Notulen B&W 30 oktober 2007

Vergadering burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2007.

Aanwezig:
M.Ploeger, M. Post, J. Velthuis, wethouders
K. Nieland, gemeentesecretaris

Afwezig:
E.A. van Zuijlen, burgemeester

Vaststelling notulen

Ingekomen stukken en mededelingen:

1) Uitnodiging voor bijeenkomst 25 jarig overheidsdienst Margreet Westerling op 27 november 2007.
Voltallig college zal de bijeenkomst op 27 november a.s. bijwonen.
2) Uitnodiging VNG voor symposium op 12 november 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
3) Uitnodiging Ver. Van Groningen Gemeenten voor ledenvergadering VGG op 15 november 2007.
De ledenvergadering van de VGG op 15 november a.s. zal worden bijgewoond door de gemeentesecretaris en weth. Velthuis.
4) Uitnodiging Kamer van Koophandel Groningen voor bijeenkomst "Haal winst uit de Eemshaven" op 26 november 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
5) Vooraankondiging Essent voor een Alg. Vergadering van Aandeelhouders op 28 november 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
6) Uitnodiging NOM voor bijeenkomst "Buitenlandse Investeerders: Groeiversnellers voor de Nederlandse economie" op 13 december 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
7) Verslag Managementteam d.d. 24 oktober 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
8) Verslag overleg secretarissen MPVB d.d. 18 oktober 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
9) Verslag overleg TCM d.d. 11 oktober 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
Het Bureau Openbare Werken te verzoeken de voorzieningen aan het parkeerterrein thans met enige voorrang uit te voeren.
10) Verslag overleg D.D.K. d.d. 18 oktober 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
11) Verslag overleg v.v. ZNC d.d. 18 oktober 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
12) Dorpskrant van Borgercompagnie "De Schakel".
Voor kennisgeving aannemen.
13) Brief ATMP Services te Almere inz. precariobelasting.
Voor kennisgeving aannemen.
14) Mededeling fractie P.v.d.A. Menterwolde inz. nieuwe voorzitter.
Voor kennisgeving aannemen.
15) Brief Milieufederatie Groningen inz. maatregelen tegen nachtelijke reclameverlichting.
Ambtelijk zal worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn om in de APV bepalingen op te nemen tegen nachtelijke reclame-verlichting.

Verzoek van de heer Munneke t.b.v. plaatsen garage/berging met carport op het perceel Torenstraat 11 in Zuidbroek.
Overeenkomstig advies afd. Grondgebiedzaken medewerking te verlenen aan het realiseren van een garage/berging met carport op het perceel Torenstraat 11 in Zuidbroek en ten behoeve hiervan een vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 2 WRO te starten.

Verzoek dhr. A.H. Munneke en mevrouw M.G. Koers, Klaas Woltjerweg 40, Zuidbroek om aankoop perceel grond naast hun woning.
Overeenkomstig advies afd. Grondgebiedzaken:
0) niet tot verkoop over te gaan van een groenstrook ten oosten van het perceel Klaas Woltjerweg 40 te Zuidbroek;
1) verzoeker informeren middels overgelegde concept-brief.

Rapportage milieuhandhaving per 1 oktober 2007.
De voorliggende rapportage geeft het college geen aanleiding tot op- of aanmerkingen.

Inzet tijdelijk personeel bij het Bureau Openbare Werken.
Door het vertrek van de werkleider wegen wordt besloten voor een periode van 6 maanden tijdelijk een medewerker civiel aan te trekken. In deze periode kan worden bezien of met één werkleider voor de taakvelden civiel en cultuurtechniek kan worden volstaan.

Containerregistratie, vervolgactie.
Vorig jaar is middels een stickeractie getracht houders van een 2e afvalcontainer op te sporen die voor de 2e container geen afvalstoffenheffing betalen. Inmiddels zijn er plm. 100 gevallen gelegaliseerd doordat betrokkenen alsnog hebben verzocht hen stickers toe te zenden. Er zijn op dit moment nog plm. 150 "foute" afval-containers in gebruik. Overeenkomstig advies afd. Grondgebiedzaken wordt besloten de gebruikers daarvan thans een aanstal afvalstoffenheffing voor de 2e container op te leggen.

Beslisdocument Oost Groningen Digitaal (OGD).
1. Het voornemen uit te spreken om een bestuursovereenkomst inzake samenwerking op ICT-gebied te sluiten met de gemeenten Veendam, Pekela, Bellingwedde, Vlagtwedde, Winschoten, Scheemda en Reiderland, onder het voorbehoud dat:
a. de genoemde 7 gemeenten eenzelfde besluit nemen;
b. de over te dragen kosten van technische infrastructuur op dit moment niet vaststaan, omdat verificatie nog moet plaatsvinden.
2. Het onder 1. genoemde voorgenomen besluit om advies voor te leggen aan de Ondernemingsraad met het verzoek om hierover uiterlijk 1 december 2007 advies uit te brengen.
3. De gemeenteraad te informeren nadat definitieve besluitvorming door uw college heeft plaatsgevonden.

Verordening voor vergoeding commissie bezwaarschriften en klachten.
Te agenderen voor de raadsvergadering van 13 december 2007 bij het punt "Financiële aangelegenheden".

Bijstelling Algemene uitkering n.a.v. septembercirculaire 2007.
Te agenderen voor de raadsvergadering van 13 december a.s. middels het agendapunt "Financiële aangelegen-heden".

Vestiging Coffeeshop in het perceel Kerkstraat.
Aan de raad voor te stellen de destijds bij raadsbesluit vastgestelde "nul-optie" te handhaven waardoor het niet zal worden toegestaan dat in het onderhavige perceel een coffeeshop kan worden gevestigd.

Vastgesteld d.d. 13 november 2007.

Burgemeester en wethouders van Menterwolde,

w.g. E.A. van Zuijlen, E.A. van Zuijlen,burgemeester
w.g. K. Nieland, K. Nieland, secretaris