Notulen B&W 6 november 2007

Vergadering burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2007.

Aanwezig:
E.A. van Zuijlen, burgemeester
M.Ploeger, M. Post, J. Velthuis, wethouders
K. Nieland, gemeentesecretaris

Vaststelling notulen

Ingekomen stukken en mededelingen:

0) Uitnodiging Veenkoloniaal Museum voor De Winkler Prinsdag op 11 november 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
1) G.S. besluitenlijst nr. 30.
Voor kennisgeving aannemen.
2) Verslag bijeenkomst Seniorenraad d.d. 3 oktober 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
3) Verslag overleg v.v. Z.N.C. d.d. 30 oktober 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
4) Verslag Managementteam d.d. 31 oktober 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
5) Brief prov. Groningen waarin wordt medegedeeld dat zij met interesse hebben kennisgenomen van de hen toegezonden intentieverklaring MPVB.
Voor kennisgeving aannemen.
6) Vertraging quick scan Heemtuin.
Besproken.

Renovatie clubgebouw voetbalvereniging ZNC.
Besloten wordt aan ZNC een overbruggingskrediet te verstrekken tot een bedrag van 20.000,-- euro renteloos onder de voorwaarde dat dit bedrag ineens aan de gemeente wordt terugbetaald binnen een week nadat de toegekende provinciale renteloze lening van 50.000,-- euro aan ZNC is betaald.

Boa dagrapportage week 43.
Voor kennisgeving aannemen.

Aanvraag kapvergunning van de heer M. Kötter te Rhauderfehn voor het kappen van 6 essen op het terrein van de voormalige peuterspeelzaal te Zuidbroek, Tromp Meesterstraat.
Kapvergunning te verlenen.

Gladheidsbestrijding seizoen 2007/2008.
Akkoord met de voorliggende uitvoering van de gladheidsbestrijding voor het strooiseizoen 2007/2008.

Aanwijzing verplichte verlof/ADV-dagen in 2008.
Overeenkomstig advies afd. Middelen en Ondersteuning de gemeentelijke ondernemingsraad schriftelijk mede te delen dat wordt besloten om:
0) in het kalenderjaar 2008, vrijdag 2 mei (dag na Hemelvaart) en
1) in het kalenderjaar 2009, vrijdag 2 januari aan te wijzen als verplichte verlof/ADV-dagen.

Voornemen tot vaststelling van Ziekteverzuim-protocol Menterwolde 2007.
Overeenkomstig advies afd. Middelen en Ondersteuning de gemeentelijke OR te berichten dat het college voornemens is tot vaststelling van het Ziekteverzuim-protocol Menterwolde 2007 en zoals geformuleerd in de overgelegde Notitie Ziekteverzuimbeleid Menterwolde 2007.

Vergoeding sportmedisch keuringen uit de WWB-gelden.
Ter advisering voor te leggen aan de seniorenraad / gehandicaptenraad.

"Spraakmakend Makend" en "handig zelfstandig", documenten opgesteld door de Oost-Groninger gemeenten.
Voor kennisgeving aannemen.

Raadsvoorstel begroting SWM.
De financiele dekking voor de aanvullende subsidiering van de Stichting Welzijn Menterwolde over 2007 te agenderen voor de raadsvergadering van 13 december a.s.

Support landelijk dialectpopfestival 2008.
Overeenkomstig advies afd. Samenlevingszaken geen subsidie verstrekken.

Vastgesteld d.d. 13 november 2007.

Burgemeester en wethouders van Menterwolde,

w.g. E.A. van Zuijlen, E.A. van Zuijlen, burgemeester

w.g. K. Nieland, K. Nieland, secretaris