Notulen B&W 2 oktober 2007

Vergadering burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2007.

Aanwezig:
E.A. van Zuijlen, burgemeester
M.Ploeger, M. Post, J. Velthuis, wethouders
K. Nieland, gemeentesecretaris

Vaststelling notulen

Ingekomen stukken en mededelingen:
1) Geboortekaartje Esther Zuidema, medewerkster afd. Samenlevingszaken.
Voor kennisgeving aannemen.
2) Uitnodiging Stichting Bouwsociëteit Groningen voor bijeenkomst op 1 oktober 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
3) Uitnodiging Veenkoloniaal Museum voor opening tentoonstelling op 7 oktober 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
4) Uitnodiging Jan Modderman Stichting voor lezing van de heer Ivo Opstelten op 27 oktober 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
5) Vooraankondiging Halt Noord-Nederland e.a. voor interactieve middag over o.a. schoolveiligheid op 8 november 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
-6 Uitnodiging VNG voor Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 12 november 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
7) Uitnodiging Europa decentraal voor de viering van hun 5-jarig bestaan op 15 november 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
8) Uitnodiging ZorgBrug Nederland voor bijeenkomst op 22 november 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
9) Brief VNG inz. studiereizen naar Brussel en Straatsburg.
Voor kennisgeving aannemen.
10) G.S. besluitenlijst nr. 26.
Voor kennisgeving aannemen.
11) Verslag en actielijst Managementteam d.d. 19 september 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
12) Verslag informatiebijeenkomst speelvoorziening Meeden d.d. 18 september 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
13) Informatiebulletin Grenzeloos.
Voor kennisgeving aannemen.
14) Brief Van der Valk Hotel Zuidbroek inz. gebruik zwembad en sporthal door de gemeente.
Ambtelijk zal een conceptbrief aan de directie van Van der Valk Hotel Zuidbroek worden geredigeerd. De redactionele inhoud van de conceptbrief ter besluitvorming voorleggen aan het college.
15) Brief Ned. Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging inz. vergunningverlening voor activiteiten op de zondag.
Voor kennisgeving aannemen.
16) Brief Vereniging voor Volksvermaken Zuidbroek inz. afronding subsidie feestweek 2007.
Kennis wordt genomen van de brief v.d Vereniging voor Volksvermaken Zuidbroek waarin wordt medegedeeld dat de feestweek Zuidbroek in 2007 een batig exploitatiesaldo heeft opgeleverd en dat derhalve geen beroep behoeft te worden gedaan op de toegekende gemeentelijke garantiesubsidie.
17) Brief Arriva inz. experiment openbaar vervoer en doelgroepenvervoer.
Kennis wordt genomen van de brief van Arriva Personenvervoer Nederland BV d.d. 18 september 2007 waarin het college worden geïnformeerd over het feit dat het komende jaar onder andere ook in deze gemeente een proef zal worden gehouden betreffende het combineren van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer.
18) Brief Korfbalver. DDK waarin zij vermelden dat Korfbalver. DDK een slapende vereniging wordt.
De Omnivereniging Noordbroek waarvan de Korfbalver. DDK deel uitmaakt zal worden uitgenodigd voor een gesprek aangaande het gebruik en beheer van de sportkantine op het sportveldencomplex te Noordbroek.

Samenwerking rioleringszorg.
Besloten wordt op zeer korte termijn het personeel te informeren. Daarbij zullen aanwezig zijn de portefeuillehouder P&O en Openbare Werken + ambtelijke ondersteuning.
Wethouder Ploeger zal het personeel van de afd. Grondgebiedzaken/Openbare Werken uitnodigen voor een gesprek waarbij het betrokken personeel zal worden geïnformeerd over het feit dat de gemeenten Menterwolde, Pekela, Reiderland, Scheemda, Veendam en Winschoten hebben besloten gezamenlijk te onderzoeken hoe taken op het gebied van beheer en onderhoud van rioleringssystemen aan het Waterbedrijf Groningen uitbesteed zouden kunnen worden.

College-conferentie Borkum.
Op 5 en 6 oktober a.s. zullen de colleges van burgemeester en wethouders van Bellingwedde, Menterwolde, Pekela en Veendam op het Duitse waddeneiland Borkum gesprekken voeren over de mogelijkheden van samenwerking tussen de genoemde 4 gemeenten.

Bestemmingsplan Buitengebied Meeden en Zuidbroek/Noordbroek, herziening ex artikel 30 WRO (aanvullende toelichting).
Het bestemmingsplan buitengebied Meeden en Zuidbroek/Noordbroek moet nog worden aangepast aan de goedkeuringsbesluiten van Gedeputeerde Staten en uitspraken Raad van State.
Besloten wordt in te stemmen met de thans voorliggende voorschriften en de formele procedure voor het herzienings-plan thans te starten.

Verzoek H. Loots, Middenweg 70, Muntendam om aankoop perceel grond.
Overeenkomstig advies afd. Grondgebied-zaken:
0) te besluiten tot verkoop van een strook grond van ongeveer 290 m2, gelegen aan de westzijde van de woning op het perceel Middenweg 70 te Muntendam, en de gebruikelijke taxatie te laten uitvoeren;
1) verzoeker informeren middels overgelegde conceptbrief.

Veranderen oefengebouw in unit lesgebouw en het oprichten van een nieuw oefengebouw en een brand oefencontainer, Industrieterrein 20 in Zuidbroek.
Overeenkomstig advies afd. Grondgebied- zaken medewerking verlenen aan het veranderen van een oefengebouw in een unit lesgebouw en het oprichten van een nieuw oefengebouw en een brand oefencontainer op het perceel Industrieterrein 20 in Zuidbroek, middels het starten van een vrijstellingsprocedure als bedoeld in artikel 19 , lid 2 van de WRO.

Noodunits bij de Insp. Amerikaschool in Noordbroek.
Aanhouden.

Uitvoering BOA-taken.
Overeenkomstig advies afd. Grondgebied-
Zaken:
0) de BOA-taken te bevestigen;
1) kennis te nemen van de omschreven werkwijze;
2) te besluiten tot een tweemaandelijks bestuurlijk-ambtelijk overleg
3) de raad te informeren via de "notitie evaluatie BOA-taken".

Transactievoorstel voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting zonder milieuvergunning: gronddepot.
Overeenkomstig advies afd. Grondgebied-zaken in te stemmen met transactievoor-stel van € 750,--.

"Pilot wonen met zorg"; oplevering concept rapportage.
Aanhouden.

Milieuverslag.
Aanhouden.

Aanvragen kapvergunning van:
0) J. Smith, Achter de Wal 24, Zuidbroek voor 3 berken;
Kapvergunning te verlenen.
1) J. Smit, Galgeweg 5, Zuidbroek voor 2 kastanjes en 1 berk;
Kapvergunning te verlenen.
2) J. Doornbos, Hoofdstraat 98, Noordbroek voor 3 populieren.
Kapvergunning te verlenen.

Advies n.a.v. het bezwaar van medewerkers Samenzorg tegen een ingesteld stopverbod langs beide zijden van de Herman Gorterweg te Muntendam.
Overeenkomstig advies cie. bezwaar- en beroepschriften de medewerkers Samenzorg niet-ontvankelijk te verklaren in hun bezwaar.

Advies n.a.v. het bezwaar van heter H. Knip te Muntendam tegen een ingesteld stopverbod langs beide zijnde van de Herman Gorterweg te Muntendam.
Overeenkomstig advies cie. bezwaar- en beroepschriften de niet-ontvankelijk te verklaren in hun bezwaar.

Advies n.a.v. een klacht van de heer J.G. Alders te Muntendam tegen een gedraging van de gemeentelijke brandweer van de gemeente Menterwolde.
Overeenkomstig advies cie. bezwaar- en beroepschriften de klacht van de heer Alders ongegrond te verklaren.

Stand van zaken implementatie website en digitale dienstverlening.
Overeenkomstig advies afd. Middelen en Ondersteuning:
0) in te stemmen met het voorstel om de website inclusief productencatalogus en digitale formulieren in december/ januari online te laten gaan. In januari 2007 te starten met het digitale dienstverleningstraject;
1) de raad te informeren over de voortgang van de implementatie van de website en digitale dienstverlening.

Concept-begroting 2008.
De voorliggende concept-gemeentebegroting 2008 wordt thans ongewijzigd vastgesteld. De concept-begroting zal thans worden toegezonden aan de leden van de raad. De raadsbehandeling zal plaatshebben op 8 november a.s.

Huisvesting reïntegratiemedewerkers op de Heemtuin.
Besloten wordt tot het doen plaatsen van units met een oppervlakte van 90 m2 op De Heemtuin voor de huisvesting van de reïntegratie-medewerkers. Eveneens zal een zeecontainer worden geplaatst voor de berging van materialen en gereedschap. De totale kosten van plaatsing bedragen plm. € 25.000,-- en kunnen financieel worden gedekt uit het werkdeel Wet Werk en Bijstand 2007.
Voor de plaatsing van de units kan thans worden overgegaan tot de procedure van bouwvergunningverlening binnen het bouwvlak.
De zeecontainer voor de berging van materialen en gereedschap moet niet in het zicht worden geplaatst.

Ketensamenwerking (aanvulling).
Het college kan ermee instemmen dat er een ketensamenwerking tot stand komt tussen UWV, CWI en de gemeenten Menterwolde, Veendam en Pekela met als insteek dat elke uitkeringsaanvrager WW of WWB zich eerst meldt bij een team van medewerkers van de betrokken participanten voor een onderzoek en diagnose naar de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
Er zal geen ambtelijke formatie-uitbreiding plaatsvinden en de ambtelijke inbreng van Menterwolde zal plm. 0,2/0,3 fte bedragen.
De samenwerking zal na 1 jaar worden geëvalueerd.

Huisvestingtaakstellingen.
Kennis wordt genomen van de brief van het college van Ged. Staten d.d. 24 september 2007 waarbij aan het college complimenten worden gemaakt voor de inspanningen betreffende de uitvoering van de taakstelling huisvesting statushouders. De aan deze gemeente opgelegde taakstelling is gerealiseerd.

Vastgesteld d.d. 9 oktober 2007.

Burgemeester en wethouders van Menterwolde,

E.A. van Zuijlen, burgemeester
K. Nieland,
secretaris

Mededelingen en voortgangsverslaglegging:

Burgemeester:
Reikt aan de leden van het college van b. en w. een kopie uit van het door Advocatenkantoor Plas & Bossinade uitgebracht advies inz. de kwestie Drukkerij De Bruin te Noordbroek.