Raadsvergadering d.d. 26 januari 2012

Moties (Niet/Wel aangenomen...)
 
1. Opening.
Afwezig waren weth. Siersema (KM) en raadslid dhr. Velthuis (PvdA).

2. Vaststellen agenda.
Toegevoegd als punt 7A: drie ‘Moties vreemd aan de orde van de dag’ van GL. Het verzoek van dhr. Hesp (VVD) om punt 7 eerst te behandelen wordt niet aangenomen.

3. Spreekrecht burgers.
Dhr. W. Keesoom (DAR Zuidbroek) wil spreken m.b.t. punt 7.

4. Benoeming lid van de klankbord groep afvalmaatregelen.
In de klankbord groep afvalmaatregelen neemt dhr. A. Prins de plaats in van dhr. S. van Bruggen (CU).

5. Stemmingen over meerdere moties van de PvdA ingediend tijdens de vergadering van 15-12-2011.
Alle zes de door de PvdA ingediende moties m.b.t. bezuinigingen sociaal beleid (die in december jl. allen met 7 voor en 7 tegen onbeslist eindigden) werden nu met 6 stemmen voor (PvdA, SP, CU) en 8 tegen (VVD, GL, KM, CDA) verworpen.

6. Stemming over het amendement van de PvdA bij de Verordening Langdurigheidstoeslag.
Dit amendement werd ingetrokken omdat het wettelijk gezien overbodig was.

7. Vaststellen dorpsvisie Zuidbroek.
Dhr. Keesoom merkt op dat er al zeven jaar gesproken wordt over de dorpsvisie. Toegevoegd is ook de visie van de Dorpsraad Zuidbroek. Het lijkt een redelijk evenwichtig stuk. M.b.t. een tweede brug over het Winschoterdiep zou deze gelden als verbinding tussen de beide industrieterreinen. Volgens de DAR gaat men hiermee voorbij aan de grote verkeersdrukte door het centrum van Zuidbroek. Een verdubbeling van de N33 zal ook niet helpen. Ondanks de verkeersproblematiek in de Kerkstraat wordt nu gesproken over een ‘aantrekkelijk verblijfsgebied rond de Petruskerk’­­. Bij het opstellen van hun visie is de Dorpsraad bijgestaan door dhr. Aalvanger van de Universiteit Wageningen. Hij is cum laude gepromoveerd op een onderzoek naar de dorpsvisie van Zuidbroek en een andere gemeente. Vrijwel alle fracties hadden vragen over de tweede brug over het Winschoterdiep. Dhr. Wind (CDA) wees op plannen voor een spoorlijn Veendam-Duitsland. De tweede brug zou dan op een andere plaats moeten worden gerealiseerd. Vele partijen twijfelen aan het nut van een dure tweede brug als deze alleen dient voor ontsluiten van de industrieterreinen. Dhr. Blaauw (KM) zette vraagtekens bij de 600 arbeidsplaatsen en een miljoen bezoekers van een eventueel te bouwen Outletcentrum in Zuidbroek. Dhr. Wind (CDA) pleitte ervoor om m.b.t. wonen in Zuidbroek ook te kijken naar studentenhuisvesting en niet alleen naar levensloopbestendige woningen. Weth. Batelaan antwoordde dat bij aanleg van een spoor richting Duitsland de brug op een iets ander plaats zou moeten komen. Bij studentenhuisvesting valt te denken aan starterswoningen, maar huisvesting gaat ook over ouderen en jongeren. De tweede brug is volgens hem bedoeld om het langs de N33 aan te leggen industrieterrein ‘Veenwolde’ aan te sluiten aan Industrieterrein de Gouden Driehoek om zo op de A7 te kunnen komen. Het verblijfsgebied rond de Petruskerk is aantrekkelijker door de verbetering van de Heiligelaan. De eigenaar van de Kerkhörn wil in het gebouw het jeugd- en jongerenwerk stimuleren. Te denken valt volgens hem ook aan het plaatsen van bankjes, een picknicktafel  en een informatiebord op het plein. Het gaat erom om de kerk een plek te geven. De Provincie heeft ook geld over voor meer fietsmogelijkheden. Mw. Swierenga (SP) vroeg om een verkeersonderzoek na de verdubbeling van de N33 m.b.t. de verkeersdrukte tussen Muntendam en Zuidbroek, dhr. Wind vroeg om gegevens voor en na de aanpassingen in beide dorpen, ook zonder die verdubbeling. Die telgegevens zijn bekend, aldus de weth. De verkeersdrukte blijft een probleem door de lintbebouwing. Na nog wat op- en aanmerkingen werd de dorpsvisie zonder meer vastgesteld.

7A. Moties vreemd aan de orde van de dag (GL).
Nadat mevr. Jongedijk de drie moties had voorgelezen volgde een kwartier schorsing. De burg. wees erop dat de moties B en C financiële consequenties hebben. Motie A verzoekt het College om in de tweede helft van 2012 in gesprek te gaan met 10% van het bestand aan financieel zwakkere groepen, of tenminste met 40 gezinnen of personen die hulp krijgen in het kader van het minimabeleid over de gevolgen van de stapeling van de bezuinigingen. Nadien moet het resultaat aan de Raad worden gemeld. Weth. ter Steege (GL) vindt het een goed idee. De Raad steunt deze motie unaniem.
Motie B vraagt om een ‘nieuw’ participatiebudget voor de kinderen van arme gezinnen, waarbij het College zich ruimhartig toont. Weth. ter Steege merkt op dat dit een nieuwe regeling is. Er is geen geld voor gereserveerd. Het zou ingebracht kunnen worden in de Voorjaarsnota. De motie werd aangehouden tot er meer duidelijkheid is.
Motie C vraagt te onderzoeken of het wenselijk is om mensen met een WWB-uitkering (= bijstand) een financiële stimulans te geven als ze een maat- schappelijke bijdrage leveren naar vermogen door werk, vrijwilligerswerk of maatschappelijke activiteit. Gekeken zou moeten worden om hoeveel mensen het gaat, hoeveel plekken de gemeente beschikbaar heeft en de hoogte en duur. Dhr. van Bruggen vraagt naar de financiering; burg. v. Zuijlen zegt dat er geen financiering voor is. De PvdA vindt de motie te vaag en stemt als enige tegen, zodat deze wordt aangenomen met tien stemmen voor en vier tegen.

8. Financiële aangelegenheden.
Er waren geen financiële zaken.

9. Ingekomen stukken en mededelingen.
Alle zeven ingezonden brieven werden voor kennisgeving aangenomen. Mededelingen o.a.: - Weth. de Winter (CDA) meldt dat op 8.2.2012 een convenant wordt ondertekend m.b.t. ‘Alcohol en Jongeren’. Jongeren verplichten zich om tot hun 16e geen alcohol te drinken en daarna er verantwoord mee om te gaan. Ook ouders worden erbij betrokken. Er zijn geen kosten aan verbonden. Men wil het gestelde percentage zeker halen. - N.a.v. Factory Outlet Center zegt weth. Batelaan (VVD) dat het Dagblad van het Noorden meldt dat het om 600 arbeidsplaatsen gaat. Op 25.1.2012 is het in de Statencommissie behandeld, in februari is er een hearing en in maart staat het op de Statenagenda. Het lijkt gunstig en de weth. is blij met een ondernemer die er € 30 miljoen in wil steken.

10. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Mevr. ter Steege meldt dat het tweede concept van de transitie van het herfinancieringsfonds van cie. Gemeenten en Wedeka in februari in het College in maart in de Raad wordt besproken.

11. Actielijst/toezeggingenlijst versie 26.01.2012.
N.a.v. schriftelijke vragen: Sinds 19 januari jl. is het Steunpunt Zuidbroek weer open, drie van de vier ochtenden per week geopend. In het eerste kwartaal 2011 waren er 207 bezoekers. Mw. de Roo (PvdA) vindt het goed om ook in de toekomst te evalueren.
- Mevr. Boerma zegt dat de PvdA de op 27.1.2011 aangehouden motie m.b.t. de Bovenweg intrekt. Het gevraagde geld kan beter worden besteed aan behoud sociale zekerheid. Om 22.10 uur was de officiële agenda afgewerkt.

Er waren vijf vragen voor het VRAGEN-UUR.
1. Mevr. Jongedijk (GL) vraagt wat er waar is van dat het Kabinet een conceptontwerp heeft verzonden over beperking van het aantal leden van gemeenteraden en Provinciale Staten. Gemeenten zouden voor 1.2.2012 commentaar moeten geven. Zou dat voor ons 11 raadsleden betekenen? De burg. antwoordt dat die termijn veel te kort is. Voor Menterwolde zouden 11 raadsleden ook consequenties hebben voor het aantal wethouders. Ver. Nederlandse Gemeenten heeft negatief gereageerd.

2. Mevr. Jongedijk: Volgens het DvhN is Menterwolde één van de vijf gemeenten die nalatig is m.b.t. huisvesting van asielzoekers. Weth. ter Steege antwoordt dat het Centraal Orgaan Asielzoekers per kwartaal het aantal te vestigen asielzoekers voor een gemeente bepaalt op basis van het aantal statushouders gerelateerd aan het aantal inwoners. De laatste jaren werden minder asielzoekers in Menterwolde opgenomen dan van het COA zou moeten, omdat het COA te weinig asielzoekers leverde en deels omdat asielzoekers liever in stedelijke gebieden gaan wonen.

3. N.a.v. een vraag van mevr. Boerma over het nog niet opruimen van een afgebrand huis aan Het Loeg te Muntendam antwoordde weth. Batelaan dat de Gemeente de eigenaar bestuursdwang oplegt om binnen zes weken alles op te ruimen. Als dat niet gebeurt doet de Gemeente dat op kosten van de eigenaar.

4. Dhr. Ubels (VVD) vraagt naar de voortgang van het MultiFunctioneelCentrum Noordbroek. Weth. de Winter zegt dat het project is opgeschaald, ook het terrein eromheen telt mee. De Raad wordt in maart geïnformeerd. Sommige afwijkingen komen door nieuwe inzichten. Het gaat om de vraag wat er gebeurt in het MFC en hoeveel ruimte ieder nodig heeft; en mogelijk gezamenlijk gebruik. Wat gebeurt er met het dak? In maart horen we meer.

5. Mevr. Bos (VVD) informeert naar de (weinige) openingsuren van het zwembad bij v.d. Valk te Zuidbroek. Volgens weth. de Winter ligt dit aan personeelsgebrek. Zij heeft een gesprek gehad hierover. Binnenkort wordt het bad ook op zondagochtend geopend. Op korte termijn wordt het duidelijk. Mw. Bos zegt dat zwemver. de Pinquin ook wel zwemlessen wil geven. Het gaat om toezicht houden, aldus mw. de Winter.  Dat stond niet in de overeenkomst. Men moet wel voldoen aan voldoende toezicht. Dat kost niets meer dan het nu vastgestelde bedrag.

12. Sluiting.
Om 22.40 uur volgt de sluiting van de vergadering. Op 23 februari a.s. is de volgende raadsvergadering.