Belastingen en kwijtschelding

Om allerlei voorzieningen in de gemeente te bekostigen komt iedereen die in de gemeente woont of een bedrijf heeft, in aanraking met één of meerdere vormen van gemeentebelastingen. Door deze belastingen te betalen leveren de inwoners en bedrijven een bijdrage aan de voorzieningen van de gemeente. Denk hierbij aan de aanleg en onderhoud van wegen, verlichting, plantsoenen, riolering, het verwijderen en afvoeren van huishoudelijke afvalstoffen etc.

De gemeente Menterwolde kent de volgende belastingen en rechten: Onroerende zaakbelastingen (OZB), Hondenbelasting, Toeristenbelasting, Rioolheffing, Afvalstoffenheffing, Lijkbezorgingsrechten, Marktgelden, Liggelden en Leges. De gemeenteraad stelt ieder jaar de tarieven vast. Voor het belastingjaar 2016 heeft de raad de volgende tarieven vastgesteld. Met dagtekening 29 februari 2016 ontvangt u de aanslag gecombineerde gemeentelijke belastingen.

ONROERENDE ZAAKBELASTINGEN (OZB) 2017

Degene die eigenaar is van een woning, niet-woning of een perceel grond komt in aanmerking voor de eigenarenheffing OZB. Een gebruiker van een niet-woning krijgt ook nog een aanslag voor de gebruikersheffing OZB. Als in een niet-woning ook wordt gewoond, hoeft voor het woongedeelte geen gebruikersbelasting te worden betaald. OZB wordt geheven van degene die op 1 januari van het belastingjaar bij het Kadaster als eigenaar staat geregistreerd.
De OZB wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak.

Tarieven per jaar  
Eigenaren:  
woningen 0,1745%
niet-woningen 0,3368%
Gebruikers:  
niet-woningen 0,2695%


WET WAARDERING ONROERENDE ZAKEN (WET WOZ)

De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) regelt hoe de waarden van alle woningen en andere panden moeten worden bepaald. Voor de bepaling van de WOZ-waarde vergelijkt de gemeente de woning die getaxeerd wordt met andere woningen die recent zijn verkocht. Dit noemen we een systematische vergelijking met woningen waarvan een verkoopprijs beschikbaar is.

Model voor taxatie

We spreken over een ‘systematische vergelijking’, omdat de gemeente met een computermodel een groot aantal woningen tegelijk vergelijkt (en taxeert). Om dit taxatiemodel te maken en te gebruiken moet een gemeente twee dingen doen:

  • de verkoopprijzen analyseren
  • de kenmerken van de woningen vaststellen.

Dit doet de gemeente niet één keer per jaar, maar het hele jaar door.

U kunt online uw taxatieverslag inzien. Het taxatieverslag geeft inzicht in de opbouw van de taxatie van een pand. Iedereen die een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan het taxatieverslag online inzien.

Voor bovenstaande heeft u wel een inlogcode van DigiD nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op de website www.digid.nl

WOZ BEZWARENAFHANDELING
Als u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ waarde van u woning, informatie wilt aandragen die van belang is voor de waardevastelling van uw onroerend goed of inzicht krijgen in uw taxatieverslag dan kunt u contact opnemen met het team belastingen/WOZ van de gemeente via het KCC tel. 0598-658888.
Zie voor meer informatie: www.menterwolde.nl


HONDENBELASTING
De aanslag wordt opgelegd aan de houder van één of meerdere honden. Voor honden die gehouden worden in een kennel of die verblijven bij een handelaar geldt een afwijkend tarief. Honden die dienen als blindengeleidehond of als gehandicaptenhond worden gehouden, zijn vrijgesteld van deze belasting. Dit geldt ook voor honden die worden gehouden door politieambtenaren en zijn bedoeld voor het uitoefenen van bewakings- of opsporingsdiensten.

Tarieven per jaar  
Eerste hond  € 38,70
Tweede hond  € 38,70
Derde hond € 38,70
Kennel € 77,40

TOERISTENBELASTING
Er wordt toeristenbelasting geheven van ondernemers die gelegenheid bieden voor overnachting van personen die niet staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.

Tarief  
Per persoon per overnachting € 1,27

RIOOLHEFFING
Voor het direct of indirect aangesloten zijn van een eigendom op de gemeentelijke riolering of IBA, wordt een rioolheffing geheven. Deze heffing wordt geheven van de persoon die op 1 januari van het belastingjaar bij het Kadaster als eigenaar staat geregistreerd.

Tarief per jaar  
Per aansluiting € 239,00

AFVALSTOFFENHEFFING
Voor ieder perceel waardoor of namens de gemeente (als gevolg van de Wet milieubeheer) afval wordt ingezameld, wordt een belasting geheven van de persoon die gebruik maakt van het perceel.

Tarieven per jaar  
Per perceel  € 170,00
Per aanbieding     
Grijze container (140 ltr)  €     4,50
Grijze container (240 ltr) €     7,70
Afvalzak in ondergrondse container €     1,60

MARKTGELDEN
Voor een standplaats op een warenmarkt in de
gemeente wordt marktgeld geheven.

Tarieven voor elke standplaats  
Per dag of gedeelte van een dag  €  3,78
Per maand € 16,38
Per kwartaal € 33,06

LIGGELDEN HAVEN
Voor een ligplaats in de haven van Zuidbroek wordt liggeld geheven.

Tarieven voor elke ligplaats  
Per dag per vaartuig in ligvak A  €  6,00
Per dag per vaartuig in ligvak B €  8,00
Per dag per vaartuig in ligvak C € 11,00

KWIJTSCHELDING
Het is mogelijk om voor de aanslag gemeentelijke belastingen kwijtschelding aan te vragen. De kwijtscheldingsformulieren zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis. U moet voor iedere nieuwe aanslag opnieuw kwijtschelding aanvragen. Als u het voorgaande jaar volledige kwijtschelding hebt gekregen, ontvangt u jaarlijks een verkort formulier. Voor kwijtschelding kunt u in aanmerking komen indien uw netto (gezins)inkomen, verkregen in loondienst of door uitkering, op of onder bijstandsniveau is. Van de volgende heffingen kan geen kwijtschelding worden aangevraagd: leges, lijkbezorgingsrechten, toeristenbelasting en liggelden.

Informatie
Meer informatie over de beschikking en/of aanslagen kunt u krijgen bij het Team Belastingen van de gemeente Menterwolde, dagelijks geopend van 9.00-16.00 uur. U kunt ook telefonisch contact opnemen (maandag t/m donderdag van 9.00-16.00 uur en vrijdag van 9.00-12.00 uur), KCC tel. 0598-658888 (hierna volgt een keuzemenu).
e-mail: woz@menterwolde.nl
Voor informatie over betaling, aanmaning en of kwijtschelding bel KCC tel. 0598-658888 (hierna volgt een keuzemenu).
e-mail: kwijtschelding@menterwolde.nl
e-mail: innen@menterwolde.nl.


INTERNETADRESSEN
Algemene informatie over de Wet WOZ, taxatieverslagen
internet: www.menterwolde.nl (Mijn Belastingen)
Informatie over waardebepaling Wet WOZ
internet: www.wozinformatie.nl/publieksinformatie
informatie van en over de toezichthoudende instantie op de uitvoering van de Wet WOZ
internet: www.waarderingskamer.nl