Concept raadsnotulen d.d.26-02-2009

Vergadering van de raad der gemeente Menterwolde,gehouden op donderdag 26 februari 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Muntendam.

Aanwezig zijn:
- de voorzitter, de heer E.A. van Zuijlen;
- de leden, t.w. de dames M.E. Bos-Carabain, B. van Bruggen-Schuitema, H.I. Jansen-Weijer L.R.C. Meijer, T. de Roo en M.J. Siersema en de heren S. van Bruggen, M. Dijkman, E. Gruben, G.J.J. Huizenga, R.M.J. Lanting, H. Loer, S. Olthof, D.J.R. van de Wege en P.D.M. de Wekker;
- de wethouders: de heren M. Ploeger, M.H. Post en J. Velthuis;
- de griffier, mevrouw F.A.P. Grit;
- de gemeentesecretaris, de heer K. Nieland.

Voorafgaand aan de raadsvergadering kunnen de fracties vragen stellen aan het college. De vragen van de fracties en de beantwoording door het college zijn als bijlage bij het verslag gevoegd.

1. Opening.
De voorzitter opent de raadsvergadering en heet iedereen in de raadzaal en de luisteraars van Omroep Menterwolde van harte welkom. Allereerst het volgende. Het is de aanwezigen ongetwijfeld opgevallen dat er vanavond een vertrouwd gezicht ontbreekt. Onlangs hoorden we dat mevrouw Ekamper, één van de bodes, ernstig ziek is. Vanaf deze plek wenst hij haar en haar familie heel veel sterkte.

2. Vaststellen agenda.
De voorzitter zegt dat de raad een brief heeft gehad met het voorstel om agendapunt 7 ‘Start-notitie milieubeleidsplan’ door te schuiven naar de volgende raadsvergadering.
Mevrouw Siersema vindt dat in de brief te veel de nadruk wordt gelegd op de werkgroep en de portefeuillehouder. Het accent zou volgens haar meer bij het college moeten liggen.
De heer Gruben zegt dat er in de loop naar de raadsvergadering onvoldoende afstemming is geweest met de werkgroep. Dat is de essentie.

De raadsleden stemmen ermee dit agendapunt door te schuiven naar de raadsvergadering van maart.

De heer Van Bruggen zegt dat in de raadsmap een brief lag van Stichting Dorpsraad Zuidbroek. Die brief had als ingekomen stuk op de agenda gemoeten. Dat geldt ook voor het antwoord dat de bewoners van de Burg. Venemastraat op hun brief hebben gehad (raadsvergadering 29 januari 2009, aankoop gronden). Hij stelt voor beide brieven alsnog te agenderen.
Mevrouw Siersema stemt daarmee in. In de vorige raadsvergadering is toegezegd dat de brief van Stichting Dorpsraad Zuidbroek vanavond zou worden besproken.
Mevrouw Meijer vraagt waarom betreffende brief niet naar de raadsleden is verstuurd.
Mevrouw Grit zegt dat de brief de vorige raadsvergadering is verspreid.
De voorzitter denkt niet dat het zinvol is om het antwoord op de brief van de bewoners Burg. Venemastraat op de agenda te zetten. Het is een uitgaande brief, geformuleerd aan de hand van wat hierover in de raadsvergadering is gezegd.
De heer Van Bruggen vindt dat de brief in ieder geval ter inzage had moeten liggen.
De voorzitter zegt dat dit alsnog gebeurt.

Een meerderheid van de raad is er voor om de brief van Stichting Dorpsraad Zuidbroek te agenderen bij agendapunt 5 ‘Ingekomen stukken’.

3. Notulen raadsvergaderingen 29 januari 2009 / actielijst 11 februari 2009.
Tekstueel.
Punt 5, Ingekomen stukken en mededelingen, schriftelijk vragen VVD, Groep Weijer & Meijer en Kritisch Menterwolde:
Mevrouw Siersema verwijst naar de zin ‘Het is overigens opvallend dat een aantal raadsleden nooit gebruik maakt van de mogelijkheid om informatie te vragen op het gemeentehuis’ (blz. 4).
Zelf vraagt zij regelmatig informatie aan ambtenaren. Zij kan zich niet voorstellen dat de heer Ploeger het zo heeft gezegd. Is dat wel zo, dan wil zij het graag concreet genoemd zien.
De heer Ploeger zegt dat hij bedoelde dat men niet bij collegeleden binnenloopt.
De voorzitter zegt dat op de band zal worden nageluisterd wat er precies is gezegd.

Mevrouw Siersema verwijst vervolgens naar de zin ‘De voorzitter weet dat die betreffende journalist een mailtje heeft gehad’ (blz. 5). Letterlijk is gezegd ‘Mevrouw Siersema laten we nu geen verstoppertje spelen, ik weet dat de journalist gewoon een mailtje heeft gekregen van één van u’. Zij wil op dit punt een correctie van de notulen.
De voorzitter benadrukt dat het verslag een samenvatting is. Het is niet de bedoeling citaten op te nemen. Hij neemt aan dat met de toevoeging ‘door één van u’ de strekking is gedekt.

Mevrouw Siersema vindt de zin ‘Hij voegt hieraan toe… de partijen waar het nu om gaat tegen waren’ (blz. 6) onduidelijk. Zij neemt aan dat het om de VVD, Groep Weijer & Meijer en Kri-tisch Menterwolde gaat.

De voorzitter wijst op de afspraak dat raadsleden van te voren reageren op de conceptnotulen. Mevrouw Siersema heeft niet gereageerd op het concept maar komt nu wel met opmerkingen.
Mevrouw Siersema vindt dat wanneer in de raadsvergadering geen opmerkingen mogen worden gemaakt over de notulen het geen zin heeft dat de raad ze vaststelt.

Mevrouw Siersema zegt dat in de aantekening die zij vroeg bij de besluitvorming over gronden Burg. Venemastraat niet is vermeld dat zij voor de dorpsvisie Meeden was. Dat wil zij alsnog toegevoegd.
De heer Gruben merkt op mevrouw Siersema instemde met de dorpsvisie. Het is niet nodig daar apart aantekening van te maken.
Mevrouw Siersema hecht er wel aan. Dit om te voorkomen dat het lijkt alsof zij niet voor de dorpsvisie zou hebben gestemd.

Mevrouw Siersema zegt dat de conceptnotulen van de raadsvergadering van 29 januari in de Tussenklappen stonden. Worden de correcties ook gepubliceerd?
De voorzitter zegt dat publicatie eenmalig was. Voortaan wordt voor de definitieve tekst naar de website verwezen. De correcties komen niet in de krant; dit omdat de samenhang met de rest van de tekst er niet is.
Mevrouw Siersema vindt het logisch dat wanneer je de concepttekst publiceert je ook de wijzi-gingen daarop publiceert.
Mevrouw Meijer zegt dat de raadsleden niet op het concept hebben kunnen reageren.
De voorzitter benadrukt dat het presidium instemde met publicatie.
De heer De Wekker vindt dat publicatie van de correcties alleen zin heeft als het totale verslag wordt geplaatst.
De voorzitter constateert dat de meerderheid tegen publicatie van de correcties is.
Mevrouw Bos benadrukt wel graag publicatie te willen.

De heer Lanting merkt op dat mevrouw Jansen ontbreekt bij vermelding van de afwezigen, vervolgvergadering 30 januari (blz. 9).

De voorzitter geeft aan volgende keer niet weer een discussie te willen over de notulen.

Met inachtneming van de wijzigingen worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Naar aanleiding van.
Punt 5, Ingekomen stukken en mededelingen, schriftelijk vragen VVD, Groep Weijer & Meijer en Kritisch Menterwolde:
Mevrouw Meijer verwijst naar de zin ‘Het is overigens opvallend … informatie op te vragen op het gemeentehuis’ (blz. 4). Het is toch niet zo dat wanneer raadsleden bij de wethouder langsgaan hij meer te vertellen heeft dan in de raadsvergadering?
De voorzitter wil geen debat naar aanleiding van de notulen.

Mevrouw Siersema vindt dat met de zin ‘De voorzitter weet dat die betreffende journalist een mailtje heeft gehad’ (blz. 5) vier raadsleden in het beklaagdenbankje zijn gezet. Dat is onacceptabel. Ze vraagt de voorzitter man en paard te noemen of anders de opmerking terug te nemen.
De voorzitter zegt dat hij navraag heeft gedaan bij de bron die hij destijds citeerde. Hij kan het niet hardmaken. In die zin neemt hij zijn opmerking terug en biedt z’n excuses aan.

Mevrouw Siersema informeert naar de bodemfunktiekaart (blz. 10).
De heer Post zegt toe dit zo snel mogelijk richting raad te communiceren.

Actielijst 11 februari 2009:
De heer De Wekker informeert naar de status van de brief die het college naar de provincie zou sturen in verband met mogelijke krimp. Die brief zou voorgelegd worden aan de raad.
De heer Nieland licht toe dat het bij bureau Middelen ligt. Als de brief er is gaat het naar de raad.

4. Spreekrecht.
Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt.

5. Ingekomen stukken en mededelingen.
‘Brief Dorpsraad Zuidbroek, ingekomen 27 januari 2009’.
De heer Van Bruggen wil graag een reactie van de wethouder.
Mevrouw Siersema vraagt hoe de Dorpsraad Zuidbroek zich verhoudt tot de dorpsadviesraad. Is het zinvol die twee in elkaar te schuiven?
Mevrouw Bos informeert naar het antwoord van het college op de brief.
De heer Ploeger licht toe dat eerst de statuten van de stichting zijn opgevraagd. Het is de bedoeling dat er een gesprek komt met de stichting. Hopelijk lukt dat één van de komende weken. Zodra er meer bekend is wordt de raad geïnformeerd. Gisteren kwam er een aan de raad gerichte brief van de Dorpsraad binnen, met het verzoek om de stichting als volwaardige dorpsraad te erkennen. Er ligt een verzoek om op te treden als adviesorgaan van de raad, niet als adviesorgaan van het college. Dat wordt uitgezocht.

Mededelingen:
De voorzitter zegt dat bij ‘aanschaf MAN-vrachtauto’ een verkeerd bedrag is genoemd. Er is een investering geraamd van € 127.000,--.
De heer Lanting zegt dat zijn fractie er in het verleden op heeft aangedrongen om bij de aanschaf van voertuigen te letten op de zuinigheid van voertuigen. Dat is hier gebeurd.
Mevrouw Siersema zegt dat in de tekst Klinkenweg staat in plaats van Klingeweg.

De heer Velthuis informeert de raad over de ontwikkelingen rond Meavita Thuiszorg Groningen. Vanaf het begin was de insteek van dit college dat mocht het fout gaan, de zorg en de continuïteit daarvan voorop staan. Stand van zaken is dat bestaande contracten gehandhaafd blijven; cliënten die zorg hebben gaan één op één over naar de nieuwe stichting. Per 1 januari 2010 is er een nieuw contract. Over wat dit betekent voor de werknemers vinden gesprekken plaats met de vakbonden.
De heer Lanting is benieuwd of er sprake van is geweest dat deze gemeente wat betreft de uitvoering van de WMO in gevaar dreigde te komen. Hij heeft begrepen dat met UWV overleg wordt gevoerd over de overname van salarisbetalingen en vakantierechten. Wat als UWV de vakantierechten niet overneemt?
Mevrouw Meijer is bezorgd om de medewerkers. Is bekend hoeveel arbeidsplaatsen er verloren gaan? Mogelijk zijn er inwoners van onze gemeente bij betrokken. Ze vindt het schandalig dat er zo met gemeenschapsgeld wordt omgesprongen.
De heer Velthuis weet niet of er mensen uit deze gemeente werkzaam zijn bij de thuiszorg-instellingen. De mensen die uitvoerend werk verrichten blijven zorg leveren. Wat de gevolgen zijn voor staf, ondersteuning en overhead is hem niet bekend. De vraag over de vakantierechten wordt uitgezocht
Mevrouw Meijer zegt dat met fusies als deze veel geld wordt verspild. En dat terwijl de gemeente moet uitkijken wat er met de cliënten gebeurt.
De heer Velthuis is het daarmee eens. Aan gemeenten is gevraagd mee te werken c.q. te betalen aan een herstelplan. Veel gemeenten hebben gezegd dat niet te willen doen: men wil wel meewerken aan een nieuwe stichting, maar niet mee willen betalen voor bonussen bestuurders die goed hebben verdiend.

6. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Hierover wenst niemand het woord te voeren.

7. Startnotitie milieubeleidsplan.
Dit agendapunt wordt behandeld in de raadsvergadering van maart.

8. Vaststellen verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand.
De heer Dijkman vraagt of de gemeente zelf nog geld moet toeleggen. Zo ja, om wat voor bedrag gaat het dan?
De heer Van Bruggen vraagt of de 40% is gebaseerd op het inkomen op jaarbasis. Is inzichtelijk om hoeveel mensen het gaat en wat voor bedrag ermee gemoeid is?
De heer Lanting stemt in met de verordening. In het DvhN stond dat Pekela, Bellingwedde en Veendam een armoedepact tekenen. Hij stelt vast dat de grens in onze gemeente op 120% van de bijstandsnorm ligt en in die drie gemeenten op 115%. GL constateert met tevredenheid dat het vangnet in een gemeente met een college van PvdA en GL hoger is dan in gemeenten met een college waar de SP in zit.
De heer Velthuis weet niet wat voor bedragen met de regeling gepaard gaan; dit omdat nog niet bekend is hoeveel mensen er gebruik van gaan maken. Zijn de cijfers inzichtelijk dan gaan ze naar de raad. Hetzelfde geldt voor de berekening van de 40%.

Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

9. Aanpassen van verordeningen in het kader van rechtmatigheid.
De heer Loer heeft begrepen dat alle verordeningen binnenkort op de gemeentelijke website komen te staan. Dat maakt voor de burger helder welke regelingen er zijn.
De heer Lanting las in de B&W-besluitenlijst dat bij bureau Juridische Ondersteuning een contactpunt komt voor juridische controle van verordeningen. Hoe gaat dat gebeuren?
Mevrouw Siersema zegt dat bij punt i. het jaartal ontbreekt. Zij heeft begrepen dat het kunstbeleid wordt ingetrokken. In het verleden is er kunst in bruikleen gegeven aan instanties en burgers. Is er een lijst van de overeenkomsten die met burgers zijn afgesloten? Wanneer eindigen die overeenkomsten en wat zijn de consequenties van het intrekken?
De voorzitter licht toe dat alvorens er verordeningen aan de raad worden voorgelegd deze eerst langs bureau Juridische Ondersteuning gaan. Die doet de controle en verzorgt de publicatie en plaatsing op de website.
De heer Post zegt de gevolgen van het intrekken van het kunstbeleid aan de orde te stellen in het college. Het uitzoeken van de juridische consequenties vergt tijd. Er zijn lijsten van de overeenkomsten. Het is zaak om goed richting de bevolking te communiceren.
Mevrouw Siersema wil graag terugkoppeling naar de raad.
De heer De Wekker merkt op dat bij alle regelingen het jaartal 2008 staat genoemd.
De heer Leegstra (bureauhoofd Ondersteuning) zegt dat er niet persé een jaartal achter hoeft.

Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

10. Weigering planologische medewerking betreffende het perceel Borgercompagniesterweg 41.
De heer Van Bruggen vraagt wat de belangrijkste overweging was om te weigeren: eventuele planschadevergoeding of de planologische overweging.
De heer Dijkman merkt op dat er twee verschillende schetsen bij de stukken lagen.
De heer Ploeger legt uit dat de nieuw te bouwen schuur in het noorden achter een bestaande woning zou komen. De raad stelt de bestemmingsplannen vast en daarin is planologisch gezien aangegeven wat wel en niet mag en waar de bouwblokken liggen. Verleent de gemeente in dit geval toestemming dan moet dat op andere locaties ook. In deze situatie zijn de oost- en zuidzijde bespreekbaar. Dan is er sprake van een rechthoekig bouwblok.

Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

11. Verlengen van het Meerjarenplan Brandweerzorg en Rampenbestrijding.
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

12. Initiatiefvoorstel ChristenUnie aangaande de samenstelling van raadscommissies.
De heer Van Bruggen verwijst voor een toelichting naar de probleemstelling en wijze van aanpak zoals die in het initiatiefvoorstel zijn verwoord. Hij benadrukt dat het voor een kleine fractie een goede zaak is om permanente vervanging mogelijk te maken. Hij pleit ervoor dat het mogelijk wordt om een niet-raadslid te benoemen in de commissie.
De heer Gruben heeft begrip voor de motivatie zoals de heer Van Bruggen die naar voren brengt. De PvdA stemt in met het voorstel.
De heer De Wekker sluit zich daarbij aan.
Mevrouw Meijer is geen voorstander. Er kan een situatie ontstaan dat de raadscommissie anders van samenstelling is dan de raad.
Mevrouw Siersema stemt in met het voorstel. Haar fractie kijkt namelijk naar de inhoud van een voorstel en niet naar wie en welke fractie een voorstel indient.
De heer Dijkman vraagt of het om permanente vervanging gaat. Zijn fractie stemt in.
De heer Van Bruggen zegt dat het gaat om vervanging door niet-raadsleden. Vervanging gebeurt steeds door dezelfde persoon.
De voorzitter wijst op de constatering van mevrouw Meijer: vervanging kan inderdaad betekenen dat de commissie anders van samenstelling is dan de raad.
De heer Gruben vindt dat geen probleem; de commissie is immers alleen informatief.
Mevrouw Van Bruggen steunt het voorstel.
De voorzitter constateert dat met uitzondering van Groep Weijer & Meijer alle fracties het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie steunen.

13. Sluiting.
De vergadering wordt om 21.50 uur gesloten.