Raadsvergadering d.d. 31.01.2008

Nog geen Super.......

Afwezig waren mw. Meijer en dhr. Olthof.

Vragenuur:
- De gemeente kwam in 2005 overeen met de fa. Koen Meijer, Veendam om hen gedurende vier jaar jaarlijks voor tenminste € 150.000,- aan werkzaamheden te gunnen in ruil voor drie snuffelplaatsen. Als prijsnorm golden eerdere bestratingswerkzaamheden in gebied Boslaan. Volgens de B en W besluitenlijsten is er in de afgelopen tweeëneenhalf jaar voor ruim € 1 miljoen enkelvoudig of meervoudig onderhands aanbesteed aan het bedrijf. Mevr. Siersema had hierover een viertal vragen. Wethouder Ploeger antwoordde dat het onmogelijk is om in één dag de juiste totaalsom op te zoeken. Bij het bedrag is ondermeer het bouwrijp maken van het plan Tolweg inbegrepen. Het bedrijf is bij meervoudige aanbesteding vaak het laagst. De snuffelstage-plaatsen zijn in feite opleidingsplaatsen en hoeven daarom niet Europees aanbesteed te worden. De driejarige opleiding is bij het ROA in Assen en is zeer gekwalificeerd. Na 4 jaar wordt er samen met de raad ge-evalueerd. Dat het bedrijf veel in de gemeente werkt komt omdat men veelal dus de laagste inschrijver is.
- De tweede vraag van mevr. Siersema n.a.v. brief van ‘Werkstad Baanderij’ over dienstverlening bij reïntegratie wordt alsnog schriftelijk ingediend en komt dus de volgende keer aan de orde. - Dhr. Loer had een aantal vragen n.a.v. een artikel in het Dagblad van het Noorden over een outletcenter in Zuidbroek. Burg. van Zuijlen antwoordt dat het bewuste onderzoeksrapport een afstudeerproject aan de RUG betreft opgesteld in opdracht van Arcadis. Het is een onafhankelijk rapport en is één van de onderzoeken. Er is sprake van andere onderzoeken door initiatiefnemers naar een mogelijk concept. Door te late agendering ging een bijeenkomst met gemeente, provincie, kamer van koophandel, VNO en omliggende gemeenten e.a. afgelopen woensdag niet door. Uit het in de krant genoemd rapport bleek Zuidbroek goed m.b.t. bereikbaarheid, maar Winschoten waarschijnlijk beter als Koopcentrum. De gemeente let vooral op de meerwaarde m.b.t. werkgelegenheid. Er volgt nog een aanvullend onderzoek naar mogelijke invloed op koopcentra in Hoogezand-Sappemeer, Veendam en Winschoten.

1. Opening.
De burgemeester feliciteert de Koningin met haar verjaardag.

2. Vaststellen agenda.
Mevr. Siersema wil graag de rondvraag terug. In het vragenuur kunnen geen besluiten worden genomen omdat dat geen deel is van de vergadering. Er kunnen actuele zaken zijn die aan de orde moeten worden gesteld. Een direct antwoord hoeft niet altijd. Op de opmerking van dhr. Gruben dat dit punt eerst in het presidium zou moeten worden besproken, zegt mevr. Siersema, dat dat al vaker is gebeurd voordat dhr. Gruben weer fractievoorzitter werd. Mevr. Bos merkt nog op dat de volledige vragen 24 uur voor de vergadering moeten worden ingeleverd. De burgemeester wijst op het punt ‘Zaken, vreemd aan de orde van de dag’. Met 8 tegen 5 werd het verzoek verworpen, maar de PvdA wil er best over praten na vooroverleg.

3. Notulen raadsvergadering 13 december 2007.
De notulen werden met een kleine opmerking n.a.v. exploitatie paviljoen Heemtuin, onveranderd goedgekeurd en vastgesteld.

4. Afscheid raadslid de heer A.G. Kroon.
Door een andere baan neemt dhr. Kroon afscheid als raadslid. De burgemeester zei dat het steeds lastiger was om een nieuwe baan te combineren met het raadslidmaatschap. Het was prettig in de rekeningcommissie en ook om in het gemeentehuis er een financieel specialist bij te hebben. Namens de gemeente bood hij een cadeau aan, terwijl mevr. Grit namens de Raad, en dhr. v.d. Wege namens de fractie een boeket bloemen aanboden. Dhr. Kroon vond het jammer een keuze te moeten maken, maar zei een goede opvolgster te hebben.

5. Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw raadslid mevrouw T. de Roo.
De heren van Bruggen en de Wekker en mevrouw Siersema onderzochten vervolgens de geloofsbrieven van Mevr. T. de Roo te Muntendam. Met het afleggen van de belofte maakt zij voortaan deel uit van de raad.

6. Spreekrecht burgers.
Er waren geen burgers die het spreekrecht vroegen.

7. Ingekomen stukken en mededelingen.
In de decemberraad wilde de groep Weijer/ Meijer vragen stellen over het centrumplan Zuidbroek. Dat werd toen niet toegestaan. De vragen werden daarna schriftelijk ingediend en nu alsnog beantwoord door het college. Ook daarover had de raad nog veel vragen. De bewoners van het Novy-pand bleken wel te zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Bij de verkoop van het pand gold als randvoorwaarde dat de verkopers nog ca. 2 jaar de huuropbrengst innen. Wanneer en waar een nieuwe supermarkt komt bleef onduidelijk. Een buurtsuper is, aldus mevr. Jansen, geen optie meer gelet op de vorige faillissementen. Er is nog een groot verschil tussen de vraagprijs en het bod m.b.t. het pand C1000. Er is dus wel met de verkoper gesproken. De geboden prijs is, blijkens de pas ontvangen contra-expertise reeël en geldt alleen het pand. Er wordt nog onderhandeld met een winkelketen. Weliswaar is door wethouder Ploeger gezegd op de info-avond in oktober dat er voor de Kerst een nieuwe winkel zou zijn, doch dat bleek uiteindelijk niet mogelijk. Er kwam geen duidelijk antwoord welke andere mogelijkheden er waren bij eventuele schadeclaims. Bij het kettingbeding op het Novy-pand, wordt bij een mogelijke claim als er een supermarkt zou komen geen bedrag genoemd. Volgens de wethouder heeft het college zich voldoende ingespannen om spoedig weer een supermarkt te krijgen maar is er weinig belangstelling. Er zijn enige opties over de plaats waar die zou kunnen. De raadsleden zijn steeds goed op de hoogte gehouden en kunnen ook alle informatie inzien. Door de kerstvakantie is de beantwoording van de schriftelijke vragen verlaat. Voor de beantwoording van de mondelinge vragen was nog wel een schorsing nodig. We zullen er vast nog wel meer van horen.
- Allen stemden in met een motie van de gemeente Scheemda om de problematiek van de fietsenstallingen aan de spoorlijn Nieuweschans-Groningen aan te kaarten bij ProRail.
- Een motie van de gemeente De Wolden om de vice-voorzitters van de raad en de fractievoorzitters een hogere vergoeding te geven had niemands steun.
- Dhr. Kroon stuurde zijn ontslagbrief. Mededelingen: Er komt een 2e BOA als het huidige contract met de Stichting Veiligheidszorg Groningen is ontbonden en Ministerie van Justitie de opsporingsbevoegdheid toekent. Dan start de wervingsprocedure. De bekostiging kan door het geld wat bedoeld was voor het dorpswachterproject en omdat de huidige BOA minder wil gaan werken. De komst van de toegezegde jeugd-/jongerenwerker/toezichthouder is nog in een redelijk pril stadium.
- De burgemeester deelt mee, dat hij is gevraagd door de Vereniging Vluchtelingenwerk Noord Nederland. Dit betreft een onbetaalde bestuursfunctie die hij heeft aangenomen.
- Wethouder Ploeger meldt dat er een eerste conclusie is dat een aansluiting op de N33/A7 van de Gouden Driehoek mogelijk is. Ook wordt onderzocht of een station Meeden/Muntendam op een lijn Zuidbroek/Veendam voldoende belangstelling heeft.
- Mw Siersema zegt dat zij en zij niet alleen veel moeite heeft met een sloopvergunning voor het pand Hoofdstraat 96 te Noordbroek. Hoewel niet op de Monumentenlijst is het toch beeldbepalend.

8. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
Er was niets te melden.

9. Kaderrichtlijn water/waterbeheer 21e eeuw.
De raad stemde in met deze adviesnota, met enige opmerkingen. Het gaat over een advies, dat als basis dient voor een beleidsnota. Het betreft geen gemeentelijke bevoegdheid, dus er kan geen garantie worden gegeven dat de (waterschaps)lasten niet stijgen. Het gaat om het Winschoterdiep en het A.G. Wildervanckkanaal, niet om bijv. Botjeszandgat.

10. Milieu-uitvoeringsprogramma 2008.
De gemeente is wettelijk verplicht een dergelijk programma jaarlijks vast te stellen. Er zijn nog een aantal vuilcontainers waar gekopieerde of ten onrechte uitgegeven duplicaatstickers op zitten. Daar zal ‘handhaving’ op worden toegepast, antwoordde weth. Post op de vraag van dhr. van Bruggen. Dhr. de Wekker wees op de slechte binnenkwaliteit op scholen. Dat is de verantwoordelijkheid van schoolbesturen, aldus de weth., de gemeente is dat voor de buitenkant, energiekosten enz. Mw. Bos informeerde naar de vele meldingen van mestbassins. Het gaat vooral om Meeden, aldus weth. Ploeger. Diverse bassins liggen bij bebouwingen, omdat ze op de bouwvlakken mogen worden gebouwd. Binnenkort praten weth. Post en hij erover met belanghebbenden. Dhr. v.d. Wege ziet bij het punt afvalwater graag vermeld dat rekening wordt gehouden met de komende Kaderrichtlijn water/waterbeheer 21e eeuw. “Dit wordt toegezegd. M.b.t. openbare verlichting blijkt het uiteindelijk goedkoper om nieuwere verlichting toe te passen. Met een X-aantal gemeenten wordt al gesproken over modernisering van de verlichting,” aldus weth. Ploeger. Omdat er meer gebruik gemaakt wordt van externe hulp lijkt het of er minder personeel voor milieutaken is. Weth. Post zal in de eerste helft van dit jaar in twee sessies met de raad praten over wat er precies moet staan in een Milieuplan.

11. Bezwaar tegen weigering woonbestemming aan het perceel Ben. Veensloot 47 te Meeden.
Zondermeer ging de raad ermee akkoord, dat het College een functionaris aanwijst, die de gemeente vertegenwoordigd bij de commissie Bezwaarschriften en klachten.

12. Weigering planologische medewerking perceel Westeind 64 te Zuidbroek.
Ook hierover hoefde niet gestemd te worden. Er mag dus geen veldschuur op dit perceel worden gebouwd.

13. Bekrachtiging noodverordeningen Zuidbroek en Meeden.
Mw. Jansen verbaasde zich erover, dat er toch nog een aantal ruiten waren ingegooid in de Spoorstraat te Zuidbroek. Weth. Ploeger deelde mee, op de vraag van mw. Bos, dat in de eerstvolgende raadsmap een overzicht komt van de schade tijdens de jaarwisseling. In de ‘Tussenklappen’ na de februariraad wordt deze opgave gemeld. Mw. Siersema vraagt om een evaluatie van de ervaringen met de noodverordeningen. De burg. antwoordt, dat het over het algemeen goed is gegaan. Er was afgesproken, dat er altijd politie mee zou gaan als de brandweer uit zou rukken. Dat lukte één keer in Noordbroek niet. Dat kwam mede door de mist en vanwege een grote brand in Veendam. Dhr. Lanting merkt nog op, dat het geen automatisme is dat er een noodverordening wordt ingesteld.

15. Sluiting.
Essent heeft boekwinst geboekt in 2007 door de verkoop van Essent Kabalcom en keert daarom een interimdividend uit. Voor Menterwolde betekent dit € 213.174,--, welk bedrag gestort wordt in het fonds ‘Grootschalige projekten’.

Om 22.55 uur sloot de burg. deze vergadering.
De raad komt weer bijeen op 21 februari a.s.