Gemeentelijke organisatie

De ambtelijke organisatie van de gemeente Menterwolde bestaat uit twee afdelingen: Bedrijfsvoering & Dienstverlening, Beleid & Samenleving

Gemeentesecretaris
Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de gemeentesecretaris/algemeen directeur. De gemeentesecretaris heeft de dagelijkse leiding over de organisatie en is adviseur van het college van Burgemeester en wethouders. Het onderdeel P&O (personeel en organisatie) wordt rechtstreeks door de gemeentesecretaris aangestuurd.

Afdeling Beleid en Samenleving
De afdeling heeft als doel om het maatschappelijk welzijn en het woon- en leefklimaat van de inwoners van Menterwolde op peil te houden dan wel te bevorderen. De afdeling is onderverdeeld in twee clusters: Uitkeringsadministratie/BackofficeWMO/jeugd en Werk en Inkomen.

• Het cluster Uitkeringsadministratie/Backoffice WMO/jeugd verzorgt naast de uitkeringsadministratie ook de backofficefunctie van de WMO/jeugd.
• Het cluster Werk en Inkomen verzorgt de uitvoering van maatregelen op het gebied van werk en inkomen (sociale dienst.

Het afdelingshoofd geeft leiding aan de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de strategie van Ruimtelijke Ordening/Economische Zaken, het beleid en de advisering voor maatschappelijke zaken/sociaal domein, welzijn en zorg, sport (inclusief zwembad), onderwijs.

Het afdelingshoofd verzorgt de regievoering voor het Sociaal Team en de ODG (Omgevingsdienst Groningen).

Afdeling Bedrijfsvoering en Dienstverlening
Binnen de afdeling Bedrijfsvoering Dienstverlening zijn de bedrijfsvoering en de in- en externe dienstverlening samengebracht.

De dienstverlening voor de burger vindt voornamelijk plaats via het cluster KCC/Publiekszaken. Het KCC (klantencontactcentrum) heeft tot doel om klanten, burgers, bedrijven en instellingen op eenduidige wijze informatie, diensten en producten te verstrekken, vragen, ideeën, klachten en wensen te behandelen.

De afdeling heeft een regisseursrol waar het gaat om de dienstverlening met betrekking tot informatiesering en automatisering (I&A), openbare ruimte (IBOR) en gebouwenbeheer. 

Loco-secretarisschap
Bij afwezigheid van de gemeentesecretaris worden bepaalde taken van de gemeentesecretaris waargenomen door de loco-secretaris.