Raadsvergadering d.d. 26.9.2013

Het venijn zat in de staart... 
 
1. Opening.
Afwezig waren dhr. Gruben (PvdA) en dhr. van Bruggen (CU). Nieuwe fractievoorzitters zijn dhr. Ubels (VVD), Keuning (KM) en Lanting (GL).
 
2. Vaststellen agenda.
Toegevoegd werden bij punt 14: brief van de voorzitter van de St. Menterheem m.b.t. bestuurlijke afspraken over een kadernotitie en de kadernotitie ‘verzelfstandiging Heemtuin’. Weth. de Winter (CDA) stelt voor om dit op een aparte vergadering op 3 oktober te behandelen, gelet op de vele vragen en vraagtekens. Dhr. Lanting vraagt om het uit te stellen tot de volgende raadsvergadering.
Omdat er onvoldoende tijd was voor een goede voorbereiding vraagt dhr. Hesp (VVD) om het eerst in een commissievergadering op 3 oktober te behandelen en dan in de raadsvergadering van 17 oktober te bespreken. Bij de stemming hierover bleken er 6 raadsleden tegen (PvdA, KM, SP) en 6 voor het voorstel (VVD, GL, CDA) voor uitstel. Het agendapunt blijft staan en er wordt nog gekeken of er op 3 oktober een commissie- vergadering komt. 
 
3. Spreekrecht burgers.
Mevr. van Ree wil spreken namens St. Menterheem bij punt 14.
 
4. Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging van nieuw benoemd raadslid.
 
 
Dhr. M.W. Keuning volgt dhr. Blaauw op als raadslid voor KM en hij legt de belofte af. De geloofsbrieven werden onderzocht door dhr. Ubels, dhr. Loer (PvdA) en mevr. Jongedijk (GL).
 
5. Benoeming plaatsvervangend voorzitter raadscommissie Menterwolde.
Mevr. Bos (VVD) wordt met algemene stemmen benoemd als opvolgster van dhr. Blaauw.
 
6. Uitvoering motie PvdA voor- en nadelen van het project Groningen HartVeilig.
De gemeente neemt de komende drie jaar voor € 1.500,- deel aan Groningen HartVeilig. Daarvoor worden er o.a. jaarlijks 4 cursussen aangeboden voor gebruik AED’s. Er wordt samengewerkt met plaatselijke EHBO verenigingen en er is minstens 1 voorlichtingsavond per jaar. Deel- nemers moeten dicht bij een AED wonen en minstens twee jaar inzetbaar zijn, anders moet de opleiding zelf worden betaald. 
 
7. Spoorstraat Zuidbroek.
De klinkers in de rijloper van de Spoorstraat Zuidbroek worden vervangen door rood asfalt. Ondanks dat stenen en zand voldoen aan gestelde normen, is er sprake van trillings- en geluidsoverlast. De kruisingen worden uitgevoerd in streetprint, terwijl de klinkers in de goten, het voetgangersgebied en de parkeervakken blijven. De oude fundering blijft, alleen het zand dat nodig was voor de stenen moet eruit. Er wordt met verkeersdeskundigen overlegd m.b.t. verkeersremmende maatregelen, aldus weth. Batelaan (VVD). Dhr. Wind (CDA) verzoekt om geen hobbels aan te leggen. Er zijn andere mogelijkheden. Met aanwonenden is al gesproken, er is bewust voor gekozen om na dit raadsbesluit weer in gesprek te gaan. De toezicht op het werk komt bij een extern bureau. De kosten ad. € 115.750,00 komen t.l.v. het Centrumplan Zuidbroek. Arcadis voert het werk uit tegen een gereduceerd tarief. Binnenkort komt er bericht over het tandemterrein (vraag dhr. Loer). Het is de bedoeling om het werk nog dit jaar uit te voeren stelde de weth. dhr. Lanting gerust. Allen gingen akkoord.
 
8. Wijziging gemeenschappelijke regeling V&GR.
De gem. regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio wordt per 1.1.2014 gesplitst. Wettelijk is dan vereist dat de brandweer volledig geregionaliseerd moet zijn. Die blijft dan in dienst van de veiligheidstaken, de gemeente Groningen houdt de uitvoeringstaken m.b.t. de GGD. Er komen twee nieuwe gem. regelingen: Veiligheidsregio en Publieke gezondheid en Zorg (PG&Z).
 
9. Vaststelling verordening Elektronische Bekendmaking.
Uiteindelijk blijkt er sprake te zijn van een misverstand. Alle fracties hadden begrepen dat er vanaf 1 januari a.s. niets meer in weekblad Tussenklappen zou komen van de gemeente. Het gaat echter alleen om de teksten van verordeningen etc. De ‘gewone’ mededelingen blijven. Vanaf 1 januari mag de gemeente verordeningen ook via electronische weg bekendmaken. Daarover krijgen we nog bericht en hoe iemand die geen internet heeft er toch kennis van kan nemen. Alle fracties waren er fel op tegen als de gemeentepagina zou vervallen. Gewezen werd erop dat die altijd goed wordt gelezen en de ‘problemen’ voor mensen zonder internet. Het blijft verplicht om algemene mededelingen te publiceren. Er werd hierna een kwartier rookpauze ingelast.
 
10. Vaststellen verordening Toeslagen en Verlagingen (Wet werk en bijstand)
Deze wordt zondermeer aangenomen.
 
11. Vaststellen jaarrekening 2012 OPRON.
Het CDA heeft geen vertrouwen meer in OPRON, aldus dhr. Wind. Er is minder personeel, maar er zijn hogere kosten. O.a. door krimp en vervroegde uitstroming zijn er minder inkomsten. Het flankerend beleid betreft goede regelingen voor uitstroom oudere leerkrachten t.b.v. jongeren. Doordat de rijksbijdrage wordt berekend naar het leerlingaantal is die lager. Alle raadsleden gaan akkoord.
 
12. Toekennen budget t.b.v. folder ‘Financiële tegemoetkomingen Gemeen-te Menterwolde)
Mevr. de Roo (PvdA) is blij met de folder en ziet die ook graag verspreid via de ouderenvoorlichters. Zij dient een amendement in om de inhoud te plaatsen op de website en verkort ook in weekblad Tussenklappen. De kosten hiervan kunnen uit de post ‘onvoorzien’. Dhr. Keuning vraagt zich af of alle adressen, waar de folder bezorgd zal worden bekend zijn. Mevr. Swierenga vond het een magere folder. Zij miste de adressen van bijv. de Voedselbank, Leergeld en relevante hulpverleningsadressen. “We waren al de op twee na beste sociale dienst van het land”, aldus dhr. Lanting, “misschien stijgen we door deze leesbare folder nog wel en plaatsje.”Weth. ter Steege stelt dat een uitgebreidere folder hogere kosten betekent. De folder wordt op strategische plekken verspreid en er komt een wervend stukje in Tussenklappen. Mevr. de Roo stelt voor in de krant te melden dat er een folder is en waar die verkrijgbaar is. Het College neemt dit voorstel over.
 
13. Financiële aangelegenheden.
De folder kost € 461,75. De post onvoorzien daalt met dat bedrag.
 
14. Ingekomen stukken en mededelingen.
1-5. Er waren een vijftal brieven enz. die betrekking hadden op een herindeling. Provincie wil maar 1 stedelijke kern per gemeente. De raad van Haren beslist op 14 oktober of men bij de stad Groningen wil of bij ons in de zgn. Gorechtvariant (= Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Menterwolde). Er wordt onderzocht of Oldambt hier bij aan kan sluiten (vraag Hoogezand-Sappemeer). Veendam wil er ook bij, maar kan ook bij Stadskanaal. Herindeling of meer samenwerken, daar wordt over 
beslist in de raden en ook over welke variant.
 
6. Ontslagbrief mevrouw Siersema.
Dhr. Keuning deelt mee zich hierover van stemming te onthouden. Alle stukken werden voor kennisgeving aangenomen. Dit was niet het geval met de toegevoegde stukken.
 
7/8: Namens St. Menterheem sprak voorzitter mevr. van Ree weer in.
Zij legde uit waarom er nu duidelijkheid moet komen over de financiering per 1.1.2014 en gaf haar kritiek op de kadernotitie. Dhr. Hesp herhaalt dat dit eerst in de commissie en dan in de raad dient te worden besproken. De PvdA dient een motie in om de bruikleenovereenkomst met St. Menterheem te verlengen per 1.1.2014 en zo blijft dan exploitatie bij de St. Menterheem. Zij stelt voor om in samenspraak met de stichting een of meerdere partijen (bijv. reïntegratiebedrijf, ROC of samenwerkende gemeenten) erbij te betrekken op het gebied van reïntegratie en de raad uiterlijk 15 november 2013 hierover te berichten. Volgens GL zijn er inhoudelijk vraagtekens en de partij kan hiermee niet uit de voeten. Ook mevr. Swierenga voorziet problemen. De burg. meldt dat er op 10 oktober wordt gesproken met Menterheem. Er komt een megataak op de gemeente af om veel mensen die aan het loket komen aan werk te helpen. (St. Menterheem heeft daar zelf de papieren niet voor). 
Dhr. Keuning vraagt wat let u om tegen Menterheem te zeggen rustig doorgaan en ondertussen kijken we verder. Dhr. Hesp eist een schorsing. deze duurde ruim een uur. 
Afgesproken was dat het College zou spreken met de Heemtuin, aldus dhr. Hesp. Het is volgens hem niet in te schatten wat de uitkomst van de motie zal zijn. Hij vraagt om die aan te houden en eerst in de commissie te bespreken. Weth. de Winter stelt voor om alle argumenten mee te laten wegen en daar de notitie op aan te passen en herziening uit te stellen tot met iedereen is gesproken. Er blijft al met al onduidelijkheid bestaan, de PvdA motie blijft gehandhaaft. Op verzoek van dhr. Lanting volgt weer een schorsing. Dhr. Wind vertrekt i.v.m. werk volgende dag. Dhr. Ubels, Hesp en mevr. Bos (VVD) verlaten uit protest de vergadering. Zij vonden te weinig voorbereid te zijn om al te kunnen beslissen. Tijdens de schorsing wordt mevr. Jongedijk onwel zodat er nog maar 8 raadsleden over waren. Na de schorsing legt dhr. Lanting een stemverklaring af. Door het onwel worden van zijn fractiegenote en het vertrek van 4 raadsleden was het volgens hem niet het juiste moment om over de motie te stemmen. Het gaat dus om de stem van dit moment. Alle dan nog aanwezigen stemden voor de motie van de PvdA.
 
15. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Er zijn geen mededelingen.
 
16. Actie/toezeggingenlijst versie 26.9.13
- Weth. Batelaan heeft deze middag gekeken bij de kruising Dwangsweg/ Schoollaan in Stootshorn. Daar was geen verzakking. Wel op een deel van de Sappemeersterweg, dat golft en moet hersteld worden. Met de aannemer is gesproken dit nog voor de winter te doen.
- m.b.t. herstrating Hereweg Meeden: het proefvlak bij de school houdt zich goed door de kwalitatief betere stenen. Hopelijk is het nu beter. Een ambtenaar heeft het geconstateerd. Het blijkt dat daar waar ‘oude’ stenen liggen het niet goed is.  Mw. Swierenga vraagt of er in Zuidbroek dezelfde stenen zjn gebruikt. De weth. antwoordt bevestigend. IJs en wederdiendende wordt de Hereweg in dit jaar herbestraat (vraag dhr. Lanting).
 
17. Sluiting.
Om 12.15 uur sluit de vergadering.
 
18. Vragenuur.
Op de vragen van dhr. Velthuis antwoordt weth. de Winter dat er op ambtelijk niveau overleg is geweest met de voetbalverenigingen m.b.t. het zelf onderhouden van de sportvelden. Dit was zonder definitief resultaat v.w.b. de kostenberekening. Voor 1.1.2014 is het werkelijk gerealiseerd. Om 0.20 uur is alles afgehandeld.
 
De volgende vergadering zal zijn op 17 oktober 2013.