Raadsvergadering d.d. 12.12.2013

Brandalarm...
 
1. Opening.
Afwezig waren dhr. Gruben PvdA), mevr. de Rijke (KM) en mevr. Jongedijk (GL).
 
2. Vaststellen agenda.
Dhr. Lanting (GL) diende twee moties ‘vreemd aan de orde van de dag’ in, resp. als punt 13a en 13b toegevoegd aan de agenda.
 
3. Spreekrecht burgers.
Spreekrecht werd gevraagd door mevr. van Ree (punt 6), dhr. Bessembinders (punt 8) en dhr. Keesom (punt 5).
 
4. Benoeming plaatsvervangend lid van de raadscommissie gemeente Menterwolde.
I.p.v. dhr. K.J. Schuur (GL) is dhr. A. Bosscher benoemd tot plv. lid van de raadscommissie. Mevr. M.Siersema wordt dat voor KM. Dhr. Keuning (partner mevr. Siersema) is er door de burgemeester op gewezen dat het onwenselijk is dat echtelieden samen in de Raad of commissie zitten. Volgens dhr. Keuning was er geen bezwaar tegen.
 
5. Standpuntbepaling ten aanzien van de bestuurlijke toekomst van Menterwolde.
Dhr. Keesom pleitte namens de Dorpsraad Zuidbroek ervoor om vooral ‘grenzeloos’ te denken, zowel v.w.b. gemeen- tegrenzen als politiek. Bij de dorpenronde bleek dat er diverse voorkeuren zijn. Er bleven twee varianten over (vraag dhr. Lanting).
Mevr. Boerma (PvdA) stelde dat, hoewel haar partij nooit voorstander is geweest en er getwijfeld wordt aan het voordeel, als het toch moet de keuze valt op Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (H-S,S,M) + Veendam. Zij dient een amendement in om het tweede beslispunt (om op voorhand geen belemmering op te werpen voor herindeling met H-S/S/Oldambt te schrappen. Dit amendement kan echter niet geschrapt worden. En toen ging het brandalarm af en moest iedereen naar buiten! Na ca. een kwartier bleek het te komen door een drooggekookte waterketel en kon de vergadering hervat worden. Dhr. Hesp (VVD) merkte op dat nu opsplitsen niet kan en het jammer is dat Haren niet wil meedoen, de voorkeur uitgaat naar H-S/S/M + Veendam. Dit is wel moeilijk omdat H-S dat niet wil en er dan bovendien twee stedelijke gebieden samenkomen. Hij dient twee moties in; 1. alleen HS-S-M en een tweede met daarbij het Oldambt. Economisch gezien is er volgens hem bijna geen verschil of er gekozen wordt voor Veendam of Oldambt. Dhr. Keuning is voor + Veendam, hoewel de andere opties ook kunnen. Dhr. Lanting is voor + Veendam, maar tegen + Oldambt. Hij pleit voor een snellere invoering; liever in 2017 dan in 2018. Hij dient een amendement in om een peiling te houden onder de bevolking bij de uitgang van de stembureaus bij de Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart a.s. De SP vindt de herindeling een facade omdat die niet van onderaf komt, aldus mevr. Swierenga. Er is daarom volgens haar geen keuze te maken. Dhr. Wind (CDA) miste een financiële onderbouwing. Voorkeur heeft de kleinste variant, maar er is geen voorkeur + Veendam of Oldambt. Dhr. v. Bruggen (CU) pleitte ervoor te zorgen dat de kleine kernen niet de dupe worden van de herindeling. Andere gemeenten voelen niets voor alleen samenwerken, aldus de burg. Motie 1 van de VVD werd verworpen met 5 stemmen voor (VVD, CU,CDA) en 7 tegen, ook motie 2 werd verworpen, hier was alleen de VVD voor. Motie 3 van de PvdA (+ Veendam) werd aangenomen met 7 stemmen voor (PvdA, GL, KM, CDA) en 5 tegen (VVD, CU, SP). Hiermee is het Collegevoorstel dat een samengaan voorstaat met ook Veendam aangenomen en er wordt tegelijkertijd geen belemmering opgeworpen tegen herindeling met Oldambt. Het amendement van GL om een peiling tussen voorkeur voor Oldambt of Veendam werd aangenomen met 7 stemmen voor (GL, PvdA, KM, CDA) en 5 tegen (VVD, CU,SP). Dat van de SP peiling wens bevolking wel of niet herindelen met 8 voor (SP, PvdA, GL, KM, CU) en 4 tegen (VVD, CDA). Allen waren het eens met het CU amendement dat vraagt om specifiek beleid m.b.t. kleine kernen. 
 
6. Toekomst De Heemtuin/Stichting Menterheem.
Namens de Heemtuin spreekt mevr. H. van Ree in. De gemeente stuurde een ‘beschikking’. Zij heeft de sleutels in de hand, want wat gebeurt er bestuurlijk vanaf 1 januari a.s.? Er is nog niets bekend. Wel is er net € 20.000,- subsidie ontvangen van LEADER voor de aanleg van een blotevoeten pad. Weth. de Winter wijst op de forse bezuinigingen op allerlei terreinen. Al bij de begroting van 2013 is aangekondigd dat de subsidie zou stoppen. In de beschikking wordt 
€ 42.000,- voor het eerste halfjaar beschikbaar gesteld met de kosten voor koffie/thee, werkkleding voor nieuwe werkreintegranten en overige kosten voor de 20 a 30 reintegranten die in de Heemtin werken. Er werd vervolgens uitgebreid gedebatteerd over wat er wel of niet moet worden vergoed. Uiteindelijk is afgesproken dat het door B&W genoemde bedrag beschikbaar komt en dat er z.s.m. een beleidsplan voor de Heemtuin komt. Daarvoor zij twee offertes binnen. Voor juli a.s. is er dan duidelijkheid.
 
7. Vaststellen financiële bijdrage in verband met armoedeonderzoek gemeente Menterwolde.
Voor € 12.475,00 incl. BTW voert het onderzoek- en adviesbureau Kwiz een Armoedeonderzoek uit in onze gemeente, bestaande uit een armoedemonitor en een enquete. Ook in buurgemeenten deden ze dat. Hierdoor komt een goed beeld van de situatie. Bij loting krijgt een deelnemer aan de enquete een jaar lang een volkstuin om zo (financieel) voordeel hiervan te ondervinden. Het onderzoek helpt bij de herindeling omdat dan bekend is om hoeveel mensen het gaat. Er komt in januari een preventievoorstel. Er komt een taskforce met alle betrokken instanties. Het voorstel werd na enige op- en aanmerkingen aangenomen.
 
8. Najaarsnota + stand van zaken bezuinigingen + stand van zaken reorganisatiereserve.
Dhr. C. Bessembinders vroeg namens tennisver. TIOLO Meeden wanneer er antwoord komt op het verzoek om een nieuwe tennisbaan. Toegezegd was dat er voor 1.2.2013 bericht zou zijn. De huidige banen zijn af. N.a.v. gestelde vragen antwoordt hij, dat uiterlijk medio 2015 er een nieuwe baan moet liggen anders is het einde vereniging. 
Voorkeur heeft de huidige locatie, maar men is bereid om naar de Bouwte te gaan.
Volgens de burg. verdient het College een compliment omdat 80% van de voorgenomen bezuinigingen is gehaald. De Raad had nog veel vragen n.a.v. de Najaarsnota.  M.b.t. de Bijzondere Bijstand Zelfstandigen uitkering zegt weth. Ter Steege (GL) dat er minder gebruik van is gemaakt en dus ook minder is uitgekeerd. Nu er andere regels gelden verwacht men meer aanvragen. Er komen nieuwe participatiefolders.  M.b.t. bibliotheken; in Zuidbroek verandert er niets, alleen komt er meer aandacht voor de scholen. Ook in Meeden worden de scholen vanuit de bibliotheek bediend. In Muntendam komt er in alle drie de scholen een schoolbibliotheek heeft Biblionet besloten. In alle dorpen is het door de veranderende maatschappij steeds moeilijker om dorpshuizen te exploiteren. In Muntendam is het dakprobleem hersteld. Meeden zit met de verbouwingskosten. Deze zijn voor het stichtingsbestuur. Men wilde per 1 januari a.s. sluiten. Er is 11 december met het bestuur gesproken en afgesproken dat zij voor 1 april zeggen hoe het verder gaat. Er is minder opgebracht dan verwacht. Ook is er met diverse gebruikersgroepen gesproken. De burg. vult aan, dat ‘men’ dacht dat het gemeentebestuur er iets over te zeggen had. Dat is onjuist. De bezuinigingen op sportver. waren niet exact te berekenen doordat onbekend was wat er werd toegerekend, aldus weth. de Winter. De overschrijding van de kosten voor de bouw van het MFC Noordbroek is gekomen door kosten gemaakt voordat er gebouwd werd. Bovendien was er rekening gehouden met de verkoop van ’t Torentje’, Rabogebouw etc. M.b.t. peuterspeelzaalwerk; Timpaan voert uit voor hetzelfde bedrag. De najaarsnota wordt zondermeer vastgesteld.
 
9. Vaststellen “Paracommerciële verordening gemeente Menterwolde”.
Mevr. Bos (VVD) uit zorgen voor verenigingen enz. Hoe valt het te handhaven? Mevr. Boerma vult aan dat voor de Broeckhof en de jeugdsozen hetzelfde geldt. Dhr. Lanting wijst op toekomstige verordeningen m.b.t. alcoholmatigingsbeleid. De burg. zegt dit het liefst uitsluitend als handhavingsmiddel te ge- bruiken, alleen om excessen te vermijden.
 
10. Vaststellen transitiearrangement Jeugdzorg.
Vanaf 1.1.2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Van rijkswege is een overgangsregeling opgesteld. Er moet een Regional Transitie Arrangement worden opgesteld per provincie. De Groninger gemeenten willen met dit RTA toe naar een nieuw jeugdstelsel per uiterlijk 2018. Menterwolde werkt hierin samen met H-S en Sl. Weth. De Winter antwoordt n.a.v. vragen dat de hulp zo dicht mogelijk bij huis wordt gezocht. De heren Ubels, Lanting en Keuning zullen een bijeenkomst over jeugdzorg en decentralisatie bijwonen. Allen gaan akkoord.
 
11. Vaststellen diverse minimaregelingen in verband met besluiten bij de begroting 2014.
Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
 
12. Vaststellen diverse Heffingsverordeningen 2014.
Ook zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
 
13. Initiatiefvoorstel VVD ‘Damoclesbeleid gemeente Menterwolde 2014’.
Dhr. Hesp licht het voorstel toe. Al in meer gemeenten geldt dat iemand zijn huis kwijtraakt als er een hennepplantage of andere drugscriminaliteit plaatsvindt. Vraag is wel, wat als er jonge kinderen in huis zijn? Mevr. Swierenga wijst wel op het probleem dat er weliswaar wettelijk geen drugs mogen worden verkocht, maar er staat niets over de teelt. De burg. ziet het als steun in de rug t.o.v. de huidige regelgeving. Nu ‘moet’ hij deze maatregel nemen, dan ‘kan’ hij daar evt. van afwijken. Dit is verduidelijking waar behoefte aan is. Het voorstel is aangenomen.
 
13A. Motie A van dhr. Lanting betreft het wel jaarlijks blijven verstrekken van de papieren Afvalkalender. Dhr. Keuning stelt voor om deze misschien tot het definitief bekend is toch te publiceren in Tussenklappen. Volgens dhr. Hesp wordt het duur als de afvalkosten hoger worden. De motie wordt aangenomen met 9 stemmen voor en 3 (VVD) tegen.
 
13B.De motie om te verbieden dat raadsleden of kandidaatraadsleden zitting nemen in stembureaus stuitte op weerstand en werd ingetrokken.
 
14. Financiële aangelegenheden.
Deze tarieven waren al bij de begroting afgesproken.
 
15. Ingekomen stukken en mededelingen.
Alle ingekomen stukken werden zondermeer aangenomen, behalve een brief van E. Fiber over de integrale verglazing (= aanleg glasvezelnet in de gehele gemeente), waren het brieven en moties m.b.t. de herindeling en al of niet uitstel van de beslisdatum. Ter inzage lag het jaarverslag 2013 van Libau.
 
16. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Er was niets te melden.
 
17. Actielijst/toezeggingenlijst versie 12-12-2013.
Weth. Batelaan (VVD) kon melden dat een tweede brug over het Winschoterdiep € 7,5 miljoen kost. Dit wordt meegenomen in het Revitaliseringsplan dat in juni 2014 wordt besproken. In de fractiekamer ligt de uitslag van de verkeerstellingen in de shared space gebieden. De werkzaamheden aan de N33 hebben veel effect op de andere wegen. In 2014 komt hierover een Rekenkameronderzoek.
 
18. Sluiting.
Om 01.12 uur volgde sluiting. 
 
19. Vragenuur.
Waarna er geen vragen waren voor het vragenuur.
 
De volgende raadsvergadering is op 13 februari 2014.