Raadsvergadering d.d. 28 april 2011

Actie zwembad...

1. Opening
Afwezig was dhr. Tepper (VVD). Zicht- en hoorbaar aanwezig waren leden van ‘de Pinquin’, terwijl er ook leden van ZUVOC waren. Mevr. de Rijke (KM) werd speciaal welkom geheten, na lange afwezigheid was zij weer terug. Haar vervangster, mevr. Kiwiet, werd bedankt voor de vervanging.
 
2. Vaststellen agenda
Mevr. Jongedijk (GL) verzoekt toevoeging van een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’. Dit wordt agendapunt 6a. Dhr. Velthuis (PvdA) merkt op, dat het niet alleen gaat over sluiting van het zwembad bij Van der Valk, maar ook over de sporthal. Burgemeester van Zuijlen verzoekt ook de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA erbij te betrekken.
 
3. Spreekrecht burgers
De heren P. Koerts, J.H. Scheffer, W. Keesom en O. Knottnerus vragen spreekrecht n.a.v. zwembad/sporthal sluiting.
 
4. De sluiting van het zwembad in het Van der Valkcomplex te Zuidbroek
Er zal door het college mondeling toelichting worden gegeven over de laatste stand van zaken. Dhr. P. Koerts sprak namens ZUVOC. Er zijn veel gesprekken geweest met Van der Valk, maar er was steeds iets anders. Tot dit seizoen deed de gemeente niets. Er is geen alternatief, als dat er was geweest, was dat allang gebeurd. In de gemeente is maar één sporthal (= Ruitershorn), de rest zijn gymnastiekzalen. Dat geeft problemen. Als er geen oplossing komt, zullen leden bedanken. Er zijn wel juridische mogelijkheden voor de gemeente. Evenals na alle volgende sprekers werd er op de tribune luid geapplaudisseerd. Dhr. O. Knottnerus sprak op persoonlijke titel. Het gaat om feiten: een schuld van 25 jaar die in één keer moet worden afgeschreven. Een tegenvaller voor de burgers dus. Dat kost meestal koppen. Het rapport van advocatenkantoor Plas & Bossinade is niet serieus te nemen. Het is gebaseerd op het rapport van mr. Hoekman, die in de commissievergadering ‘draaide’. Mr. Hoekman was voorzitter van de stichting en werd voor de helft betaald door Van der Valk. Iedereen  rekende met een afschrijving in 40 jaar, dus niet in 10 jaar. Het is zaak de beloften tussen Van der Valk en mr. Hoekman goed te bekijken. Neem uw verantwoordelijkheid. Dhr. J.H. Scheffer (voorzitter Pinquin) verwees naar de brief, die de week ervoor is geschreven. In maart waren er 150 leden, inmiddels heeft 10 á 15% BEDANKT. Van der Valk wordt in het contract niet gewezen op onderhoudsplicht. De gemeente greep nooit in. Ook hij wijst op het rapport van mr. Hoekman. Welke onderhandelingen zijn gevoerd, welke banden bestaan tussen de gemeente en Van der Valk, en Van der Valk en mr. Hoekman?  Er is sprake van belangenverstrengeling. “Geef de pinquins zicht op water, anders overleven zij het niet.”
Dhr. Keesom bood namens DAR Zuidbroek een petitie aan. In vijf dagen zijn in Zuidbroek 1419 handtekeningen opgehaald. Hij leest de tekst van de petitie voor. Van der Valk wordt hierin opgeroepen het zwembad weer goed in orde te maken en de gemeente wordt gevraagd Van der Valk te wijzen op de onderhoudsplicht. De in 1991 gesloten overeenkomst was toen een goede stap. In 1995 kreeg het meer status door de sporthal/zwembad. Er liggen nu drie visies: van mr. Hoekman, mr. Jans en mr. Rozeboom. Volgens mr. Rozeboom draaide mr. Hoekman. Het lijkt of openstelling niet meer aan de orde is, want straks bestaan ZUVOC en Pinquin niet meer. Van der Valk wordt beloond voor slecht gedrag en de gemeente betaalt. 
De DAR pleit nog eenmaal om sporthal/zwembad weer open te stellen. Hoe langer we doorgaan, hoe geringer het verlies. “Neem uw verantwoordelijkheid en neem actie.” Mevr. Jongedijk merkt op dat de brief van mr. Rozeboom al op 8 april is ontvangen, maar pas vanmiddag (= 28 april) de brief van de DAR. Het bezwaar is, dat mr. Rozeboom het rapport van mr. Hoekman erbij betrok, maar ook mr. Jans wist van dat rapport. Dhr. Keesom zegt dat gevraagd werd naar een onafhankelijk second opinion. Dhr. Hesp (VVD) stelt dat er een onafhankelijke opinie ligt van mr. Jans. Burg. van Zuijlen ging in op de juridische zaken. Dhr. Hoekman was als huisadvocaat gevraagd welke juridische mogelijkheden er waren om Van der Valk te dwingen tot openhouden. Dat was onmogelijk. In de cie vergadering stelde hij echter dat er toch een mogelijkheid was: nl. aanspraak maken op ‘derdenbelang’. Als de sportclubs zouden procederen kon de gemeente zich daarbij aansluiten. Vier fractievoorzitters vroegen daarop om een second opinion. Er is geïnformeerd bij een kantoor in Assen en die verwezen door naar kantoor Plas & Bossinade in Groningen, gespecialiseerd in dit soort zaken, vandaar mr. Rozeboom. Er zijn geen harde afspraken, dus Van der Valk kon niet worden gedwongen sporthal/ zwembad weer open te maken. (De stukken staan op internet.) Juridisch is er geen schijn van kans. Wethouder mevr. de Winter antwoordde n.a.v. de opmerkingen van dhr. Koerts, dat in deze tijd van bezuinigingen wij allemaal zullen moeten inschikken. De staat van onderhoud van sporthal en zwembad is erbarmelijk. In de cie vergadering van april is al gezegd dat daar naar wordt gekeken. Helaas vergen visies geld. De vraag is of we in tijden van bezuiniging durven te kiezen voor diepte investeringen, met alle financiële consequenties. Er liggen drie opties; bij de eerste twee blijven de baden in Meeden en Muntendam open, bij de derde gaan die dicht. 1. Voor de korte termijn: er komt een glazen semipermanente overkapping van een deel van het bad in Meeden. Dat is nu fantastisch, maar hoe als het in november koud is? Ook de kleedkamers moeten dan worden verwarmd. 2. Voor de middellange termijn: het bad in Muntendam wordt een 25 meter bad. Dat betekent een ingrijpende verbouwing en aankoop van het aanliggend pand. Dit is al eens onderzocht, maar is duur. 3. Voor de lange termijn: een nieuw overdekt bad in Zuidbroek. Dat is voor de gemeente amper te financieren. Gezocht moet dan worden naar externe en andere financiers en in overleg met anderen. In de opmerking van dhr. Velthuis, dat hij bijna van zijn stoel valt, dat er nu al drie voorstellen liggen, reageert de burgemeester dat het uitsluitend om inzage in de mogelijkheden gaat en de wethouder vult aan dat het om een onderzoek gaat. Dhr. Velthuis constateert dat er juridisch geen harde afspraken zijn gemaakt. De advocaat van ZUVOC adviseerde toch een verkorte bodemprocedure. We zullen ons er dus wel bij moeten neerleggen. Is er met Van der Valk gesproken over hoeveel het opknappen kost? Welke consequenties heeft dat voor de gemeente: hoeveel is het tekort op het zwembad en hoeveel zou dat kosten. Bedoeld worden overige kosten, de jaarlijkse bijdrage is bekend. Dhr. Wind (CDA) stelt dat voor het CDA sport belangrijk is. Op 3-6-1994 staat vermeld dat bij eventuele beëindiging de sporthal teruggaat naar de gemeente. Later is dat nooit meer herhaald. In de akte van 1990 staat in artikel 1. Wat Van der Valk allemaal zal realiseren. Zo niet dan zou de gemeente geld terugkrijgen. Nu moeten alle mogelijkheden worden onderzocht, ook weer openstellen van het bad. Geken moet worden of er ook nog subsudiemogelijkheden zijn, samen met ZUVOC en de Pinquin. Dhr. Blaauw (KM) merkt op dat er nooit termijnen zijn gesteld. Hierna wordt hij onderbroken door een ludieke actie van enkele leden van ‘de Pinquin’. Ze maken in badpak duidelijk dat ze ook volgend jaar water willen zien, nu missen ze al zwemmers. En de vierde mogelijkheid ontbreekt: investeren in Van der Valk. Een fluitconcert onderstreepte het protest. Wethouder mevr. de Winter heeft hen al geprezen voor hun enthousiasme. Ze heeft er begrip voor, dat ze hopen op een nieuw bad. Maar ze wil geen valse hoop wekken. “Blijf de club trouw, dan weet het college dat ze door moeten.” Dhr. Blaauw vervolgt zijn verhaal. Jarenlang was hij zelf (bestuurs)lid van de club, in het openluchtbad in Zuidbroek. Nu is er een overzicht, maar geen lange termijnplanning. Opknappen van het Van der Valkbad houdt in dat er steeds iets anders kapot gaat. Hij vraagt om een financiële onderbouwing. Mevr. Swierenga (SP) vraagt om duidelijkheid en duidelijke kaders. Klopt het dat Van der Valk bij niet naleving moet betalen? De gemeente heeft ook al een sloopvergunning verleend. Zij dient een motie in, met de vragen het bad tot minimaal 2013 open te houden, een gesprek met Van der Valk, de kosten en het directe onderhoudswerk te vergoeden of werk in eigen beheer te doen, in de begroting een bedrag opnemen voor instandhouding van een sport/zwemaccommodatie in Zuidbroek, eventueel nodige juridische stappen, instellen werkgroep met betrokkenen om na één jaar te kijken naar de mogelijkheden. Dhr. van Bruggen (CU) wil weten of er nog mogelijkheden zijn. De eerste 10 jaar waren er afspraken, maar hoe daarna. Is het definitief dat er wellicht halverwege het seizoen wordt gesloopt. Wat heeft de gemeente gedaan met het onderhoud. Mevr. Jongedijk (GL) ziet graag ook de andere opties onderzocht. Zij vraagt bij verdere stappen ook ZUVOC te betrekken. Dhr. Hesp dankt voor de second opinion. Het gaat hier om de leefbaarheid van Zuidbroek; na het centrumplan betreft het nu de sportvoorzieningen. Zowel Van der Valk als de gemeente laten steken vallen. De gemeente dwong lage prijzen af, liet concurrent bouwen. Maar ook Van der Valk schoot tekort. Het liefst ziet hij een nieuwe bad gebouwd met subsidie van de provincie. Er liggen kansen. De beide andere opties zijn niet goed. Gevraagd wordt dus een volwaardig bad, samen met de KNZB. Samen met de Pinquin moet gekeken worden of en hoe het Van der Valkbad weer open kan. Een nieuw bad zou geëxploiteerd moeten worden door gebruikers, de Pinquin en commerciëlen. Ook moet gebruik gemaakt worden van organisaties die kennis hebben van subsidiëring en opleiding vrijwilligers. Vóór de volgende raad moet er gesproken worden met Van der Valk en de Pinquin. De vergadering wordt hierna voor 40 minuten geschorst. 
De burgemeester zegt dat een bodemprocedure weinig kans maakt, evenmin als een claim van de Pinquin om openstelling tot einde seizoen. De wethouder heeft geconstateerd dat de voorkeur uitgaat naar een nieuw bad, met ter overbrugging het opknappen tot het aan de eisen van de provincie voldoet. Dat zou kunnen voor ± € 30.000,-. Anders gaat het om ± € 4 miljoen. Zonder Van der Valk staat er nu al € 365.000,- op de begroting voor sport. De SP-motie wordt ontraden, er staan tegenstrijdigheden in. Zijn bereid om met Van der Valk te spreken, het betreft echter een extern bedrijf. Op de vraag van dhr. Velthuis of het de bedoeling is Van der Valk te helpen met het oplossen van het exploitatietekort, antwoordt de wethouder ontkennend. De vraag is hoeveel het moet kosten om het bad open te houden. Mevr. Swierenga zegt dat het er om gaat te bevorderen dat het bad weer open komt. Het is duidelijk dat het geld kost. En voor dat openhouden stuurt de raad de wethouder weer naar Van der Valk. Door het BCN rapport is het nu dicht. Na wat opmerkingen over het in de motie genoemd bedrag, wordt dat uit de motie geschrapt. Volgens de burgemeester is het door de provincie vereiste herstelbedrag te overzien. Maar Van der Valk wil niets betalen voor de exploitatie. Dus dat is voor rekening gemeente en kost tonnen. Dhr. van Bruggen doet de suggestie om aan de motie toe te voegen: “De gemeente koopt het bad terug voor € 1,- en vraagt om de exploitatiekosten.” Dhr. Hesp kondigt een motie aan van VVD, GL, KM en CDA. Op verzoek van de PvdA volgde weer een schorsing. In feite was er weinig verschil met de SP motie, alleen was er bij de SP motie sprake van ‘moeten’ en werd er een bedrag genoemd, terwijl bij de andere motie gevraagd wordt te kijken wat mogelijk is binnen genoemde kaders. De SP motie werd nog enigszins aangepast. Uiteindelijk werd gestemd en staakten de stemmen. De SP motie werd gesteund door de PvdA, CU en SP, de andere motie door de indieners. De volgende raad komen ze weer in stemming. De burgemeester constateerde dat allen het erover eens waren dat er een gesprek moet komen met Van der Valk over tijdelijke openstelling en over de kosten. De voorkeur van de raad is optie 3: onderzoek ­­kosten nieuw zwembad in Zuidbroek. Dat laatste heeft financiële consequenties, waarschuwt de burgemeester. Er volgt een minuut schorsing om de Pinquin leden gelegenheid te geven te vertrekken. De publieke tribune is vrijwel leeg!
 
5. Vaststellen milieu-uitvoeringsprogramma 2011
Mevr. Boerma (PvdA) is blij hoe de communicatie nu gaat. Zij vraagt naar het tijdpad m.b.t. het afval reductieplan. Dhr. van Bruggen constateert dat de kosten voor afval en personeelskosten niet zijn genoemd. 
Dhr. Blaauw had vragen over het aantal aanvragen m.b.t. omgevingsvergunning, handhaven asbestketen, of de asbestcursus ook toegankelijk is voor particulieren, is er nog sprake van illegale dumping, grootte geluidszonering, percentage duurzaam inkopen, klimaatbeheersing gemeentehuis. Mevr. Boerma wilde weten of m.b.t. vrije veld de 150 uur BOA een uitbreiding van de uren BOA betekent. Is het mogelijk om bij het aanvraagpakket omgevingsvergunning een folder duurzaam bouwen toe te voegen? Kan bij aanpassing gemeentelijke gebouwen voorrang gegeven worden aan scholen. Wethouder mevr. Siersema antwoordt dat getracht wordt meer te doen aan communicatie. Aan een afval reductieplan zitten veel kanten. Zij stelt voor hierover in een commissievergadering nader te praten. De uren voor het afval reductieplan zijn opgenomen in de gewone begroting. Het streven is omgevingsvergunningen op orde te brengen. Sommige mensen vergeten vergunningen aan te vragen. Het is niet direct bekend om hoeveel dat gaat. Als het bekend wordt, wordt gegarandeerd binnen 6 maanden een vergunning verleend. Niet voor alle activiteiten hoeven meer vergunningen te worden aangevraagd. Er kunnen dit jaar nog ± 8 verzoeken komen. Asbest blijkt een groot probleem. Jaarlijks zijn er net zoveel asbest als verkeersslachtoffers. Bij constateren van illegale dumping hoopt de wethouder dat het gemeld wordt. Het liefst met kenteken erbij. Er geldt een gebiedszonering rond het oude industrieterrein. Het convenant duurzaam in- kopen zit nog niet ‘tussen de oren’. Er is nog niemand voor aangewezen. Over klimaatbeheersing wordt nagedacht in de oude streekraad. De burgemeester vult aan dat voorkomen moet worden dat er toch iets anders moet. In het gemeentehuis dacht men eerst aan airco’s, maar dat wordt nu verder bekeken. Het is niet energiebesparend. De wethouder merkt op dat vorig jaar al aandacht is besteed aan de ventilatie van de scholen. Mevr. Swieringa stelt dat het niet alleen de ventilatie betreft, maar ook koolstof. M.b.t.  het ‘nieuwe rijden’ gaat het om bewustwording, aldus de wethouder. Men is er niet actief mee bezig en ook niet met de energiebesparende maatregelen. Later horen we er meer over. Het voorstel is aangenomen.
 
6. Verordening Winkeltijden Menterwolde 2011
De winkeltijdenwet is per 1 januari 2011 gewijzigd. De verordening moet worden aangepast. Mevr. Bos (VVD) vraagt of het een landelijke regel is dat er maar één winkel open mag op zondag. Dat is niet fair. Waarom geldt het alleen voor nieuw te vestigen winkels. Zij ziet graag een ‘toeristisch gebied’ aanwijzing van april/september. En de mogelijkheid tot openstelling tijdens de Culturele Dag op Hemelvaartsdag in Noordbroek. Dat is ook toeristisch. Dhr. van Bruggen is tegen openstelling op zondag. De zevende dag is de rustdag. Dhr. Blaauw constateerde enige tegenstrijdigheden en onjuiste verwijzingen. Dhr. Wind is tegen zondagopenstelling. Is het college of de raad de bevoegde instantie? Mevr. Swieringa is eveneens tegen openstelling. Dat geeft oneerlijke concurrentie. Wethouder Batelaan (VVD) antwoordt dat landelijk is bepaald dat maar één winkel open mag. Een toeristisch gebied is nu nog niet aan te wijzen in Zuidbroek, er wordt nog niet voldaan aan artikel 10. Hemelvaartsdag en bedrijven maken nu al gebruik van de 12 dagen regeling. Mochten er meer aanvragen komen, dan zal er worden geloot. Mevr. Bos vraagt of de eigenaren van de winkels dat zelf mogen beslissen. Dat geldt als het om een eenmanszaak gaat, volgens dhr. Wind. In overige gevallen betreft het ook personeel. Als het dan toch moet, valt te denken aan een roulerings-systeem. Met CDA, CU en SP tegen is het voorstel aangenomen met 11 voor en 3 tegen.
 
6a. Motie GroenLinks m.b.t. “De Wet Werken naar Vermogen opgenomen in bestuursakkoord VNG.”
Volgens dit akkoord moeten gemeenten een evenwichtig deel van het budget besteden aan begeleiden van bepaalde groepen naar de arbeidsmarkt, waardoor er voor andere groepen te weinig overblijft. Dhr. Hesp merkt op, dat hierover is gesproken door het kabinet en de VNG. Op 10 mei is er in Zwolle een VNG congres hierover. Hij vraagt de motie uit te stellen tot de volgende raad. Wethouder mevr. ter Steege (GL) gaat op 10 mei naar Zwolle. Dhr. Gruben (PvdA) en dhr. van Bruggen stemmen in met de motie. Mevr. Jongedijk houdt de motie aan en wil graag mee naar Zwolle. Beide dames krijgen een lift van dhr. Hesp.
 
7. Ingekomen stukken en mededelingen
De PvdA had een drietal schriftelijke vragen gesteld. Die over het zwembad/sporthal in Zuidbroek zijn al bij het agendapunt behandeld. Vraag 1 betreft bezuinigingen in het onderwijs. Mevr. Boerma vraagt of de bevindingen zijn gedeeld. Wethouder de Winter zegt dat de maatregelen zijn aangepast. Vraag 2 betreft een brief van de ijsvereniging Muntendam. Dhr. Velthuis constateerde dat er wel overleg heeft plaatsgevonden, terwijl in de brief van 11 februari staat van niet. Wethouder mevr. de Winter antwoordt dat er nieuw overleg is geweest tussen de ijsvereniging en de voetbalvereniging over hoe ze bijeen kunnen komen. Voor de raad liggen enige stukken ter inzage. 
Mededelingen: wethouder mevr. ter Steege meldt dat tot dusverre de Thuiszorg huishoudelijke hulp door drie zorginstanties wordt verleend. Onlangs is Thuiszorg Groningen overgenomen. Tachtig van driehonderd adressen werden daardoor geholpen. Van de NMA moet nu een deel van de Thuiszorg Groningen taken worden afgestoten aan Zorgcompas. De gemeente wil zelf graag hier voor naar Fivelland. Er wordt verder overlegd.
 
8. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen
Mevr. Siersema wil wel graag alle notulen ook op papier. Niet alle vergaderingen worden uitgezonden. Alle vergaderingen zijn nu op internet te volgen. 
 
9. Notulen van de raadsvergadering van 3 maart 2011 en 31 maart 2011
N.a.v. notulen 31-3-2011: dhr. Wind had zich niet namens de vier coalitiepartijen mogen kandideren als nieuw lid RvC Bedrijvenpark Gouden Driehoek. Dat mag wel namens partij, niet namens partijen. Volgens dhr. Gruben heeft de burgemeester dat wel gezegd. Het ging om een stremverklaring, aldus wethouder Batelaan, dat is niet verboden. Dhr. Loer (PvdA) zag in ‘Tussenklappen’ dat contact over sportcomplex Noordbroek loopt via dhr. J. Blaauw (gem), dat zou toch via de DAR? Wethouder de Winter antwoordt, dat over sportvelden enz. alles via de gemeente gaat. Dhr. Wind ziet in de notulen van 31-3 behalve Pinquin ook graag ZUVOC genoemd. Wethouder mevr. ter Steege heeft nog steeds niet de gegevens over de AWBZ bijdrage, waar mevr. de Roos (PvdA) naar vraagt. Mevr. Bos wijst erop dat de gemeente slordig met bomen omgaat. Ze ziet dat vorig jaar geplante boompjes daar watergebrek weer doodgaan. Mevr. Siersema wil graag weten om welke bomen het gaat. 
 
10. Actielijst/toezeggingenlijst versie 29-04-2011
De info over entree Muntendam is geweest. Wethouder mevr. de Winter zal schriftelijk bericht over de resultaten van de scholen. Om 10 voor 12 was het officiële deel afgelopen. Voor het vragenuur waren er drie vragen; één van de PvdA en twee van de VVD.
Dhr. Loer vraagt of het bij de college bekend is dat de stenen bij de onlangs gewijzigde bestrating in o.a. de Zuider- straat en de Nieuweweg in Muntendam afbrokkelen. Dit is bekend zegt wethouder Siersema. De stenen waren misbaksels, dat was de schuld van de leve- rancier. Die zal zorgen voor vervanging van de stenen en het arbeidsloon.
Dhr. Hesp vroeg of beantwoording van brieven aan de gemeente sneller gaat als de vraag gesteld wordt door de DAR. De burgemeester antwoordt dat dat geen verschil uitmaakt. Als het antwoord duidelijk is krijgt men binnen 14 dagen bericht, anders binnen 6 weken.
Zijn tweede vraag betrof de stand van zaken m.b.t. MFC Noordbroek. Volgens mevr. de Winter zijn er enige opties. Binnenkort komt er een nieuwsbrief en daarna wordt er geregeld in de ‘Tussenklappen’ gemeld. 
 
Na 3 uur vergaderen en 80 minuten schorsen volgde om 24.20 uur sluiting. De volgende raad is op 26 mei a.s.