Gemeentenieuws

Raadsvergadering 30 november

Op donderdag 30 november 2017, aanvang 20.00 uur, is er een raadsvergadering met diverse onderwerpen, waaronder:
- Bestemmingsplan Muntendam - Heemtuin
- Vaststellen centrumplan Muntendam
- Vaststellen Bestemmingsplan Dorpen Menterwolde
- Vaststellen Bestemmingsplan Zuidbroek - Achter de Wal 22
- Vaststelling Bestemmingsplan Meeden - MFC
- Vaststellen Bestemmingsplan leiding Gasunie Menterwolde
- Beschikbaar stellen krediet toegangsweg behorende bij perceel Hereweg 248 te Meeden
- Aanpassen ‘financiële verordening Menterwolde 2017’

Voor burgers bestaat de gelegenheid het woord te voeren over de geagendeerde onderwerpen.
De volledige agenda's en stukken vindt u (binnenkort) op www.menterwolde.nl/raadsinfo.
De vergaderingen kunt u ook live volgen op http://webcast.nl/menterwolde/#!/overview

Commissievergadering 16 november

Op donderdag 16 november 2017, aanvang 20.30 uur, is er een commissievergadering. Tijdens deze vergadering komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

- Bestemmingsplan Muntendam - Heemtuin
- Centrumplan Muntendam
- Aanpassen ‘financiële verordening Menterwolde 2017’
- Najaarsnota 2017

CARBIDSCHIETEN OP OUDEJAARSDAG

Omdat carbidschieten niet geheel ongevaarlijk is, heeft de gemeente regels opgesteld. Deze vindt u op www.menterwolde.nl
In sommige gevallen heeft u ontheffing nodig, de aanvraag moet voor 1 december 2017 bij de gemeente zijn ingediend.

AANVRAGEN/MELDINGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De gemeente heeft de volgende aanvragen/meldingen ontvangen (liggen niet ter inzage):

- verhoging 110kV verbindings-hoofdrail, realisatie kabelveld en bliksempieken - Tennet Meeden (Z2017-00014874, 7 november 2017)
- verwijderen asbest, De Zandhoek 3, 9649DB Muntendam (3299987, 8 november 2017)
- (ver)plaatsen scheidingswand binnen bedrijfspand - Indoorskischool Zuidbroek, Beneluxweg 5, 9636HV Zuidbroek, (Z2017-00014177, 9 november 2017)

Aanvraag evenementenvergunning

Bij de gemeente is een aanvraag binnengekomen voor het organiseren van een kermis en braderie, van 18 t/met 22 september 2018 in Noordbroek. Op deze aanvraag moet nog een beslissing worden genomen. Bij de besluitvorming houdt de gemeente rekening met de belangen van derden.

De aanvraag ligt met ingang van 15 november 2017, gedurende twee weken, voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, kamer 122. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Menterwolde, Postbus 2, 9649ZG Muntendam.

Pagina's