BESTEMMINGSPLAN ‘DORPEN MENTERWOLDE’: GEWIJZIGDE VASTSTELLING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 30 november 2017 het bestemmingsplan ‘Dorpen Menterwolde’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Tevens heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
 
Achtergrond
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Dorpen Menterwolde’ is het laatste onderdeel van de actualisering van de bestemmingsplannen voor Noordbroek, Zuidbroek, Muntendam en Meeden. Het nieuwe bestemmingsplan bevat geen grote veranderingen of nieuwe ontwikkelingen. Op kleine schaal worden wel mogelijkheden geboden voor bijvoorbeeld een beroep aan huis. 
 
In dit nieuwe bestemmingsplan ‘Dorpen Menterwolde’ zijn de regelingen uit de vier bestaande ‘dorpsplannen’ op elkaar afgestemd en gewijzigde landelijke en provinciale wetgeving verwerkt. Verder zijn nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen waarover al eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden opgenomen in het nieuwe plan. 
 
In het vastgestelde bestemmingsplan zijn enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan naar aanleiding van een zienswijze van de Gasunie. Samengevat vraagt de Gasunie het plan aan te passen, omdat een aardgastransportleiding niet geheel bestemd is, de belemmeringenstrook van een andere leiding niet goed is opgenomen en er een bouwvlak ligt binnen een belemmeringenstrook. Deze punten zijn aangepast. De gewijzigde punten zijn opgenomen in de bij het raadsbesluit behorende ‘Nota van zienswijzen bestemmingsplan Dorpen Menterwolde’.
 
Bestemmingsplan inzien
Vanaf 14 december 2017 kunt u het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis te Muntendam. Digitaal kunt u het bestemmingsplan raadplegen op onze website www.menterwolde.nl, onder het kopje Plannen & Beleid / bestemmingsplannen in procedure. Op deze website vindt u tevens een link naar het plan op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en een link waar de bronbestanden beschikbaar zijn. 
 
Reageren op het plan (instellen beroep)
Vanaf 14 december 2017 tot en met 24 januari 2018 kan tegen het bestemmingsplan ‘Dorpen Menterwolde’ beroep ingesteld worden door:
een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerp bestemmingsplan;
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
belanghebbenden, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen een wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling in het bestemmingsplan heeft aangebracht in het plan.
 
Het beroepschrift kunt u sturen naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In een beroepschrift moet u in ieder geval vermelden; uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen u beroep aantekent, zo mogelijk een kopie van het besluit en de redenen waarom u beroep instelt. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure. 
 
Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 25 januari 2018. Om de werking van het bestemmingsplan (van het onderdeel waartegen u beroep instelt), te schorsen kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de genoemde afdeling. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven.   
 
Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. Leewering van het team ruimtelijke ontwikkeling, tel. (0598) 654704.