Raadsvergadering d.d. 15 december 2011

Volgende maand weer.....

1. Opening.
Afwezig was mevr. Jongedijk (GL). Voor het eerst waren aanwezig de tijdelijke gemeentesecretaris, dhr. G. Kolhorn en het tijdelijk hoofd grondgebiedzaken, mevr. L. de Klerk. Mevr. Boltendal verving deze avond de griffier. Bij de PvdA-fractie is mevr. Boerma voortaan de fractievoorzitter.

2. Vaststellen agenda.
Mevr. Swierenga (SP) verzoekt om punt 16 naar voren te plaatsen. Dhr. Hesp (VVD) vraagt om toe te voegen een ‘motie vreemd aan de orde van de dag.’ Dat wordt punt 16A.

3. Spreekrecht burgers.
Dhr. E. Feiken uit Meeden vraagt spreektijd aan m.b.t. punt 16. Dit agendapunt wordt daarom aansluitend behandeld. Dhr. Feiken spreekt namens de bewoners van de Burg. Venemastraat. Er is een zienswijze ingediend tegen het voorgenomen plan om zeven woningen te bouwen ten oosten van de Burg. Venemastraat. Ondanks dat men het er vrijwel op alle punten mee eens was, zijn de bezwaren ongegrond verklaard. Er zijn nog voldoende andere mogelijkheden. Dhr. Feiken pleit voor een woon- en leefgebieden onderzoek.

16. Vaststellen bestemmingsplan en exploitatieopzet Burg. Venemastraat te Meeden.
Volgens mevr. Swierenga wordt de raad min of meer gedwongen om het plan goed te keuren. Waarom is er niet gekeken naar kavels in het dorp waarop al een woonbestemming rust? Er is niet gelet op woningen voor starters, ouderen, levensloopbestendige woningen etc. Dhr. v. Bruggen (CU) informeert naar de verhouding van de kavelprijs (€ 99,00 p. m2) t.o.v. andere kavels, terwijl dhr Velthuis (PvdA) benieuwd is wat de dorpsvisie aangaf. Weth. Batelaan (VVD) antwoordt dat er inderdaad andere en goedkopere plekken waren. Het betekent niet dat er nooit ergens anders gebouwd gaat worden. De dorpscommissie was bij de vaststelling van de dorpsvisie. De kavelprijs is marktconform. Het plan is niet specifiek aangewezen voor starterswoningen. Maar het blijft mogelijk om hier een starterslening voor aan te vragen. 11 Raadsleden stemden voor en drie stemden tegen, t.w. mevr. Swierenga en de heren Velthuis en Gruben (PvdA). Het voorstel werd aangenomen.

4. Benoeming lid en plaatsvervangend lid van de raadscommissie gemeente Menterwolde.
Voortaan is dhr. O.F. van der Poel (CDA) lid van de raadscommissie en dhr. Wind zijn plaatsvervanger.

5. Najaarsnota 2011.
Mede door extra ontvangen dividend van Essent blijkt er uiteindelijk op de jaarrekening 2011 een positief saldo van € 700.000,-- te zijn. Bij de begrotingsvergadering werd nog uitgegaan van een gering verlies. De raad had nog veel vragen. Mw. Boerma kwam met een vijftal moties om bezuinigingen terug te draaien. Na een half uur schorsen antwoordde het College. De kosten voor het Centrumplan Zuidbroek blijven binnen het budget. Voortaan worden kavels op industrieterrein de Gouden Driehoek verkocht door een bedrijfsmakelaar. Daardoor vervalt de verkooptoeslag aan de Gemeente (vraag CDA). M.b.t. de vijf moties; alle vijf worden afgeraden, deels omdat ze niet kloppen, maar vooral als je ze de ene maand aanneemt en dan de volgende maand weer terugdraait. M.b.t. de overschrijding van de post Onderwijshuisvesting was al gemeld dat de kosten t.b.v. cbs de Wegwijzer hoger waren. Er moest éénmalig extra geld worden gestort voor de pensioenen van voormalige wethouders (vraag SP).
In tweede termijn betichtte mevr. Boerma het College ervan te hebben verzaakt om de meevaller van het extra dividend van Essent al in november bij de begrotingsbehandeling te melden. Daarmee is volgens haar de vertrouwensband geschaad. Ze stelt dan indien de meevaller reeds bekend was tijdens de begrotingsvergadering er toen wellicht andere keuzes mogelijk waren geweest. Burg. van Zuijlen verzoekt haar om haar toon te matigen “U neemt grote woorden in de mond.” Weth. Batelaan: Door het tegenzittend economisch tij is het goedkoper om de kavelverkoop op de Gouden Driehoek via de bedrijfsmakelaardij te doen (vraag CDA).
Ingediend werden een zestal moties door de PvdA om bezuinigingen ongedaan te maken, nl. 1. geen eigen bijdrage WMO-voorzieningen, 2. Het draagkrachtpercentage te handhaven op 120%, 3. geen drempelbedrag invoeren voor de minima regelingen, 4. het participatiefonds niet te versoberen, 5. de regeling chronisch zieken en gehandi- capten niet af te schaffen en 6. de regeling participatie arme kinderen voort te zetten en daarvoor € 15.000,-- te reserveren uit de post onvoorzien. Bij alle moties staakten de stemmen: PvdA, SP en CU waren voor, VVD, GL, KM en CDA tegen. In januari a.s. komen de moties weer aan de orde. De najaarsnota werd vervolgens vastgesteld.

6. Vaststellen heffingsverordeningen en leges 2012.
T.a.v. verschillende heffingsverordeningen wordt voorgesteld:
Niet het tarief verhogen voor de hondenbelasting, de liggelden, de marktgelden, de leges en afvalstoffenheffing.
Wel verhoogd wordt het tarief van de toeristenbelasting, de lesgelden voor de muziekschool, de lijkbezorgingsrechten. De afvalstoffenheffing is kostendekkend vastgesteld op € 229,25 voor een eenpersoonshuishouding en € 249,25 voor meerpersoonshuishoudingen. Ook het tarief voor de rioolheffing is kostendekkend, nl. € 233,85 per perceel. De verordeningen worden alle goedgekeurd door de raad, met de aantekening dat dhr. v. Bruggen tegen de rioolheffing is.

7. Vaststellen Verordening OZB 2012.
Er lagen een zestal opties voor de OZB. Dhr. Hesp (VVD) stelt tegen differentiatie van bedrijven te zijn; niet belangrijk is hierbij hoeveel een onder- nemer verdient, maar hoeveel er wordt bijgedragen aan de werkgelegenheid. De eerste optie is aangenomen: voor een woning geldt een verhoging van 4,28%, voor niet-woningen voor gebruik + 5,79% en voor gebruik + 4,97%.

8. Vaststellen bijlage 1 (normenkader) bij controleprotocol.
Dit punt is zonder stemming aangenomen.

9.  Uitsluiten Lex silencio positivo.
Lex silencio positivo betekent dat wanneer een verzoek voor een vergunning/ontheffing niet binnen de beslis- termijn wordt genomen de vergunning/ontheffing van rechtswege is verleend. Inmiddels zijn deze regels geïmplementeerd in de Algemene wet bestuursrecht. Voorgesteld wordt om om deze regel niet van toepassing te laten zijn voor wat betreft een aantal artikelen van een aantal verordeningen. Hiervoor was ook geen stemming nodig.

10. Kadernotitie en kanteling WMO en Welzijn Nieuwe Stijl.
Op de vragen van mevr. de Roo (PvdA), het sombere verhaal van mevr. Swierenga en de angst van dhr. Schuur (GL) dat men de zorgvraag niet duidelijk kenbaar kan maken, antwoordt weth. ter Steege (GL) dat het om wettelijke maatregelen gaat die de gemeente niet heeft verzonnen. Het gaat er om met minder geld toch trouw te blijven aan principes. Kernvraag is “Wat hebt u nodig?” De decentralisatie is een enorme puzzel. Men ligt aardig op schema. M.b.t. steunpunten; door die onder te brengen via biblio-theken en spreekuur maatschappelijk werk wordt een laagdrempelige insteek juist versterkt. Steeds vaker wordt hulp aan huis geboden. Het steunpunt Zuidbroek werkt al zo, tot volle tevredenheid. Daarom worden bij mensen thuis gesprekken gevoerd m.b.t. financiële en sociaal-emotionele draagkracht bepaling. Directe hulp kan. Momenteel is sprake van 230x AWBZ, 197x huishoudelijke hulp, waarvan 82 via persoons gebonden budget en 365x woonvoorzieningen. Er komen meer en meer dementerenden. Het voorstel wordt zonder meer aangenomen.

11. Vaststellen tijdelijke regels aanscherping Wet Werk en Bijstand.
Op 20 december 2011 komt het wetsontwerp in de Eerste Kamer. Onzeker is dus nog of het wel/niet wordt aangenomen. Met enige schorsingen en de opmerking van de burg. dat als de Eerste Kamer het goedkeurt de gemeente zich er direct aan moet houden, wordt uiteindelijk ingestemd met het voorstel. Mocht de wet worden afgekeurd, dan komt dit punt in januari weer op de agenda.

12. Vaststellen Verordening Langdurigheidstoeslag.
Inwoners van Menterwolde kunnen op deze regeling een (financieel) beroep doen wanneer zij aantoonbaar, tenminste drie jaar lang, een inkomen hebben dat ligt beneden 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Per 1.1.2012 wordt dit teruggebracht naar 110% en in deze nieuwe verordening wordt de mogelijkheid opgenomen om ten onrechte verstrekte gelden terug te kunnen vorderen. De beslissing hieromtrent wordt uitgesteld. Dhr. Velthuis dient een amendement in m.b.t. aanvulling begripsom- schrijving ‘laag inkomen’. En is dit toepasbaar op iemand die door de schuldsanering beneden de 110% minimum- regeling komt. Er wordt navraag gedaan bij gemeenten waar dit al gebeurd of het wel/niet wettelijk is toegestaan.

13. Jaarrekening en jaarverslag 2010 OPRON.
Deze wordt aangenomen.

14. Evaluatie beleid beeldbepalende bomen.
Dhr. Ubels vraagt zich af wat nu precies beeldbepalende bomen zijn en wie dat bepaalt. Een burger kan het best zelf bepalen voor het eigen terrein. Zowel dhr. Schuur als dhr. Blaauw (KM) wijzen erop dat we zuinig moeten zijn op bomen en niet alles moeten kappen. Het college verzoekt de raad in te stemmen met de evaluatie. Zij ziet geen reden om tot een fundamentele herziening van het gewijzigde kapbeleid over te gaan. Weth. Siersema stelt dat een kapvergunning kan worden verleend als een huis door een boom wordt ontwricht. Er zijn wel monumentale bomen gekapt, al of niet met herplantplicht. Zij pleit voor een positieve evaluatie. Met drie VVD stemmen tegen wordt de evaluatie aangenomen.

15. Vaststellen Verordening VROM-Starterslening.
De gemeente heeft sinds 2007 een regeling voor starters op de woningmarkt. Op dit moment is het max. toegestane aankoopbedrag voor deze regeling € 200.000,-- met een maximale lening van € 30.000,-- bij de gemeente.  Voorgesteld wordt om de startersregeling te verlengen tot 1.1.2013 of totdat het thans beschikbare budget ad. € 212.000,-- is uitgeput. Een amendement van dhr. Schuur om bij de voorwaarde, dat men om in aanmerking te komen  tien jaar onafgebroken in Menterwolde moet hebben gewoond, het woordje ‘onafge- broken’ te schrappen werd unaniem aangenomen. Met drie stemmen tegen (De gemeente is geen bankier volgens de VVD) wordt het voorstel aangenomen.

16A. Motie ‘vreemd aan de orde van de dag’.
Dhr. Hesp dient namens de fractie een motie in; Het college wordt opgedragen om in de functie omschrijving van de ambtenaren van de burgerlijke stand uitdrukkelijk op te nemen dat hij/zij alle wettige huwelijken moet voltrekken. Deze omschrijving dient expliciet onderdeel uit te maken van het sollicitatieproces. Weigeren of niet accepteren van (delen van) de functie omschrijving zijn reden om de sollicitant niet aan te nemen. Tot zover de motie.
Momenteel heeft de gemeente geen weigerambtenaren. Het college stemt in met het voorstel. Dhr. v. Bruggen vindt het te ver gaan m.b.t. godsdienstvrijheid. Dhr. Wind ziet graag toegevoegd dat het niet geldt voor mensen met een Christelijke achtergrond die gewetensbezwaren hebben. Mevr. Boerma vraagt nog wat als iemand naderhand bezwaren heeft? Gemeentesecretaris dhr. Kolhorn legt uit dat het hier gaat om uitsluitend het sollicitatieproces. Met de CU en het CDA tegen wordt het voorstel aangenomen.

17. Financiële aangelegenheden.
Ter kennisgeving aangenomen.

18. Ingekomen stukken en mededelingen.
Brieven van Brandweer regio Groningen m.b.t. regionalisering brandweerkorpsen, van Ged. Staten m.b.t. ontvangst jaarrekening 2010 en van de Stichting Vrije Recreatie m.b.t. hoogte toeristenbelasting worden alle voor kennisgeving aangenomen. M.b.t. de brief van Ged. Staten over de financiële positie van SW bedrijven stelt weth. ter Steege dat het Algemeen Bestuur unaniem heeft gekozen voor versnelde afbouw personeel e.a. (Dit n.a.v. negatieve begroting Wedeka)
Mededelingen:
- Weth. Siersema inz. windpark N33: Met de huidige MER houden we het windpark waarschijnlijk niet tegen. Een nieuwe MER lijkt beter. Weth. de Winter: de architect heeft een programma van eisen voor het MFC Noordbroek opgesteld. Er komen steeds meer geluiden om ook het dorpshuis er bij te betrekken. Als de plannen wijzigen hoort de raad dat.

19. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
OGD: De vraag is of er al dan niet een aparte regeling moet komen. Menterwolde pleitte voor aansluiting bij een grote gemeente. Gekeken is naar Groningen en Emmen beiden vielen af.
Nu wordt gekeken naar ‘De Compagnie’  en ‘Oldambt’. Van de eerste komt een voorstel.
WEDEKA: zie hierboven.
EDR: Weth. Siersema: In Leer is voornamelijk gesproken over samenwerking van de ziekenhuizen, met name over de infectiebestrijding die bij ons beter is geregeld.
GGD: Weth. de Winter: Het ging vorige week bij de begroting voornamelijk over bezuinigingen. De hulpverleningsdiensten zitten nu in Drachten. De vraag is of alle diensten wel samen moeten. De burg. vult aan dat de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) wel moet, de regiobrandweer en de GGD gaan nu via de gemeente Groningen.

20. Actielijst/toezeggingenlijst versie 15-12-2011.
Geen bijzonderheden.

21. Sluiting.
Om kwart voor twaalf is het officiële gedeelte afgelopen. Er zijn nog vragen van het CDA en PvdA.

Vragenuur.
Dhr. Wind (CDA) vraagt of er geïnformeerd is naar subsidie mogelijkheden voor het MFC Noordbroek bij de Provincie uit de pot ‘Leefbaarheid in krimpgebieden’. Uithuizen kreeg hiervoor € 1,5 miljoen. Weth. de Winter heeft al geïnformeerd, maar was net te laat. Het plan was onvoldoende onderbouwd. Men is druk bezig om met de volgende ronde mee te kunnen doen.
Dhr. Velthuis (PvdA); Tot voor kort kon er in het v.d. Noortbad te Muntendam een abonnement voor vier maanden à € 22,80 worden gekocht om vier keer per week te kunnen zwemmen. Nu kan dat niet meer en moet er een 10-badenkaart worden gekocht voor € 11,00. Daardoor is de betrokken groep p.p. € 74,80 kwijt. Gezegd werd dat dit is ingevoerd omdat iemand wegens ziekte vroeg om teruggave of opschorting. Weth. de Winter antwoordt dat dit niet zomaar is gedaan. Het gaf veel nawerk en het bleek efficiënter om een 10-badenkaart in te voeren. Men wil een beetje stroomlijnen en is van mening dat dit het beste is.
3. Mevr. de Roo (PvdA) had een aantal vragen m.b.t. de steunpunten en de maatschappelijke banen. Weth. de Winter kon haar geruststellen. De bedoeling van het samengaan van steun- punten in bibliotheken is om de verschillende functies met elkaar te verbinden en daardoor te versterken en de accommodaties rendabel te maken. De bibliotheken en steunpunten kunnen daar- door meer open. Aan de directie van de bibliotheek is de garantie gegeven dat er steeds voldoende gekwalificeerd personeel is voor de steunpunten. De privacy is gewaarborgd. ‘Zware’ gesprekken worden gevoerd bij de mensen thuis of in het gemeentehuis. Het geldt voor alle activiteiten. In Meeden bijv. voor Buurtactief en de vrijwillige hulpdiensten. Maar een bibliotheek is geen vergaderruimte of ruimte voor een koffie ochtend, daar zijn de dorpshuizen voor. De dorpsraden krijgen daar ook subsidie voor. Er is met iedereen gesproken. In Zuidbroek loopt het al goed.

Om 24.00 uur volgt sluiting met de beste wensen voor de Kersttijd enz. Op 26 januari 2012 is er weer een raadsvergadering.