Raadsvergadering d.d. 21 maart 2013

Blik op het westen...

Voor aanvang gaf gemeentesecretaris van der Wal aan mevr. Boerma (PvdA) een rompertje en een T-shirt met toepasselijke teksten voor haar pasgeboren dochter.
1. Opening.
Afwezig waren mw. Swierenga (SP) en dhr. Schuur (GL).

2. Vaststellen agenda.
Op verzoek van dhr. Wind (CDA) worden de punten 5 en 6 omgewisseld i.v.m. raakvlakken ICT.

3. Spreekrecht burgers.
Dhr. M. Ploeger vraagt spreekrecht bij punt 7.

4. Kadernotitie Integrale Veiligheidsbeleid 2013-2014.
Allen stemden in met de notitie. Wel waren er veel vragen vanuit de raad zoals over de eventuele aanwezigheid van drugsdealers en -kwekerijen (ook i.v.m. eventueel ontstaan branden). M.b.t. huiselijk geweld; hoe is de aanpak bij de centrumgemeente. Hoe bereik je de vele verschillende hulpverleningsorganisaties? Werkt het huidige beleid m.b.t. jeugd en veiligheid? Zijn er jeugdsozen dicht? Ook wordt er gewaarschuwd voor het gebruik van ener- giedranken (te koop bij de jeugdsozen) Algemeen is de waarschuwing tot 13 jaar verbieden, tussen 13 en 18 jaar maximaal 1 blikje per dag, aldus dhr. Lanting (GL).  Ook wordt er gevraagd naar alcoholbeleid en verkeersveiligheid. Burg. v. Zuijlen antwoordt dat alles ‘veiligheid’ is. Daardoor wordt de personeelssterkte bepaald. Er zijn enorm veel hulpverlenende, elkaar concurrerende instanties. Daardoor kwam het besef dat het samen moet gebeuren, ook provinciaal. Het probleem is van alle tijden. Uit een persbericht blijkt dat de man die onlangs bij een brand in Muntendam is omgekomen nog had kunnen leven als er rookmelders in het huis waren opgehangen.  In april komt er iets over horeca en drugsbeleid in het kader van  breder gezondheidsbeleid. Handhaving m.b.t. crimina- liteit enz. is zaak voor het Openbaar Ministerie. De aanpak van wietplantages is nog in een ontwikkelstadium. Rapporteer het als u het merkt. Politie en justitie zijn doordrongen van de ernst van het probleem. M.b.t. de BOA zegt de burg. dat deze geen hulpagent is, maar een bewaker van de gemeente.  St. Welzijn Menterwolde deed destijds een aanbod voor opvangmogelijkheid bij huiselijk geweld. Dat zou echter 24-uurs mogelijkheid moeten betekenen. M.b.t. de jeugdsozen meldt weth. de Winter (CDA) dat er momenteel drie open zijn en één dicht. In Zuidbroek is er een tekort aan vrijwilligers en bovendien is er nog een jeugdsoos. Dit is De Kluis, waar ook wordt gehandhaafd en waar goede berichten over zijn.  De hoogste prioriteit heeft nu de opvolging van Jan Brouwer.

6. Vaststellen conclusies en advies rekenkamerrapport ‘De sturingsrelatie met en de prestaties van OGD (Oost Groningen Digitaal).
OGD functioneerde niet goed. Al eerder is gekeken of aangesloten kon worden bij een andere gemeente o.a. Groningen of Emmen. Bij Emmen was er echter te veel kabel nodig. Voorgesteld wordt nu om aan te haken bij Hoogezand-Sappemeer/Slochteren. Vraag is nu wat zijn de uittredingskosten bij OGD en de aansluitingskosten bij H-S/Slochteren. Mevr. Boerma stelt voor om nu alleen het rapport vast te stellen en de volgende vergadering over uittreding te praten. Het college had dit zelf ook al willen voorstellen, aldus de burg. Er kunnen financiële consequenties zijn, maar de gesprekken daarover lopen nog. Er zal moeten worden geïnvesteerd bij eventuele aansluiting elders. Het rapport wordt vastgesteld en volgende maand komt uittreding aan de orde.

5. Informeren van de raad over ambtelijke samenwerking en aanbieden van de intentieverklaring.
Het gaat hierbij om het onderzoeken van samenwerking met de gemeenten Hoogezand-Sappemeer(H-S)/Slochteren.  Weth. Batelaan (VVD) zal de vragen beantwoorden namens het college. In eerste instantie wordt gedacht om aan te sluiten bij hun bestaande samenwerking m.b.t. ICT, de belastingen en afvalinzameling en nadien eventueel meer. Het contract m.b.t. afval inzamelen loopt af gezamenlijk inkopen kan bijv. ook. Er past ons enige bescheidenheid; wij sluiten aan. Maar dhr. Hesp (VVD) constateerde al dat wij de beste sociale dienst hebben. Ook speelt de opvolging van dhr. Brouwer.  Natuurlijk moet er ook de komende 4,5 jaar goed werk geleverd worden. Weth. Siersema (KM) merkt op dat al is besloten tot invoering van Diftar m.i.v. 2014. Het contract met SITA loopt af en H-S heeft al een aparte wagen. Volgens hen hebben wij ook bepaalde zaken die zij niet hebben. Dhr. v. Bruggen stelt (CU) dat het voor de burger niet duurder mag worden.  We gaan door met dit proces, aldus weth. Batelaan. De raad neemt kennis van het voorstel. Burg. van Zuijlen vult aan dat er op vijf plaatsen in de gemeente inspraakavonden (over de herindeling) worden georganiseerd, te beginnen in Tripscompagnie.

7. Vaststellen Algemene Subsidieverordening Welzijn.
De heer M. Ploeger spreekt in namens de V.V. Meeden en DAR Meeden. Op de website van de gemeente staat nog de oude regeling, de subsidieregels zijn echter gewijzigd. Eventuele klachten zullen volgens hem wel worden toegewezen waarschijnlijk door de rechter.  Er worden nu termijnen overschreden, het zou logisch zijn om de regeling in te laten gaan per 1 juli a.s. M.b.t. de nieuwe regels; je krijgt dus extra subsidie als je iets organiseert voor niet-leden, bijv. touwtje springen op het voetbalveld voor allen. Ook bij de DAR is onduidelijkheid m.b.t. subsidie. De problemen zijn vorig jaar al aangekaart, maar nog onbeantwoord: “DAR Meeden kan dit nieuwe beleid niet uitvoeren dus”, vraagt dhr. Hesp. Dhr. Ploeger antwoordt dat het gaat om de rechtsgang als men het er niet mee eens is. Een vereniging in het dorp zou dan subsidie via de DAR kunnen aanvragen. Dhr. v. Bruggen wijst op de voorwaarde dat geweigerd kan worden als minder dan 70% van de leden buiten Menterwolde wonen. Weth. Siersema antwoordt op vragen uit de raad dat elke DAR totaal € 5.000,00 krijgt voor bijv. Sinterklaasfeest, Koninginnedag etc. De DAR is geen doorgeefluik. De schriftelijke vraag van dhr. Lanting of een aanvragende vereniging rechtsgeldigheid moet hebben was al met nee beantwoord. In de verordening staat dat je maar één keer per jaar subsidie kunt krijgen en 30% eigen inkomsten moet hebben.  Maar ook dat je dan nog wat voor niet-leden moet organiseren. Er wordt een half uur geschorst. Weth. Siersema stelt dat de subsidie is voor activiteiten om samen iets in het dorp te doen. Weth. de Winter (CDA) meldt dat er voor sport € 15.000,-- is. Er moet een begroting worden ingediend en het gaat naar rato van het aantal leden. De sportver. worden nog uitgenodigd voor een uitleg. Het is niet mogelijk om van twee ‘potjes’ tegelijkertijd gebruik te maken (vraag dhr. Blaauw). Er komt een folder met duidelijke uitleg over de Algemene subsidie. Over een jaar volgt evaluatie.
Het amendement om het verplicht aantal Menterwolmers m.b.t. ledental op 50% i.p.v. 70% te stellen wordt aangenomen met 9 stemmen voor en 3 (VVD) tegen. Het gaat daarbij vooral om verenigingen die statutiair hier zijn gevestigd, maar het merendeel der leden niet. De tekstwijziing ‘elders in vergelijkbare plaatsen’ en het veranderen van inleveren aanvragen in voor 1 april  en 1 oktober worden zonder meer aangenomen. Conform begroting 2013 wordt besloten.

8. Financiële aangelegenheden.
De raad stemde in met het voorgestelde m.b.t. onder- of overschreidingen in de uitvoering van de begroting 2012.

9. Ingekomen stukken en mededelingen.
1. Over de raadsbrief m.b.t. buitensport zullen nog opmerkingen komen.
2. De mail van de inwoners van de Spoorstraat m.b.t. trilling- en geluidsoverlast wordt besproken bij de PvdA vragen.
3,4,5. Eindrapport van de visitatiecommissie ‘Bestuurlijke Toekomst Groningen’, ‘Grenzeloos Gunnen’, een brief van VNG en de provincie n.a.v. het rapport + verslag van de Agendacommissie over het behandelvoorstel. Er komt een informatie-/hooravond in de vijf dorpshuizen, alsmede facebookactiviteiten. Dhr. Velthuis (PvdA) vindt het prima dat zo te doen. Daarbij moeten niet alleen de voordelen, maar ook de nadelen worden genoemd. Volgens dhr. v. Bruggen heeft niet iedereen Facebook. Ook graag dus op de gemeentepagina in ‘Tussenklappen’. Dan ontbreekt volgens dhr. Hesp de reactiemogelijkheid.
Mededelingen: Er waren drie schriftelijke vragen ingediend. 1. PvdA m.b.t. Obs de Mieden. Mw. Boerma is blij met de heldere en uitgebreide beantwoording. Weth. de Winter meldde dat er op dinsdag 19 maart weer is gekeken. Alles was verbeterd. Er waren hoopvolle berichten. 2. PvdA inz. Spoorstraat Zuidbroek. De beantwoording gaf weinig nieuws, aldus mevr. Boerma. De weg was al in 2011 klaar en nog steeds is er geen duidelijk antwoord. Waarom wordt er gesproken over de schuldvraag en wanneer komt er duidelijkheid? 3. Hierop aansluitend is de brief van GL m.b.t. He-reweg Meeden. Wanneer komt het oordeel over de proefvlakken? Weth. Siersema meldt dat de Spoorstraat in oktober 2011 klaar was, maar al in november 2011 waren er problemen. Er zijn twee proefvlakken gelegd. Er kwamen in het eerste al gauw kuilen. Volgens Fugro is er geen causaal verband tussen trillingen en scheuren aan/in huizen. Het vraagt tijd, momenteel is er een patstelling. Zolang die niet is opgelost, kan er niets gebeuren. Onbekend is hoe lang het nog duurt. De weth. is het er mee eens dat het niet te lang moet duren.  Zij onderhandelt momenteel met Arcadis en kan niets zeggen. Na een schorsing komt de PvdA met een motie. Gevraagd wordt om voor 1 oktober a.s. met een oplossing te komen, die door allen werd ondersteund.
M.b.t. de Hereweg blijkt dat het lijkt te gaan over de stenen. Er is in de beide proefvlakken voor een verschillende soort gekozen om te kijken of het daaraan ligt. Er is wel hetzelfde zand gebruikt. Het betrof een nieuw soort stenen. In Meeden is sprake van een andere fundering dan in Zuidbroek.

12. Sluiting.
Om 23.58 uur volgde sluiting. Op de enige vraag in het vragenuur van mevr. Boerma over het niet meer aanwezig zijn van een consultatiebureau in Muntendam antwoordde weth. de Winter dat er overleg is geweest met de GGD en NOVO. Het bureau gaat weer terug naar de Gilde. Er zijn nog geen klachten geweest. Wanneer het is geregeld hangt af van het overleg tussen NOVO en de Gilde.
Om 00.00 uur volgde sluiting. De volgende raad is op 25 april a.s.