Raadsvergadering d.d. 24 mei 2012

Het was weer warm binnen....

1. Opening.
Afwezig: mevr. Jongedijk (GL), mevr. de Rijke (KM), dhr. Gruben (PvdA) en dhr. van Bruggen (CU)

2. Vaststellen agenda.
Toegevoegd als punt 3A: Tijdelijke vervanging van dhr. van Bruggen i.v.m. ziekte.

3. Spreekrecht burgers.
Mevr. P. van Kooten (SWM) wil inspreken bij punt 8, de heer Oortwijn bij punt 4.

3A. De komende 16 weken zal dhr. A. Prins uit Meeden dhr. van Bruggen vervangen.
De cie. geloofsbrieven (de dames Bos (VVD,voorz.), Swierenga (SP) en de Roo (PvdA) verklaarden bij monde van mevr. Bos dat hiertegen geen bezwaar was. De heer Prins legde vervolgens de eed af, waarna een korte schorsing werd ingelast om dhr. Prins te kunnen feliciteren.

4. Gewijzigde vaststelling “Bestemmingsplan Meeden”.
Er waren twee zienswijzen ingediend. Ged. Staten wees op enige onvolkomenheden en aanpassingen. Deze zienswijze werd gegrond verklaard. Namens dhr. en mevr. Oortwijn diende Scheffers advocatuur een zienswijze in die ongegrond werd verklaard. Dhr. Oortwijn vroeg om een acceptabele oplossing voor zijn probleem. Eind 2006 heeft hij gevraagd om zijn kavel te mogen splitsen. Het oude huis is slecht en hij wilde aan de oostkant een tweede kavel voor nieuwbouw. Een ambtenaar had eerder gezegd dat dat kon. Bij de vaststelling van de dorpsvisie zou hij als eerste een nieuwe aanvraag mogen doen.  De kavel werd van buitengebied bebouwde kom. Hij vraagt zijn zienswijze op te nemen en eist anders een stedebouwkundig onderzoek. Op de vraag van mevr. Boerma (PvdA) of de buren op de hoogte zijn en wat zij ervan vinden, zegt dhr. Oortwijn dit niet te weten. Nieuwbouw lukt nu in Plan Tolweg, Muntendam en de Burg. Venemastraat te Meeden. Er wordt nog onderzocht in Noord- en Zuidbroek. De raad wil het splitsen van de kavel van dhr. Oortwijn niet toestaan, ook met het oog op precedentwerking. Qua opzet komt het plan voor Meeden in grote lijnen overeen met het plan Noordbroek. Echter in Meeden wordt de bouw van windmolens met een ashoogte van 15 meter - na ontheffing - toegestaan bij agrarische bedrijven. In het voorstel worden de woorden 'bij agrarische bedrijven' geschrapt. Een amendement van dhr. Hesp (VVD) hiertoe werd met algemene stemmen aangenomen. In tweede termijn wijst dhr. Blaauw (KM) op het project gemeente Groningen om te investeren in plaatsing van zonnepanelen op het dak. Weth. Batelaan zegt dat het niet wijs is om dit toe te staan. Er zijn nog vijf kavels aan de Burg. Venemastraat beschikbaar en er staan veel huizen te koop. Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

5. Vaststellen bestemmingsplan "Vergroten agrarisch bouwperceel Korengarst 4 te Noordbroek".
Er wordt toegestemd waardoor de uitbreiding van een kippenstal voor biologische kippen mogelijk wordt.

6. Gewijzigde vaststelling "Bestemmingsplan Sappemeersterweg 31 te Noordbroek".
Het plan voorziet in de uitbreiding van het agrarisch bouwperceel voor de bouw van en kippenstal (voor het houden van vrije uitloopkippen) en een opslagloods. Ook hier stemt de raad mee in.

7. Herziene grondexploitatie Tolweg per 1 januari 2012.
Dhr. Ubels (VVD) is blij dat plan Tolweg heel goed loopt en er vraag is naar bouwkavels. Weth. Batelaan meldt dat er in 2011 zeven kavels zijn verkocht en in 2012 al acht. Duidelijkheid over kavels in Noord- en Zuidbroek geeft hij niet. Dhr. Ubels wees erop dat hierdoor inwoners vertrekken uit de dorpen. Dhr. Wind (CDA) wijst erop dat het trottoir aan de Reiger niet begaanbaar is voor rollators of invalidewagens. Het is te schuin en de lantaarnpalen staan in de weg. Weth. Siersema (KM) zegt op een ander moment over het trottoir te willen praten. Dat bevreemdt dhr. Wind. Volgens de weth. is nu aan de orde de exploitatie tot 1.1.2012. Het antwoord komt later. Weth. Batelaan zegt nog dat eind dit jaar het onderzoek naar kavels in Zuid- en Noordbroek klaar is en dat er dan over wordt bericht.

8. Vaststellen conclusies en advies rekenkamerrapport "Het welzijn van de Stichting Welzijn Menterwolde".
Mevr. P. van Kooten spreekt in als bestuurslid van de SWM: Zij concludeert dat de verwachtingen niet helder zijn/zijn geweest. SWM had gedacht meer welzijnstaken toebedeeld te krijgen. Er is volgens haar niet voldoende overlegd, het pakket werd steeds smaller. Veel taken werden elders of bij de gemeente zelf ondergebracht. Daarom worden de kosten hoger en niet voldoende gecompenseerd, dus financieël wordt het steeds moeilijker.  De stichting wordt vaak gezien als verlengstuk/uitvoerder van de gemeente. Er is geen goed beeld van wat er gebeurt. Zij nodigt raad en college uit voor een gesprek bij en over de stichting. Tot zover mevr. van Kooten. Er volgde een uitgebreide discussie en uiteindelijk bleek dat de gemeente de SWM zal helpen mochten zij in de financiele problemen komen. Dus concludeert de heer Hesp; We hebben in Menterwolde meer geld nodig voor welzijn dan andere gemeenten en geven eventueel dus nog meer uit. Met dank aan de Rekenkamercie. worden de conclusies overgenomen en vastgesteld.

9. Benoeming leden rekenkamercommissie Menterwolde.
Dhr. J. van Middelkoop heeft ontslag hieruit verzocht. Hij wordt bedankt en ontvangt een boeket bloemen en een klein cadeau. Dhr. J.E. de Graaf wordt herbenoemd tot voorzitter. Zijn functie als wethouder van Tynaarlo heeft geen consequenties. Dhr. J. Dob wordt (her)benoemd tot ambtelijk secretaris/lid. In de vacature van dhr. v. Middelkoop wordt benoemd dhr. P.J.A.M. Vriends, die ook al eerder deel uitmaakte van de cie. Met het afleggen van de eed (dhr. de Graaf) of belofte (dhr. Dob, dhr. Vriends) zijn de heren voor twee jaar benoemd. Ook zij ontvangen een klein cadeau, dat door de griffier bleek te zijn gegeven.

10. Vaststellen van de vergoeding in 2012 van de leden van de rekenkamercommissie Menterwolde.
De leden van de rekenkamercie. ontvangen maandelijks € 90,00 (voorz.), € 75,00 (leden) en € 150,00 (ambt. secretaris).

11. Verruiming kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
Voorstel wijziging; - geen kwijtschelding mogelijk van leges, lesgeld muziekschool, reinigingsheffing en lijkbezorgingsrechten, - prive- belastingen van ondernemers kunnen kwijtgescholden worden, - de netto-kosten van kinderopvang wordt meegenomen in de berekening van de betalingscapaciteit, - voor belastingschuldigen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt wordt de kwijtscheldingsnorm 100% van het ouderdomspensioen, - geautomatiseerde kwijtschelding is mogelijk. Dhr. Ubels verzoekt om meer inzicht in het voorstel v.w.b. de financiële gevolgen van deze tegemoetkoming aan financieel minder draagkrachtigen. De gemeente ontvangt een vergoeding voor de kwijtschelding kinderopvang. Het antwoord op de vraag hoeveel Menterwolmers gebruik zullen maken van de ruimere kwijtschelding volgt later. De kwijtschelding kinderopvang is bedoeld om meer mensen aan het werk te houden/ te krijgen, aldus de burg. Gevraagd is ook waarom er geen kwijtschelding geldt voor ondernemers met een woon-/winkelpand. Dit geldt alleen m.b.t. de Onroerend Zaak Belasting en is een wettelijke bepaling. Met alleen de VVD tegen wordt het raadsvoorstel aangenomen.

12. Financiële aangelegenheden.
Er zijn geen financiële zaken.

13. Ingekomen stukken en mededelingen.
De ingekomen brieven worden zonder meer voor kennisgeving aangenomen. Mededelingen: - Weth. Siersema deelt mee dat binnenkort de jaarstukken worden behandeld. Hierin staan ook kosten van de reconstructie van de Spoorstraat in Zuidbroek. Arcadis is verantwoordelijk voor de verzakkingen in de bestrating. De gemeente accepteert de huidige klinkerverharding niet. De stenen drijven uit elkaar, daarom wordt er steeds zand gestrooid. Het Keuringsinstituut constateerde dat de stenen qua afmeting niet voldoen. Er wordt nader onderzoek gedaan, binnenkort volgt een rapport hierover. Aan Arcadis is gemeld dat de gemeente niet akkoord gaat met deze stenen. KM stelde vragen over twee gemeentegidsen in Menterwolde. Het blijkt dat men weer voor drie jaren een afspraak heeft gemaakt met een bedrijf uit Schagen.

14. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Geen mededelingen.

15. Actielijst/toezeggingenlijst versie 24-05-2012.
Mevr. Bos vraagt of er al actie is ondernomen m.b.t. de Buitenweg te Zuidbroek en of de belanghebbenden al zijn uitgenodigd. Weth. Siersema antwoordt dat de brief klaar ligt en de betrokkenen persoonlijk bericht krijgen.

16. Sluiting.
Om 22.55 waren de agendapunten behandeld.

Vragenuur:
1. Weth. ter Steege antwoordt op vragen van dhr. Schuur m.b.t. het niet doorgaan van de invoering huishoudentoets: Op 27 april is men direct gestopt met de voorbereidingen. Het zou om 52 personen gaan. Met 15 hiervan was al gesproken over hoe het zou gaan bij ongewijzigd voornemen. De 52 betrokkenen is inmiddels telefonisch medegedeeld dat het plan van tafel is. Op een vraag van mevr. Swierenga wordt gemeld dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor eventuele financiële nadelige gevolgen bijv. door verhuizing gezinslid i.v.m. de toets.
2. Mevr. Boerma m.b.t. ludieke motie GL over afsluiting van het fietspad tussen Muntendam en Veendam. De burg. zegt dit ter sprake te hebben gebracht in het politieoverleg met Veendam/Pekela. Afgeraden werd om een zienswijze in te dienen als gemeente. Het zou wel kunnen als particulier. "Veendam" weet wel hoe we er over denken!
3. Dhr. Blauw stelt vragen m.b.t. voortgang Nije Horn. Weth. Batelaan antwoordt dat het nog steeds om plannen gaat. De gemeente is slechts faciliterend. In januari is gesproken met Brands Bouw. Het bouwbedrijf is niet van plan om groen te planten. Het huidige bestemmingsplan geldt nog steeds. Op verzoek van de gemeente heeft de ontwikkelaar de plannen iets aangepast. De gemeente kan weinig doen. Medio deze zomer zal Brands Bouw met nieuwe plannen komen. De gemeente is niet de grondeigenaar en kan dus niets doen. Er ligt een brief klaar voor omwonenden omtrent de stand van zaken.

Vragen laatste 24 uur:
Mevr. Boerma is benieuwd naar het deze middag gevoerde overleg over herindeling. De burg. meldt dat het een vergadering van de Ver. Ned, Gemeenten betrof. De reactie op de 'vlekkenkaart' is genuanceerd, niet vrijblijvend. Het College heeft een brief geschreven waarin zij vraagt waarom er niet is gekeken naar de A7, die moet ook worden meegewogen.
Om 22.45 uur volgt sluiting. De volgende raad is op 28 juni a.s., dan wordt de voorjaarsnota besproken.