Raadsvergadering d.d. 22 september 2011

“Jong in Menterwolde...”

1. Opening.
Afwezig is de heer Schuur (GL).

2. Vaststellen agenda.
Toegevoegd aan punt 8 wordt een ‘vergeten’ brief van Kritisch Menterwolde m.b.t. het 'Database'.

3. Spreekrecht burgers.
Er melden zich geen insprekers.

4. Onderzoek geloofsbrieven en toelating en beëdiging van nieuw benoemd raadslid.
Dhr. H. Tepper (VVD) heeft per 5 september jl. bedankt als lid van de raad. Dit vanwege zijn betrokkenheid bij zijn neef die in een Libanese gevangenis wordt vastgehouden. Burg. van Zuijlen wijst op de bijzondere manier waarop hij is verkozen, nl. door voorkeursstemmen en op zijn grote betrokkenheid bij het Centrumplan Zuidbroek. Het afscheidscadeau had hij liever drie jaar later uitgereikt. Dhr. Hesp (VVD) betreurt het vertrek en spreekt de hoop uit dat neef Henk snel weer vrij komt en biedt een boeket bloemen aan. Tot opvolger is benoemd dhr. C.J.H. Ubels uit Zuidbroek, reeds bekend uit de raadscommissie en de financiële commissie. De dames de Roo (PvdA) voorz., de Rijke (KM) en Jongedijk (GL) worden benoemd tot de commissie voor onderzoek van zijn geloofsbrieven. Mevr. de Roo meldt even later dat er geen bezwaren zijn. Dhr. Ubels legt vervolgens de belofte af. Hieraan geeft dhr. Tepper letterlijk het stokje met daaraan de sleutels en de toegangskaart van het gemeentehuis over.

5. Beleidsnotitie ‘Jongin Menterwolde dat doen we samen’.
De gemeente wil een preventiemedewerker voor de jeugd aannemen. PvdA: Wat is het verschil tussen een preventiemedewerker en een jongerenwerker? De vraag is ook of na 2015 de benodigde € 50.000,- nog wel is op te brengen. De PvdA geeft de voorkeur aan korte activiteiten voor bijv. jongeren die ‘s avonds overlast bezorgen, boven het instellen van een Jeugdraad. Wat betekent het dat er geen interne begeleider meer is op de peuterspeelzalen, doordat er geen geld is voor het project ‘Spraakmakend’. Dhr. Ubels houdt zijn ‘maidenspeech’ en mag dus niet worden onderbroken. Hij is blij met het plan, maar uit zijn vrees voor de financiële haalbaarheid. Kan er bij/na de begrotingsvergadering nog versobering noodzakelijk blijken? Mevr. de Rijke vraagt naar de (uren)verhouding tussen een jongerenwerker en een preventiemedewerker. Ze hoopt dat het plan niet dezelfde weg op gaat als het milieuplan; wel plan, geen geld. Mevr. Swierenga (SP) mist de bevindingen van de buurtbewoners. Ze hoopt dat ook jongeren die achter de pc zitten worden bereikt en dat het niet alleen om een geschreven stuk gaat. Dhr. Wind (CDA) stelt dat de meeste jongeren opgroeien in een sociaal veilig milieu. Positieve zaken worden te weinig benoemd, de nadruk ligt te veel op overlast. De aanstelling van een jongerenwerker is volgens hem ten dele een overlapping; gericht op problemen aan de achterkant. Hij pleit voor meer aandacht aan gezinscoaches, hetgeen meer oplevert dan hulp achteraf.  Dhr. v. Bruggen (CU) vraagt of er ook gekeken is naar betrokkenheid van kerkelijke verenigingen. Hoe zit het met de St. Welzijn Menterwolde (SWM) en het ondersteunen van maatschappelijke stages? Weth. de Winter (CDA) complimenteert de werkgroep en ook de betrokken ambtenaren met het stuk. Zij beidt excuses aan voor fouten in het financieel overzicht. De preventiemedewerker is al enige tijd bezig en tracht met de jongeren in gesprek te komen om wat aan de problemen te doen. Een jongerenwerker tracht problemen te voorkomen door hen te begeleiden bij het leren, bijv. samenwerken, constructief bezig zijn zodat ze later goed functioneren in de samenleving. De preventiemedewerker was eerder in dienst van de SWM , nu echter bij de gemeente. Mbt. de financien wordt geprobeerd dit ook vanaf 2013 te kunnen realiseren. In plaats van een jeugdraad wordt er ook gedacht aan werken via ‘sociale media’. Op een moderne manier kan er dan in de jeugdsoos door ‘oploopjes’ gepraat worden over allerlei zaken. Door het project ‘Spraakmakend’ is er een voorsprong behaald; de peuterspeelzalen zijn nu goed opgeleid om op juiste wijze peuters te begeleiden en te stimuleren. M.b.t. buurtbewoners: de buurt zal wat moeten tolereren, maar de jeugd zal ook rekening moeten houden met de buurt. Dus: sluitingstijd = sluitingstijd en geen geluidsoverlast. Er is contact met de maat- schappelijk werkster van Winkler Prins en er is contact met kerkelijke verenigingen. De weth. heeft geen zicht op mogelijke overlappingen tussen de preventie- medewerker en politie/BOA. De burg. verduidelijkt dat dat een andere club is met andere taken. Weth. ter Steege (GL) zegt m.b.t. de maatschappelijke stages dat deze bedoeld zijn om te laten zien dat het ook leuk kan zijn om vrijwilligerswerk te doen. Het loopt goed. Er is een vaste vrijwilliger die daarvoor is opgeleid, die alles regelt en dat blijft zo. Gezinscoaches worden ook steeds vaker ingezet bij maatschappelijk werk. Dat wordt nog nader bekeken. Weth. antwoordt op diverse vragen uit de raad dat een  een rapportage in de maak is over de effecten van het werk van de preventiemedewerker. De aan te stellen jongerenwerker krijgt een éénjarig contract, daarna moet het financieel worden bekeken. M.b.t. sociale media: er is al een website. Er is gekeken naar een moderner soort Jeugdraad. Peuterspeelzaalleidsters hebben een goede opleiding gehad om problemen nu zelf op te kunnen lossen. Hopelijk wordt de website ingevuld door de jongerenwerker en de jeugd. De preventiemedewerker betekent 1 fte, de jongerenwerker 0,7 fte. Een korte schorsing volgt. De burg. meldt nog dat er een nieuwe bode is, mevrouw Hilde de Groot-Wever. Dhr. W. Gruben blijft tot aan zijn pensionering nog wel een paar uur in ambtelijke dienst.

6. Benoeming lid van de financiële commissie gemeente Menterwolde.
Door het vertrek van mevr. I.W. Louwrier (GL) wordt in haar plaats oud raadslid R.M.J. Lanting benoemd in de financiële commissie.

7. Meerjarenbegroting OPRON ter kennisname.
N.a.v. de meerjarenbegroting van Scholengroep Opron (St. Openbaar Primair Onderwijs Menterwolde, Stadskanaal, Veendam) vraagt dhr. Hesp hoeveel arbeidsplaatsen er worden bezuinigd en hoeveel daarvan in Menterwolde. Op zich lijkt het een goede begroting. Mw. Swierenga is benieuwd waar de 22 fte's er uit gaan. Hoe komt het dat er minder energiekosten zijn? Komt het onderhoud weer voor rekening van de gemeente? Er is wel veel/dure directie. Dhr. Blaauw (KM) stelt vast dat Opron les geeft in oude gebouwen en met veel te dure onderwijskrachten. De leerlingafname met ca. 350 in de komende vier jaar lijkt een goede verdeling in verhouding met de
22 fte's minder, maar hoe staat het met het financiële verhaal? Dhr. Wind is bezorgd over de begroting. Er lijkt geen rekening gehouden te zijn met (eventuele) bezuinigingen. Hij mist cijfers m.b.t. betaald/onbetaald verlof. De burg. stelt voor om de beantwoording van alle gestelde vragen (meer dan hiervoor gemeld) samen met de OPRON te doen. Zij zullen worden uitgenodigd.

8. Ingekomen stukken en mededelingen.
- Bewoners van de Reiger te Muntendam vroegen op 1.7.11 per brief om definitieve verharding van plan Tolweg I. Het college handelt dit af.
- Bezwaren op 6.6.11 van W. de Heer/P.M. Bouwman m.b.t. afgegeven muziekvergunning op 21, 28 augustus jl. zijn door de Commissie Bezwaarschriften en Klachten wel ontvankelijk, maar ongegrond verklaard.
- Een brief van de bewoners van Burg. Venemastraat te Meeden van 24.5.11 m.b.t. wijziging bestemmingsplan Meeden is inmiddels beantwoord.
- Ged. Staten keuren het Milieuverslag goed.
- Op 1.8.11 berichtten Ged. Staten de stand van zken m.b.t. verdubbeling N33/knooppunt Zuidbroek. Dhr. Hesp is blij met het klaverblad “Dus wanneer begint u met de Buitenweg?” Weth. Batelaan (VVD) antwoordt dat de raad dat eerst nog bij de begroting moet goedkeuren.
- Toegevoegd is de vraag van dhr. Blaauw m.b.t. het hek van Database. Dit bedrijf heeft een nieuw gebouw gevestigd aan de Gouden Driehoek. In de oorspronkelijke bouwaanvraag is sprake van een gracht om het terrein. Deze is vervangen door een - te hoog hek -, deels op gemeentegrond. Voor die wijziging is nog geen bouwvergunning ingediend. Weth. Batelaan is blij met de signalering. Het was onjuist dat het hek op de groenstrook staat, dat wordt hersteld.

Mededelingen o.a.:
- De rotorkop-eg bij Openbare Werken wordt voor € 7800,- excl. BTW vervangen bij Gerlok. Begroot was € 9700,-. Aannemingsbedrijf Vegter, Veendam herstelt voor € 28.650,- excl. BTW de beschoeiing aan de Oude Verlaat Muntendam. Geraamd werd € 53.000,-. Dhr. v. Bruggen wil weten hoe er zo'n verschil is ontstaan tussen raming en prijs. Dhr. Gruben (PvdA) vraagt om het Waterschap hetzelfde aan de Tussenklappen te laten doen en of­­­­ de oude boot in het Oude Verlaat ook wordt opgeruimd. Weth. Siersema (KM) stelt dat in deze tijd van schaarste aan werk de kosten veellager (kunnen) uitvallen. De aanneemsom is niet altijd gelijk aan de werkelijke kosten. Deze kunnen hoger zijn. Gem.secr. Nieland vult aan, dat de gemeente meestal zelf aan de extra kosten bijdraagt. In het raadsvoorstel gaat het om de aanneemsom. Mevr. Siersema zegt toe om met het Waterschap te kijken naar Tussenklappen en naar de oude boot.
- Zwembad v.d. Valk: Weth. de Winter kan melden dat er een tweejarig contract is ondertekend deze dag. De gemeente betaald € 60.000,- jaarlijks aan exploitatiekosten. Er is een optie van nog twee jaar tegen dezelfde voorwaarden. Het ziet er al fantastisch uit, maar het is nog niet helemaal klaar. Er is ook ruimte voor de volleyballers.
- Energiemaatregelen: Aan de Reiger zijn 'Urbanstyle' lichtmasten te zien rond no. 12 van 21-29 september. Dit is een noviteit. Zowel esthetisch als qua lichtopbrengst. Het gaat om energiezuinige LED verlichting. Dhr. Wind merkt op: “Als je toch bij de Reiger bent fiets dan naar de Vink. Daar staan ze ook.” Het College heeft niet gekeken naar een Sedumdak voor het MFC Noordbroek (vraag dhr. Hesp). Na de bouw van het MFC bijft de Klipheerd staan. (vraag dhr. Blaauw). Mevr. Jongedijk is benieuwd naar het aantal avondwedstrijden op de voetbalvelden n.a.v. aan te schaffen LED verlichting. Dhr. Gruben voegt toe als oud voorzitter van v.v. Muntendam dat er in de amateurafdeling bijna elke avond training wordt gegeven. Weth. Siersema vraagt het na.
Alle ter inzage liggende stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

9. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
De burg. meldt n.a.v. van de 20 september jl. in Oude Pekela gehouden bijeenkomst, dat in de volgende raad gesproken wordt over de Veiligheidsregio  en het Reioneel veiligheidsprofiel.

10. Notulen van de raadsvergadering van 26-05-2011, 30-06-2011 en 14-07-2011.
Voor de laatste keer betrof het schriftelijke notulen.

- Een airco blijkt te duur voor het College. Dhr. Velthuis vraagt naar de gevolgen voor het personeel.
Om 22.30 uur is het officiële gedeelte afgehandeld. Er zijn nog vragen van de PvdA, VVD en KM. De eerste vraag van de PvdA en die van de VVD overlappen elkaar. Het betreft een mogelijk tekort op het bouwkrediet MFC Noordbroek en mogelijke woningbouw op het Oostelijke gedeelte van het vm. sportveldencomplex om eventueel de opbrengst van bouwkavels te gebruiken voor het MFC. Weth. de Winter zegt één en ander slechts in vragende vorm te hebben gesteld in een collegevergadering. De architect is nu bezig met een plan van eisen. Volgens weth. Batelaan is er inderdaad gesproken over bouwkavels, maar het is heel voorbarig. Het zou mogelijk zijn want de gemeente is eigenaar van de gronden. Eventueel komt het wel in de raad.

- De heer Loer (PvdA) informeert naar de kansen van een Outletcenter in Zuidbroek en de mening van de Provincie. Weth. Batelaan antwoordt dat de kans nog steeds bestaat. De Provincie blijft bij haar mening. Eind deze maand komen ondernemers met de uitslag van hun onderzoek.

- Dhr. Loer stelt vervolgens de ontwikkelingen rond Nije Horn en de zorgen van buurtbewoners hierover aan de orde. Weth. Batelaan was bij de presentatie van de plannen in de Menterne. De supermarktketen heeft zich teruggetrokken. De gemeente en de ondernemer blijven actief. Maar de laatste zegt “Andere tijden, ik kan wel wachten.” Geprobeerd wordt om iets te doen met de gronden. Het zal worden uitgelegd aan de bewoners.


- Dhr. Blaauw had een drietal vragen.
a. Kan het College volgend jaar hun vakantieplanning zo regelen dat een meerderheid van het College zitting houdt? De burg. meldt dat er één geval was dat misliep. Steeds was hij of de eerste loco-burgemeester (dhr. Batelaan) aanwezig en een andere wethouder. Bij de bespreking van de begroting waren, gelukkig, allen aanwezig.
b. Kan het digitale loket zo worden ingericht dat via doorschakeling de functies ook gewaarborgd zijn? Een vraag van 18 augustus bleek pas op 13 september te zijn beantwoord. Dat lag aan de melding op het antwoordapparaat. De fout is inmiddels verholpen.
c. Kan er weer een overzichtstaatje wanneer het oud papier wordt opgehaald in de Tussenklappen op de gemeentepagina? Weth. Siersema zegt het toe. Ook zal het worden vermeld op de nieuwe afvalkalender.

Voor wat betreft het nieuws van de laatste 24 uur: Mevr. Boerma meldt dat er op 22 september jl. ’s middags een gesprek is geweest met het bibliotheekpersoneel over een korting van € 80.000,-. Wat zijn de consequenties voor het personeel en betekent dit sluiting van de bibliotheek Muntendam? Weth. ter Steege weet nergens van. Er is alleen een reactie op de begroting gestuurd. Over een bezuiniging van € 80.000,- is niet gesproken.

Tenslotte deelt de burg. nog mee, dat minister Donner een wetsvoorstel heeft ingediend om toch betaling voor een ID-kaart te eisen. De Hoge Raad keurde een eerdere wet af. Nu ligt er een wetsvoorstel. De gemeente vraagt nu geen geld, maar aanvragers moeten een papier ondertekenen dat zij eventueel moeten betalen als het voorstel wordt aangenomen.

Om 22.55 uur is alles besproken. De volgende raadsvergadering zal zijn op donderdag 27 oktober a.s.