Raadsvergadering d.d. 10 maart 2010

Langer schorsen dan vergaderen...

1. Opening.
Bij de laatste vergadering van de oude raad ontbraken, behalve weth. Post, de heren Huizenga, v.d. Wege en Lanting.

2. Vaststellen agenda.
De agenda bleef ongewijzigd.

3. Notulen raadsvergaderingen 28-01-10 en 18-02-10 + Activiteitenlijst/tezeggingenlijst 1 maart 2010.
De notulen van beide voorgaande vergaderingen werden onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. Wel vroeg mw. Siersema of de door haar ingediende motie m.b.t. besteding van zgn. Zuiderzeelijngelden is doorgestuurd naar andere gemeenten. Burg. van Zuijlen antwoordde, dat dat dat alleen naar de Provincie en Gedeputeerde Staten is gedaan. De andere Groninger gemeenten zullen alsnog om adhesie worden gevraagd.
De aktielijst meldde geen bijzonderheden.

4. a. Oordeel rechtmatigheid verkiezingen.
b. Onderzoek geloofsbieven en toelating (op)nieuw benoemde raadsleden.
De geloofsbrieven van de (op)nieuw benoemde raadsleden werden onderzocht door de aftredende raadsleden mw. Van Bruggen, dhr. Olthoff en dhr. Dijkman. Zij moesten o.a. letten op al dan niet betaalde nevenfuncties. Ook moest de rechtmatigheid van de verkiezingen worden bekeken. Het onderzoek gebeurde grondig en duurde 35 minuten.
De rechtmatigheid werd in orde bevonden en er waren geen op- of aanmerkingen m.b.t. de nieuwe raadsleden. De burg. dankte de commissieleden en constateerde dat de verkiezingen rechtmatig zijn verlopen en alle gekozenen de volgende dag (11 maart) geïnstalleerd kunnen worden.

5. Sluiting.
Dit was de laatste vergadering in deze samenstelling, morgen is de installatie van de nieuwe raad. Daarbij is de griffier mw. P. Grit niet aanwezig. Zij wordt dan geinstalleerd als (PvdA)raadslid in Marum. Om 19.50 uur sluit de burg. de vergadering.