Raadsvergadering d.d. 23 februari 2012

Binnenkort Burgerinitiatief...

1. Opening.
Felicitaties waren er voor weth. Batelaan (VVD) n.a.v. de geboorte van zijn zoon. Tijdelijk gemeentesecretaris G. Kolhorn is er voor het laatst. Per 1 maart a.s. treedt dhr. Henk van der Wal in functie.

2. Vaststellen agenda.
Aan de agenda werden een drietal punten toegevoegd. Voorgesteld wordt om het Interpellatieverzoek van de PvdA m.b.t. het beëindigen van de DAR Muntendam als afzonderlijk punt (6b) te behandelen en niet als ingekomen stuk.
Dhr. Blaauw (KM) verzoekt om dit als eerste te behandelen, omdat mevr.de Rijke (KM) na de eventuele stemming vertrekt i.v.m. familieomstandigheden. Dhr. Ubels (VVD) stelt dat zijn partij op
9 januari jl. al schriftelijke vragen over het onderwerp (= aftreden DAR Muntendam) heeft gesteld. Volgens mevr. Boerma (PvdA) gaan die vragen uitsluitend over Muntendam en gaat dit verzoek om iets anders. Weth. Siersema (KM) zegt toe dat het College er zeer intensief mee bezig gaat, dit geldt ook voor het burgerinitiatief. Op maandag 26 maart zal een externe begeleider een bijeenkomst leiden voor raadsleden en ambtenaren. Ook zal hij toelichting geven aan het College. Zij vraagt om het breder te trekken en het in de volgende raad (29 maart) te bespreken. De burg. vraagt om de schriftelijke (VVD) vragen + dit interpellatieverzoek dan als één onderwerp te bespreken. Na een zeer korte schorsing zegt mevr. Boerma dat de PvdA er mee instemt mits er nu wel wordt gesproken over de beëindiging van de DAR Muntendam. Dit voorstel wordt met 8 tegen (VVD, GL, KM, CDA) en 7 voor ( PvdA, SP, CU) verworpen.

3. Spreekrecht burgers.
Er zijn geen insprekers.

4. Goedkeuring van de begroting 2012 Scholengroep OPRON.
OPRON (St. Openbaar Primair Onderwijs) gaf in de commissievergadering een toelichting. Toch waren er nog enige vragen, die na een korte schorsing door weth. de Winter (CDA) werden beantwoord. De raad wordt schriftelijk geïnformeerd over mogelijk aanwezig asbest en de luchtkwaliteit in de scholen. OPRON doet hier onderzoek naar (vragen PvdA). Dhr. Velthuis (PvdA) vraagt hier bij de nieuwbouw in Noordbroek op te letten. In de commissievergadering van 8 maart a.s. wordt besproken hoe men in Noordbroek bezig is met de samenwerking tussen basisonderwijs, peuterspeelzaal en Kinderopvang (vraag GL). M.b.t. het onderhoud van openbare basisscholen waren er misverstanden. De gemeente zorgt voor groot onderhoud, OPRON voor de rest. Er is nu een bureau ingeschakeld om precies uit te zoeken wie voor wat wordt aangeslagen. Afgesproken wordt dat er na de ontvangst van de begroting een gezamenlijk tijdspad (met Stadskanaal en Veendam) wordt vastgesteld m.b.t. het indienen aan de Raad.

4A. Benoeming lid van de raadscommissie en plaatsvervangend lid in de financiële commissie gemeente Menterwolde.
In de raadscommissie volgt de heer J.J. Bouma, Zuidbroek de heer V. de Bruijn (VVD) op. In de financiële cie. vervangt de heer M.J. Hesp hem. Dhr. de Bruijn is verhuisd naar Groningen.

4b. Initiatiefvoorstel fractie PvdA 'Verordening Burgerinitiatief Menterwolde 2012'.
De PvdA diende een Initiatiefvoorstel ‘Verordening Burgerinitiatief Menterwolde 2012’ in. Burg. v. Zuijlen stelt voor dit eerst in het College te bespreken. Een probleem is dat de juridisch medewerker per 1 april a.s. vertrekt. Hij stelt uitstel voor tot de raadsvergadering in april a.s. Het zou toch pas per september in kunnen gaan. Dhr. Blaauw informeert waarom er is gekozen voor 25 ondertekenaars voor een voorstel en waar ligt de grens wat wel/niet kan? Een burger kan nu ook al vragen stellen, vgl. punt 2 van de ingekomen stukken. Mevr. Boerma legt uit dat een verzoek voor een trapveldje zou kunnen, maar een subsidieverzoek niet. Dhr. Blaauw stelt dit als raadslid wel te weten, maar als burger niet. Dhr. Gruben (PvdA) zegt, dat als het College duidelijk kaders heeft gesteld, die op de gemeentepagina in Tussen-klappen moeten worden vermeld. Desnoods is er meer ruimte voor nodig. Ook de overige fracties staan positief tegenover het voorstel. Dhr. Hesp adviseert het College om bij de gemeente Heiloo te informeren naar hun ervaringen. Zowel de burg. als weth. Siersema zijn blij met de positieve ontvangst. Binnenkort horen we meer.

5. Financiele aangelegenheden.
Er waren geen wijzigingen.

6. Ingekomen stukken en mededelingen.
- Een brief van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie betreffende de milieu-effectrapportage windpark Oostermoer en samenhang met windpark De Drentse Monden werd voor kennisgeving aangenomen.
- N.a.v een brief van een burger over zwerfafval in Muntendam merkt dhr. Velthuis op, dat er best meer burgers zijn met hetzelfde probleem. Weth. Siersema heeft binnenkort een gesprek met de briefschrijver. Er ligt veel zwerfvuil. Gezocht wordt naar een oplossing.
- De PvdA stelde schriftelijke vragen over windmolens langs de N33. Dhr. Loer licht toe, dat men alleen maar wil weten waar het College mee bezig is. M.a.w. is men al in gesprek met KWE over een compensatie? Dhr. Hesp wijst erop dat vergaderingen van het presidium besloten zijn.  Daar kunnen dus geen vragen over worden gesteld. Hij heeft het volste vertrouwen dat het College het belang van de gemeente voorop stelt. Na een schorsing antwoordt weth. Siersema dat het College in gesprek is met KWE in lijn met hetgeen is afgesproken in het presidium.
- Mededeling: De burg. is blij dat de supermarkt in Zuidbroek nu open is. Jarenlang is erover gesproken.

7. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
M.b.t. een artikel in Dagblad v.h. Noorden over de personeelswisseling bij OGD (Oost Groningen Digitaal) merkt dhr. Hesp op dat zijn fractie zich zorgen maakt of het daar wel goed gaat. De burg. antwoordt dat binnen de OGD het vertrouwen in de programmaleider is opgezegd. Er was geen andere mogelijkheid. Door de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten wordt nu een rapport geschreven. Gem. secr. Kolhorn vult aan dat die wekelijks bijeenkomen. Naar verwachting komt dat rapport er binnen enkele weken, dus in maart/april komt het in de raad. Volgens de burg. is de nieuwe gemeentesecretaris qua competentie mans genoeg om de werkzaamheden hiervoor over te nemen.

8. Actielijst/toezeggingenlijst versie 26-01-2112.
Er waren geen noemenswaardige punten.

9. Sluiting.
Om 22.00 uur was het officiële gedeelte behandeld.

Vragenuur:
Er waren twee vragen;

- Dhr. Gruben vraagt waarom een aantal bewoners van de Bovenweg in Muntendam nu dubbel worden aangeslagen voor rioolheffing. Het betreft apart staande garageboxen. De burg. antwoordt dat de afd. Belastingen een drie pagina’s dik antwoord heeft gegeven. Het komt er op neer dat als een losse garage of schuur op hetzelfde perceel staat dit als één geheel wordt beschouwd. Staat het op een ander perceel dan geldt dat niet, waarbij het niet uitmaakt of men al dan niet gebruik maakt van het riool. De Raad beslist hoe het wordt uitgelegd. De heffingsambtenaar bepaalt. De enige bezwaarmogelijkheid is de rechtbank. De burg. wijst erop dat er inmiddels wijzigingen in de wet zijn doorgevoerd.

- De vraag van mevr. Bos (VVD) betreft de eventuele doorberekening van de kosten voor inschrijving in het register kinderopvang aan het gastouderbureau. Moet de gemeente € 300,-/400,- betalen aan de GGD als bijv. grootouders op kleinkinderen pasen? Voor de verwerking door het ambtenarenapparat komen daar dan nog ca. 6 uur à € 60,- bij, dus
€ 360,-. De ouders krijgen nog een toeslag van de belastingdienst. Het kan de gemeente dus veel geld kosten. Weth. de Winter antwoordt dat de gemeente er niet tussen zit. Ouders kunnen dit prima zelf regelen. De gemeente berekent geen kosten door aan het Gastouderbureau.  De gemeente dekt de kosten uit de vergoeding uit bijdragen Gemeentefonds. De gemeente zou leges kunnen heffen. De Ver. Ned. Gemeenten zegt dat het wel kan, maar men kan in beroep gaan bij de rechtbank. De kosten wegen dan niet op tegen de baten. Mevr. Bos heeft begrepen dat omliggende gemeenten wel leges heffen. De burg. en de weth. zeggen een financieel overzicht toe.
Om 22.15 uur zijn alle zaken besproken. Op 29 maart a.s. komt de raad weer bijeen.