Raadsvergadering d.d. 13 december 2012

MFC Noordbroek komt er...

1. Opening.
Afwezig was mevr. de Roo (PvdA). Mevr. Hooijer verving de griffier mevrouw  Grit. Dhr. P.J. Stokhorst, het nieuwe hoofd Middelen, werd speciaal welkom geheten.

2. Vaststellen Agenda.
Er waren geen wijzigingen.

3. Spreekrecht burgers.
Er waren geen insprekers.

4. Besluitvorming MFC Noordbroek.
Alle fracties complimenteerden het College met het voorstel. Toch waren er nog enige vragen en wilden VVD en PvdA weten waarom één van de wethouders bezwaren had. Weth. de Winter (CDA) antwoordde dat voor peuterspeelzaalwerk een aanbieder wordt gezocht.  Poko Loko zorgt in het MFC voor de kinderopvang voor 4 t/m 12 jarigen, bij een kindcentrum gaat het om opvang van 0-12 jaar. M.b.t. de bibliotheek wordt ervan uitgegaan dat men er wel een krant kan lezen en boeken op bestelling kan ophalen.  M.b.t. de luchtkwaliteit heeft men geleerd van eerdere slechte ervaringen. Bij de bouwkosten zijn ook de kosten inbegrepen voor de aanleg van het schoolplein en een stukje bestrating omgeving. Voor de gymzaal moeten de huurders zelf voor de inrichting van hun deel zorgen. Mocht de school t.z.t. minder ruimte nodig hebben, dan vervalt deze aan de gemeente. Er zal worden gelet op energiezuinige maat- regelen. Weth. Siersema licht haar bezwaren toe. In het kort komt het er op neer dat zij het er niet mee eens kan zijn dat er aan de ene kant van de gemeente een (grotere) sportvoorziening wordt opgetuigd met extra kosten en aan de andere kant (Meeden) wordt afgebroken. Dhr. Gruben (PvdA) is benieuwd of ze van mening is veranderd nu de sluiting in Meeden niet doorgaat. Dat is niet het geval, er is niet meer geld in kas. Dhr. Blaauw (KM) legt een stemverklaring af. KM is niet tegen een MFC, maar is bezorgd om de financiële consequenties. Die mogen niet ten koste gaan van andere voorzieningen. Hierna volgt een schorsing. Na deze schorsing dient dhr. Hesp (VVD) een motie in om stappen te zetten om ook in Meeden mogelijk een brede school te realiseren. Na een volgende schorsing merkt mevr. Boerma (PvdA) op, dat het ook al staat in het college-programma en in verkiezingsprogramma’s. Zij vraagt om Muntendam toe te voegen. Dhr. Wind (CDA) heeft al eerder gevraagd om de drie Muntendammer basisscholen samen te brengen. Weth. de Winter is blij met een motie. De eerste stap is al gezet. Er is een gesprek geweest met OPRON, schoolbesturen en de DAR Meeden. In juni 2013 zal over Meeden worden gesproken, daarna pas volgt Muntendam. Een dergelijk traject vergt meestal 6 tot 8 jaar. De motie past dus prima en wordt unaniem aangenomen met de toevoegingen ‘mogelijk’ en Muntendam.
Met de felicitaties aan Noordbroek wordt het voorstel voor de bouw van een MFC aangenomen.

5. Najaarsnota 2012.
Dhr. Velthuis (PvdA) komt met een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ m.b.t. de sluiting van gevangenissen. Deze wordt als punt 11a toegevoegd aan de agenda.
Het tekort op de Voorjaarsnota is teruggebracht van ca. € 400.000,-- naar € 96.000,--. Op vragen antwoordt weth. Siersema dat de meeropbrengst van de afvalstoffenheffing E 20.000,-- bedraagt. Men beraadt zich erop om eventueel dit bedrag in een egalisatiefonds te storten. In de februariraad komt er een soort ‘veegnota’, dus met alle eventuele wijzigingen. De nota wordt zondermeer vastgesteld.

6. Vaststellen heffingsverordeningen 2013.
Hierin worden de verhogingen van de gemeentelijke belastingen vastgesteld voor 2013. Dhr v. Bruggen (CU) merkt op het prettig te hebben gevonden om het besluit over de heffingskosten gisteren al in de krant te hebben gelezen.

7. Vaststellen normenkader.
Het betreft hier de werkzaamheden van de accountant Deloitte v.w.b. controle van de jaarrekening. Het normenkader wordt zondermeer vastgesteld.

8. Reactie op advies financiële commissie jaarstukken 2011.
In genoemd schrift heeft het college zes  adviezen gekregen n.a.v. het onderzoek van de jaarstukken 2011. Hier komt een verslag van. Dhr. Loer (PvdA) leest als voorzitter van de financiële commissie een deel hieruit voor. Allen stemmen ermee in.

9. Wijziging van de lijst met categoriën van gevallen waarin een verklaring  van geen bedenking door de gemeenteraad niet is vereist (Wabo).
“Voor iedereen op de publieke tribune die het niet snapt; ik ga het niet uitleggen”, aldus de burg. Het betreft omgevingsvergunningen. Dhr. Blaauw vraagt of het hier gaat om het weigeren van een aanvraag of het weigeren te bouwen in het buitengebied/stedelijk gebied. Volgens weth. Batelaan gaat het over juridisch taalgebruik.

10. Vaststellen verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Menterwolde 2013.
Er is een nieuwe visie op de WMO doordat thans de eigen verantwoordelijkheid van de burger centraal staat. Er moet sprake zijn van maatwerk (bij bijv.  regelen scootmobiel, huishoudelijke hulp). Het aanbod van voorzieningen is niet meer leidend voor de aanpak, maar er wordt in een gesprek met de klant een te behalen resultaat bepaald. De verordening moet worden aangepast aan deze zienswijze. Dit toetsingsgesprek gaat goed in Menterwolde gezien de derde plaats van Menterwolde bij de landelijke VNG verkiezing ‘Beste sociale Dienst van Nederland’. Dhr. Lanting (GL) zegt dat het voorkomt dat de eigen bijdrage die eventueel moet worden betaald pas bekend is nadat de hulp al is vertrokken. Het duurt soms heel lang. Hij kondigt twee amendementen aan. Dhr. Velthuis wil dat er eerst gekeken wordt naar wat heeft de patiënt nodig, dan pas naar wat kost het. Er zijn nieuwe regels over hoe lang thuiszorgmedewerkers mogen werken. Hij dient een motie in om respijt ook te laten gelden voor de belanghebbende mantelzorger. Op de vraag van dhr. Blaauw of de wijzigingen etc. openbaar worden gemaakt zegt weth ter Steege (GL) dat die nog niet zijn goedgekeurd. Alles komt op de website. Heeft iemand huishoudelijke hulp nodig dan krijgt hij of zij binnen vijf dagen na een aanvraag een intake gesprek, bij acute nood zelfs eerder.
N.a.v. de ingediende amendementen zegt weth. ter Steege: Amendement 2 van GL over wijzigen van ‘religieuze’ in ‘levensbeschouwelijke’ een lumineus idee te vinden. Allen stemden voor. Amendement 3 van GL om ook de slaapkamer en keuken geschikt te maken voor bezoekende zelfstandige gezinsleden met een beperking wordt door de weth. ontraden, maar door de raad aangenomen met 10 voor en 4 (VVD, CDA) tegen. Ook het PvdA amendement om toe te voegen ‘en belanghebbende mantelzorger, wordt door de weth. ontraden omdat dat al duidelijk is vermeld. Ook deze wordt aangenomen met 8 voor en 6 tegen (KM, CDA, VVD). Amend. 6 van PvdA om altijd een gespreksverslag te maken en het woordje ‘kan’ te verwijderen wordt verworpen met 6 voor (PvdA, SP, GL) en tegen 8. Ook amend. 7 (PvdA) om toe te voegen mogelijkheid tot respijt wordt met 6 voor en 8 tegen verworpen. De verordening wordt vastgesteld.

11. Vaststellen Algemene plaatselijke verordening.
Deze wordt vastgesteld.

11a Motie vreemd aan orde van de dag.
Dhr. Velthuis dient de motie in ter voorkoming van de sluiting van de P.I. in Ter Apel. Weth. Batelaan vult aan dat dit ook geldt voor Veenhuizen en vraagt om die toevoeging. Dat is akkoord. Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen en het college wordt verzocht om dit onder de aandacht te brengen van het Kabinet en de Tweede Kamer.

12. Financiële aangelegenheden.
Het Rabopand in Meeden is verkocht. Mevr. Boerma vraagt of dit ook al zo is v.w.b. het steunpunt Noordbroek, bibliotheek Noordbroek en ’t Rakkertje. Weth. Batelaan zegt dat men hiermee bezig is, maar nog niet verkocht. Het recht van eerste koop is bedongen met het oog op mogelijke latere ontwikkelingen (vraag dhr. Wind).
Dhr. Hesp dient een motie in n.a.v. de te verwachten meevaller in de bijdrage aan de verdubbeling van de N33. Hij stelt voor om dit overschot alleen beschikbaar te stellen voor verdubbeling aan de Noordkant (Zuidbroek-Appingedam) als Provinciale Staten toestaan dat er in Menterwolde een FOC, ziekenhuis of ander vergelijkbaar project wordt gerealiseerd. Het college stemt er mee in. SP en CU leggen een stemverklaring af; het ziekenhuis is al een gepasseerd station. Dhr. Lanting spreekt van een Calimero effect. GL is al tegen verdubbeling van de N33, dus ook hier tegen. GL is dus tegen, de overige 12 raadsleden zijn voor met de opmerking van SP en CU m.b.t. het ziekenhuis.

13. Ingekomen stukken en mededelingen. O.a.:
- St. Welzijn Menterwolde stuurde op 22.10.12 een brief m.b.t. het peuterspeelzaalwerk. Per 1.1.2013 wordt de stichting opgeheven. Weth. de Winter heeft 12 november jl. een gesprek gehad met dhr. Ananias van SWM om mee te praten over een liquidatieplan. Inmiddels is er een werkgroep geformeerd. Er is nu een voorlopig plan met openstelling tot 1.7.2013. De werkgroep heeft 12 december een voorlopig beknopt plan goedgekeurd. In januari/februari komt er een uitgebreider plan met een sociaal plan. SWM is verantwoordelijk. Het ontwikkelproces met Stimulanz komt 17 januari in de cie. vergadering. In maart weet men de uitvoering ervan.
- Bij Koninklijk besluit van 20 november 2012 is burg. van Zuijlen voor zes jaar herbenoemd.

14. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Hierover was niets te melden.

15.  Actielijst/toezeggingenlijst versie 13.12.2012.
Niets bijzonders te melden.

16. Sluiting.
De volgende vergadering is op 31 januari 2013.
Mevrouw Swierenga (SP) roept haar collega’s nog op om hun kerstpakket aan de Voedselbank te schenken.