Concept raadsnotulen d.d.23-04-2009

Vergadering van de raad der gemeente Menterwolde,
gehouden op donderdag 23 april 2009
om 20.00 uur in het gemeentehuis te Muntendam.

Aanwezig zijn:
- de voorzitter, de heer E.A. van Zuijlen;
- de leden, t.w. de dames M.E. Bos-Carabain, B. van Bruggen-Schuitema, T. de Roo en M. Siersema en de heren S. van Bruggen, M. Dijkman, E. Gruben, G.J.J. Huizenga,    R.M.J. Lanting, H. Loer, S. Olthof, D.J.R. van de Wege en P.D.M. de Wekker;
- de wethouders: de heren M. Ploeger, M.H. Post en J. Velthuis;
- de griffier, mevrouw F.A.P. Grit;
- de gemeentesecretaris, de heer K. Nieland.
Met kennisgeving afwezig: mevrouw H.I. Jansen-Weijer en L.R.C. Meijer.

Voorafgaand aan de raadsvergadering kunnen de fracties vragen stellen aan het college. De vragen van de fracties en de beantwoording door het college zijn als bijlage A bij het verslag gevoegd.

1. Opening.
De voorzitter opent de raadsvergadering en heet iedereen in de raadzaal en de luisteraars van Omroep Menterwolde van harte welkom. De agenda heeft vanavond een andere indeling dan gebruikelijk. De bespreekstukken staan er als eerste op en daarna de ingekomen stukken en mededelingen. Dit voor de burgers op de tribune en de insprekers. Die komen voornamelijk voor de bespreekpunten.

2. Vaststellen agenda.  
 
De voorzitter stelt voor om de benoeming van de leden van de rekenkamercommissie (punt 8 op de agenda) naar voren te halen.
De raadsleden stemmen hiermee in.
Het betreffende agendapunt wordt genummerd 3A.

3. Spreekrecht.

De heer Swierenga meldt zich voor agendapunt 4 ‘Verkoop aandelen Essent’.
De heer Veldink wil graag inspreken bij agendapunt 5 ‘Beleidsnotititie paardenhouderij’.

De voorzitter zegt dat de heren Swierenga en Veldink bij behandeling van de betreffende agendapunten gelegenheid krijgen tot inspreken.  

3A. Benoeming van de leden van de rekenkamercommissie Menterwolde.

De heer Gruben vindt het jammer dat er, behalve de namen, niet meer informatie is over de te benoemen leden. Zijn fractie gaat akkoord met het voorstel maar wil in de toekomst graag meer gegevens, bijvoorbeeld de functies die men bekleedt.

Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad besloten.

De voorzitter zegt dat de benoemde leden, alvorens zij hun functie kunnen uitoefenen, de eed of verklaring en belofte dienen af te leggen. Vervolgens leest hij de eed (verklaring en belofte) voor:

“Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de rekenkamer benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de rekenkamer naar eer en geweten zal vervullen.”

Hierop antwoordt de heer De Graaf: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.”

De heren Vriends en Van Middelkoop antwoorden met de woorden “Dat verklaar en beloof ik.”

De voorzitter wenst de heren namens de raad geluk met hun benoeming en spreekt de verwachting uit dat het gemeentebestuur rapporten zal ontvangen van de rekeningcommissie die zullen leiden tot verbeteringen van de kwaliteit van de besluitvorming en uitvoering.

4. Verkoop aandelen Essent.

De heer Swieringa maakt gebruik van het spreekrecht. Hij begint zijn betoog met te zeggen dat de SP tegen de verkoop is. De overheid heeft als taak om het algemeen belang te dienen, waaronder het stimuleren van groene energie. Met de verkoop verliezen gemeenten niet alleen het dividend maar ook de controle over de te volgen koers. Verder is het maar de vraag of het lukt om eenzelfde rendement te behalen als het nu jaarlijks terugkerende dividend. Aan de raad het dringende verzoek vanavond nee te zeggen tegen de verkoop.
De heer Lanting mist in het betoog aandacht voor de gevolgen voor de energieprijzen.
De heer Swierenga denkt dat de burger uiteindelijk kiest voor goedkoop. Hij heeft er geen vertrouwen in dat RWE snel zal overstappen op duurzame energie.
De heer Loer zegt dat verkoop financieel gezien aantrekkelijk is. Deze gemeente heeft de komende jaren nogal wat projecten op stapel staan. Rekenkundig moet het haalbaar zijn jaarlijks een rendement te behalen gelijk aan het wegvallende dividend. De PvdA is voorstander van verkoop van de aandelen. Het valt overigens te betwijfelen of behoud van de aandelen betekent dat we meer invloed kunnen uitoefenen.   
De heer De Wekker vindt het opvallend dat het voorstel alleen de financiële kant van het verhaal belicht. Er spelen toch meer overwegingen een rol? Welke argumenten met betrekking tot duurzaamheid pleiten voor overname door RWE in plaats van andere concerns? Hij roept de fracties op om bij hun overwegingen ook de milieuaspecten te betrekken.
Mevrouw Siersema sluit zich daarbij aan. Volgens haar is verkoop niet in het belang van de consument. Bovendien mogen belangen van aandeelhouders niet boven belangen van de consument gaan. Schaalvergroting biedt in de regel geen voordeel. Tot slot, verkoop aan een buitenlandse firma heeft niet haar voorkeur.
De heer Dijkman informeert naar het bepaalde in de Wet Onafhankelijk Netbeheer ten aanzien van monopolieposities. Hij is benieuwd of er negatieve geluiden zijn gehoord van aandeelhouders. Er wordt gesproken over voorlopige betalingen. Kan het uiteindelijke bedrag hoger uitvallen? Zijn er garanties en vrijwaringen gegeven? Is er meer bekend over het dividend uit Essent Milieu en Enexis? Tot slot vraagt hij of er werkgaranties zijn voor het personeel.
Ook de heer Van Bruggen vindt dat het stuk teveel uitgaat van cijfers. Hij vraagt zich af in hoeverre we bij verkoop aan een buitenlands bedrijf nog invloed hebben. Valt te garanderen dat in structurele zin de begroting geen nadeel ondervindt van de verkoop? Het kan toch niet zo zijn dat het centrumplan Zuidbroek afhankelijk is van de verkoop van deze aandelen?
De heer Loer zegt dat het om twee aparte onderwerpen gaat, maar financieel komt het goed uit.
Mevrouw Van Bruggen is niet tegen verkoop. Wel maakt haar fractie zich zorgen om het   milieuaspect. RWE is één van de grootste vervuilers.
De voorzitter zegt dat het een bewuste keuze is geweest om in het raadsvoorstel alleen de financiële kant te belichten. Het is aan de raad zich uit te spreken over milieuaspecten en gevolgen voor de consument. Er zijn drie situaties denkbaar. Bij minder dan 80% aanbod hoeft RWE de koop niet door te laten gaan. Bij een situatie tussen de 80% en 95% doet het ertoe of je als gemeente voor of tegen bent geweest. Een gemeente die niet meedoet merkt dat in de begroting. Bij meer dan 95% aanbod zijn diegenen die tegen zijn verplicht mee te doen. Omdat het net in handen blijft van de overheid is er geen tegenspraak tussen het onafhankelijk netbeheer en de monopoliepositie. Er zijn signalen dat Brabant niet instemt. Met voorlopige betalingen wordt bedoeld betalingen per aandeel. Op termijn komen de reserveringen voor garanties en vrijwaringen vrij. Het dividend voor Essent milieu is niet bekend. Er zijn garantieafspraken voor het personeel voor 5 jaar. Of wij straks nog invloed hebben weerlegt hij met de opmerking dat onze invloed nu eveneens vrijwel nihil is.  
De heer De Wekker vindt dat het publieke belang voorop moet staan. Zijn fractie heeft ernstige twijfels over RWE omdat dit bedrijf geen perspectief biedt op de productie van duurzame energie. Verkoop van aandelen is kiezen voor de korte termijn. De keuze voor RWE is een verkeerde, het gaat de maatschappij op lange termijn geld kosten voor milieumaatregelen. GroenLinks is tegen verkoop en dient een motie in (bijlage B).
Mevrouw Bos steunt de motie van GroenLinks niet. De VVD stemt in met verkoop. Zij dringt erop aan zorgvuldig om te gaan met de vrij te komen middelen.
De heer Lanting informeert naar het standpunt van de VVD inzake de milieuaspecten.
Mevrouw Bos benadrukt akkoord te gaan met het voorstel.
Mevrouw Siersema vindt het jammer dat de VVD niets zegt over de milieuaspecten. Haar fractie is blij met de motie van GroenLinks.
De heer Dijkman is niet tegen de verkoop. De kopende partij moet wel aan de milieueisen voldoen.
De heer Van Bruggen had in het voorstel graag aandacht gewild voor milieuaspecten zodat de raad daar kennis van had kunnen nemen.
De heer Loer zegt dat het financiële aspect een prettige bijeenkomstigheid is gelet op projecten als N33, centrum Zuidbroek, mfc Noordbroek. We moeten niet de illusie hebben dat kleine aandeelhouders invloed hebben. Verkopen we niet dan gaat RWE niet anders met het milieu om. Een grote partij als Essent kan misschien wel invloed uitoefenen.  
De heer Lanting denkt dat de PvdA wat de financiële kant betreft, teveel van veronderstellingen uitgaat.
Dat is bij aandelen nu eenmaal het geval, aldus de heer Loer. Houden wij de aandelen dan is het dividend lager. Essent moet helemaal over of juist niet. Een tussenweg kost geld.
De voorzitter zegt dat wanneer de overdracht niet doorgaat de toekomst van Essent, en daarmee de waarde van de aandelen, ongewis is.
De heer Lanting zegt tot slot dat hij inziet dat Essent als partij invloed zou kunnen uitoefenen op RWE. Maar blijft Essent hier dan is daar meer mee gewonnen.

Om de raad de gelegenheid te geven zich te beraden op de motie van GroenLinks wordt de vergadering 10 minuten geschorst.

Na opheffing van de schorsing zegt de heer Loer dat de PvdA de motie niet steunt.
De heer Van de Wege voegt hieraan toe vanuit milieuoverwegingen niet blij te zijn met RWE. Echter, de burger is meer gediend bij verkoop dan bij het ongewisse van niet verkopen.
De heer De Wekker vindt het bijzonder jammer dat financiële overwegingen de overhand hebben.
De voorzitter zegt dat het college hetgeen hier vanavond is verwoord meeneemt in de besluitvorming. Hij brengt de motie van GroenLinks in stemming.

De fracties GroenLinks, Kritisch Menterwolde en ChristenUnie steunen de motie.
De fracties PvdA, B. van Bruggen, CDA en VVD steunen de motie niet.
De motie is verworpen met 4 stemmen voor en 9 stemmen tegen.  

5. Beleidsnotitie paardenhouderij.

De heer Veldink maakt gebruik van het spreekrecht. Hij woont naast een hobbymatige paardenhouderij en ondervindt daar overlast van. De afstand is ongeveer 20 meter. In de beleidsnotitie staat niets over reeds bestaande paardenhouderijen. Geldt hiervoor een overgangsregeling? Wat als hobbymatig overgaat in semi-bedrijfsmatig?
De heer Van de Wege is blij met de notitie. De 30 meter afstand, geldt die van muur tot muur of van grens tot grens? Hij kan zich voorstellen dat er in sommige situaties van wordt afgeweken. Een verlichtingstijd tot 23.00 uur voor lichtmasten is te laat. Dat moet hooguit 22.00 uur zijn. Hetzelfde als voor bijvoorbeeld sportverenigingen.
De heer De Wekker is tevreden met de notitie. Zijn zorg is eveneens de verlichtingsduur van de masten. Hij heeft wat betreft de hobbymatige paardenhouderijen niets kunnen vinden over de minimale afstand tot de woning van derden bij paardenbakken van 800 m². Hij mist criteria voor geluid.
Mevrouw Siersema is blij dat deze notitie er ligt. Wat betreft de tekst dient zij twee amendementen in. De eerste over de stalling van trainingsfaciliteiten, trailers en vrachtwagens (blz. 19). Dat zou in de bebouwing moeten in plaats van erachter. De tweede over de verlichtingstijd; ook zij pleit voor 22.00 uur. De volledige tekst van de amendementen staat in bijlage C.
De heer Dijkman stelt voor een bepaling op te nemen over geluid. Er wordt gesteld dat een bedrijfswoning bij een paardenhouderij veelal noodzakelijk is. Betekent dit dat wanneer voor een perceel een paardenbak wordt aangevraagd, een bedrijfswoning is toegestaan?
De heer Van Bruggen zegt dat voor bedrijfsmatige paardenhouderijen een minimale afstand tot de dichtstbijzijnde hindergevoelige functie geldt van 50 meter (blz. 13 notitie). Voor hobbymatig is dat 30 meter. Dat ziet hij graag veranderd in 50 meter. Waarom niet dezelfde voorwaarden voor bedrijfsmatig en semi-bedrijfsmatig? Hij is voor een verlichtingsduur tot 22.00 uur.
De heer Ploeger licht toe dat voor bestaande paardenhouderijen het overgangsrecht van toepassing is. Bij wijzigingen wordt getoetst aan de nieuwe regelgeving. Pas je de afstand van 30 meter aan, zoals de heer Van Bruggen graag ziet, dan maak je het voor de kleinere hobbyist moeilijk om paarden te houden. Hij heeft er geen problemen mee de verlichtingsduur terug te brengen naar 22.00 uur. Voor overlast is de APV van toepassing.
De voorzitter zegt dat het college op grond van de APV een aanwijzingsbevoegdheid heeft om in bepaalde gebieden het houden van bepaalde dieren te verbieden.
De heer De Wekker merkt nogmaals op dat voor paardenbakken van 800 m² geen minimale afstand is genoemd.
De heer Ploeger antwoordt dat de afstand van 30 meter geldt voor beide gevallen, dus 1200 m² én 800 m². Over het tekstamendement om trailers, vrachtauto’s en dergelijke in de bebouwing te situeren zegt hij dat de ruimtelijke ordening geen instrument is om dat te regelen. Bovendien is het niet uitvoerbaar, je kunt niet voor één specifieke doelgroep voorschriften maken.
Mevrouw Siersema zegt dat het haar met name gaat om de stalling van trailers, vrachtswagens en de opslag van mest.
De heer Ploeger komt terug op de problemen rond geluidsoverlast. Voor een bedrijfsmatige opzet gelden regels. Hobbymatig moet je ondervangen met de APV. De opmerking over bedrijfswoningen geldt alleen voor bestaande bedrijven. Aan de hand van een bedrijfsplan valt te toetsen of sprake is van volledig of van een semi-bedrijfsmatig.
De voorzitter vraagt mevrouw Siersema of zij in haar eerste tekstamendement het woord ‘trainingsfaciliteiten’ wil laten vervallen.
Mevrouw Siersema zegt dat dit onderdeel als zodanig in de notitie wordt genoemd.
De heer Gruben vindt dat de omschrijving ‘in de bebouwing’ in het eerste tekstamendement verwarring wekt. Hij associeert bebouwing met woonstraten.
De heer Loer vindt de omschrijving ‘zoveel mogelijk’ geen zin hebben.
De heer De Wekker is tegen het eerste tekstamendement.
Mevrouw Bos eveneens. Zoals omschreven, is het niet uitvoerbaar.
Mevrouw Siersema trekt haar eerste tekstamendement in.
De heer Van Bruggen is niet tevreden met het antwoord op zijn vraag over bedrijfsmatig en semi-bedrijfsmatig. Hij pleit voor dezelfde regels.
De heer Ploeger zegt dat bij bedrijfsmatig, winst maken de hoofdzaak is. Bovendien zou gelijktrekken betekenen dat semi-bedrijfsmatig een beroep kan doen op een bouwvlak van 2 ha.

De voorzitter stelt dat er een amendement ligt van Kritisch Menterwolde om de verlichtingsduur terug te brengen van 23.00 uur naar 22.00 uur (blz. 22). Dit wordt ondersteund door college en raad.

Verder ligt er een amendement van de heer Van Bruggen om voor hobbymatige paardenhouderijen een minimale afstand te stellen van 50 meter tot de dichtstbijzijnde hindergevoelige functie (blz. 13).
De heer Ploeger is daar tegen. Op die manier maak je het voor minder draagkrachtigen moeilijk hun hobby te beoefenen. Niet iedereen is in staat een stuk grond te kopen.
De heer Van Bruggen wil zijn amendement graag in stemming gebracht.
De fractie ChristenUnie steunt het amendement.
De fracties PvdA, B. van Bruggen, GroenLinks, CDA, Kritisch Menterwolde en VVD steunen de motie niet.
Het amendement is verworpen met 1 stemmen voor en 12 stemmen tegen.  

Het voorstel van GroenLinks om voor hobbymatige paardenhouderijen met een paardenbak van maximaal 800 m² eveneens een minimale afstand van 30 meter tot de woning van derden te laten gelden, is overgenomen.

Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

6.  Weigering planologische medewerking tot het bouwen van een woning op het perceel Beneden Veensloot tussen 14 en 16 te Meeden.
Mevrouw Van Bruggen vindt dat de dorpsvisie, waarin gedacht wordt aan incidentele nieuwbouw aan onder meer de Beneden Veensloot, perspectief biedt. De overwegingen in het onderliggende voorstel zijn iets te kort door de bocht. Zij is tegen het voorstel.
De heer Van Grubben sluit zich daarbij aan. Op bepaalde locaties aan de Beneden Veensloot behoort inpassing tot de mogelijkheden. Deze locatie biedt perspectief. Hij is tegen het voorstel.
Mevrouw Siersema wil eerst het stedenbouwkundig onderzoek afwachten.
De heer Ploeger licht toe dat er een verzoek is binnengekomen en die moet beantwoord worden. Het verzoek is in strijd met het bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft uitgesproken dat incidentele nieuwbouw aan de Beneden Veensloot tot de mogelijkheden behoort, maar er moet eerst een stedenbouwkundig onderzoek worden gedaan. Medewerking in deze situatie betekent ongetwijfeld dat er meer verzoeken komen. Bovendien zijn er soortgelijke gevallen, zoals het verzoek van de familie Oortwijn. In dat laatste geval ligt er een verzoek van de rechter om de besluitvorming aan te houden totdat er meer duidelijkheid is over de stedenbouwkundige uitwerking. De raad kan zich daar 7 mei aanstaande over uitspreken.
De heer Van Bruggen vraagt of er al is begonnen met het stedenbouwkundig onderzoek.
De heer Ploeger beantwoordt die vraag ontkennend. Hij kan hier geen termijn voor noemen. Op dit moment is er een discussie gaande over het woonplan. Er komt op zeer korte termijn een nieuwe contingentering. Die zou wel eens tot ernstige beperkingen voor onze gemeente kunnen leiden.
Mevrouw Bos vraagt of we de huidige contingenten behouden.
De heer Ploeger zegt dat die komen te vervallen.
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten, met de aantekening dat de fractie van B. van Bruggen en ChristenUnie worden geacht tegen te hebben gestemd.

7. Vaststelling bestemmingsplan t.b.v. de aanleg van hoofdaardgastransportleidingen.
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

9. Openbaar maken besloten vergadering 29-01-09.
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad besloten.

10. Ingekomen stukken en mededelingen.
Punt 1, ‘Advies van SER Noord Nederland inzake aanbesteding huishoudelijke hulp’.
Mevrouw Siersema vindt het belangrijk dat de aanbesteding op een verantwoorde wijze verloopt.

Punt 2, ‘Conceptbegroting 2010 Samenwerkingsverband Afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost Groningen’.
De heer Dijkman vindt de begroting vrij summier. Waarom zijn de cijfers 20% lager ten opzichte van 2009?
De heer Post zegt dat het antwoord op die vraag zo snel mogelijk volgt.

Punt 3, ‘Brief GVO en HVO over wijziging van het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs’.
Mevrouw Siersema vraagt of geëvalueerd wordt. Is het facultatief of verplicht?
De heer Post zegt dat het een keuze van de school is. Hij kan geen exacte cijfers geven. Het is aan de school om te evalueren.

Punt 4, ‘Brief CAK met als onderwerp bevestiging parameters en/of uurtarieven’.
De heer Lanting heeft de indruk dat er bij het CAK vaak dingen niet goed gaan. Hij wil voor gevallen waarin een eigen bijdrage wordt opgelegd, dat de aanvrager eventuele problemen kan melden bij de gemeente.  
De voorzitter merkt op dat het CAK zelf een klachtencommissie heeft.
De heer Lanting zegt dat het hem om klachten in het begintraject gaat.
De heer Velthuis doet de toezegging dat klachten gemeld kunnen worden bij de gemeente.
De heer Gruben vraagt in hoeverre SWM een rol kan vervullen.
De heer Velthuis is daar geen voorstander van. Dan komt er nog een schakel aan te pas.
De heer Dijkman informeert naar de 15% die in de brief wordt genoemd.
De heer Velthuis zegt dat het antwoord daarop zo snel mogelijk volgt.

Punt 5, ‘Brief van de Groninger Griffierskring aangaande de positie van de raad ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen’.
De heer Lanting vindt het goed om eens stil te staan bij de wijze waarop deze gemeente met vertegenwoordiging omgaat. Dat zou in raadscommissieverband kunnen.
De voorzitter merkt op dat men dit desgewenst in het presidium aan de orde kan stellen.

Mededelingen:
Dorpsadviesraad SWM / dorpsraad Zuidbroek:
De heer Velthuis licht toe dat er een gesprek is geweest met beide dorpsadviesraden. Men is bereid zich in te zetten voor één dorpsadviesraad. De opdracht ligt bij SWM.
Mevrouw Siersema vindt dat de indruk wordt gewekt dat men unaniem heeft ingestemd. Zij weet dat er mensen zijn die zich hebben teruggetrokken. De vorige raadsvergadering had zij een motie over dit onderwerp in willen dienen. Zij doet dat vanavond alsnog. De volledige tekst van de motie is te vinden als bijlage D bij dit verslag.

Om de raad de gelegenheid te geven zich te beraden op de motie van Kritisch Menterwolde wordt de vergadering 10 minuten geschorst.

Na opheffing van de schorsing zegt de heer Velthuis dat het college de motie ontraadt. Het al dan niet instellen van een dorpsraad is een zaak van de dorpen zelf. Het kan niet de bedoeling zijn dat de gemeente daarvoor regels gaat stellen. Wat de budgetten betreft: met SWM zijn productafspraken gemaakt.
De heer Lanting vraagt of in het gesprek het onbeperkt benoemen van bestuursleden aan de orde is geweest.
Dat is niet gebeurd, aldus de voorzitter.
De heer Ploeger zegt dat men bereid is de statuten aan te passen. Hoofdzaak is dat de dorpsraad er komt.  
De heer De Wekker steunt de motie niet. De initiatieven voor een dorpsraad moeten vanuit het dorp komen.
De heer Gruben onderschrijft dat.
Mevrouw Van Bruggen, de heer Van Bruggen en de heer Dijkman sluiten zich hierbij aan.
Mevrouw Siersema trekt haar motie in.

Aanwijzen alternatieve huwelijkslocaties:

Het verbaast de heer Lanting dat de gemeente kerkgebouwen aanwijst als een locatie om een burgerlijk huwelijk te sluiten. Daarmee zijn kerkgebouwen aangewezen als huis der gemeente en wordt een religieuze ruimte een openbaar gebouw. Volgens hem kan dat alleen als de kerken niet meer in gebruik zijn voor godsdienstige bijeenkomsten. Alhoewel de aanwijzing een bevoegdheid is van het college, kan de raad criteria stellen. Hij komt hierop terug.
Mevrouw Van Bruggen vraagt of men bij de aanschaf van de CD-spelers wil letten op de mogelijkheden van de apparatuur.
De voorzitter zegt dat mevrouw Van Bruggen daarvoor contact kan opnemen met de ambtelijke ondersteuning. Hij benadrukt dat de kerkgebouwen door de aanwijzing geen openbaar gebouw worden. Bovendien, de kerken wilden dit zelf graag.
Mevrouw Siersema vindt het geen probleem om kerken aan te wijzen als trouwlocatie.
De heer Lanting is niet gelukkig met de aanwijzing. Zijn fractie komt te zijner tijd met een voorstel inzake criteria voor ruimten voor huwelijksvoltrekkingen.  

Vrijwilligersverzekering:
De heer Dijkman zegt dat de verzekering een 0,25 cent per inwoner kost terwijl er ook een verzekering kan worden afgesloten voor 0,20 cent per inwoner.   
De heer Velthuis komt hierop terug.

11. Financiële aangelegenheden.

Er zijn geen opmerkingen over dit agendapunt.

12. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Hierover wenst niemand het woord te voeren.

13.  Notulen raadsvergadering 26 maart 2009 + actielijst versie 08-04-09.
Tekstueel.
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

Naar aanleiding van.
Actielijst 12 maart 2009:
De heer Huizenga merkt op dat de regeling jeugdarmoedebestrijding z’n vruchten afwerpt.

Actielijst 08-04-09:
Hier zijn geen opmerkingen over.

14.  Sluiting.
De vergadering wordt om 23.00 uur gesloten.