Raadsvergadering d.d. 8.11.2012

Bezuinigen moet....

1. Opening.
Het College ontving petities van de Heemtuin (2600 handtekeningen), Peterspeelzalen (3100) en reacties of tekeningen van de jeugd van Muntendam, zwembad Meeden etc. De vergadering startte al om 14.00 uur.
Afwezig was mevr. de Roo (PvdA), terwijl mevr. Hooijer de zieke griffier mevr. Grit verving.

2. Vaststellen agenda.
De agenda bleef ongewijzigd.

3. Spreekrecht burgers.
Er meldden zich een 7-tal insprekers voor punt 6.

4. Ingekomen stukken en mededelingen.
Ingekomen waren brieven van de Heemtuin en de Muziekver. Oosterbroek, Stichting Cultureel Centrum Oosterbroek m.b.t. de voorgenomen bezuinigingen en Gasunie m.b.t. compense- rende maatregelen. Allen zijn voor kennisgeving aangenomen en de meeste zijn betrokken bij de besprekingen over de begroting.

5. Tweede termijn vaststellen Cultuurnota.
Er bleven nog te veel onduidelijkheden. Vooral de functie van een aan te stellen cultuurmakelaar riep vragen op. Een amendement van de VVD om de nota voor een jaar vast te stellen en dan te beslissen kreeg alleen steun van CDA en GL en werd dus verworpen. Een VVD amendement uit de vorige raadsvergadering om de beleidsmaatregelen bij de begroting te betrekken werd aangenomen met 10 voor en 4 tegen (PvdA). Het speet Weth. ter Steege (GL) dat de meeste raadsleden niet instemden met de Cultuurnota. Leidraad was volgens haar om kinderen in contact te brengen met cultuur door o.a. leesbevordering en cultuureducatie op scholen. Mevr. Boerma (PvdA) legde een stemverklaring af. Het knelpunt is de cultuurmakelaar. In het collegeprogramma staat dat dorpshuizen die regierol op zich zouden moeten nemen. De nota werd verworpen met 6 stemmen voor (VVD, GL, CDA) en 8 tegen (PvdA, KM, SP, CU).

6. Begroting 2013.
Mevr. van Ree sprak namens de Heemtuin de hoop uit dat ze tijd krijgen om te oogsten wat er gezaaid, geplant en gewied wordt. Als symbool van hun werk biedt ze het College een potje rozebotteljam (van Meinardi) aan. Het bestuur van St. Menterheem heeft goede hoop om over ca. een half jaar een gegadigde te vinden om mee samen te werken (vraag dhr. Lanting GL).
Mevr. A. Lanting (namens zichzelf) is 4 tot 5 jaar werkzaam bij St. Welzijn Menterwolde (SWM) via Workfirst. Zij wijst op brieven m.b.t. de peuterspeelzalen gezonden aan het College en de Raad, die niet in behandeling zijn genomen. Zij hoopt dat de raadsleden de informatie goed zullen gebruiken. Communicatie is erg belangrijk. Burg. van Zuijlen antwoordt dat de brieven te laat waren ontvangen om nu te kunnen behandelen, maar ze zijn wel doorgegeven aan de raadsleden.

Dhr. Jasper (ZCM) stelt dat bezuinigen moet, het is prima om de burgers daarbij te betrekken. Waarom zou liever het openluchtbad in Meeden open moeten dan het overdekte bad in Muntendam? Hij doet suggesties om inkomsten te verhogen (o.a. verhoging prijs 10-badenkaart, meer reclameborden, betere promotie van de sport in de pers).

Mevr. Eisses wijst op het belang van peuterspeelzalen. De gemeente krijgt geld om kinderen met een achterstand meer kansen te geven. Oudercontacten zijn belangrijk op de peuterspeelzaal zien de leidsters twee keer per week ouders en kinderen en kunnen dan achterstanden signaleren. De nieuwe stichting kan daarbij helpen. Op de vraag van dhr. Wind (CDA) of deze stichting kan voldoen aan werkgeversverplichtingen zegt mevr. Eisses dat zij vroeger ook eigenaar was. M.b.t. samenhang peuterspeelzaal/kinderopvang (vraag dhr. Lanting) antwoordt zij dat alleen nog wordt samengewerkt met Poko Loko. De dependance in Noordbroek is opgeheven en Het Apenstaartje wilde niet meer (vraag dhr. Blaauw (KM), Gruben (PvdA) en Hesp (VVD)).
I.p.v. dhr. Vos sprak dhr. Hartman namens verenigingen die gebruikmaken van het D.G. v.d. Noortbad te Muntendam. Hij wijst op voordelen t.o.v. andere baden: de Kolck is maar vier maanden open, v.d. Valkbad is (te) diep. ZCM blijkt geen uitnodiging gehad te hebben voor de informatiebijeenkomst eerder dit jaar. Dat was onzorgvuldig. Botjeszwembaai is een alternatief voor de Kolck. De Kolck mist faciliteiten zoals een tillift. ZCM wil oplossingsgericht meedenken aan oplossingen. Er zijn volgens hem scenario’s om het bad rendabel te maken zonder gemeentelijke subsidie.

Mevr. S. Lange sprak in als moeder m.b.t. de peuterspeelzalen. Haar was de kennis en kunde van de leidsters opgevallen. Bij aanbesteding kun je je afvragen of de kwaliteit gewaarborgd blijft. Zij pleit voor de oprichting van een nieuwe stichting en om die een kans te geven. Momenteel gaan er 144 kinderen naar een peuterspeelzaal.

Na een kwartier schorsing volgde 1,5 uur voorlezen van de Algemene beschouwingen door de zeven partij-fractievoorzitters (In de Tussenklappen van vorige week stonden de verkorte versies). Hierna konden daar vragen over worden gesteld. N.a.v. (de beschouwingen van de) PvdA vroeg dhr. Hesp hoe men de praktische invulling zag van 1 wethouder minder. Als er 1 fte zou worden geschrapt, kom je onder de norm. Volgens mevr. Boerma is de norm 2 fte. De overschrijving van het aantal wethouders is nu zodanig dat hij dat gedoogt, aldus dhr. Hesp.

N.a.v. VVD: De besparing door sluiting v.d. Noortbad kan worden bestemd voor verkeerseducatie (vraag dhr. Lanting).  Er moet geen onderscheid zijn tussen kinderen en daarom is het goed dat het peuterspeelzaalwerk wordt uitgevoerd door de reguliere kinderopvang (vraag mevr. Swierenga (SP).
Gesteld wordt in de vergadering dat Noord- en Zuidbroek al eerder zijn getroffen, nu is Meeden aan de beurt met bezuinigen, alleen Muntendam blijft buiten schot! Dhr. Blaauw wijst erop dat het fietspad naar Nieuw Scheemda een mooie gelegenheid is voor een toeristische MenterAroute. Alle fracties hadden vragen bij bezuinigingen op de sportvoorzieningen, peuterspeelzalen, bibliotheken en de Heemtuin.

Na een uur schorsing volgde de beantwoording door het College. Dat had nu maar één termijn. Technische vragen waren vooraf al schriftelijk afgehandeld. Hierna een greep uit wat er allemaal is besproken. Weth. Batelaan (VVD) kan o.a. melden dat men half december wordt bijgepraat over het FOC (Outletcenter). In 2009 is al gesproken over revitalisering oude Industrieterrein Zuid- broek. M.b.t. Nije Hörn, dat is zaak van de grondeigenaar. Op de Bedrijvencontactdagen in Groningen is pr gemaakt voor woningbouw in Meeden, plan Tolweg Muntendam en terrein Tandem Zuidbroek. Aan het verzoek van BAM om uitbreiding wil men wel - verplicht -meewerken. M.b.t. groenonderhoud: het groen zal niet zo hoog groeien dat daardoor de verkeersveiligheid in gevaar komt. Weth. Siersema (KM) legt uit dat de verhoging van de Afvalstoffenheffing niets te maken heeft met (eventuele) invoering van Diftar, maar met verhoging van de huidige kosten. De Heemtuin kreeg in 2012 € 16.700,-- om de losse eindjes aan elkaar te knopen, maar niet meer in 2013. Er is minder geld voor wegenonderhoud komend jaar. Gaten in de W.A. Scholtenweg worden gedicht, maar er is geen geld voor een reconstructie.  Er is contact met een ander bedrijf in de Heemtuin op basis van no cure no pay. Het streven is om in zeer korte tijd mensen weer aan het werk te krijgen. Weth. ter Steege merkt op dat dat nu al lukt. Niet voor niets is er de nominatie ‘beste sociale dienst van Nederland’. Duurzame plaatsing betekent een vaste baan.  De bezuiniging op Wedeka komt door een ander maaibeleid, de hoeken gaan op een andere manier, zodat het uitzicht blijft. Mevr. ter Steege vult aan dat er gewerkt wordt met teams waarin eigen personeel samenwerkt met Wedeka personeel. M.b.t. de bibliotheken meldt zij dat er een volwaardige bibliotheek in Zuidbroek komt, terwijl in de andere dorpen een bibliotheek in één school komt. Nog onbekend is in welke school. In Noordbroek komt het in het MFC. De bibliotheek is voor de schoolkinderen. Volwassenen moeten naar Zuidbroek of elders, in de scholen kan een haal- en brengpunt komen voor mindervaliden. Ook kunnen die gebruikmaken van de Boeken bezorgdienst (door vrijwilligers). In de Broeckhof is een ander bestuur en een andere beheerder, er is wel potentie voor de nieuwe theaterzaal.

M.b.t. het participatiefonds geldt een plafond van € 100,-- per kind. De gemeente is blij dat het UWV zich terugtrekt; daar duurt intake weleens 8 dagen, terwijl Menterwolde dat na 1 dag kan. De raad zette vraagtekens bij het feit dat de ‘dorps’bibliotheken alleen voor de schooljeugd zijn en vroeg zich af of er wel voldoende vrijwilligers zijn. Weth. de Winter (CDA) zegt dat al heel veel sportver. hebben gereageerd en al mee is gesproken over alternatieven. Zij complimenteert Dorpscoöperatie Meeden. Ook met ZCM is inmiddels gesproken. Op 23 november a.s. wordt met Huis van de Sport en collega wethouders Sport van andere gemeenten gesproken. In de nota staat dat de peuterspeelzalen en kinderopvang sa- men kunnen in één kind- en jeugdcentrum. Bij eventuele aanbesteding gelden kwaliteitsnormen en -eisen. Er blijkt dat m.b.t. peuterspeelzaalwerk al gesproken is met een nieuwe stichting in oprichting. Uit het gemeentefonds krijgt Menterwolde geld voor een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Per 1.1.2014 wordt de bijdrage aan het v.d. Valk zwembad ingetrokken.

De bijdrage voor onderwijsbegeleiding is geschrapt. Het vertrek van de preventiemedewerker is ook een bezuinigingsmaatregel. Burg. van Zuijlen kon melden dat de overlast dit jaar fors is afgenomen. Langzamerhand doen eigen medewerkers ook aan preventie, bijv. bij alcoholmisbruik of misbruik jeugd. Weth. de Winter vult aan dat het CJG nauw samenwerkt met Verslavingszorg. De zeggenschap over de politie gaat steeds meer naar Den Haag, aldus de burg. Gem. secr. v.d. Wal is verzocht om de consequenties te onderzoeken bij uittreding uit OGD (Oost-Groningen Digitaal). Dit kon niet eerder gedaan worden omdat er zoveel werk was voor de begroting (vraag dhr. Lanting). In de begroting is geen geldbedrag opgenomen voor vrije ambtenaren op de Dag van de Arbeid, het betekent 1,2 fte. Dat gebruiken als opleidingsdagen is mogelijk. M.b.t. het toch niet afschaffen van de hondenbelasting zegt de burg., dat anders de OZB met 2% boven de al gemelde verhoging wordt verhoogd. “Be- zuinigingen zijn rauwer dan je wilt. Het College vindt het zelf ook vervelend.”

Om 19.25 uur volgde een tweede lange schorsing van ruim een uur voor de tweede termijn van de raad. Uit deze termijn blijkt dat het nog niet duidelijk is hoe het precies met de bibliotheekvoor-zieningen gaat. Ook m.b.t. de Heemtuin is nog geen garantie te geven dat het goed zal gaan, aldus weth. Siersema. Het is haar niet bekend of het met een ander bedrijf wel lukt. Doel is dat de tuin niet verloedert. Het peuterspeelzaalwerk gaat na 1.1.2013 gewoon door, aldus mevr. de Winter, ook als SWM zou zijn opgeheven.  Dat geldt volgens weth. ter Steege ook voor andere zaken. Dhr. Lanting voorziet een probleem als steeds wordt gezegd “Als het niet lukt, blijft het zo”. De burg. beaamt dat. Er kan niet uit de reserves worden geput, wel uit de frictiekosten. Dhr. Lanting dringt nogmaals aan op een halteplaats bij Duurkenakker. Na nog enige vragen en opmerkingen volgde wederom een schorsing van drie kwartier waarin moties en amendementen werden voorbereid. Dhr. van Bruggen (CU) vertrok. Het was opmerkelijk dat enige moties en amendementen door de voltallige raad werden ingediend. Al met al werden er 5 moties en 8 amendementen ingediend. Dhr. Hesp deelde mee dat de VVD een motie m.b.t. sluiting v.d. Noortbad i.p.v. de Kolck intrekt.

A. In de plaats komt een algemene motie m.b.t. onderhoud voetbalvelden, tennisbanen naar verenigingen. Zij kunnen de werkzaamheden uitbesteden. Zij ontvangen het bedrag na aftrek van de bezuiniging. Het College moet dit voor 1.2.2013 regelen.

B. De tweede motie van de VVD vraagt i.p.v. Dag van de Arbeid geld voor scholing.

C. Gezamenlijke motie raad inz. aanpassingen begroting:
- Geen geld voor mogelijke verhuizing BAM scheelt € 30.000,--
- Geen combifunctionaris cultuur scheelt € 15.000,--
- Geen compensatie Molenstichting scheelt € 3.500,--
- Revitalisering Industrieterrein uit Reservefonds scheelt € 20.000,--
- Wel kerstpakketten kost € 8.000,--
- Gratis koffie/thee personeel kost € 5.000,--
- Verkeerseducatie kost € 5.000,--.

D. Motie SP/PvdA/CU inzake vermindering aantal wethouders.

E. Motie SP tegen mammoetherindeling.

F. Motie SP inz. verlaging vergoeding raadsleden met 10%.
1. Amendement PvdA; revitalisering uit reservefonds.
2. Amendement PvdA; peuterspeelzalen niet bij commerciële stichting. Vanaf zomer 2013 eventueel via nieuwe stichting. Dan E 35.000,- extra voor VVE in alle dorpen.
3. Amendement PvdA; Bibliotheekvoorziening in alle dorpen. Eventuele frictiekosten uit de Algemene Reserve.
4. Amendement PvdA.; niet verlagen langdurigheidstoeslag.
5. Amendement PvdA; De Kolck jaar open als dorpscoöperatie er in slaagt het voor het begrote bedrag te doen.
6. Amendement GL; Samen met St. Menterheem voor 1.5.2013 verzelfstandiging Heemtuin onderzoeken. Te dekken uit incidentele gelden uit Algemene Reserve.
7. Amendement GL; v.d. Noortbad sluiten als ‘Meeden’ open is.

Er werd weer een half uur geschorst. De burg. deelde namens het College mee, n.a.v. motie A van harte in te stemmen met de motie. Er is veel waardering voor de inzet van de verenigingen. Verder m.b.t.:
Motie B; inz. 1-mei viering, dat is aan de raad.

Motie D; Omdat dhr. v. Bruggen niet meer aanwezig is, kan hij (CU) de motie niet mee indienen.

Motie E; Er wordt in de tekst gewijzigd en gesproken over herindeling en niet mogelijke herindeling.

Motie F; hier gaat de raad over.

Amendement 1; Het college is het hiermee eens.

Amendement 2; B&W is het wel eens met niet commercieel, maar er zijn risico’s als er een nieuwe stichting  komt en iemand die naam claimt. Toegevoegd wordt geen commerciële stichting.

Amendement 3; is overbodig, er moet altijd volgens vaste regels worden gehandeld.

Amendement 4; men is blij met het niet verlagen van deze toeslag.

Amendement 5; hier is lang naar gekeken. Eigenlijk is het niet realistisch. In de toekomst zijn er vele investeringen nodig. Je moet dit niet willen. Mevr. Boerma wijst erop dat de dorpscoöperatie bewust heeft gekozen voor 1.11.2013. Als het niet lukt dan stopt het. Dhr. Lanting geeft een stemverklaring, dat duidelijk is gezegd dat er geen extra gelden komen bij extra onderhoudskosten. Dhr. Blaauw vult aan dat dit ook geldt voor het v.d. Noortbad.

Amendement 6; Hiermee had het College de meeste moeite. Het betekent een jaar uitstel. Er is een groot risico dat ook in 2013 weer bezuinigd moet worden. Als het niet werkt is de kans groot dat de tuin per 1.1.2014 moet sluiten.
Het laatste amendement werd ingetrokken.

Weer volgde 10 minuten schorsing waarna stemmingen volgden. Vooraf legde dhr. Schuur (GL) een stemverklaring af. Hij is bestuurslid van ‘Vrienden van de Heemtuin’. Hij heeft geen financiële banden met de St. Menterheem, dus er is geen sprake van belangenverstrengeling. Hij wil graag meestemmen. De raad heeft geen bezwaar. Dhr. Hesp merkt op dat de VVD al jaren pleit voor twee wethouders. Het gaat hier om een klein verschil, de wethouders zijn part-timers, dus... Dhr. Lanting benadrukt nogmaals dat er geen extra gelden zullen worden bestemd voor de Kolck.  M.b.t. de 1 mei viering vindt hij het ongelukkig dat de VD niet beseft dat het mondiaal is. Volgens dhr. Wind is de Dag van de Arbeid een vakbondsaangelegenheid.  Dhr. Hesp merkt op niet tegen herindeling te zijn, maar wel bezwaren te hebben tegen gemeenten met min. 100.000 inwoners. Hierna werd gestemd. Opmerkelijk was dat er enige keren raadsbreed instemming was. Over de gezamenlijke moties hoefde niet gestemd te worden. Motie B werd verworpen met 7 stemmen tegen en 6 voor.

Motie D werd verworpen met 8 tegen en 5 stemmen voor (PvdA, SP). Motie E werd aangenomen met 10 stemmen voor en 3 tegen (VVD). Motie F werd verworpen met 12 stemmen tegen en 1 voor (SP).

Amendement 1 was al vastgesteld, de amendementen 2 en 3 werden met algemene stemmen aangenomen evenals amendement 5. De amendementen 4 en 6 werden aangenomen met 10 stemmen voor en 3 tegen (VVD).

De begroting als geheel werd met algemene stemmen aangenomen.
Om 00.08 uur kon burg. v. Zuijlen de bijeenkomst sluiten. Opvallend was dit jaar de ontspannen goede sfeer. Er was geen vragenuur.
Op 13 december a.s. komt de raad weer bijeen. Een agendapunt is dan (waarschijnlijk) bouw MFC Noordbroek.