Raadsvergadering d.d. 30 mei 2013

Winkels mogen open op zondag...
 
1. Opening.
Afwezig was dhr. van Bruggen (CU), mevr. Jongedijk (GL) was na enige maanden weer aanwezig. 
 
2. Vaststellen agenda.
Toegevoegd werden drie moties vreemd aan de orde van de dag, nl. A. van dhr. Ubels (VVD) over winkeltijden, B. van mevr. Boerma (PvdA) over windmolens (ook van CDA,CU) en C. over het peuterspeelzaalwerk.
 
3. Spreekrecht burgers.
Er waren geen insprekers.
 
4. a.Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging van nieuw benoemd raadslid.
b.Afscheid nemen van het vertrekkend raadslid. 
Voor de derde keer op rij werd de heer Lanting (GL) beëdigd, nu als‘echt’ raadslid, als opvolger van de heer Schuur.  De heer Schuur trad af vanwege te drukke werkzaamheden en ontving het traditionele afscheidscadeau en bloemen. In de raadscommissie wordt dhr. Schuur nu lid en dhr. Lanting zijn plaatsvervanger.
 
5. Bespreken raadsbrief welstandsbeleid.
In februari jl. diende de VVD een motie in met het verzoek om o.a. uit de welstandscommissie Libau te stappen, om bouwplannen van burgers en bedrijven niet langer aan de Welstandsnota te toetsen. Het VVD voorstel om ook de lintbebouwing welstandsvrij te maken kan met uitzondering van zichtzones en beeldbepalende panden. Voor de Tolweg is bepaald dat voor nieuwe aanvragen geen welstandtoets geldt. Voor Borgenland blijft de welstandtoets, evenals voor bedrijventerreinen waar beeldkwaliteits plannen zijn vastgesteld en voor de zichtzone. Het college zal een en ander verder uitwerken.
 
6. Verduurzamen MFC Noordbroek.
De Raad werd gevraagd om te kiezen uit 4 bouwvarianten. Variant 1 is de standaardnorm, uitgaande van de wettelijke eisen gesteld in het Bouwbesluit. De kosten hiervoor zijn opgenomen in het beschikbaar gestelde krediet. De andere drie vergen resp.  extra € 338.000,-,  € 566.000,- en € 608.000,-. De vierde variant gaat uit van o.a. driedubbel glas, een warmtepomp en nageregelde ventilatielucht. De eerste 8 jaar zijn de lasten hoger dan de verdiensten. Pas na het 14e jaar wordt deze investering lonend. Over deze berekening was niet iedereen het eens. De investering zal t.z.t. worden doorberekend aan de huurders. Na weer een schorsing volgde de stemming. Variant 4 kreeg alleen de voorkeur van SP, KM en dhr. Loer (PvdA) en werd derhalve verworpen. De meerderheid (10 stemmen) van de Raad koos voor variant 1.
 
7. Vaststellen bestemmingsplan Zuidbroek.
Het bestemmingsplan moest enigszins worden gewijzigd door o.a. wettelijke regelgeving m.b.t. normen rond gasleidingen, aldus weth. Batelaan (VVD). Het Tandemterrein te Zuidbroek had bestemming ‘schoolgebouw’ en nu woningbouw. 
Met een projectontwikkelaar zijn gesprekken gaande. Het bestemmingsplan werd zondermeer vastgesteld.
 
8. Bespreken van de brief van de provincie over de regiobijdrage verdubbeling N33.
De provincie vroeg Menterwolde om de toegezegde bijdrage van € 2,4 miljoen voor de verdubbeling van de N33 over te maken. Dhr. Hesp (VVD) stelt voor om evenveel bij te dragen als Oldambt = € 4 ton. Ter vergelijking Hoogezand-Sappemeer draagt niets bij. De provincie heeft nu alle door Menterwolde gewenste projecten (FOC, Ziekenhuis) afgewezen, maar willen wel steeds meer geld van ons. Dhr. Lanting wijst erop dat de kosten wel 25% lager uitvallen. GL wil tot max. € 1 miljoen bijdragen. Na een schorsing zei het College bij monde van weth. Jan Batelaan in te stemmen met een bijdrage van € 1 miljoen. Stemming wees echter uit dat VVD, PvdA, KM, CDA (11 stemmen) voor € 4 ton zijn en alleen GL en SP (3 stemmen) voor € 1 miljoen. Allen stemden daar uiteindelijk mee in.
 
9. Vaststellen nota minimabeleid Gemeente Menterwolde 2013.
Volgens mevr. Swierenga (SP) is er sprake van minimaal beleid, mede door gestegen medische- en zorgkosten. M.b.t. vergoeding van verwarmingskosten antwoordde weth. ter Steege (GL) dat wettelijk alleen extra kosten mogen worden vergoed op medische gronden. De nota werd zondermeer vastgesteld.
 
10. Begroting 2013 OPRON.
N.a.v. gestelde vragen antwoordde weth. de Winter (CDA), dat in de Gezondheidsnota een opmerking komt over kindergebitjes (vr. dhr. Ubels). De gemeente heeft alleen maar repressief toezicht op de basisscholen (vr. mevr. Jongedijk). Een fusie tussen OPRON en OPOS (Slochteren) lukt niet in 2013. Binnenkort komen er nieuwe voorwaarden m.b.t. minimum aantal leerlingen. OPRON is bezig met personeelsbeleid. Er komt nader bericht over hoeveel mensen er weg willen/kunnen. M.b.t. onderzoek asbest; dat is bij de insp. Amerikaschool gedaan, bij de andere scholen is men er mee bezig (vr. dhr. Blaauw (KM).
 
10 A/C; Moties vreemd aan de orde van de dag.
Motie A. Dhr. Ubels dient een motie in n.a.v. de Winkeltijdenverordening per 1 juli 2013. De Eerste en Tweede Kamer namen onlangs een voorstel aan om per 1 juli a.s. de bevoegdheden m.b.t. de winkelsluiting op zondag over te dragen aan de gemeenten. Tot nu toe mocht maar één supermarkt in de gemeente open zijn en deze werd aangewezen door loting. Gemeenten zullen waarschijnlijk ook overgaan tot verruiming. Gevraagd wordt om de winkeliers zelf te laten beslissen of ze op zondag open willen en alle eventuele beperkingen te schrappen. Eind 2014 of begin 2015 één en ander te evalueren, geen loting meer en met de winkeliers hierover te communiceren. Dhr. Velthuis (PvdA) en mevr. Swie-renga (SP) stemden tegen, omdat ze tegen een 24-uurs economie zijn. De overige 12 raadsleden stemden voor. Vanaf 1 juli 2013 mogen de zaken dus open op zondag.
 
B. Gezamenlijke motie van PvdA, CDA en CU m.b.t. plaatsing windmolens langs de N33. Gelet op overlast en verstoring van het woongenot van bewoners van nabijgelegen woningen, mede omdat er andere plekken aan te wijzen zijn en er sprake is van drie alternatieve locaties. Gevraagd wordt o.a. om de inwoners van onze gemeente te informeren over deze plaatsing en zo nodig te ondersteunen en faciliteren om dit tegen te gaan. Na een discussie werd uiteindelijk de motie ingetrokken en deze komt in juni weer aan de orde.
C. Motie PvdA. over de aanbesteding Peuterspeelzaalwerk, gelet op de onrust bij de ouders en leidsters binnen het huidige peuterspeelzaalwerk; er is al veel gepraat over de toekomst en er zijn al meerdere offertes aangevraagd. Er wordt verzocht om en onafhankelijke deskundige commissie te benoemen om die offertes te beoordelen en daarover advies uit te brengen. De motie werd verworpen met 6 stemmen voor (PvdA en S.P.) en 8 tegen (VVD, GL, KM, CDA)
 
11. Financiële aangelegenheden.
Voor de Welstandsnota wordt € 10.000,- uitgetrokken.
 
12. Ingekomen stukken en mededelingen.
O.a. de Inspectie leefomgeving en Transport stuurde een brief over het Gemeentelijk toezicht op de brandveilig- heid van zorginstellingen. Op de vraag van mevr. Boerma naar het Handhavingsplan, antwoordde de burg. dat men er mee bezig is. De brandweer houdt controle op de brandveiligheid.
 
13. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen. 
De conceptbegroting SOZOG en het concept Jaarrekening Wedeka werden voor kennisgeving aangenomen.
 
14. Actielijst/toezeggingenlijst versie 30-05-2013.
M.b.t. de zoutwinning door de NEDMAG zegt weth. Siersem (KM) dat er geen nieuw besluit nodig is. Er blijkt toch sprake te zijn van bodemdaling. 
Dhr. Lanting vraagt of er al een evaluatie is m.b.t. zwembad de Kolck. Deze komt later.
 
15. Sluiting.
Om 23.55 uur volgt sluiting van het officiële deel en vertrekken dhr. Velthuis, mevr. de Rijke en mevr. Jongedijk.
 
Vragenuur:
1. Mevr. de Roo (P.v.d.A.) over de Darren; weth. Siersema antwoordt dat de communicatie goed verloopt via de dorpswethouders of via het gemeentehuis (bijv. bij kroningsbomen).
2. Mevr. de Roo: Is er al een vervolg op de WMO-raad? Deze andere manier van gebruikersdeelname had al geregeld moeten zijn, aldus weth. ter Steege. Pas nu zijn alle functies bezet. Na de zomer is het geregeld.
3. Mevr. Bos (VVD); over het slechte onderhoud van het openbaar groen. Weth. Siersema meldt dat Arcadis dit in Zuidbroek zou doen tot de voltooiing van het Centrumplan. Wedeka heeft het nu gedaan. Ook over het onderhoud van rotondes is men niet tevreden. De overeenkomsten worden geactualiseerd. Dhr Gruben (PvdA) vraagt of dat komt door bezuinigingen. Er zijn wel 3 fte’s minder, aldus de weth.
4. Mevr. Bos; over de sluiting/geringe openstelling van de jeugdsozen in Zuid- en Noordbroek. Weet de jongerenwerker waar de jeugd nu is in de weekenden, die normaal gesproken dan daar zouden zijn. En is er een verband tussen blowende jeugd in Noordbroek en de vaak gesloten jeugdsoos? Weth. de Winter antwoordt dat de soos in Noordbroek op vrijdag open is voor jeugd tot 15 jaar, zonder alcohol en op zaterdag v.a. 15 jaar met na 22.00 uur wel met alcohol. In de sozen is drugsgebruik verboden. Helaas is daardoor jeugd op straat. In Zuidbroek wil de jeugd weer zelf de openstelling. Met de jeugdwerker wordt daaraan gewerkt. Mevr. Bos wijst erop dat de soos in Noordbroek vaak dicht is. 
5. Dhr. Lanting ; over het (deels) slecht berijdbare fietspad bij Meeden aan de zuidzijde van de spoorbaan Winschoten-Groningen. Weth. Siersema antwoordt dat het pad deels wel goed is. Het onderhoud is voor de landbouwers. Een deel moet goed gemaaid worden. Ook speelt mee dat er onderhoud gepleegd wordt aan het spoor. De afsluiting deels zal geaccepteerd moeten worden. Binnenkort komt het goed.
Om 00.12 uur volgt sluiting. 
 
Op 27 juni a.s. worden de jaarstukken en de Voorjaarsnota behandeld en is de aanvang om 19.00 uur.