Raadsvergadering d.d. 31 januari 2013

Medisch Centrum in Zuidbroek???

1. Opening.
De raad was voltallig. Burg. van Zuijlen feliciteerde de jarige -nu nog- Koningin Beatrix en wenste haar en het a.s. koningspaar prins Willem Alexander en prinses Maxima alle goeds. De VVD trakteerde op oranjekoek, terwijl eenieder in de raadzaal ook op koeken werden getrakteerd n.a.v. de herbenoeming van onze burgemeester. De burgemeester herdacht vervolgens de heer J. Brouwer, die onlangs onderweg naar zijn werk plotseling overleed. Hij was als ambtenaar belast met de regie over zorg, hulpverleningen en probleemgezinnen. Zijn familie werd sterkte toegewenst.

2. Vaststellen agenda.
Aan de agenda werden toegevoegd punt 3a Beëdiging nieuw raadslid en 3b Planologische medewerking Saksen Medisch Centrum.

3. Spreekrecht burgers.
Dhr. A. Nevels uit Borgercompagnie wil inspreken bij punt 4.

3A. Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging van nieuw benoemd raadslid.

De afgelopen 16 weken verving dhr. R.M.J. Lanting uit Meeden mevrouw J. Jongedijk als raadslid voor GL i.v.m. ziekte. Deze termijn wordt met nog eens 16 weken verlengd. Daartoe moest er weer een commissie de geloofsbrieven van dhr. Lanting controleren. Daarvoor werden benoemd dhr. Gruben (PvdA) als voorzitter, mevr. de Rijke (KM) en dhr. Wind (CDA). Na de goedkeuring legde dhr. Lanting weer de belofte af. Een dergelijke vervanging is drie keer mogelijk.

3B. Planologische medewerking Saksen Medisch Centrum.
Strukton Integrale Projecten verzocht om planologische medewerking voor het stichten van een ‘Saksen Medisch Centrum’ op het terrein tussen Aldi en van der Valk in Zuidbroek. Partners hierbij zijn EGM Architecten, Philips, Oranjewoud en Centric. Het bewuste terrein is eigendom van van der Valk. Het gaat nadrukkelijk niet om een ziekenhuis, maar om dagbehandeling op het gebied van oogheelkunde, orthopedie, oncologie, chronische ziekten, dialyse en ouderdomsziekten. Strukton financiert het plan zelf en voor eigen risico. De raad was enige dagen eerder al in het diepste geheim voorgelicht over de plannen. Mw. Boerma (PvdA) was verrast en verbaasd. Financieel loopt de gemeente geen risico. Het betreft kwalitatief goede zorg. Het is volgens haar geen concurrentie voor het nieuwe OZG ziekenhuis. Zij was verbaasd en teleurgesteld in de Provincie Groningen die, zo stelde ze, appels met peren vergeleek. De reactie van weth. Boon van Oldambt vond ze absurd. Goede voorbeelden hiervan zijn de ooglijderscentra in Assen en Groningen. Het CDA is altijd bereid mee te denken over de vestiging van bedrijven, aldus dhr. Wind. M.b.t. ruimtelijke ordening lijkt de Provincie meer naar zich toe te trekken dan mag. Gekeken zou kunnen worden of er samenwerking met het OZG mogelijk is. Dhr. Blaauw (KM) vraagt zich af wat er wordt gebouwd: geen ziekenhuis, maar toch doktoren; geen bedden, maar je kunt er wel twee dagen liggen. Is er uitbreiding mogelijk van het terrein van 1 ha.?
De enige tegenstem kwam van mevr. Swierenga (SP). Zij voorziet problemen voor het nieuwe OZG in Scheemda. Haar grootste vrees is dat er te grote concurrentie en daardoor geen goede zorg komt. Zij pleit voor alleen zorg in Scheemda en Delfzijl. Dhr. v. Bruggen (CU) vindt het altijd fijn als dergelijke bedrijven de gemeente weten te vinden. Hij is benieuwd naar de juiste bestemmingsnaam. Datzelfde vroeg dhr. Lanting ook. Hij heeft wat problemen met de korte beslistermijn. Dhr. Hesp (VVD) kijkt graag over de gemeentegrenzen heen. Hij feliciteert Veendam met het ziekenhuis en Oldambt met het ziekenhuis. Weth. Batelaan (VVD) is blij met de positieve reacties. Hij toont een artikel uit het Algemeen Dagblad over verandering in het zorglandschap. Juist het nieuwe zorglandschap zorgt voor betere eerste- en anderhalflijns gezondheidszorg in N.O. Groningen. De bouw van het SMC valt binnen de spelregels, echter uitbreiding is niet mogelijk. De exacte bestemmingsnaam is ‘maatschappelijke doeleinden.’ Om het plan z.s.m. aan de raad te kunnen presenteren is gekozen voor een korte beslistermijn. Nu kan men z.s.m. doorgaan met de plannen. De gemeente is blij met Strukton. Behalve de SP stemden allen voor. De burg. wenst de directeur van Strukton, die op de publieke tribune zit, veel succes.

4. Vaststelling bestemmingsplan ‘Borgercompagnie-Borgercompagniesterweg 47’.
De heer Molter heeft een verzoek ingediend voor het ontwikkelen van een Cultuurboerderij op genoemd perceel.
Inspreker dhr. A. Nevels uit Borgercompagnie stelt in het verleden hiervan overlast gehad te hebben, niet alleen aan het gewas, maar ook zelf. De politie onderkent deze bezwaren niet. Als het planologisch kan, dan bestaan er geen bezwaren. De zienswijze van dhr. Nevels wordt ongegrond verklaard.

5. Vaststellen ‘Verordening Starterslening’.
Deze regeling is er om het starters op de woningmarkt beter mogelijk te maken om te kopen. Evenals bij eerdere voorstellen blijft de SP tegen de eis van max. verwervingskosten van E 200.000,--, gezien de vele leegstand. Ook vraagt de SP om de regeling te laten gelden voor personen ouder dan 40 jaar. Dhr. Lanting zag graag dat de verordening ook zou gelden voor personen die een eigen woning willen opknappen. Dhr. Loer (PvdA) pleitte ervoor om de regeling ook voor bestaande bouw te laten gelden. Volgens dhr. Wind was dit destijds een CDA initiatief! Dhr. Lanting is blij dat de voorwaarde van economische binding is geschrapt en de vereiste arbeidsovereen- komst voor onbepaalde tijd. Dhr. v. Bruggen vraagt waarom de maximum huizenprijs niet verlaagd is, omdat de huizenprijzen ook gedaald zijn. Weth. Batelaan zegt dat er in totaal negen keer gebruik gemaakt is van de regeling, waarvan vijf keer in het vorig jaar. Het Rijk vergoedt 50% zolang er geld ‘in het potje’ zit. Alleen de SP is tegen het voorstel.

6. Vaststellen ‘Verordening Langdurigheidstoeslag’.
De verordening van 2011 wordt gewijzigd. Dhr. Velthuis (PvdA) merkt op dat dit is dankzij een PvdA-amendement tijdens de begrotingsverordening. Het is een vorm van bijstand.

7. Vaststellen ‘Boeteverordening WWB, IOAW en IOAZ’.
Aanleiding voor het Besluit handhaving en sanctiebeleid is de wens van de Rijksoverheid dat burgers en bedrijven de regels in de sociale zekerheid beter moeten naleven. Het gaat hier om de hoogte van het minimum van de bestuurlijke boete bij fraude met een uitkering en welke factoren kunnen leiden tot een verminderde verwijtbaarheid.
Dhr. Velthuis benadrukt dat er stelling genomen moet worden tegen zeer ernstige misdragingen jegens ambtenaren, maar ook jegens allen. Door strenge controle tracht de gemeente het in de hand te houden, aldus weth. ter Steege (GL). Hierdoor heeft men niet te maken gehad met mensen die door het lint gingen.

8. Vaststellen ‘Verordening Wet Kinderopvang (VWk) gemeente Menterwolde’.
Hierin is geregeld hoe onze gemeente omgaat met aanvragen om tegemoetkoming in het kader van Wet Kinderopvang met een Sociaal Medische Indicatie. Deze verordening wordt zonder meer aangenomen.

9. Vaststellen ‘Verordening Participatiefonds’.
Het doel hiervan is de bevordering van de maatschappelijke participatie door vergoeding van een deel van de daarmee gepaard gaande kosten. Te vergoeden kosten moeten eerst door de persoon zelf worden betaald. Vroeger gaf een ambtenaar uitleg over de mogelijkheden van vergoedingen. Dhr. Velthuis wil weten of het wellicht mogelijk is een opgeleide vrijwilliger hiervoor in te zetten. Weth. ter Steege stelt dat er op allerlei manieren wordt gewezen op het Participatiefonds. Een opgeleide vrijwilliger vindt zij een goed idee. Uitbetaling vindt plaats na ontvangst van de nota of binnen vier weken.

10. Uitvoering van de motie GroenLinks ‘Inventarisatie gevolgen nieuw sociaal beleid’ 26-01-2012.
Het rapport waaruit de gevolgen blijken van het nieuwe sociale beleid is in bezit van de raad. De gevolgen geven het gemeentebestuur geen reden om het beleid aan te passen. Binnenkort komt er een regeling m.b.t. chronisch zieken.

11. Vaststellen van de vergoeding in 2013 van de leden van de rekenkamercommissie Menterwolde.
Dhr. Blaauw zegt graag goed onderzoek te willen, ondanks dat de raad bij de begrotingsbehandeling deze kosten halveerde. Als de raad daar geld voor beschikbaar stelt, is dat mogelijk, aldus mw. Grit.

12. Financiële aangelegenheden.
Niets aan de orde.

13. Ingekomen stukken en mededelingen.
Alle vijf ingekomen brieven werden voor kennisgeving aangenomen. N.a.v. de brief van Ged. Staten dat de gemeente onder repressief toezicht is gesteld constateerde dhr. Wind dat in 2012 een eensluidende brief is ontvangen. Op de vraag van dhr. Hesp hoeveel gemeenten zo’n exemplaar kregen, antwoordt de burg. dat dat 20 van de 23 gemeenten zijn. De overige drie staan onder toezicht.

Mededelingen:
Weth. Batelaan meldt dat op 12 februari a.s. in de commissievergadering wordt gesproken over de bestemmingsplannen buitengebieden. De intentieverklaring m.b.t. MFC Noordbroek is getekend. Het dorp zal met acties zorgen dat de E100.000,00 wordt bijgedragen. Er zijn grote plannen en men is zeer enthousiast. Weth. Siersema deelt mee dat samen met Menterheem (bestuur Heemtuin) een onderzoeksbureau is geselecteerd. In de begeleidingsgroep zitten twee personen namens Menterheem en twee namens de gemeente. Men doet maandelijks een korte mededeling.

14. Gemeenschappelijke regelingen en vergelijkbare organen.
- Jaarstukken 2011 Streekraad Groningen
- Aanpassingsvoorstellen liquidatieplan Streekraad Oost Groningen.
Er loopt nog een onderzoek om aan te sluiten bij Hoogezand-Sappemeer/Slochteren, dat is nog niet geheel afgerond. Formeel is nog niet besloten om uit de Streekraad Oost Groningen te treden, maar dat is wel nabij. Op 7 maart komt het in de commissie. Er komt een rekenkamerrapport.

15. Actielijst/toezeggingenlijst versie 31-01-2013.
O.a.: Weth. Batelaan meldt dat het verkeersonderzoek in Muntendam klaar is. Dat in Zuidbroek komt na voltooiing bouw appartementencomplex Pijpstraat. De resultaten komen op de site.

16. Sluiting.
Om 22.00 uur volgt sluiting van de vergadering. De volgende raadsvergadering zal zijn op 28 februari a.s., waarschijnlijk met aangepaste aanvangstijd.
Er zijn nog drie vragenstellers voor het vragenuur:

1. Dhr Lanting heeft een zestal vragen m.b.t. bodemsanering westelijk aan de spoorlijn Duurkenakker. Weth. Siersema antwoordt dat het onderzoek wordt verricht door de St. Bodemonderzoek NS. Er blijkt ernstige zgn. Pakvervuiling (dat zit in de bielsen) te zijn. Het gaat om een olie-achtige substantie, die vaak voorkomt bij het spoor. Het is aangemeld bij de Provincie. Deze gaf de beschikking tot verlichte bodemsanering af. Prorail is geen rechthebbende.

2. Mw. de Roo (PvdA) vroeg of het juist is dat overbodige scootmobiels worden weggegeven, omdat ze toch niet opgehaald worden. Weth. ter Steege wist dat niet en vraagt dat toch vooral te melden. Daar zitten wellicht verbeterpunten. ‘Welzorg geeft ze in bruikleen’. Er wordt regelmatig gecontroleerd. Overlijden enz. wordt doorgegeven.

3. Mevr. de Rijke stelde een aantal vragen aan weth. de Winter m.b.t. de enquete kinderwensspreekuur. De enquete is opgezet door de Erasmus Universiteit Rotterdam en ook in o.a. Delfzijl gehouden. Aanleiding was de relatief hoge baby sterfte, vooral in onze provincie. Er zijn ca. 2000 vrouwen gevraagd. Als iemand uit de betreffende leeftijdsgroep geen bericht kreeg, dan is er iets misgegaan. Het doel is verbetering te halen door projecten vooral m.b.t. drank, drugs, overgewicht, met name in de periode voor en de eerste drie maanden van de zwangerschap. Het project duurt drie jaar. Gekeken wordt of er zo verbetering mogelijk is. De enquete is anoniem. Voor hulpverlening kan men zich bij de gemeente melden.  Het spreekuur is gratis. Om 22.15 uur volgt sluiting.