Raadsvergadering d.d. 25 april 2013

Notities...

1. Opening.
Afwezig was dhr. Gruben (PvdA).

2. Vaststellen agenda.
Dhr. Hesp (VVD) vraagt toevoeging van een motie “vreemd aan de orde van de dag”. Dit wordt punt 10a.

3. Spreekrecht burgers.
Er zijn geen insprekers.

4. Vaststellen notitie ‘De toekomst van welzijn in de gemeente Menterwolde’.
De rekenkamercommissie deed aanbevelingen m.b.t. rapport “Het welzijn van Stichting Welzijn Menterwolde”. Om goede afspraken te kunnen maken met uitvoerende instellingen heeft een werkgroep doelen geformuleerd, die als basis dienen voor subsidieverlening en uitvoering van de werkzaamheden in het sociale domein. Volgens dhr. Velthuis (PvdA) is er wel veel sprake van “moeten...”. De vraag is of de gestelde doelen realistisch zijn en ook haalbaar als Stichting Welzijn Menterwolde op 1 juli stopt. Mevr. Bos (VVD) pleit voor wijziging van het prioriteitenlijstje. Zij dient een amendement in om het 7e punt “maximaliseren burgers met betaalde arbeid” op de eerste plaats te zetten. Het lijstje is samengesteld door de commissie en daarin zitten andere mensen. Dhr. Blaauw (KM) wijst er nog op dat niet alles is op te lossen omdat achter elk punt een wetsbepaling schuilt. Mevr. Swierenga (SP) vraagt zich af hoe het moet als je zelf niemand hebt om je te verzorgen. Moet dat dan iemand uit de bijstand doen? Dhr. Wind (CDA) is benieuwd of de resultaten wel meetbaar zijn. Dhr. van Bruggen wil weten of er al gesprekken zijn gehouden met uitvoeringsinstanties.
Wethouder mevr. ter Steege (GL) is blij met het commentaar en de geuite zorgen of het met het beperkte budget wel uitvoerbaar is. Als de notitie wordt goedgekeurd worden er bestekken gemaakt. Binnen 14 dagen worden die in het college besproken. Gepoogd wordt de huidige uitvoerders mee te krijgen naar de nieuwe uitvoerder. Doel is resultaatgericht werken. Door de inkrimping “beschut werken” zal het aantal “Wajongers” dalen. Niet iedereen zal in de regio werk kunnen vinden. Er is al gesproken met organisaties/aanbieders. Het gaat om bekende relaties, maar daarnaast zijn een aantal professionele relaties nodig.
Mevr. Swierenga vraagt hoe het staat m.b.t. mensen bij “Welzijn”. Wil men die overnemen? Dat is wel de eis en men zet zich er wel voor in, aldus de wethouder. Wethouder mevr. de Winter (CDA) zegt dat het BOS-project door andere instanties wordt voortgezet. Er wordt vanuit gegaan dat het personeel mee overgaat. Dhr. Velthuis vraagt zich af of het niet te kort dag is om binnen twee weken bestekken klaar te hebben. Hij hoopt dat iedereen mee kan. “Werk moet wel haalbaar zijn en niet tijdelijk”. Hij steunt het VVD amendement dus niet.
Daarna volgt een discussie waarom werk niet als hoogste prioriteit op de lijst staat. Dhr. Hesp (VVD) stelt dat in de commissie 22 personen stemden, in de raad maar 15. Bij verwerping van het amendement geldt die als stemverklaring.
Wethouder mevr. ter Steege stelt dat het streefrichtingen zijn. Niet alleen werk, maar ook bij andere prioriteiten wordt gekeken naar de beste mogelijkheden. Het gaat om geld, middelen, enz. of het kan. Het betreffen allemaal subdoelen waarbij het werken met lijstjes moeilijk is. Het amendement werd afgestemd met 4 stemmen voor en 10 tegen. Met het raadsvoorstel gingen allen akkoord.

5. Toekomst van de ICT in Menterwolde.
Tot nu toe maakte Gemeente Menterwolde deel uit van het samenwerkingsverband OGD (Oost-Groningen Digitaal). Over de prestaties was men niet tevreden. Daarom is gekeken naar aansluiting bij de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren (HSS genoemd). Het bureau Informatie Advies heeft uitgebreid beide opties onderzocht. Daaruit blijkt dat er een groot verschil is tussen het applicatielandschap van Menterwole en HSS. De ICT-volwassenheid van HSS groter is en de feitelijke kosten voor uittreding uit de OGD en het harmoniseren met HSS zal op korte termijn waarschijnlijk hoger zijn dan blijven participeren in OGD. Toch adviseert het college uit de OGD te treden en samen te gaan met HSS omdat men daar een betere dienstverlening met automatisering en informatisering verwacht.
Alle fracties waren voor uittreding uit de OGD. Wel mag dit ten hoogste 120.000 euro gaan kosten aldus mevr. Boerma (PvdA). Dhr. Wind wijst nog op invloed “Grenzeloos gunnen”. Dhr. Lanting (GL) stelt dat uit het verhaal van het informatiebureau duidelijk blijkt hoe het bij HSS gaat. Alleen al het verschil in aantal arbeidsplaatsen. (OGD 28 en HSS 8 ).
M.b.t. de uittredingskosten: OGD moet dat accepteren. Zij kwamen zelf niet met een bedrag. Volgens dhr. Hesp had Menterwolde, net als Vlagtwedde, eerder moeten uitstappen. Bij HSS is alles beter geregeld. Wel moeten we op een “nette” manier uitstappen.
Burgemeester van Zuijlen antwoordt dat als je gaat samenwerken het goed is met ICT te beginnen. Bij HSS is dat een hoger niveau, zijn de kosten duidelijker, dus logischer. Het college deelt de zorgen m.b.t. de uittredingskosten. Er zijn mails en brieven naar de OGD gestuurd, maar die bleven onbeantwoord. Er circuleren drie bedragen over de uittredingskosten. Er is een notitie dat Menterwolde vanaf 8 april agendalid is van de OGD, maar dat is nooit officieel bericht. De sfeer is negatiever sinds bekend is dat we willen uittreden. Het algeheel beeld is dat het voor het overgrote deel kosten zijn die wijzelf maken aldus Burg. van Zuijlen. Het personeel is en blijft in dienst van de gemeente. De factuur met als briefhoofd “Streekraad” betrof “eigen” personeel van Menterwolde. Gesteld werd dat OGD personeel moest inhuren voor het verlies van “ons” personeel, maar het ene personeelslid is ziek thuis en het andere personeelslid deed de werkzaamheden op het gemeentehuis van Menterwolde. De OGD is geen rechtspersoon. Het gaat om personeel van Menterwolde en dan is het vreemd als wij aan OGD moeten betalen. Mocht OGD komen met argumenten die wij snappen, dan komt het terug in de raad. Vorig zomer heeft het college ingestemd met GRID (opvolger van OGD) omdat “stand-alone” niet werkt. Wij hebben die mogelijkheid niet in huis. We hebben ons zeer gestoord aan de hoogte van het salaris van de directeur van GRID, hoger dan van onze gemeente secretaris. Gemeentesecretaris van der Wal vult aan dat in een vergadering van OGD is aangeraden agendalid te worden. Afgesproken is dat dat het nu zieke personeelslid zal zijn. Dhr. Velthuis merkt nog op dat het verschil tussen 80.000 en 120.000 euro aan uittredingskosten wel erg groot is. De vraag is ook of de relatie met OGD of met HSS ook tegen ons gebruikt kan worden. Dhr. Hesp hecht er aan alles goed af te handelen en liever niet via de rechter. Burgemeester van Zuijlen acht die kans klein.
Er is geen personeel. Volgens hem is er geen sprake van een overeenkomst. M.b.t. de glasvezelkabels: die blijven. Allen gaan akkoord met de overstap naar HSS. Er volgt een korte schorsing waarin de publieke tribune leeg loopt.

6. Vaststellen notitie ‘Maatschappelijke activering Menterwolde’.
De gemeente krijgt steeds meer taken m.b.t. werk, zorg en participatie, maar steeds minder geld daarvoor. De sociale opdracht is “participatie mogelijk maken”. In veel gevallen blijkt het tegelijkertijd om meer problemen te gaan. De bedoeling is om te komen tot een Maatschappelijk Activering Centrum (MAC), een laagdrempelige locatie met een integrale intake voor werk, inkomen, zorg en welzijn. De vragen en problemen worden integraal in beeld gebracht en samen met de cliënt wordt naar de beste oplossing gezocht. Er wordt een plan gemaakt met als doel maatschappelijke deelname. Elke cliënt krijgt zijn vaste begeleider. Het plan wordt in stappen uitgevoerd, te beginnen met een aangepaste werkwijze m.b.t. werk en inkomen. Dhr. Hesp stelt dat de Heemtuin als enige wordt genoemd, maar er zijn toch meer. Gaat Omroep Menterwolde ook naar het gebouw? Dhr. Lanting is zeer tevreden met de aangepaste werkwijze en het vermijden van onnodige procedures. Dhr. van Brugen vraag waar de gesubsidieerde banen verdwijnen (van 14 naar 0). Mevr. Swierenga is benieuwd waar de banen zijn. Je mag steeds ergens drie maanden werken. Wat als je geen baan vindt? Wat gebeurt er met het gebouw van SWM? Dhr. Velthuis wijst op het hoge percentage werklozen (12,1%) en 300 bijstandsgerechtigden. Dat baart zorgen. Het gaat om maatwerk, maar dat kan alleen met voldoende middelen. Goed dat het laagdrempelig wordt. Wanneer komt het Consultatiebureau in de Menterne? Waarom zijn de Steunstee’s niet geregeld. Het gaat niet alleen om de Heemtuin. Als voorbeeld noemt hij het kassenproject van Veendam en Pekela. Na een korte schorsing antwoordt wethouder mevr. ter Steege. M.b.t. hergebruik gebouwen: De Omroep is vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Het gaat om het sociaal domein. De Omroep is gehouden aan vergunningen. Dhr. Hesp stelt dat daar toch ook mensen aan het werk zouden kunnen en het zou toch ook in de Menterne kunnen. Het zou een van de mogelijkheden kunnen zijn, aldus de wethouder. Momenteel zijn er 80 werkplekken. Het verdwijnen van de gesubsidieerde banen komt door het vervallen van de regeling. Gezocht wordt steeds naar wat het best past bij de persoon. Het gebouw van SWM wordt gehuurd van de Gilde (NOVO). Het gaat steeds om zelfredzaamheid, alle nodige hulp komt in 1 hand. Verbindingen zijn belangrijk. Ook het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) wordt er bij betrokken en maakt deel uit van de integrale werkwijze. Er wordt klein begonnen. Daarvoor zijn voldoende middelen nodig. M.b.t. het kassenproject: Wij hebben de Heemtuin. Gedacht wordt aan het vitamineproject om iedereen een volkstuin te geven. Het kassenproject is een vrij dure optie.
De financiële uitvoering hangt af van het Sociaal Akkoord. Daarover is nog veel onduidelijkheid en het komt een jaar later. Dat zou de plannen kunnen doorkruisen of beperken. Voorgesteld wordt de visie aan te nemen en de uitwerking m.b.t. hoe het kan en de zaken rond de Menterne af te wachten. Dhr. Lanting wordt niet vrolijk van dat door het sociaal akkoord alles wordt uitgesteld. Het college moet doorgaan en eventueel Menterwolde tot proeftuin laten verklaren.
De burgemeester wijst op de financiële onduidelijkheid. Dhr. Velthuis snapt de redenering van de wethouder om voorzichtig te zijn, maar zijn er nog meer mogelijkheden behalve de Heemtuin. De weth. antwoordt dat die juist bij zorg en welzijn zijn, dus bijv. de vrijwilligerscentrale. M.b.t. steunstees: in Noord- en Zuidbroek functioneren die goed, in Meeden iets minder en in Muntendam niet. Dit laatste waarschijnlijk omdat het gemeentehuis er naast is. In Noordbroek komt het t.z.t. in het MFC. Weth. de Winter zegt dat het Consultatiebureau er los van staat. Alle mogelijke locaties vielen af en het valt niet onder het MAC. De raad gaat akkoord met het voorstel.

7.Wijziging Statuten OPRON.
Gewijzigde wetgeving maakt dat er een splitsing moet komen tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Daarom moeten de statuten gewijzigd. Mevr. Boerma heft de angst dat v.w.b. de lagere scholen alles te veel op afstand gaat komen. Zij wil graag melding van zwakke/zeer zwakke scholen en de uitslagen van de CITO-toets, zo mogelijk. Dhr. Ubels (VVD) merkt op dat de beperkte toezichthoudende rol is gereduceerd tot 0 door de gewijzigde statuten. Er worden nog wel eens vragen gesteld aan raadsleden over de scholen, bijv. over de stand van kindergebitten, de slechtse van Nederland. Aan het gebit is te zien op welke school een kind zit. Op scholen waar eens per week een fluorspoeling wordt gegeven zijn die beduidend beter dan waar dat niet gebeurt. En dan is het vreemd dat in Menterwolde dit in een school wel gebeurt en in een andere niet. De kosten zijn € 2,70 per kind per jaar. Weth. de Winter zegt dat de ontkoppeling dient om een zuiverder vorm te scheppen. Via gezondheidszorg zou wel aandacht gevraagd kunnen worden voor fluorspoelen. De weth. houdt zich op de hoogte van de CITO-uitslagen. De raad gaat akkoord.

8. Verzoek om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een woning aan de Poeltjelaan te Zuidbroek.
Dhr. Ubels dtelt bij het lezen van de stukken bijna medelijden te hebben gekregen met de aanvrager m.b.t. de gevolgde procedure. Niet vaak was die zo bureaucratisch. Vraag blijft de moeizame bereikbaarheid van de Poeltjelaan als de wind verkeerd staat. Weth. Batelaan (VVD) antwoordt dat men in geval van brand via het fietspad aan de Daaleweg weg kan. De raad gaat akkoord.

9. Intrekken ‘Verordening Wet Kinderopvang gemeente Menterwolde 2007.’
Zonder op- of aanmerkingen aangenomen.

10. Intrekken verordeningen gerelateerd aan  de Wet Investeren in Jongeren.”
Zonder op- of aanmerkingen aangenomen.

10A. Motie VVD vreemd aan de orde van de dag: m.b.t. Illegale hennepkwekerijen.
Deze worden regelmatig aangetroffen in onze gemeente en leiden tot onaanvaardbare risico’s, zoals branden en vuurwapengebruik. Veel criminaliteit is hier direct mee verbonden. Gevraagd wordt om bij de nationale politie aan te dringen op meer inzet bij het terugdringen ervan; een online meldpunt voor illegale hennepteelt op een prominente plaats op de gemeentelijke website, waar mogelijk anoniem melding gemaakt kan worden; en een brief naar de Tweede Kamer om te wijzen op de problematiek en de noodzaak van een landelijke oplossing. Dhr. Hesp licht toe dat de motie is als reactie op de deze ochtend plaatsgevonden gebeurtenis in Muntendam. De burg. deelt de zorg over de hennepkwekerijen. er is geen grip op. Hij adviseert om de politie hier eens over uit te nodigen. Hij gaat advies inwinnen o.a. bij het Openbaar Ministerie. Het gaat niet perse om georganiseerde misdaad, volgens dhr. Hesp. Mevr. Boerma ziet het liever iets breder: ook bijv. bij huiselijk geweld. Zij wijst op Meld Misdaad Anoniem enz. Mevr. Swierenga heeft moeite met de motie omdat het gaat om iets dat er al landelijk is. De teelt is legaal, de verkoop niet. De motie wordt aangenomen met 13 voor en 1 tegen (SP).

11. Financiele aangelegenheden.
Er zijn geen financiele zaken.

12. Ingekomen stukken en mededelingen.
- Brief van Staatssecr. V en J m.b.t. sluiting gevangenis Ter Apel en andere inrichtingen in Noord Nederland.
- Brief Duurzaam Menterwolde d.d. 26.3.13 met mededelingen over werkzaamheden van de werkgroep en financieel verslag en verantwoording. Dhr. v. Bruggen merkt op bij de namen van de werkroepleden ook die van dhr. Lanting te zien. Dat lijkt hem geen geschikte combinatie. Weth. Siersema antwoordt dat hij formeel gelijk heeft, maar bij oprichting was dhr. Lanting geen raadslid. Als raadslid kun je geen deel uitmaken van een bestuur of organisatie die subsidie ontvangt van de gemeente. De burg. zegt toe ernaar te kijken.
- Brief Nedmag Industries d.d. 28.3.13 dat er een aangepaste vergunning voor zoutwinning is ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken. Dhr. Hesp merkt op dat er zout mocht worden gewonnen en dat er sprake is van bodemdaling. Had de raad hiervoor geen toestemming moeten geven? Er komt schriftelijk antwoord.

Mededelingen o.a.:
Weth. Siersema (KM) deelt mee dat op 23 mei a.s. het haalbaarheidsonderzoek + concept van Menterheem wordt gepresenteerd. Op 30 mei a.s. komt het in de Raad.
M.b.t. afvalinzameling: Op 1 juni a.s. worden tijdens de jaarmarkt in Muntendam de voornemens hiervan bekend, alsmede het nieuwe beeldmerk. Of dat gecombineerd wordt met ‘Mooiman’ van Hoogezand-Sappemeer wordt nog bekeken-
N.a.v. de brief van de VVD over de peuterspeelzalen zegt mevr. Bos dat de conclusies anders zijn dan is afgesproken. In de PvdA motie was het toch duidelijk, en dat was de mening van de gehele Raad. Wethouder mevr. de Winter zegt dat het i.p.v. de Stichting gaat om een stichting. Volgens mevr. Bos stelde de Raad duidelijk dat het ging naar de geest en niet naar de letter. Volgens de wethouder ging het om kaders, om een robuuste organisatie die leidsters goed kan begeleiden en kan voldoen aan de arbeidsvoorwaarden. Mevr. Swierenga merkt op dat het er toch duidelijk om gaat of de huidige leidsters hun baan behouden. Volgens de wethouder is het niet de bedoeling ze allemaal aan de kant te zetten, maar om zoveel mogelijk door te laten gaan. Vanaf 26 april gaat de wethouder er weer mee aan de slag. Over 2 a 3 weken is er meer bekend. Het gaat om ca. 300.000 euro gemeenschapsgeld. Het gaat om kwalitatief goed peuterspeelzaalwerk in de gemeente, niet om of het personeel kan blijven. Op de vraag van dhr. Hesp of de kinderen in september peuterspeelzaalwerk hebben is het antwoord “Ja”.
Naar aanleiding van de ter inzage liggende stukken uit dhr. Lanting zijn respect voor de goede jaarreportages 2012 van de vrijwilligersondersteuning en het algemeen maatschappelijk werk.

13. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
De liquidatie van de Streekraad per 1 juli 2013 is afhankelijk van de oprichting van NV GRID.

14. Actielijst/toezeggingenlijst versie 25-04-2013.
Er waren geen deadlines. Aan het eind van deze raadsperiode volgen de mededelingen over een brug over het Winschoterdiep zegt wethouder Batelaan. (vraag van mevr Boerma)

15. Sluiting.
Om 23.20 uur is het officiële gedeelte afgelopen.

16. VRAGENUUR:
Er zijn 2 vragen van de VVD en 1 van KM (Kritisch Menterwolde)

1. Dhr. Hesp informeert naar de kapotte straatverlichting in Meeden. Wethouder mevr. Siersema meldt dat de storing al lang is gemeld aan Enexis en ook diverse malen. Een aannemer heeft de kabel geraakt, maar de plaats is niet duidelijk te zien. Ook de aannemer meldde dat aan Enexis. Met Enexis waren er in het verleden wel meer problemen over o.a. het eigendomsrecht van de lantaarnpalen. Het speelt ook aan de Beneden Veensloot. Het is zorgelijk en zal nu ook op bestuurlijk niveau worden aangekaart. Achteraf bleek dat Enexis inmiddels herstel heeft gepleegd.
2. Dhr. Hesp vraagt naar de consequenties van het failliet gaan van de uitgever van de gemeentegids, De Kleine Media uit Schagen. Volgens burgemeester van Zuijlen is het contract overgenomen door LokaalTotaal BV en zal de gids online blijven. De gemeentelijke website heeft 875 bezoekers per maand waarvan 70 op de digitale gemeentegids. Er wordt niets voor betaald en dat blijft zo.
3. Mevr. de Rijke (KM) n.a.v. certificering hergebruik elektrische apparaten. Wethouder mevr. Siersema zegt dat in december 2012 besloten is tot de invoering van Diftar. Er is nu concact met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren over afvalverwerking. Hopelijk is er in mei nader bericht daarover.
De burgemeester sluit af met dank te zeggen aan Koningin Beatrix. Dit was de laatste raadsvergadering onder haar regeerperiode. Er zijn 4 koningslindes gepoot. In Meeden zijn festiviteiten waarbij op een groot scherm de landelijke activiteiten zijn te zien.
Om 11.30 uur volgt sluiting.
De eerstvolgende extra raadsvergadering over de gemeentelijke herindeling  is op .. mei en op 30 mei a.s. is de reguliere raadsvergadering.