Raadsvergadering d.d. 14.11.2013

Ook in 2014 zwembaden open...
 
1. Opening.
Bij de laatste begrotingsvergadering voor de komende Raadsverkiezingen, die om 14.00 uur begon, waren afwezig dhr. Gruben (PvdA) en mevr. de Rijke (KM). Mevr. Jongedijk (GL) was slechts aanwezig bij de stemmingen. De griffier, mevr. Grit, werd vervangen door dhr. Leegstra.
 
2. Vaststellen agenda.
Er waren geen wijzigingen.
 
3. Spreekrecht burgers.
De heren Meijer, Altena en Keesom spraken in m.b.t. de dreigende sluiting van het zwembad te Zuidbroek. Dhr. M. Ploeger m.b.t. div. voorzieningen in Meeden en dhr. Bessembinders namens Tiolo Meeden.
 
4. Vaststellen Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Menterwolde.
Het college juicht plaatsing van zonnepanelen op zgn. zonneweides op landbouwgronden toe. (vraag dhr. Lanting (GL)), aldus weth. Batelaan (VVD). De provincie Groningen had hierover een zienswijze ingediend m.b.t. de Omgevingsverordening. Toestemming van de grondeigenaren is wel noodzakelijk. Allen gingen akkoord met het voorstel.
 
5. Begroting 2014.
De heren Meijer (secr. Pinquin), Altena (als betrokken burger en vader) en Keesom (Dorpsraad Zuidbroek) hielden een pleidooi om het V.d. Valkbad open te houden. Waarom wel € 180.000,- uittrekken voor het D.G. van der Noortbad en geen € 60.000,- voor het V.d. Valkbad? Op verzoek van zwemver. de Pinquin komt er binnenkort uitslag van een onderzoek door de K.N.Z.B. naar zwembaden in de omgeving. Het betreft een kosteloos advies over exploitatiemogelijkheden. Ook is er regelmatig contact met het Huis van de Sport. Jeugdleden hebben onlangs 4400 handtekeningen als steunbetuiging aan het gemeentebestuur aangeboden.
Namens de Dorpsraad en het Dorpshuis Meeden pleitte dhr. Poeger voor het behoud van voorzieningen in Meeden. Er is al een (nog onbeantwoorde) brief gestuurd om over privatisering van het zwembad te praten. Er moet noodzakelijk onderhoud gebeuren. Kunnen de zwembaden in Muntendam en Meeden niet samenwerken; als de ene dicht is dan de andere open.
De huur van de bibliotheek is tot een kwart gedaald. Daardoor kunnen andere zaken, o.a. brandmelders niet worden gedaan. Niet alles is direct op te lossen, aldus weth. de Winter (CDA). Vorig jaar is er met de scholen, OPRON en het dorpshuis gesproken over samenwerking. Er werd gezegd “niet aan de orde”. Op 23 oktober jl. is het evaluatierapport van het zwembad besproken. De tijd was te kort om daarover te berichten. In het kader van de krimp heeft Meeden zich aangemeld voor een pilot leefbaarheid dorpen. Dhr. Bessembinders (voorz. tennisver. TIOLO) stelde dat er op de vorig jaar aangenomen motie over tennisbanen nog geen financiële informatie is ontvangen. Dit punt komt in december in de raad, aldus burg. van Zuijlen.
Hierna volgde het voorlezen door de fractievoorzitters van de, al of niet uitgebreidere, Algemene Beschouwingen. Deze heeft u vorige week in Tussenklappen kunnen lezen. Tijdens de lange schorsing waarin broodjes genuttigd konden worden, overlegden alle fractievoorzitters over een gezamenlijke motie over de zwembaden. De pauze duurde daardoor 1 ¾ uur.
De burg. wees erop dat het toegezegde € 600.000,- Rijksgeld zeer onzeker is. Uitgegaan is daarom van 4%. Vorig jaar had de gemeente 4 fte minder, nu zijn er al 12 mensen weg. Er is weinig ruimte in het te besteden bedrag. Uit de beantwoording van de gestelde vragen bleek o.a.: Weth. Batelaan o.a.: De Rekenkamer doet onderzoek naar de wegen in Meeden, Muntendam en Zuidbroek. De He-reweg in Meeden en de Spoorstraat te Zuidbroek waren al plannen van het vorige college. Voor de Buitenweg te Zuidbroek betaald Rijkswaterstaat € 300.000,- (i.v.m. aanleg van het klaverblad). Voor de gemeente resteert ca. € 100.000,- dat lijkt dus gunstig. Ook de Oosterweg blijft binnen de raming. Binnenkort komt bij het Masterplan ook de 2e brug over het Winschoterdiep aan de orde. Op diverse plaatsen worden noodreparaties aan wegen gedaan, afgezet met rode linten. Het budget is ontoereikend. Het Saksen Medisch Centrum dient binnenkort een bouwverzoek in. Na overleg met de Provincie komt het in de Commissievergadering. De Provincie wil de vestiging niet i.v.m. een mogelijke Hogesnelheidstrein naar Duitsland.
Met Pekela en Veendam wordt samengewerkt v.w.b. de revitalisering van bedrijventerreinen. Bezoek aan beurzen enz. is nodig voor contacten met mogelijke kopers van kavels. Met het oog op leegstand in winkelstraten is het niet  altijd zonder meer mogelijk om de bestemming winkel te wijzigen in wonen.
Weth. ter Steege (GL) o.a.; Er wordt echt wel gekeken naar eenpersoonshuishoudens bij het verlenen van mantelzorg door familie, buren, vrienden. Samen met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren (H-S/Sl.) wordt gekeken naar het Zorgnetwerk.  Mantelzorgers worden in de toekomst steeds belangrijker. Voor activiteiten enz. is € 40.000,- beschikbaar. Er zijn al diverse tevredenheidsbetuigingen ontvangen. M.b.t. uitstroom bijstand naar regulier werk in Menterwolde de 8e van Nederland, dankzij de vele stagemogelijkheden. Vorige maand zijn er nog 7 mensen geplaatst. M.b.t. de participatiewet gelden twee stevige maatregelen. Begin volgend jaar volgt evaluatie over wat is bereikt. Er wordt zeer intensief gewerkt aan werk voor mensen met een beperking. Er worden meer mensen van Wedeka ingezet dan moet omdat ze hier worden gedetacheerd. In gemengde wijkteams werken nu 50 mensen aan groenonderhoud. Er is extra geld uit het gemeentefonds voor het armoedebeleid. In januari wordt gesproken over een taskforce, in april over het accommodatiebeleid. Over de dorpshuizen wordt apart gepraat. Met een nieuwe WMO-raad wordt gewacht op samenwerking met H-S/Sl. 
Weth. de Winter o.a.: Er is nog geen gesprek geweest met de sportverenigingen. Er bleken administratieve gegevens te ontbreken en daardoor waren er veel verborgen kosten van de sportvelden. Met man en macht wordt hieraan gewerkt. Volgende maand komt er duidelijkheid. De voetbalverenigingen hebben bericht gehad dat alles nu nog blijft zoals het is. Er blijken veel voorwaarden en eisen te gelden als het Consultatiebureau in de Menterne komt. Zij heeft nooit gehoord over problemen met schoolzwemmen in Noord- en Zuidbroek. Er is € 2 miljoen beschikbaar voor onderwijshuisvesting in Muntendam/Meeden. Hierbij valt te denken aan een kindcentrum dus met kinderopvang, schoolbibliotheek etc. In februari komt nader bericht hierover. Het door de gemeente ontvangen brandverzekeringsgeld ad. € 1 ton voor de destijds afgebrande kleedruimte wordt gebruikt om de tegenvaller voor het MFC Noordbroek op te vangen.  Het gaat hier om onverwachte heikosten. 
Burg. van Zuijlen o.a.: De huidige airco in het gemeentehuis draait nu op verboden vloeistof. Vooral op de 2e etage wordt het ’s zomers wel 30 graden. Deze moet dus echt worden vervangen. Door het cameratoezicht bij de scholen is er veel minder overlast. Dhr. Leegstra licht nog toe dat er bij beide (inbraak)gevallen in Meeden door de politierechter een schadevergoeding is geëist en ook toegewezen. Het gaat dit jaar om een schade tussen de € 7 en € 10 duizend. 
In tweede termijn waren er vrijwel geen vragen meer. Aan de orde kwamen vijf moties en 5 amendementen na een korte schorsing om ze te kopiëren.
Motie A: PvdA wil voor 1 februari a.s. een gemeentelijke WMO raad in stellen. Voor PvdA, SP en tegen VVD, GL, CU, CDA, KM, dus verworpen. 
Motie B: PvdA wil extra geld voor Armoedebeleid, ook voor kinderen. Aangenomen met 1 stem tegen.
Motie C: VVD/PvdA willen gratis schoolzwemlessen A en B ingaande komend schooljaar. Eenieder ging akkoord.
Motie D: SP wil 10% raadsvergoeding inleveren. Alleen SP stemde voor. 
Een aangekondigde motie van GL m.b.t. herindeling inclusief Veendam wordt ontraden en ingetrokken.
 
Amendementen:
1. Raadsbreed en  dus zondermeer aangenomen: € 60.000,- voor openhouden V.d. Valkbad en max. € 45.000,- voor De Kolck en daarnaast wil men overleg met Dorpsraad Muntendam over bezuinigingen op de kosten van het D.G. v.d. Noortbad. Voor 1 juli 2014 moet er duidelijk- heid zijn over de toekomst van het zwem-water, mede lettend op de onderzoeken van de K.N.Z.B. en het Huis van de Sport.
2. KM wil de leges, OZB en toeristenbelasting met 2,45% verhogen. Alleen dhr. Keuning (KM) stemde voor, dus verworpen.
3. KM wil subsidie aan het BOS (Buurt Onderwijs Sport)-projectverlagen. Voor KM, VVD, tegen PvdA, SP, CDA, CU, GL dus hiermee verworpen.
4. KM wil de kosten voor ondernemersbijeenkomsten niet met € 2.000,— verhogen. Voor waren KM en SP. Andere partijen stemden tegen dus verworpen.
5. GL wil in de meerjarenramingen vanaf 2015 geen bedrag beschikbaar stellen t.b.v. exploitatie MFC Noordbroek à € 100.000,-. Alleen GL is voor, dus ook verworpen.
Allen stemden in met de begroting. Er lijkt na de geringe investeringen (materiaal Openbare Werken, wegenonderhoud, Airco, telefooncentrale, automati- sering en enige toevoegingen aan reserveringen) een positief saldo van € 37.000,- bij een post onvoorzien van € 40.000,-. 
 
6. Sluiting.
Om 22.25 uur volgde sluiting. 
 
De volgende raadsvergadering is op 12 december a.s.