over grondaankoop ten behoeve van de ontwikkeling van het Botjeszandgat. Ook is er al belangstelling voor recreatieve ontwikkelingen. Toch komt het zeker deze zomer nog niet tot exploitatie.
- Voor de feestelijke treinreis naar Veendam was de gemeente niet uitgenodigd. Men wist ook niet dat de trein ging rijden. Bij Arriva is ook gevraagd of buslijn 213 eventueel rechtstreeks naar Veendam kan rijden. Misschien zullen er dan minder passagiers instappen bij een eventuele halte Duurkenakker. Maar een aantal van ca. 300 reisigers per dag lijkt al voldoende. De NS noemde hierbij 1000 passagiers. Op korte termijn wordt hierover gesproken, aldus weth. Ploeger.
- Op de vraag van dhr. Lanting of de financiering kan uit de provinciale gelden voor de verbetering van de bereikbaarheid van de Veenkoloniën komt later aan de orde.
- De oostgroninger gemeenten hebben gezamenlijk handreikingen gedaan n.a.v. het keuzedocument POP3 van Gede-puteerde Staten. Het betreft o.a. woningbouw en windmolens. In het voorstel wordt er met geen woord over gerept. Dhr. Loer was benieuwd of het college, samen met de raad, nadere stappen gaat ondernemen richting Provinciale Staten en/of afzonderlijke fracties om de wensen van de gemeente(n) alsnog gerealiseerd te krijgen, eventueel samen met de andere gemeenten. Weth. Ploeger is het eens met de conclusie en wijst er op dat ook een beroep gedaan moet worden op maatschappelijke groeperingen.

1. Opening.
Bij de opening van het officiële gedeelte wijst burg. van Zuijlen op de deze avond op internet uitgebracht film Fitna van Geert Wilders. Een kamerlid die oproept de Koran te verbranden geeft weinig blijk van verantwoordelijkheid.

2. Vaststellen agenda.
Aan de agenda wordt bij het desbetreffende voorstel de nieuwste ontwikkelingen in Zuidbroek toegevoegd.

3. Notulen raadsvergadering 31-01-08 + actietoezeggingslijst.
De notulen worden onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen is mevr. Siersema benieuwd wanneer de tweede BOA en de jongerenwerker komen. De burg. antwoordt dat de BOA-er er nog steeds niet is omdat het opzeggen van de stadswacht lang duurt. Dhr. Velthuis zegt dat de oproep voor een preventiemedewerker de volgende (=deze) week komt. Er wordt nog wel gewacht op leadergelden voor het tweede jaar.
- M.b.t. sloop Hoofdstraat 96 te Noord-broek is er in het Steunstee een informatieve avond geweest met de indieners van de drie zienswijzen. Uiteindelijk is na gesprekken met de eigenaar toch een sloopvergunning afgegeven. Wel wordt er extra gekeken naar de bouwaanvraag. Er ligt immers een voorbereidingsbesluit en er is een dorpsvisie Noordbroek.
- Wethouder Post antwoordt dat de onregelmatigheden bij de stortplaats Muntendam de verantwoordelijkheid van de provincie is. Men zal zich aan de regels moeten houden. Het enige moment waarop de gemeente invloed heeft is als men het contract moet verlengen. Dan zal het zeker een rol spelen. Aktielijst: Er zijn geen geschikte kandidaten gevonden voor de stickercontrole van de vuilcontainers. Er is opdracht gegeven iemand aan te stellen.
- Met de terreinbeheerders is overleg geweest over acties om overlast in de natuurgebieden te voorkomen. Dhr. Gruben wijst er op dat de éénmalige actie met controle per motor enige weken resultaat had. Burg. van Zuijlen wil inhoudelijk niet ingaan op hoe men de overlast gaat bestrijden.
- Er zijn mogelijkheden de eigen geluidsoverlast tijdens de feestweek in Zuid-broek te verminderen, maar dat moet dan wel worden gehandhaafd.
- In april komt in de Tussenklappen een overzicht van vandalisme in de afgelopen periode.
- In mei komt bij de tussenbalans informatie over het sociaal fonds.
- In Zuidbroek komt waarschijnlijk een tijdelijk steunstee in de Broeckhof. Er moet nog verder over worden gesproken.

4. Spreekrecht burgers.
Dhr. Cor Huis wil inspreken bij punt 13. 5. Ingekomen stukken en mededelingen. Kritisch Menterwolde had schriftelijke vragen gesteld over een brief van Werkstad Baanderij. Hoewel het college binnen 30 dagen antwoord moet geven is dat antwoord er nu na 2 maanden nog niet. Ook moet het raadslid het antwoord thuis ontvangen. Dat is ook niet gebeurd aldus mevr. Siersema. Omdat de beantwoording nieuwe vragen oproept, ook bij andere fracties, wordt op voorstel van mevr. Bos besloten er in een commissievergadering over te spreken. Weth. Velthuis erkent de procedurele fouten en biedt hiervoor zijn excuus aan. Het probleem zit in de vergoedingen voor personen die geplaatst zijn. Hij stemt in met een bespreking en de commissievergadering. - In antwoord op een brief van de milieufederatie Groningen m.b.t. nachtelijke reclameverlichting heeft het college besloten eerst te kijken naar energiebesparing voor de eigen openbare verlichting. Dhr. v.d. Wege vraagt het onderzoek hierna niet uit te stellen tot het najaar. Onderzoek in Groningen leverde een aanzienlijke besparing op. Alle fracties stemmen hier mee in. Mevr. Siersema wijst nog op de nachtelijke lichtvervuiling en dhr. de Wekker op de NAM-verlichting.
Weth. Ploeger heeft onlangs een masterclass openbare verlichting gevolgd. Door de huidige ontwikkelingen lijkt het hem verstandiger nu eerst even af te wachten. Weth. Post stelt dat het ook afhangt van het totale meerjarenproject en het vergt ook extra menskracht. Bij nieuwe vergunningen zal gewezen worden op mogelijk andere oplossingen.
- In antwoord op een brief van de Hengelsportfederatie Groningen wijst het college er op dat nachtvissen alleen is toegestaan buiten de bebouwde kom, bijv. in het A.G. Wildervanckkanaal en het Winschoterdiep. Daar zijn nooit klachten over geweest dus regelgeving is niet nodig. Binnen de bebouwde kom is en blijft het verboden. Gezien de geregelde overlast verzoekt mw. van Bruggen dit nogmaals in Tussenklappen te melden.
- Alle fracties ondersteunen van harte de steunbetuiging van Pekela aan de oproep van de burgemeesters van o.a. Winschoten en Stadskanaal aan de minister van VWS om de beschikbaarheidstoeslag voor de kleine ziekenhuizen in stand te laten. Weigering betekent volgens weth. Velthuis dat bepaalde voorzieningen zouden moeten verdwijnen.
- De raad is verzocht om medewerking te verlenen om het bestemmingsplan POP3 zodanig te wijzigen dat een windmolenpark Menterwolde/Scheemda mogelijk is. Volgens weth. Ploeger gaat het er om, om met de negen gemeenten gezamenlijk een oordeel te geven. Vele raadsleden vinden deze locatie beter dan een park langs de N33. Het lijkt het verstandigst om eerst POP3 af te wachten. Het gaat om een particulier plan in Scheemda en de Provincie wil de windmolens vooralsnog langs de N33. Er kan in commissie verband eerst over worden gesproken, al of niet ook over andere locaties. Weth. Post maakt de raad erop attent dat er bijv. een informatiemarkt gehouden kan worden.

5. Mededelingen:
- Weth. Velthuis deelt mee dat min. Rouvoet 50% subsidie heeft toegezegd voor het zgn. Gronings project. In 2011 is men wettelijk verplicht om te starten met een centrum voor jeugd en gezin. Het project kost € 1.000.000,--.
- Voor ca. € 13.650,00 wordt een duiker aangelegd tussen de vijver in het plan De Akkers naar het plan Tolweg Muntendam.
- Libau maakt voor € 19.500,-- een lijst van beeldbepalende objecten zonder status van gemeentelijk monument. Het bedrag komt uit het fonds Planontwikkeling.
- De ombudsman heeft een klacht ontvangen, maar niet in behandeling genomen.

6. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Er waren geen mededelingen.

7. Vertegenwoordiging van raadsleden in de rekeningcommissie en de commissie griffieraangelegenheden.
Door het vertrek van dhr. Kroon waren er een tweetal vacatures in commissies. Dhr. Loer neemt zitting in de Rekenkamercie en dhr. v.d. Wege in de cie. Griffiersaangelegenheden.

8. Beleidsnotitie WMO 2007-2011
Alle fracties uitten hun waardering. Weth. Velthuis dankte voor de steun. Er zullen kanttekeningen geplaatst kunnen worden, maar men is gebonden aan wettelijke eisen.

9. Educatief plan 2008-2009.
Jaarlijks moet een educatief plan worden opgesteld. Ook nu waren er geen problemen.

10. Dienstverband griffier.
De raadsgriffier werd in september benoemd met een proefperiode van een half jaar. Per 1 maart jl. is het dienstverband omgezet in een vaste aanstelling.

11. Jaarverslag 2006 welstandcommissie.
Dhr. Dijkman wees erop dat de nieuwe woning aan de Kerkstraat te Zuibroek volgens de Welstancie. in rode steen moest worden gebouwd. Weth. Ploeger antwoordde dat na nader overleg de zwarte steen is toegestaan.

12. (Her)benoeming leden welstandcommissie.
Bij volgende selectieprocedures van de leden van de welstandscommissie wil de raad meer informatie over de voorgestelde kandidaten.

13. Voorbereidingsbesluiten Centrum Zuidbroek en Nije Hörn Muntendam.
Dhr. Cor Huis is verbaasd dat tijdens de infoavond in Muntendam over de dorpsvisie niets is gezegd over Nije Hörn en de Julianalaan. Weth. Ploeger zei toen dat er niets over in het plan stond, maar dat is onjuist. Wat zijn de ontwikkelingen in Muntendam?
Weth. Ploeger zegt dat alle aandacht de laatste periode gericht was op Zuidbroek. M.b.t. Zuidbroek: Er is de laatste tijd met veel mensen over gesproken. Bogor heeft het pand van dhr. Tepper gekocht en is dus eigenaar. Er is een voorlopig koopcontract. Het gaat om een perceel van 2.145m2, dat brengt de gemeente in in het plan. De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt. Voor de zomervakantie is er allicht al meer duidelijkheid. Bij de Broeckhof denkt men aan (senioren)appartementen met een zorgfunctie. Op de nieuwe supermarkt komen ca. 15 appartementen. Na 8 á 10 jaar praten kunnen we nu vooruitkijken. Weth. Ploeger deelt mee dat men eigenlijk al begonnen is met de definitieve invulling. De projectgroep kan waarschijnlijk al in april definitief zijn samengesteld. Er komen nog inspraakmogelijkheden. Het gaat nu om de procedures. De SGBA mag 28 woningen zetten op de plek van de Broeckhof, maar gekeken wordt of hier mogelijk zorgvoorzieningen en wijk-en buurtbeheer bij kunnen komen. Bogor houdt zich uitsluitend bezig met het pand van de supermarkt. In het pand van Tepper kan eventueel een noodsuper. Voor het pand van Novy zijn andere belangstellenden.
M.b.t. voorbereidingsbesluit Nije Hörn, dat geldt voor een jaar en dient dan zo nodig verlengd te worden. Mw. Jansen ziet graag dat allerlei tekeningen die burgers maakten n.a.v. de plannen te betrekken bij de komende besprekingen.

14. Partieel bestemmingsplan reclamemasten langs A7 en N33.
Volgens POP2 mogen er geen reclame-uitingen meer langs de A7 en N33. Binnen onze gemeente zou het soms mogen volgens het bestemmingsplan. Nu wil men dat verbieden. Mw. Bos stelt voor om dan bij de ingang van de Gouden Driehoek een reclamezuil te plaatsen, zoals bijv. in Winschoten en Groningen. Mw. Jansen vraagt zich af waarom het daar wel mag. Volgens weth. Ploeger stonden die er al voor POP2.

15. Vaststelling Controleprotocol Accountant 2007.
De raad ging zondermeer akkoord.

16. Financiële aangelegenheden.
TCM Muntendam mag alle vijf gravelbanen veranderen in all-weather banen. Mw. Siersema miste een raadsvoorstel over aanleg fietspad. Dit stond wel in de collegenotulen.

17. Sluiting.
Om 10.45 uur sloot de burgemeester de bijeenkomst.
De volgende raadsvergadering is op 24 april a.s.