Raadsvergadering d.d. 10 september 2009

College gehalveerd...

1. Opening.
De heer van Bruggen en wethouders Post en Velthuis ontbraken, voor zowel de notuliste als de griffier waren er vervangsters.

2. Vaststellen agenda.
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht burgers.

Hiervan werd geen gebruik gemaakt.

4. Vaststellen van de ‘Verordening tijdelijke regels Wet investeren in jongeren’.
Per 1 oktober a.s. treedt de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking. Gemeenten worden verplicht jongeren van 18 tot 27 jaar die een uitkering aanvragen een werk en/of leeraanbod te doen. Omdat er door de zomervakantieperiode onvoldoende voorbereidingstijd was komt er eerst een tijdelijke regeling die aansluit op de nieuwe wet. Jongeren die echt niet kunnen werken of leren vallen buiten de regeling. Wie wel kan, maar niet wil verspilt een uitkering of komt daar niet voor in aanmerking. N.a.v. gestelde vragen antwoordt de burg. dat getracht wordt zoveel mogelijk jongeren ‘uit de bak’ (van uitkeringsaanvragers) te halen, waarbij zij zelf ook geacht worden actief te gaan zoeken. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen ook zitting nemen in de WMO-raad in het kader van cliëntenparticipatie. Voor een eventueel vervolgtraject hebben de gemeenten geen machtsmiddel, wel bemoeizorg. Weth. Ploeger vult aan dat het soms in zgn. multiprobleem gezinnen om heel andere zaken gaan.  Bij jongeren met een handicap kan er sprake zijn van aangepast werk. De raad ging akkoord met het voorstel.

5. Vaststellen beleidskader peuterspeelzaalwerk alsmede de ‘Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaal- werk gemeente Menterwolde’.

Tot 2005 viel het peuterspeelzaalwerk onder de verordening kinderopvang. Dat mag niet meer, dus moet er een nieuw beleidskader en een verordening Peuterspeelzaalwerk worden vastgesteld. Daarbij wordt vooral gelet op de ontwikkeling van het jonge kind, de bestrijding van mogelijke achterstanden en de zorg rond het kind. Een belangrijke plaats is daarbij de zgn. voor- en vroegschoolse educatie. Het beleidskader gaat dienen als uitgangspunt voor de verdere ontwikkelingen en is besproken met de Stichting Welzijn Menterwolde (SWM). Het peuterspeelzaalwerk moet meewerken aan de Brede School ontwikkeling in de gemeente. De gemeente wil naar zgn. ambitieniveau 3, waarbij ook een ondersteunende rol naar de ouders geldt. Per schooljaar 2010/2011 moeten dan alle nu op projectbasis beschikbare middelen structureel beschikbaar zijn. In de begroting 2010 wordt n.a.v. de verantwoordelijkheidsverdeling die voor de gebouwen vastgelegd is, een bedrag opgenomen.  SWM moet voldoen aan de eisen die aan een peuterspeelzaal worden gesteld. Per 1 januari 2010 wordt een progressief systeem van heffen van een ouderbijdrage ingevoerd. Als de jaarrekening van de stichting duidelijk uitwijst dat er minder inkomsten zijn daardoor, dan vergoedt de gemeente achteraf het zo ontstane tekort. N.a.v. gestelde vragen antwoordt weth. Ploeger dat de afstand tot de buitenspeelplaats in Meeden 50 m is en geen 200 m. Deze speelplaats wordt ook door anderen gebruikt. De speelplaats wordt niet aan het gebouw vast verplaatst omdat de peuterspeelzaal een monumentaal gebouw is dat niet aangetast mag worden en bovendien ligt de aula erachter. Een rouwstoet kun je niet door een speelterrein laten rijden en dan zou het complete terrein heringericht moeten worden. Het project ‘Spraakmakend’ is in feite al een aanzet voor de nieuwe verordening. Het is niet de bedoeling om alles al in de begroting te zetten. Als de SWM zich gaat bezighouden met de inning van de ouderbijdragen, geldt duidelijk privacybewaking. De kosten voor gebouwen en huisvesting is budgettair neutraal. Weth. Ploeger merkt nog op dat de kosten voor de aanleg van een buitenspeelplaats niet worden vergoed, dus voor rekening van de gemeente komen. Met de toezegging dat alle kosten die gemaakt moeten worden om ambitieniveau 3 te halen eerst in de raad komen, gingen allen akkoord met het voorstel.

6. Weigeren van een projectbesluit ex artikel 3.10 Wro voor het plaatsen van een tweede bedrijfswoning op het perceel kadastraal bekend gemeente Noordbroek, sectie I, nummer 561.
De nota lintbebouwing, de dorpsvisie Noordbroek en het daar geldende bestemmingsplan maken het bouwen van een tweede bedrijfswoning aan de Zuiderstraat onmogelijk. Ook wordt niet voldaan aan de geldende regels voor een tweede bedrijfswoning. Het is weth. Ploeger niet bekend dat de aanvrager uit de krant moest lezen dat er geen toestemming voor wordt gegeven. Evenmin is hem bekend of er gesproken is over alternatieven. Hij wil eerst met de betreffende ambtenaar spreken voor dat hij eventueel contact opneemt met de aanvrager. Dhr. Dijkman wijst nog op inconsequenties in de situatietekening. Ook dat wordt uitgezocht. De raad ging ook hier met het voorstel akkoord. In vergelijkbare gevallen is tot en met de Raad van State gebleken dat het niet kan.

7. Herziening exploitatie-opzet plan Tolweg.
In fase 2 van plan Tolweg worden geen 98 maar 74 kavels uitgegeven. Dit omdat gevraagd wordt naar grotere kavels, ook voor de sociale woningbouw. De totale opbrengst zal nagenoeg gelijk zijn, aldus weth. Ploeger. Voor de tot nu toe steeds geldende vaste kavelprijs gedurende de looptijd van een plan, geldt voortaan een jaarlijkse indexering van 2%. Om te voorkomen, dat er een hogere kavelprijs (immers grotere kavels) voor starters problemen m.b.t. een starterlening komen, wordt de kavelprijs voor hen verlaagd van € 85,-- voor € 76,-- per m2. Er bleek een gat van  € 100.000,-- door die grotere kavels te ontstaan. Daarom worden de kavels in de vrije sector € 4,-- per m2 duurder. Het is onbekend of het resterende contingent van 24 woningen elders gebouwd mogen worden. Een definitief antwoord daarop geeft weth. Ploeger pas nadat er een Streekraadvoorstel over de verdeling van de contingentering  behandeld is. In fase 1 van de Tolweg zijn nog 7 kavels beschikbaar, maar er is al vraag naar kavels in fase 2. De kavelprijs blijft concurrerend t.a.v. omliggende gemeenten. Ook dit voorstel werd zondermeer aangenomen.

7a. Bouw gymnastieklokaal bij het gebouw ‘Het Kwartet’ te Zuidbroek.
Toegevoegd aan de agenda was de bouw van een gymnastieklokaal bij Het Kwartet. Bij de bouw van het Kwartet waren er onvoldoende middelen om er direct een gymzaal bij te bouwen. Wel is er inmiddels € 600.000,-- voor gereserveerd. Helaas is de BTW nu niet terug te vorderen. Er is indertijd uitgegaan van de ‘kale’ bouwkosten, de inventaris was niet inbegrepen. Als de bouw gelijktijdig met Het Kwartet had plaatsgevonden, was de BTW wel aftrekbaar geweest. Wat betreft de verkeersveiligheid, ook m.b.t. het lopen naar de Broeckhof, er komt een extra verbinding naar de Kerkstraat tegenover de Wegwijzer. Inschakelen van een Duitse aannemer is nu niet meer mogelijk. De bouw is op uitnodiging openbaar aanbesteed. Dhr. Dijkman stelde o.a. voor om bruikbare en goedgekeurde gymtoestellen uit de Broeckhof in de nieuwe gymzaal te gebruiken om zo kosten te besparen. Weth. Ploeger was het met hem eens en hier zal zeker naar gekeken worden. Wat er met de gymzaal in de Broeckhof gebeurt, is zaak van het bestuur. Ook lokale verenigingen kunnen gebruik gaan maken van de nieuwe zaal. Na de beantwoording van alle vragen en de opmerking over de verkeersveiligheid ging ook mw. Siersema (die twijfelde aan het nut van verplaatsing van de gymzaal) akkoord, zodat ook dit voorstel met alle stemmen voor is aangenomen.

8. Aanpassen van het ‘Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de raadscommissie Menterwolde 2009’ (aanpassen van artikel 11).
Met een correctie m.b.t. de agenda voor de commissie en een tekstcorrectie werd dit punt aangenomen.

9. Benoeming agendacommissie.
Als leden van de agendacommissie waren namens de coalitie kandidaat de heren Huizenga (PvdA) en de Wekker (GroenLinks). Voor de oppositie waren er 5 kandidaten, n.l. mw. Siersema (Kritisch Menterwolde), mw. Meijer (Groep Weijer/Meijer, mw. Bos (VVD), mw. v. Bruggen en de indiener van het voorstel dhr. van Bruggen (ChristenUnie). Mw. Siersema trok zich terug. De stemcommissie bestond uit dhr Dijkman (voorz.), mw. Siersema, en mw. de Roo.  Na de uitleg over het juist invullen bleek de uitslag dhr. Huizenga 12 stemmen, dhr. de Wekker 14, mw. v. Bruggen en dhr. v. Bruggen beiden 9 en mw. Bos en mw. Meijer elk 5 stemmen. De agendacommissie vergadert maandag 14 september voor het eerst.
10. Ingekomen stukken en mededelingen.
Alle ingekomen stukken zijn voor kennisgeving aangenomen.
Investeringen: - Het bergbezinkbassin aan de Zevenwoldsterweg te Meeden kost geen € 495.870,--, maar € 378.137,-- excl. BTW, waarbij de BTW terug te vorderen is.
- Een hydraulische heggenschaar kostte geen € 10.000,--, maar € 5.000,-- ook weer doordat er geen BTW verschuldigd is.
- Een mobiel informatiesysteem voor de brandweer kost € 7.766,-- i.p.v. € 8.000,--.

11. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Er waren geen mededelingen.

12. Notulen raadsvergadering 25 juni 2009 + actielijst/toezeggingenlijst.
Weth. Ploeger is nog volop bezig met het centrumplan Zuidbroek. Waarschijnlijk komt er op 29 september een info-avond voor de bevolking. De stukken van de projectontwikkelaar kloppen niet met de stukken van de gemeente/het college. Er is juridisch advies gevraagd.
Actielijst:
Veel punten zijn voor de afwezige wethouder.
Met de verdubbeling van de N33: het gaat nog om plannen, de realisatie is ca. 2013. Er is nog geen voorstel aan de raad om beschikbaarstelling van de gevraagde € 2,4 miljoen. N.a.v. de bevolkingskrimp: uit de voorlopige nieuwe cijfers blijkt de krimp van de bevolking in Menterwolde maar 10%.

13. Sluiting.
Om 22.05 uur wordt het officiele gedeelte gesloten en volgt
Het Vragenuur:
- Dhr. Dijkman wijst op het nieuwe gebruiksbesluit rondom de brandveiligheid. De verantwoordelijkheid ligt nog meer bij de gebruiker van het gebouw. Vaak volstaat een melding, ook moet de gebruiker een logboek bijhouden en daarbij allerlei gebouwtekeningen, certificaten, vluchtwegbeschrijvingen enz. Gevraagd wordt of men hiervan op de hoogte is. Te denken valt aan scholen, sportgebouwen, zwembaden, horeca enz. En wat is er veranderd t.o.v. de oude regeling? Volgens de burg.  gaat het om een omkering van de vroegere eisen. Nadruk ligt op de meldingsplicht. Er is een gebruiksbesluit van 87 blz. De controleplannen moeten worden aangepast. Dat is in voorbereiding. Er blijft vergunningsplicht voor een nachtverblijf voor meer dan 10 personen, een dagverblijf voor meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar; dus voor horeca en scholen enz. blijft vergunningsplicht. Het bijhouden van het logboek enz. en de kosten zijn dan waarschijnlijk ook voor hen.

- Mw. Bos had een tweetal vragen; Volgens de krant is er het voornemen om in de Nije Horn weer een supermarkt te realiseren. Is dat verantwoord? Dit is geen voornemen van het College, maar van de ontwikkelaar. Het DPO stelt dat een discounter er kan komen. Het College heeft gezegd om wel te willen meewerken, maar de raad kan altijd nog de bestemming wijzigen.
Wat zijn de consequenties nu er minder geld komt uit de Essent aandelen? De verkoop van het Essent deel in Borssele aan RWE staat nog ter discussie. Een partner van Essent is het niet eens met de verkoop van hun aandeel en zijn in beroep gegaan. Het blijkt echter nog steeds om een rechtsgeldige verkoop te gaan.

- Dhr. v.d Wege informeert of de aangekondigde subsidie voor het verbeteren van de binnentemperaturen ook geldt voor de Tandem. Dat is niet het geval, wel voor plannen die nog niet zijn behandeld. Het wordt wel aangevraagd voor o.a. de Verkruisenschool.
- Dhr. Lanting had een aantal vragen n.a.v. mogelijk uitstel van de spoorlijn Zuidbroek-Veendam en halte Duurkenakker. Bovendien vroeg hij naar de reactie van de nieuwe gedeputeerde Jager in dezen en mogelijk meebetalen aan een feestje in Veendam bij de evt. opening. Is het rapport Goudappel/Coffeng klaar en is het wenselijk om de belangen van specifiek Meeden en Muntendam te bepleiten.
Weth. Ploeger meldt dat het genoemde rapport dinsdag is behandeld. Er is overleg met de gedeputeerde. Formeel is er niets bekend, informeel dat het gaat om het rangeren. Als er een trein staat, kan er niets langs. Voor de halte Duurkenakker was men destijds te laat, maar het wordt bekeken. In juli vroeg Veendam
€ 10.000,-- als bijdrage voor het feest, in augustus is dat herzien. Het lijkt beter dat het college eerst met de ged. praat, daarna misschien de raad.

- Er waren een viertal vragen van mw. Siersema, maar een was er al beantwoord aan mw. Bos (betreft Essentgelden)  N.a.v. haar vragen over de ontwikkelingen van de gedeeltelijk afgebrande jeugdsoos ‘Soultrain’ te Zuidbroek het volgende: de verzekering heeft € 89.500,-- uitgekeerd voor het gebouw en € 16.000,-- voor de inventaris. Omdat het niet total-loss is, is het bedrag niet voldoende voor totale nieuwbouw. Een definitief besluit is afhankelijk van de centrumplannen. De vrijwilligers bij de jeugdsoos kunnen nu niets doen en het is moelijk om mensen betrokken te houden als er niets is. Het stedenbouwkundig bureau HKM kwam slechts met een advies voor plaatsing op een iets andere plaats. Weth. Ploeger merkt op dat de brand zorgde voor een andere situatie. Punt is of je daar nu een jeugdsoos moet neerzetten, terwijl onbekend is hoe het verder gaat.

- N.a.v. berichten dat er malafide zorgbemiddelaars werken t.b.v. hulp via de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) is de vraag of dat ook in onze gemeente tot problemen leidde. Zo ja, om hoeveel
gevallen en om welk bedrag gaat het. En hoe is dit te voorkomen. Er is slechts één geval via een zorgbemiddelaar bekend. Het lijkt niet van toepassing. Bij vragen krijgt men een infoboekje. Het gaat via de Sociale Verzekerings Bank. Van malafide praktijken is niets bekend.
De laatste vraag betrof de voortgang m.b.t. recreatievoorzieningen Botjeszandgat. De plannen staan voorlopig op een laag pitje door de zgn. inbressing. Er zijn geen toezeggingen gedaan aan derden. Er zijn wel diverse belangstellenden, waaronder Divecenter Sappemeer. Er is over de inbressing gesproken met de heer Hut (Borgmeren) en overleg met de Provincie over de stopzetting van de werkzaamheden.
N.a.v. vragen uit de actualiteit: Mw. Siersema heeft gehoord dat door Het Groninger Huis op 15 september in de Broeckhof een info-avond over de centrumplannen wordt gehouden. Weth. Ploeger antwoordt dat dit een besloten bijeenkomst voor de huurders van Het Groninger Huis is.

Om 22.40 uur was alles besproken.