Raadsvergadering d.d. 30 juni 2011

Volgende keer de rest...

Ondanks dat er een uur eerder werd begonnen, lukte het de voltallige raad niet om alle agendapunten te behandelen.
1. Opening.
Het was de laatste keer dat mevr. I. Huisma als notuliste aanwezig was. Voortaan gaat de verslaglegging digitaal. Burg. v. Zuijlen dankte haar voor haar werkzaamheden in dezen.
 
2. Vaststellen agenda.
De agenda bleef ongewijzigd.
 
3. Spreekrecht burgers.
Er waren geen insprekers. Er komt een mededeling over het zwembad, zei de burg. tegen de aanwezige Pinquinleden op de publieke tribune.
 
4. Nota integraal jeugdbeleid Menterwolde.
De werkgroep ‘Integraal jeugdbeleid’ stelde een nota op over het te voeren jeugdbeleid 2011-2015. Over de inhoud van de nota was de raad tevreden, de kritiek richtte zich op het nu al ontbreken van een uitvoeringsplan, dat opgesteld gaat worden door het college. De raad heeft de competentie om de nota vast te stellen, aldus mw. Boerma (PvdA). Hierdoor kan het ambtenarenapparaat aan de gang met het uitvoeringsprogramma. De burg. wees er op dat dat inderdaad een raadscompetentie is, maar dat een 100% uitvoeren van de adviezen wel financiële consequenties heeft. Die komen terug in de begroting. Het uitvoeringsplan komt in september a.s. in de raad. Na stemming bleken 7 raadsleden voor (PvdA, SP, CU) en 8 tegen (VVD,GL,KM,CDA) het nu al aannemen van de Nota. 
 
5. Jaarrekening 2010 gemeente Menterwolde.
Als voorzitter van de financiële commissie lichtte dhr. Loer hun adviezen toe. O.a. - Er is nog geen budgethoudersregeling, welke al vorig jaar is aangevraagd. - Er moeten inkoop- en aanbestedingsregels worden vastgesteld om te voldoen aan de Europese regelgeving. Dit kan o.a. door het aangaan van jaarcontracten. - Naleving van de bepalingen. - Interne controle om niet of onvolledige naleving van interne- of externe regels te vermijden. Tenslotte adviseert de cie. om niet in te stemmen met het in de jaarstukken genoemde bestemmingsvoorstel. Van het genoemde tekort in de jaarrekening 2010 groot € 543.420,--, zou € 172.630,-- worden gedekt uit de Reserve Najaarsnota. Er zijn hiervan echter al andere zaken betaald zodat er slechts € 22.630,-- beschikbaar is. Er moet dus meer geld uit de Algemene reserve worden gehaald (€ 520.790,00). 
Sprekend namens de PvdA vond hij niets terug van bezuinigingen. Hoe komt het dat de post Representatiekosten zo fors is overschreden. Niet altijd is de raad tijdig geïnformeerd. Mw. Swierenga (SP) merkte op dat er roddels ontstaan doordat steeds een aannemer het wegenonderhoud doet. En wist men niet van Europese regels? Dhr. v. Bruggen wilde de € 172.000,-- niet uit de Algemene Reserves halen, maar uit het Fonds kleine projecten. Mw. Jongedijk (GL) wees er o.a. op dat er steeds te krap was begroot. De Najaarsnota ging uit van meevallers, maar dat bleek niet zo. Dhr Hesp (VVD) vraagt o.a. of de oplossing  voor entree Muntendam anders kan, evenals de dorpskom. 
Na een schorsing werd eerst een mededeling m.b.t. het zwembad in Zuidbroek ingelast. Weth. de Winter kon melden dat er inmiddels enige gesprekken zijn gevoerd met Van der Valk. Het college is hoopvol gestemd. De onderhandelingen zijn in een afrondende fase en er is goede hoop dat er in september/oktober weer gezwommen kan worden. A.s. dinsdag (5 juli) komt het in het presidium, waarna misschien een extra raadsvergadering nodig is. Dit heeft wel financiële consequenties. 
De burg. meldde dat de adviezen van de financiële cie.  over 2009 op twee na zijn uitgevoerd. M.b.t. het budgethouderschap: dat moet er komen. Als er nu mee wordt begonnen kan het in 2012 worden ingevoerd. M.b.t. aanbestedingsregels: vaak is één aannemer het laagst en ook vaak dezelfde. ‘Kleine’ reparaties vallen vaak hoger uit en daardoor worden uiteindelijk Europese regels overschreden. Door jaarlijks de bedragen bij elkaar op te tellen is dat te voorkomen. Maar dan is er vaak te hoog begroot. M.b.t. interne controle: er ligt al een 'managementpapier' waarin staat hoe het gaat met de rechtmatigheidscontrole. Het wordt al gedaan; het kan niet anders.
Volgens weth. Siersema (KM) wordt er geen gebruik gemaakt van het potje 'wijk- en buurtbeheer'. “Dus alleen als er om wordt gevraagd wordt er van gebruik gemaakt”, aldus dhr. Loer. Hierop vraagt de weth. om haar erbij te helpen. Ze is nog maar pas hiermee bezig. N.a.v. een vraag stelt weth. de Winter dat het BOS-projekt heel veel meerwaarde heeft. Het gaat om een landelijk advies om meer te bewegen. De sportverenigingen merken na clinics vaak dat er een toeloop is, vooral van ouderen. Uiteindelijk ging de raad zonder meer akkoord met de jaarrekening.
 
6. Voorjaarsnota 2011.
Over de voorjaarsnota werd urenlang gediscussieerd. De voornaamste conclusies waren dat de Heemtuin geen extra geld krijgt voor o.a. gas, electra en portokosten. Deze totaal € 16.700,-- stonden nu versluierd op de begroting binnen andere kostenposten. Gem. secr. Nieland lichtte toe dat dit is ontstaan nadat de gemeente de Heemtuin redde na een faillissement. De vraag is of dit geld aangemerkt wordt als subsidie. Een amendement van mw. Bos (VVD) om deze 'bijdrage' al dit jaar niet meer te betalen werd aangenomen met 11 stemmen voor en 4 tegen (GL, KM). Dit besluit maakte amendementen van PvdA en VVD om dit vanaf 2012 niet meer te betalen overbodig. Weth. Siersema benadrukte het belang van de Heemtuin m.b.t. re-integratieprojecten. Anders kost het de gemeente € 5.000,- per re-integrant. Een éénmalige extra bijdrage in de kosten voor achterstallig onderhoud van de Broeckhof haalde het wel (8 voor: VVD, CDA, GL, KM en 7 tegen: PvdA, SP, CU) Dezelfde stemverhouding gold voor de aanschaf van mobiele camera's voor cameratoezicht op gemeentelijke gebouwen. Het PvdA amendement om de klimaatregeling in de scholen uit 'energiebesparende maatregelen' te voldoen kreeg steun van de SP, CU, CDA en KM, terwijl VVD en GL tegen waren. Een amendement van CU om het extra dividend van Essent te storten in het fonds grootschalige projecten i.p.v. algemene reserve werd ontraden door het College en verworpen met 7 voor (PvdA, SP, CU) en 8 tegen (VVD, GL, KM, CDA). Omdat het gunstiger lijkt om voor automatisering aan te sluiten bij een grotere centrumgemeente wordt door Menterwolde overwogen om zich aan te sluiten bij de regeling van de gemeente Emmen. M.b.t. gladheidsbestrijding wordt samengewerkt met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Mocht het weer een strenge winter worden dan is hierdoor al gewaarborgd dat er elke week in alle drie de gemeenten een vrachtwagen met zout komt. Gepleit is er voor een betere communicatie en hulp van dorpsadviesraden bij het strooien in de wijken. Op verzoek van het CDA komt er een cie. vergadering over. Men was verheugd over het te realiseren Klaverblad N33/A7 bij Zuidbroek. De raad moet formeel nog beslissen over de € 2,4 miljoen die de verdubbeling Menterwolde gaat kosten. Het presidium heeft dat al toegezegd. Het viaduct Galgeweg vervalt dan. Rijkswaterstaat betaalt de fundering van de Buitenweg, de gemeente moet de nieuwe asfaltlaag daarvan betalen. Ecologisch onderzoek is wettelijk verplicht en nuttig voor o.a. de buitendienst. Om vandalisme terug te dringen komen er camera's op gemeentelijke gebouwen (8 stuks, waarvan enkele nep zijn). Als er aanleiding toe is worden deze uitgelezen door de BOA's of de politie. De beelden kunnen naderhand ook gebruikt worden voor de opsporing van daders. De schade toegebracht door vandalisme zal altijd op de daders worden verhaald. De wet werken naar vermogen heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor de bijstand en de WSW. M.b.t. een MultiFunctioneelCentrum in Noordbroek is er een architect keuze gemaakt. Ook de Fysiogroep Zuidbroek zal er deel van uit gaan maken. Bouwen aan de BV straat in Meeden betekent de laatste mogelijkheid tot bouw in de vrije sector. In plan Tolweg is o.m. een ecologische woning gebouwd. Gekeken wordt of dat elders ook mogelijk is. Om 00.15 uur stemde de raad in met de Voorjaarsnota. Gelet op het late tijdstip werden agendapunten 9,11 en 12 niet behandeld en komen dus de volgende keer aan de orde.
 
7. Herziene exploitatieopzet Plan Tolweg Muntendam.
De contante waarde van de grondexploitatie steeg t.o.v. 2009. In het afgelopen jaar is een start gemaakt met de uitgifte van fase 2. Hiertoe is vrijwel heel fase 2 bouwrijp gemaakt. Nog niet alle kavels van fase 1 zijn verkocht. De uitgifte verloopt gestaag, doch haalt niet de planning zoals die was opgenomen in de vorige grondexploitatie.  Aan de andere kant is de aanbesteding voor het bouwrijp maken voordelig geweest. De herziening werd vastgesteld. 
 
8. Krediet recreatieve ontwikkeling regionale zandwinning Botjes Zandgat.
Allen toonden zich zeer tevreden dat er een voorstel lag. Mw. Bos vroeg naar het onderkomen van de beheerder en wanneer de slagbomen sluiten. Het moet geen hangplek worden. Komt er toezicht op alcoholgebruik of is een alcoholverbod mogelijk? Zij wijst er op dat de Noord/oosthoek nog steeds niet veilig is. Ze pleit er voor een kaart te plaatsen met de veilige zwemplaatsen erop en misschien ook toeristische informatie. Dhr. Schuur (GL) was benieuwd naar de aansprakelijkheid bij eventuele ongelukken. Dhr. Blaauw (KM) was verheugd dat de ontgronder meebetaalt. Hij vroeg zich af waar de gevraagde bedragen op waren gebaseerd. Weth. Siersema wist nog niet wat de openingstijden van het recreatiegebied zouden worden. De beheerder zal toezicht gaan houden op een net gebruik. M.b.t. meubilair zal er gekeken worden of er nog iets beschikbaar is (op vraag van mw. Swierenga). De spartelvijver is bedoeld om veilig te kunnen zwemmen. Een kralenketting moet de scheiding tussen veilig en onveilig markeren. Met de NAM is gesproken over de externe veiligheid. Er wordt rekening gehouden met de aanwezige leidingen. De zandzuigerij gaat gewoon door. Er komt een integraal ontgrondingsplan. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. De natuurwaarden blijven gewaarborgd. De raad stelde € 50.000,- beschikbaar voor de aanleg van de zwemvoorzieningen met bijbehorende terreinvoorzieningen en € 35.000,- voor het bestemmingsplan incl. alle benodigde wettelijke onderzoeken en een omgevingsvergunning voor de zuid/westhoek. Met 8 stemmen voor (VVD, GL, KM, CDA) en 7 tegen (PvdA, SP, CU) werd het voorstel aangenomen. De tegenstemmers waren er niet van overtuigd dat de voorzieningen nu al definitief noodzakelijk zijn.
 
10. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen
 - Liquidatie Streekraad.
Mw. Jongedijk en dhr. Blaauw moeten op de algemene bestuursvergadering van de Streekraad de gemeentelijke mening over de liquidatie van deze raad uitbrengen. Afgesproken werd op voorstel van dhr. Velthuis (PvdA) dat de fracties hun op-/aanmerkingen door zullen mailen.
 
13. Sluiting.
Om 00.45 uur werd de vergadering gesloten. De volgende vergadering staat gepland op 22 september a.s., tenzij er nog een extra raad nodig is i.v.m. het zwembad in Zuidbroek. Er waren geen vragen voor het vragenuur.