Raadsvergadering d.d. 27 juni 2013

En toen waren er nog drie wethouders...
 
1. Opening.
Afwezig was dhr. Gruben (PvdA)
Ingekomen is een brief van mevr. Siersema (KM) waarin zij per direct haar ontslag indiende. Zij is het niet eens met het stopzetten van de subsidie aan de Heemtuin en heeft forse kritiek op het gemeentelijk personeelsbeleid. Omdat de door haar aangekondigde persconferentie ’s middags in het gemeentehuis niet door mocht gaan, hoopte zij nu bij aanvang van de raadsvergadering haar brief te mogen voorlezen. Dit werd niet toegestaan. Dhr. Blaauw stelde dat mevr. Siersema, boegbeeld van KM, ontslag neemt om politieke redenen. Mevr. de Rijke en hij “prevaleren het raadswerk te continueren” en blijven de coalitie steunen. Zij treden uit KM en gaan verder onder een andere naam. Dhr. Hesp (VVD), mevr. Jongedijk (GL) en dhr. Wind (CDA) uitten hun waardering dat de fractie de coalitie blijft steunen. Zowel dhr. Hesp als mevr. Boerma (PvdA) en dhr. van Bruggen (CU) betreurden het dat mevr. Siersema ook zaken die niet tot haar portefeuille hoorden erbij betrok.
Namens het college zei wethouder Batelaan (VVD) dat het College, 4 jaar geleden begonnen als klavertje vier, nu een meer voorkomend klavertje drie is geworden. Zij respecteren het besluit, maar vinden het jammer. Problemen ontstaan als één andere meningen ventileert dan is afgesproken. Verschil van mening is normaal en vaak geen probleem. De drie overgebleven wethouders denken met elkaar het einde van de rit wel te halen (gemeenteraadsverkiezingen voorjaar 2014).
Met 9 stemmen voor (KM, VVD, GL, CDA en CU) en 5 tegen (PvdA en SP) werd het ontslag aanvaard. Omdat mevr. Siersema om politieke redenen ontslag nam en 9 van de 14 aanwezige raadsleden dit ontslag aanvaarden ging dit ontslag terstond in en moest zij van burgemeester van Zuijlen de vergadering verlaten. Ze mocht haar brief dus niet voorlezen.
Er volgde een korte schorsing om haar de gelegenheid te geven de zaal te verlaten en in de hal de aanwezige pers te woord te staan.
 
2. Vaststellen agenda.
De agenda bleef ongewijzigd
 
3. Spreekrecht burgers.
Mevr. van Ree (voorzitter) en mevr. Buurke (vrijwilligster) van de Stichting Menterheem wilden inspreken bij agendapunt 5.
 
4. Jaarrekening 2012 gemeente Menterwolde.
De jaarrekening 2012 sluit met een voordelig saldo van ruim € 600.000,- waarvan al ruim € 200.000,- inmiddels zijn besteed. Voorgesteld wordt de rest te bestemmen voor storting in reserves voor rioleringsfonds en afvalmaatregelen, voor het overboeken naar 2013 van het restant Transitie Jeugdzorg en als dekking van het saldo onder uitputting 2012 (= minder ontvangen Rijksbijdragen). Er bleef dan nog  € 45.490 over dat naar de Algemene Reserves zou gaan. Namens de financiële commissie vroeg dhr. Loer (voorzitter) om het jaarlijks overzicht grondexploitatie zodanig te geven, dat het meegenomen kan worden bij de begroting. Ook werd geadviseerd te informeren bij de gemeente Bedum hoe wordt gekeken naar de risicoparagraaf: namelijk niet alleen cijfermatig maar ook vergeleken met andere gemeenten. N.a.v. de gestelde vragen antwoordt wethouder Batelaan: De Hereweg in Meeden is nog niet volledig klaar (vraag van PvdA). De gemeeente heeft geen invloed op de komst van een mogelijk (trein)station Duurkenakker (vraag van GL), dat is zaak voor de provincie.
Er komt een evaluatie over het onderhoud van de rotondes. Eigen gemeentelijk onderhoud kost geld. Op de Gouden Driehoek is één kavel verkocht. Het exploitatierisico ligt bij de ontwikkelingsmaatschappij. Revascom wil nog graag het Outletcentrum in Zuidbroek vestigen, maar de Provincie niet (vraag CU). Weth. ter Steege (GL) zegt dat er in september wordt bericht over burgerparticipatie. Dat kan per 1.1.2014 zijn geregeld. De maatschappelijke stages worden voortaan via de gemeentelijke vrijwilligerscentrale geregeld (vraag PvdA). Reorganisatie verloopt nooit 100% pijnloos. De algemene lijn is dat er echt beleid wordt gevoerd. Er wordt geen personeel ontslagen, maar er komt een andere verdeling. Samenwerking met Hoogezand-Sappemeer/Slochteren is deels een oplossing (vr. PvdA). De overschrijding van de post openbaar groen (€ 66.000,-) is een zorgpunt. Bij de herschikking van de portefeuilles wordt daarnaar gekeken. M.b.t. de problemen, klachten en vragen inzage de Hereweg te Meeden zegt weth. Batelaan dat er toezeggingen zijn gedaan over hoe het wordt afgehandeld. Alle 14 raadsleden stemden voor het GL-voorstel om 
€ 17.000,- beschikbaar te stellen voor Cultuureducatie op scholen. 4 Van de 8 scholen doen al mee. Het raadsvoorstel wordt aangepast en zonder stemming aangenomen.
 
5. Bespreking rapport haalbaarheidsonderzoek Heemtuin.
Mevr. H. van Ree had als voorzitter van de Stichting Menterheem de afgelopen week gesprekken gevoerd met afgevaardigden van de fracties en dat zeer gewaardeerd. Uit het haalbaarheids- onderzoek blijkt dat Menterheem wel (op termijn) op eigen benen kan staan m.b.t. de Heemtuin/reïntegratie. Zij snapt de reactie niet. Al vanaf 1981 wordt een gemeentelijke bijdrage ontvangen. Zij zou wel willen samenwerken met een reïntegratie bureau. Mevr. Q. Buurke pleitte voor behoud van tuin en personeel. Op verzoek van GL wordt er vervolgens ca. drie kwartier geschorst om de moties van GL en KM iets te wijzigen. Het haalbaarheidsonderzoek concludeerde dat de Heemtuin zelfstandig kan voortbestaan als aan een aantal eisen/voorwaarden wordt voldaan. Er zou bijv. een SPA wellnesscentrum kunnen komen. Het college stelt voor de reïntegratie uit te besteden aan een commercieel bedrijf en de tuin te laten bij de St. Menterheem. Meer partijen wezen erop dat dat al twee keer eerder mislukte omdat reïntegratiebedrijven failliet gingen. In de raadsvergadering van volgende week (= 4 juli) komt het bestemmingsplan aan de orde. Dan kan er gekeken worden of er kampeermogelijkheden/camping is toegestaan. Bij dit onderdeel was mevr. Siersema op de publieke tribune aanwezig.
 
6. Voorstel i.v.m. faciliteren/ondersteu-nen bewoners in kader windmolens.
Het College stelt € 5.000,- beschikbaar voor het geven van informatie over voor/tegen windmolens en hoe te handelen bij beroepsprocedures. Op de gemeentelijke websites zullen links komen naar de diverse informatiebronnen zo-wel voor als tegen. Ook komt er op de gemeentelijke website info over van belang zijnde procedures bij bezwaar en/of beroep en over bijeenkomsten die van belang zijn. Er komen PDF documenten om te downloaden bij plaatsing of solidair zijn met anderen. Het raadsvoorstel werd aangenomen met 13 voor en 1 tegen (SP). Mevr. Swierenga is tegen omdat er volgens haar geen rekening wordt gehouden met de voorstanders.
 
7. Herziene grondexploitatie Tolweg per 1 januari 2013.
Ondanks dat de grondexploitatie vergeleken met 2012 is verslechterd is die nog steeds gezond. Het voorstel is zonder stemming aangenomen.
 
8. Herziene exploitatieopzet Burg. Venemastraat per 1 januari 2013.
Deze grondexploitatie is negatief. Maar als er één woning wordt verkocht is het weer positief, aldus weth. Batelaan. Dhr. Lanting (GL) vraagt zich af of de windmolens ook van invloed zijn. Indertijd was er veel belangstelling en nu nog maar 1 kavel, maar wel meer plan-schade bezwaren. Zonder stemming wordt het voorstel aangenomen. 
 
9. Vaststelling bestemmingsplan bedrijventerrein Duurkenakker en het facetbestemmingsplan ‘geluid bedrijventerrein Duurkenakker’.
Het zou kunnen dat geluidsproblemen invloed hebben op de plaatsing van windmolens, aldus weth. Batelaan (vraag dhr. Loer). Tot nu toe werden de bewoners van de vijf woningen die last hadden van geluid altijd collectief benaderd. In het nieuwe plan geldt die overlast voor slecht één woning. Bedrijven hebben geen zienswijzen ingediend. Zij hebben een brief gehad en zijn bezocht (vraag mevr. Swierenga). Dhr. Lanting vraagt naar de bestemming van het perceel dichtbij het ‘toekomstig station Durkenakker’, waar tractoren worden gestald/verkocht. Volgens weth. Batelaan gaat het hier om handel via internet. Ook over dit voorstel hoefde niet gestemd te worden.
 
10. Financiële aangelegenheden.
Geen mededelingen.
 
11. Ingekomen stukken en mededelingen.
O.a.: 
- Er is nog geen antwoord op de brief m.b.t. illegale hennepteelt, wel zijn er ideeën ontvangen.
- Bouwbedrijf Mulder bouwt elf woningen deels geschikt voor senioren op het vm. Tandemterrein, dit na goedkeuring van het bestemmingsplan. 
- Weth. de Winter meldt dat met Timpaan het peuterspeelzaalwerk per 1 juli a.s. is geregeld. Er is niet gesproken over de ouderbijdrage (vr. dhr. v. Bruggen), maar die blijft gelijk. Minder draagkrachtigen kunnen vergoeding krijgen uit de bijstand.
 
Maandag 1 juli is er een info-avond over het subsidiebeleid. 
12. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Per 1.1.2014 gaat de ‘Nieuwe werkwijze afhandeling fraudegevallen’ van de sociale recherche in. 
 
13. Actielijst/toezeggingenlijst versie 27.06.2013.
De wijziging drank- en Horecawet komt dit najaar.
 
14. Sluiting.
Om 23.20 uur volgt sluiting van het officiële gedeelte.
 
Vragenuur:
Vragen PvdA:
1. M.b.t. de stand van zaken van Saksen Medisch Centrum zegt weth. Batelaan dat het bedrijf bezig is om alle benodigde informatie in te winnen. De eerste spade kan denkelijk in het najaar in de grond. De Provincie heeft er niets over gezegd. Er wordt gewerkt aan de aanpassing van het bestemmingsplan (vraag dhr. Lanting). Over een eventuele samenwerking met andere ziekenhuizen wordt op 4 juli achter gesloten deuren gesproken (vraag dhr. Wind.)
2. De fractie heeft een vraag over actualisering/beschikbaar zijn van de gemeentelijke website omdat zij heeft geconstateerd dat deze niet up to date is. De nieuwe regelgeving staat niet op juiste plek en oude is nog zichtbaar en info is onjuist of onvolledig. De burg. antwoordt dat door een vacature, die door bezuinigingen nog niet is opgevuld, de website niet up-to-date is. Geprobeerd wordt om dit alsnog te doen. Het probleem met de zoekmachine is bekend. Ook is er sprake van achterstalling onderhoud. 
Om ca. 24.00 uur volgt sluiting. 
Volgende week 4 juli om 20.00 uur is de raad weer bijeen. Dan is er geen vragenuur.