Raadsvergadering d.d. 28 februari 2013

Trots op personeel!

Vanwege de bijeenkomst over de toekomstige grootschalige herindeling begon men een half uur later.

1. Opening.
Afwezig waren mevrouw Boerma (i.v.m. geboorte dochter), mevr. de Roo (PvdA) en weth. mevr. Siersema (KM).

2. Vaststellen agenda.
Dhr. Ubels (VVD) vroeg om punt 7 (Financiele aangelegenheden) terug te trekken; dit was achteraf niet nodig want het college had daar zelf al toe besloten i.v.m. de te korte inzendingstijd. Dhr. v. Bruggen (CU) diende een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ in over de opheffing van kleine scholen. Deze wordt als punt 6A toegevoegd aan de agenda.

3. Spreekrecht burgers.
Niemand vroeg spreekrecht.

4. Bestemming “Reserve bedrijfsvoering”.
De raad besloot vorig jaar om het positieve resultaat over 2011 (€ 1.143.220,-) te bestemmen voor de bedrijfsvoering periode juli 2012-juni 2014. E 250.000,- Is gestort in het Reservefonds Bedrijfsvoering en afgesproken werd dat er een bestemmingsverzoek met aanvullende onderbouwing zou komen voor de rest van het bedrag. Steeds meer taken worden overgeheveld naar gemeenten en ook steeds meer wordt gedigitaliseerd. Dat vereist een andere werkwijze om slagvaardig te kunnen blijven optreden. Inmiddels is er een notitie ‘Organisatieontwikkeling gem. Menterwolde’ en het organisatiebesluit gem. Menterwolde 2013. De OR is hiermee akkoord gegaan. Gemeenten krijgen meer de regierol; ze kunnen diensten zelf doen of laten doen. Het gevraagde bedrag is nodig voor o.a. verplichte vorming klantcontact centrum, grootschalige topografische kaart, Document Manangement System/zaakgericht werken en om- en bijscholing personeel. Voorgesteld werd om het resterende bedrag ad. € 986.000,-- te onttrekken aan de Algemene Reserve. Er wordt gezocht naar samenwerking met de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.
De raad vroeg zich af welke consequenties de net gehoorde herindelingsvoorstellen hebben. Een voorstel van burg. v. Zuijlen om dat toe te voegen als extra agendapunt werd afgewezen. Dhr. Loer (PvdA) was benieuwd naar de financiële voordelen van samenwerking met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Dhr. Wind (CDA) vroeg zich af of het begrote bedrag (€ 110.000,--) voldoende is voor opleiding en ontwikkeling personeel.  Dhr. Blaauw (KM) vergeleek het inhuren van interim personeel met het overvliegen van meeuwen; ze schijten alles eronder en vliegen dan weer door. Hij vraagt om tussentijdse rapportage. Mevr. Swierenga (SP) is verbaasd dat er drie maanden gesproken is over bezuinigingen en dat er nu meer dan € 1 miljoen wordt gevraagd voor de organisatie. M.b.t. een eventuele herindeling vraagt zij om een referendum door de bevolking. Een voorstel om dit via een ‘motie aan de orde van de dag’ in stemming te brengen werd afgewezen. Dhr. van Bruggen vraagt zich af of de voorliggende investering nog nodig is. Dhr. Lanting merkt op dat GL indertijd als enige voor Menterwolde-Pekela-Veendam (MPV) was. Er komen steeds meer taken bij, er moet dus iets gebeuren.
Dhr. Gruben (PvdA) bestrijdt zijn opmerking dat ‘wij’ nu de rekening betalen omdat PvdA en anderen indertijd tegen MPV stemden. De reden was dat het werd opgedrongen en dat de bevolking niet op hoefde te draaien voor te veel personeel in Veendam en te weinig in Pekela. Dhr. Lanting stelt dat het te simpel is om nu niets te doen. Hij is tegen het beschikbaar stellen van € 3 ton voor zaakgericht werken/DMS en wil dit bedrag graag gespecificeerd zien. Dhr. Ubels zegt dat uit de middagbijeenkomst blijkt dat er veel afkomt op de gemeenten. Dus: deuren van de bestuurs- academie openzetten voor bij-/omscholingscursussen. Welke structurele gelden zijn daarvoor? Het blijken alleen incidentele middelen zijn.
Uit onderzoek bleek dat er 6 fte’s te weinig zijn, echter een ander onderzoek zegt 2 fte, aldus de burg. Nu moet er worden gereorganiseerd. Door een andere organisatie is het werk mogelijk. Gemeentesecretaris van der Wal vult aan, dat m.b.t. bij- en omscholing bijv. het archiefpersoneel voortaan i.p.v. met papier, digitaal moet gaan werken. Dat vergt een omslag in de bedrijfsvoering. Hij heeft enige ervaring hiermee in de vorige gemeente waar hij werkte. Het gaat hier om een grofmazige inschatting van de kosten en het werk. Het betreft voornamelijk systeemkosten.
Burg. v. Zuijlen merkt op dat er in alle jaren dat hij hier is niets aan het systeem is veranderd. De gemeente krijgt meer de regiefunctie: de ambtenaren moeten de informatie doorgeven aan de Regionale Uitvoerings Dienst, Veiligheidsdienst etc. Dat vergt anders werken, anders opleiden. Des te beter dat het personeel hiervoor is opgeleid, des te minder is dan nodig. Dhr. Wind is benieuwd naar de benodigde tijd daarvoor. De burg. stelt dat de herindeling nog 4,5 jaar duurt. Die tijd kun je niet verloren laten gaan. De burg. zegt dat er allerlei reacties zijn van het personeel. Over het algemeen zijn die positief. Samenwerking met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren heeft financiële voordelen en er hoeft minder personeel ontslagen te worden. De grootste zorg is de groot opgedrongen herindeling. Het is een helse klus als beiden tegelijk moeten. De raad krijgt sowieso een tussenrapportage m.b.t. het organisatieadvies. M.b.t vorming Klantcontact Centrum (benodigd E 200.000,--) heeft de gem. secr. deze middag contact gehad met Veendam/Pekela. Tussen nu en twee jaar heeft dat zeker zijn beslag. Mevr. Swierenga vraagt of de begrote bedragen lager kunnen worden door samenwerking met andere gemeenten. Dhr. Ubels dient een motie in om in de komende jaren meer en structureel te investeren in opleiding en cursussen voor de ambtenaren. Na een korte schorsing wordt er gestemd. De VVD-motie wordt met algemene stemmen aangenomen. Het amendement van dhr. Wind om het bedrag te verhogen tot € 1,43 miljoen werd verworpen met 12 stemmen tegen en 1 (dhr. Wind) voor. Het raadsvoorstel om € 986.000,-- te onttrekken aan de Algemene Reserve werd aangenomen met 12 stemmen voor en 1 tegen (mevr. Swierenga).

5. Vaststelling “Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013”.
Deze verordening komt in de plaats van de Afstemmingsverordening Wet Werk en Bijstand van 11-12-2008 en gaat in per 1-1-2013 door wettelijke wijzigingen. Deze wet schrijft de uitwerking van het te voeren sanctiebeleid voor op de punten Schending inlichtingenverplichting en zeer ernstige misdragingen van mensen jegens medewerkers van de desbetreffende uitvoeringsorganisaties. De korting kan variëren van 5 tot 100%.
Mevr. Swierenga vraagt hoe het in omringende gemeenten is geregeld. Zij is tegen 100% strafkorting. Bestraffing moet volgens haar anders, zodat het tot verbetering leidt. Weth. ter Steege (GL) stelt dat het om een wettelijk vastgestelde modelverordening gaat. Er wordt altijd geprobeerd om het niet zover te laten komen. Het advies is: ‘Kom tijdig’. Op de vraag of het wel eens voorkwam, antwoordt onze weth. dat dat wel eens gebeurd is, maar dat lag aan de persoon zelf. Dhr. Velthuis merkt op dat het wel gaat om heel zware gevallen van lichamelijk geweld. Mevr. Swierenga stelt dat er eerder gepraat moet worden, zodat het niet nodig is zo hard op te treden. Zij ziet toch graag vermeld dat zij tegen 100% korting van een uitkering is. Dat maakt nu al deel uit van het gemeentelijk beleid, aldus dhr. Lanting. Het voorstel is zondermeer aangenomen.


6. Aangaan gemeenschappelijke regeling RUD.
De raad stemde al eerder in met de deelneming aan de RUD (Regionale UitvoeringsDiensten). Aan de voorwaarde dat die in Oost-Groningen moest worden gevestigd is voldaan door te kiezen voor Veendam. De RUD voert vergunningverlening, toezicht en handhavingtaken uit namens de deelnemers, die bevoegd gezag blijven. 13 Van de 23 Groninger gemeenten doen mee. Er gaan 4 fte’s naar de RUD (vraag dhr. Blaauw). Dhr. Velthuis (PvdA) is het eens met dhr. Lanting dat er sprake moet zijn van een lichte gemeenschappelijke regeling. Hij is benieuwd of er extra kosten aan verbonden zijn als een gemeente later toe- treedt.
6A Motie aan de orde van de dag.
Dhr. v. Bruggen dient een motie in n.a.v. het advies van de Onderwijsraad om alle kleine basisscholen (met minder dan 100 leerlingen) te sluiten. Daaronder vallen ook cbs Sjaloomschool en obs. de Mieden te Meeden en cbs de Parel te Muntendam. Dit raakt niet alleen jonge gezinnen, maar op termijn ook de leefbaarheid in de dorpen. Gevraagd wordt om de zorg hierover over te brengen aan de regering en de Tweede Kamer. Het CDA heeft met andere CDA’s al een motie hierover ingediend, aldus dhr. Wind. Volgens dhr. Blaauw spelen twee zaken door elkaar. De vraag is hoe groot mag een school zijn en kunnen een christelijke en openbare school niet samen gaan. Volgens dhr. Wind kan dat laatste niet. 100 Is geen magische grens, minder mag ook. Volgens dhr. Hesp is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit. Mocht er sprake zijn van de laatste school dan heeft samengaan in één school de voorkeur. Mevr. Bos (VVD) legt een stemverklaring af. Het gaat om een advies van de Onderwijsraad, dat nog niet in de Tweede Kamer is geweest. Met de stem van mevr. Bos tegen en de overige 12 voor is de motie aanvaard.

7. Financiële aangelegenheden.
Dit punt is uitgesteld.

8. Ingekomen stukken en mededelingen.
Ingekomen zijn:
1. Een brief van de Rekenkamercommissie Menterwolde over de stand van zaken van door het college gedane toezeggingen.
2. Aanvullende notitie op het beleidsplan schuld.
Mededelingen:
Er moeten twee nieuwe bestuursleden worden benoemd in Libau (=welstandscommissie). Voorwaarde is dat er een CV wordt meegestuurd. Eén van de kandidaten deed dat niet, aldus weth. Batelaan (VVD). Dhr. Hesp zegt: Afspraak is een CV, als die niet toegestuurd wordt, dan geen benoeming.
Nu huizen slecht te verkopen zijn, moet verbouwen mogelijk zijn. Hij pleit ervoor om het welstandsbeleid af te schaffen en dient een motie hiertoe in. Dhr. Lanting is het eens m.b.t. de benoeming.
De motie verzoekt om de gem. Menterwolde terug te trekken uit Libau. En bouwplannen van burgers en bedrijven dan ook niet langer door de welstandscommissie te laten toetsen. De welstandsnota bovendien te herschrijven van verordening naar leidraad. Burgers en bedrijven met bouwplannen een exemplaar van die leidraad uit te reiken. En, na 4 jaar, de effecten van de motie te evalueren en de resultaten daarvan te bespreken in de raad. Dhr. Lanting stelt voor om de motie aan te houden. Men zou er meer over moeten weten. Gehoord wordt wel over willekeur, maar sommige bebouwing zou wel bescherming nodig hebben. Er schijnt ook een excessennota te komen. Eigenlijk is een degelijk onderzoek nodig, daarom dus graag uitstel. Dhr. Loer merkt op dat er intern een klein onderzoek naar Libau schijnt te zijn. Weth. Batelaan zegt dat het college, net als enige partijen, ook enigszins confuus is. Hiij vraagt om uitstel tot april. De tijd is te kort tot de volgende raadsvergadering. Ook de beide benoemingen moeten tot dan worden uitgesteld. Immers als de motie wordt aangenomen zijn de benoemingen niet meer aan de orde. Dhr. Hesp gaat akkoord met het uitstel. M.b.t. de benoemingen: hij gaat wel akkoord met één persoon, maar niet met de andere. Daarbij speelt ook dat dat een burgemeester is van een andere gemeente: dus geen politieke benoeming. Volgens dhr. Lanting is een burg. een bestuurder, geen politicus. Omdat hij tot twee keer toe geen CV meestuurde kan de man niet worden benoemd. De motie wordt aangenomen.

9. Gemeenschappelike regelingen en vergelijkbare organen.
Geen mededelingen.

10. Actielijst/toezeggingenlijst versie 28-02-2013.
Er vervallen geen deadlines.

11. Sluiting.
Om 22.53 uur volgt sluiting van het officiële gedeelte.

VRAGENUUR:
Er is één vraag voor het vragenuur: N.a.v. een interview met RTVNoord waar ged. Moorlag zei, dat mede gelet op weerstand van omwonenden, hij overweegt om het windmolenpark meer ten Noorden van de A7 te situeren. Dhr. Hesp vraagt of hij dit heeft besproken met onze gemeente. De VVD is van mening dat plaatsing van windwolens andere economische ontwikkelingen rond- om de A7 niet mogen belemmeren. Weth. de Winter weet niet wat weth. Siersema hierover met ged. heeft besproken. Dhr. Gruben vraagt of dhr. Moorlag gesproken heeft met RWE. Weet hij dat daar minder molens mogen worden geplaatst?
Om 22.58 uur volgt sluiting.
Op 21 maart a.s. komt de raad weer bijeen.